Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1913Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1913
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1913
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 12

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 4/1/1913
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού του Σπύρου Ζαχαρόπουλου ως δασκάλου του Α΄Δημοτικού Σχολέιου Αρρένων, στη θέση του αποβιώσαντος Φίλιππου Αλεξίου.
Τόμος: 12, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαχαρόπουλος, Σπυρίδων
Αλεξίου, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-54-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 9/1/1913
Πράξη: Αποστολή συγχαρητήριου τηλεγραφήματος στον ναύαρχο Κουντουριώτη.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Πρόταση για αποστολή συγχαρητήριου τηλεγραφήματος στο Ναύαρχο Κουντουριώτη για τις επιτυχίες του ελληνικού στόλου.
Τόμος: 12, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουντουριώτης, Παύλος, (1855-1935)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-55-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 14/1/1913
Πράξη: Απόρριψη αιτήματος ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Νικολάου Καραγεώργου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", για μείωση του χρέους του προς το Δήμο λόγω του μειωμένου κέρδους, εξαιτίας της επιστράτευσης.
Τόμος: 12, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγεώργος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-56-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με σκοπό την περίθαλψη των απόρων οικογενειών των επιστράτων για τον Φεβρουάριο του 1913.
Τόμος: 12, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-56-1

Πράξη: Επανάληψη της δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών δασμών 1)"επί των ωνίων και εμπορευμάτων", 2) "επί των εισαγόμενων ζώων" , 3) "επί των σφάγειων δικαιωμάτων του Δήμου".
Τόμος: 12, σελ. 56 - 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-56-2

Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό του έτους 1913. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Φόροι άμεσοι, 2) Φόροι έμμεσοι, 3) Πρόσοδοι δημοτικής περιουσίας, 4) Τέλη δικαιωμάτων και πρόστιμα, 5) Ανάληψη προκαταβαλλομένων, 6) Καθυστερούμενα πιθανώς εισπρακτέα.
Τόμος: 12, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-57-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 15/1/1913
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα : 1) Δημοτικά Σχολεία Αρρένων και Θηλέων Βόλου, 2) Έξοδα δημοτικής εκπαίδευσης, 3) Προσωπικό διοίκησης, 4) Έξοδα διοίκησης, 5) Έξοδα δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων εν γένει, 6) Έξοδα δημοτικών και βουλευτικών εκλογών, 7) Έξοδα είσπραξης, 8) Υγεία, 9) Καθαριότητα και κατάβρεγμα, 10) Συντηρήσεις και επισκευές.
Τόμος: 12, σελ. 58 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-58-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 16/1/1913
Πράξη: Έγκριση επαναφοράς μηχανημάτων.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση επαναφοράς στο Δήμο, άνευ πληρωμής, των υλικών και μηχανημάτων του εργοστασιάρχη Μελέτιου Σταματόπουλου.
Τόμος: 12, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-60-1

Πράξη: Απαλλαγή από το λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του χαλβά καθώς και του εξαγόμενου χαλβά μέσω θαλάσσης των εργοστασιαρχών του Βόλου Αφών Τσούγκου και Αφών Γκέσκου από το λιμενικό φόρο.
Τόμος: 12, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσούγκος, Γεώργιος
Τσούγκος, Νικόλαος
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Γκέσκου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-60-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Τεχνικά έργα, 2) Αγαθοεργίες και συνδρομές. Έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 1913.
Τόμος: 12, σελ. 60 - 61
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-60-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 25/1/1913
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το έτος 1913.
Τόμος: 12, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-62-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την περίθαλψη των προσφύγων από την Ήπειρο, που κατέφυγαν στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 12, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ήπειρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-62-1

Πράξη: Αναστολή της καταδίωξης οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Αναστολή της καταδίωξης του Δημητρίου Μοσκόβου, οφειλέτη του Δήμου, λόγω των έκτακτων περιστάσεων της επιστράτευσης και του πολέμου.
Τόμος: 12, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοσκόβος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-62-1

Πράξη: Αναστολή της καταδίωξης οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Αναστολή κάθε καταδίωξης του Κ. Χρόνη, οφειλέτη του Δήμου, λόγω των έκτακτων περιστάσεων της επιστράτευσης και του πολέμου.
Τόμος: 12, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρόνης, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-62-1

Πράξη: Δωρεά του μισθώματος υπέρ ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Δωρεά του μισθώματος του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 1912, υπέρ του Χρήστου Σακαβάλα, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων", λόγω των έκτακτων περιστάσεων της επιστράτευσης και του πολέμου.
Τόμος: 12, σελ. 62 - 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-62-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να επαναλάβει την πλειοδοτική δημοπρασία για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώντων ή εσφαγμένων ζώων", του έτους 1913.
Τόμος: 12, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-63-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να επαναλάβει την πλειοδοτική δημοπρασία για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των σφάγειων δικαιωμάτων του Δήμου", του έτους 1913.
Τόμος: 12, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-63-1

Πράξη: Απαλλαγή πληρωμής τόκου από ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Απαλλαγή πληρωμής τόκου του Νικολάου Καραγεώργου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", του έτους 1912.
Τόμος: 12, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγεώργος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-63-1

Πράξη: Εισαγωγή εμπορευμάτων από διαλυθέν κατάστημα των Τρικάλων.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην πόλη του Βόλου των εμπορευμάτων του διαλυθέντος καταστήματος στα Τρίκαλα, των Αθανασίου Παπαχρήστου και Κ. Μήτσου, χωρίς την πληρωμή του δημοτικού φόρου, τον οποίο έχουν πληρώσει ήδη.
Τόμος: 12, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαχρήστου, Αθανάσιος
Μήτσος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-63-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 18/2/1913
Πράξη: Ακύρωση της δημοπρασίας δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Ακύρωση της δημοπρασίας του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", του έτους 1913.
Τόμος: 12, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-64-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώντων ή εσφαγμένων ζώων" , του έτους 1913. Πλειοδότης ο Χρήστος Σακαβάλας.
Τόμος: 12, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-64-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημοτικού φόρου "επί των σφάγειων δικαιωμάτων του Δήμου", του έτους 1913. Πλειοδότης ο Αντώνιος Κατσίμπρας.
Τόμος: 12, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμπρας, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-64-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επισκευή του δημοτικού οδοστρωτήρα. Μειοδότης ο Δημήτριος Καρακατσάνης.
Τόμος: 12, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρακατσάνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-64-1

Πράξη: Προσφορά παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την προσφορά παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της Ηλεκτρικής Εταιρείας στο Δημαρχείο και στα δημοτικά καταστήματα.
Τόμος: 12, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-65-1

Πράξη: Διορισμός μέλους της Επιτροπής για τον καταρτισμό του φορολογικού καταλόγου των υπόχρεων σε προσωπική εργασία.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής και εκλογή του Β΄ δημαρχεύοντος παρέδρου Πολυχρόνη Σαράτση, ως μέλους της Επιτροπής για τον καταρτισμό του φορολογικού καταλόγου των υπόχρεων σε προσωπική εργασία, σύμφωνα με το σχετικό νόμο περί οδοποιίας.
Τόμος: 12, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Παπαθανασίου, Στέφανος
Σκρέτας, Ευστάθιος
Μέγαρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-65-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή του Σπυρίδωνα Κριτσιλή, εργολάβου του φωτισμού των Α΄ και Β΄ Δημοτικών Σχολείων Αρρένων, τα οποία έχουν μεταβληθεί σε στρατιωτικά νοσοκομεία.
Τόμος: 12, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-65-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας του Μιχαήλ Καράντζου στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 12, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καράντζος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-65-1

Πράξη: Απόρριψη πίστωσης υπέρ της εκτύπωσης των πρακτικών του Γεωργικού Συνεδρίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρότασης του Δημάρχου για χορηγία πίστωσης υπέρ της εκτύπωσης των πρακτικών του Γεωργικού Συνεδρίου στην πόλη του Βόλου, το Σεπτέμβριο του 1911.
Τόμος: 12, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκδόσεις
Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργίας, (2ο: 1911: Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-65-1

Πράξη: Απόρριψη επαναδιορισμού παιδονόμου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης γονέων και κηδεμόνων για επαναδιορισμό του παιδονόμου Αθανάσιου Βρεττού.
Τόμος: 12, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βρεττός, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-65-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ., η οποία θα διανεμηθεί μέσω του Συνδέσμου Κυριών, υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 65 - 66
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαθανασίου, Στέφανος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Σύνδεσμος Κυριών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-65-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με σκοπό την περίθαλψη των απόρων οικογενειών των επιστράτων του Δήμου για το Μάρτιο του 1913.
Τόμος: 12, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-66-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 8/3/1913
Πράξη: Ανακοίνωση απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας για μεταβολές στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1913 και έφεση κατά της απόφασης του Νομάρχη.
Τόμος: 12, σελ. 67 - 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-67-6

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1911.
Τόμος: 12, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-72-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", μετά την αποδοχή της αίτησης του Επαμεινώντα Πάντου.
Τόμος: 12, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-72-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 455,90 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 455,90 δρχ. για την αποπληρωμή του Νικολάου Μανώλη, εργολάβου της κατασκευής του δημοτικού σφαγείου.
Τόμος: 12, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-72-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 14/3/1913
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια δύο εκσφενδονιστικών σιδερένιων βυτίων από την Ευρώπη, για το κατάβρεγμα της πόλης. Μειοδότης ο Λεωνίδας Σταματόπουλος.
Τόμος: 12, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-73-1

Πράξη: Ορισμός τρίμηνου πένθους για τη δολοφονία του Βασιλιά Γεωργίου Α΄.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Ορισμός τρίμηνου πένθους για τη δολοφονία του Βασιλιά Γεωργίου Α΄, ονομασία της παραλιακής πλατείας μεταξύ των οδών Φιλελλήνων και Περραιβού "Πλατεία Γεωργίου Α΄" και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την κατάθεση στεφάνου.
Τόμος: 12, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1845-1913)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-73-1

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου για το έτος 1913.
Τόμος: 12, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-73-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 1/4/1912
Πράξη: Αποδοχή της προσφοράς ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Αποδοχή της προσφοράς του Νικολάου Καραγεώργου για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1913, επανάληψη της δημοπρασίας και οριστική έγκριση εκ των προτέρων των πρακτικών της, με βάση την παραπάνω προσφορά.
Τόμος: 12, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγεώργος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-75-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5000 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με σκοπό την περίθαλψη των απόρων οικογενειών των επιστράτων του Δήμου, για τον Απρίλιο του 1913.
Τόμος: 12, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-75-1

Πράξη: Προϋπολογισμός Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς τη Νομαρχία Λάρισας για αναθεώρηση της απόφασής της σχετικά με τον προϋπολογισμό του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, του έτους 1913.
Τόμος: 12, σελ. 75 - 76
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-75-2

Πράξη: Έφεση, ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, για υπόθεση ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Έφεση, ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας, σχετικά με την υπόθεση της δωρεάς του μισθώματος υπέρ του Χρήστου Σακαβάλα, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώντων ή εσφαγμένων ζώων", του έτους 1912.
Τόμος: 12, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-76-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 2/5/1913
Πράξη: Έγκριση διακηρύξεων του Δημάρχου για κατασκευή έργων στα νέα διδακτήρια.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση των διακηρύξεων του Δημάρχου για την κατασκευή περιτειχισμάτων, σιδερένιων θυρών, κιγκλιδωμάτων και αποχωρητηρίων στα δύο νεόκτιστα διδακτήρια επί των οδών Κανάρη - Καραϊσκάκη και Αλεξάνδρας - Χείρωνος.
Τόμος: 12, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-77-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με σκοπό την περίθαλψη των απόρων οικογενειών των επιστράτων του Δήμου, για τον Μάϊο του 1913.
Τόμος: 12, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-77-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 17/5/1913
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή περιτειχισμάτων, σιδερένιων θυρών, κιγκλιδωμάτων και αποχωρητηρίων στα δύο νεόκτιστα διδακτήρια επί των οδών Κανάρη - Καραϊσκάκη και Αλεξάνδρας - Χείρωνος. Μειοδότης ο Αριστείδης Παπανικολάου.
Τόμος: 12, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-78-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης για συμμετοχή του Δήμου σε έρανο.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στον έρανο υπέρ της ανέγερσης ανδριάντα του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τόμος: 12, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-78-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 136,60 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 136,60 δρχ. υπέρ του Στάμου Αξελού, εργολάβου της προμήθειας των υλικών για τη συντήρηση των οδών της πόλης.
Τόμος: 12, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-78-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ. για την προέκταση της οδού Θησέως, μέσω ημερομισθίων.
Τόμος: 12, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-78-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 197,50 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 197,50 δρχ. για την κατάθεση στεφάνου υπέρ των πεσόντων στον πόλεμο, για τη δαπάνη της περιτύλιξης των φανών της πόλης κατά την ημέρα της κηδείας του Βασιλιά Κωνσταντίνου και για την κατασκευή σημαίας του Δημαρχείου.
Τόμος: 12, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1845-1913)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-78-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 850 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 850 δρχ. για τις επισκευές της οδού μπροστά από το Σφαγείο, μέσω ημερομισθίων.
Τόμος: 12, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-79-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 160 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 160 δρχ. για τη μισθοδοσία του φύλακα του Δημοτικού σφαγείου.
Τόμος: 12, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-79-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για τις δαπάνες σύνταξης τοπογραφικού σχεδίου πόλης, με σκοπό την επέκτασή της.
Τόμος: 12, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-79-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ 87 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 402 δρχ. για την πληρωμή του Φραγκίσκου Σκέμβρη, εργολάβου των υδραυλικών επισκευών του νοσοκομείου.
Τόμος: 12, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκέμβρης, Φραγκίσκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-79-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 88 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.045 δρχ. για: 1) την πληρωμή χειρουργικών εργαλείων από την Ευρώπη, 2) τη δημοσίευση στην εφημερίδα "Θεσσαλία" της είδησης για την ανέγερση του θεραπευτηρίου "Σωτηρία", από τους ευεργέτες Αλέξανδρο και Ηρακλή Βόλτο και τα εγκαίνια της κατασκευής μεταλλικού ομοιώματος του νέου φθισιατρείου.
Τόμος: 12, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δημοτικό Φθισιατρείο Βόλου
Θεραπευτήριο Σωτηρία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βόλτος, Αλέξανδρος
Βόλτος, Ηρακλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-79-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 89 ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με το σχηματισμό αποθεματικού.
Τόμος: 12, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-80-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 90 ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.710,55 δρχ. για την εξόφληση διάφορων δικαιούχων.
Τόμος: 12, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-80-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την πώληση και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων του εργολάβου του φωτισμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την πώληση και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων του φωτισμού του εργολάβου Σπυρίδωνα Κριτσιλή στον Δαυίδ Καλαμάρα και αναβολή της απόφασης σχετικά με το νέο καθεστώς του φωτισμού στο Δήμο.
Τόμος: 12, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-80-1

Πράξη: Εκτέλεση της καθαριότητας από ωρομίσθιους εργάτες.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρότασης να γίνεται το κατάβρεγμα των οδών και η καθαριότητα της πόλης από εργάτες μέσω ημερομισθίων και όχι μέσω δημοπρασιών.
Τόμος: 12, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-80-2

Πράξη: Έγκριση του εορτασμού της εθνικής και βασιλικής γιορτής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση του εορτασμού της εθνικής και βασιλικής γιορτής, της τέλεσης μνημόσυνου υπέρ του βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την κάλυψη των δαπανών.
Τόμος: 12, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Γεωγραφικός προσδιορισμός ως ΘέμαΒόλος -- Θρησκευτική ζωή και έθιμα
Δήμος Βόλου -- Εορτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-81-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης επιστράτων δασκάλων.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης των επιστράτων δασκάλων για απόδοση του μισθού τους από την 1η Νοεμβρίου 1912 έως την αποστράτευσή τους.
Τόμος: 12, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-81-1

Πράξη: Απαλλαγή πληρωμής ενοικίου του ενοικιαστή του Δημοτικού Καφενείου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Απαλλαγή πληρωμής του ενοικίου, ύψους112.50 δρχ., του τελευταίου τριμήνου υπέρ του Θαλή Πατρώνη, ενοικιαστή του Δημοτικού Καφενείου, κοντά στην πλατεία των Στρατώνων, λόγω των έκτακτων περιστάσεων της επιστράτευσης και του πολέμου.
Τόμος: 12, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρώνης, Θαλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-81-1

Πράξη: Απαλλαγή πληρωμής ενοικίου του ενοικιαστή του Δημοτικού Χαλκουργείου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Απαλλαγή πληρωμής του ενοικίου από 20-9-1912 έως 31-3-1913, ύψους 114 δρχ., υπέρ του Ιωάννη Κουτσούκη, ενοικιαστή του υπ.αριθμ. 3 Δημοτικού Χαλκουργείου, στη συνοικία των Παλαιών, λόγω των έκτακτων περιστάσεων της επιστράτευσης και του πολέμου.
Τόμος: 12, σελ. 81 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσούκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-81-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 225 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 225 δρχ. για την αντικατάσταση των σωλήνων του υδραγωγείου στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 12, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-82-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για τα έξοδα των επαναληπτικών βουλευτικών εκλογών.
Τόμος: 12, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-82-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 6/6/1913
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με σκοπό την περίθαλψη των απόρων οικογενειών των επιστράτων του Δήμου, για τον Ιούνιο του 1913.
Τόμος: 12, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-83-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 26/6/1913
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με σκοπό την περίθαλψη των απόρων οικογενειών των επιστράτων του Δήμου, οι οποίες αυξήθηκαν τον Ιούλιο του 1913,.
Τόμος: 12, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-84-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για τα έξοδα της απομόνωσης, μεταφοράς, διατροφής και απολύμανσης των ασθενών από τη νόσο της ευλογιάς ή άλλες μολυσματικές νόσους.
Τόμος: 12, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-84-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ. για την ταφή των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-84-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την κατασκευή δύο αποχωρητηρίων στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 12, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-84-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 350 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 350 δρχ. για την προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας σωλήνων και κατασκευή δεξαμενής στο δημοτικό σφαγείο.
Τόμος: 12, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-84-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 2/7/1913
Πράξη: Έγκριση μίσθωσης κτηρίου προς χρήση διδακτηρίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης για μια πενταετία του κτηρίου επί της οδού Κενταύρων και Γαζή, ιδιοκτησίας των κληρονόμων του Νικολάου Νικολαΐδη, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη ως Γυμνάσιο και προορίζεται για Ανώτερη Σχολή Θηλέων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Μαγνησίας.
Τόμος: 12, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Θετταλομαγνησίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-85-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 20/7/1913
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 820 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 820 δρχ. υπέρ του Δημητρίου Καρακατσάνη, εργολάβου της επισκευής του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 12, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρακατσάνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-86-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την αγορά γάλακτος υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-86-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την κατασκευή ερμαρίου στο γραφείο του δημοτικού εισπράκτορα.
Τόμος: 12, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-86-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για λήψη μέτρων κατά της μετάδοσης της νόσου χολέρας και έγκριση αγοράς από το Δήμο των κτημάτων της Τράπεζας Αθηνών στη θέση Παγασές.
Τόμος: 12, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Τράπεζα Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-86-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης. Μειοδότης ο Ιωάννης Κωστής.
Τόμος: 12, σελ. 86 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-86-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για τα έξοδα κηδειών των τραυματιών στρατιωτών, οι οποίοι πέθαναν στα νοσοκομεία και κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-88-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων.
Τόμος: 12, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκδόσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-88-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο του απολογισμoύ της διαχείρισης του Δήμου για το έτος 1912.
Τόμος: 12, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παρθένης, Ζήσης
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-88-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 220 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 220 δρχ. υπέρ του ασθενούς οπλαρχηγού Δημητρίου Τσέγκου (ή Κουτσούκη).
Τόμος: 12, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-88-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για συνδρομή υπέρ Συλλόγου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για συνδρομή του Δήμου υπέρ του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Βόλου.
Τόμος: 12, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-88-1

Πράξη: Απόρριψη παραίτησης μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της παραίτησης του Ιωάννη Αντωνόπουλου ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Τόμος: 12, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-88-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού των Ταξιαρχών στο νεκροταφείο, για το έτος 1912.
Τόμος: 12, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-89-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών στο νεκροταφείο, για το έτος 1913.
Τόμος: 12, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-89-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. ως αποζημίωση της επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων και συγκεκριμένα της επισκευής του Δημοτικού σφαγείου και των στομίων των υπονόμων.
Τόμος: 12, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-89-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για παραχώρηση δημοτικής έκτασης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για παραχώρηση δημοτικής έκτασης με σκοπό την ανέγερση Επισκοπικού Μεγάρου, μετά από αίτηση του Επισκόπου κ. Γερμανού.
Τόμος: 12, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γερμανός, Επίσκοπος Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-89-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Π. Κούρτελη, μηχανικού του Δήμου, σχετικά με την πρόσληψη βοηθού για την περάτωση του σχεδίου της συνοικίας των Παλαιών.
Τόμος: 12, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούρτελης, Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-89-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για διορισμό παιδονόμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα γονέων για πρόσληψη παιδονόμου.
Τόμος: 12, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-90-1

Πράξη: Αναβολή της χορηγίας συνδρομής υπέρ Συλλόγου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της χορηγίας συνδρομής υπέρ του Συνδέσμου Κυριών.
Τόμος: 12, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύνδεσμος Κυριών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-90-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ 93 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία 2.800 δρχ. για την πληρωμή αναγκαίων ειδών του νοσοκομείου.
Τόμος: 12, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-90-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.576,94 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.576,94 δρχ. για την εξόφληση του υπόλοιπου της εισφοράς υπέρ της Αστυνομίας, για το έτος 1912.
Τόμος: 12, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-90-1

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ανακοινώνεται η, εν μέρει δεκτή, έφεση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην υπόθεση της απαλλαγής του χρέους του Χρήστου Σακαβάλα, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώντων ή εσφαγμένων ζώων", του έτους 1912.
Τόμος: 12, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-90-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 19/8/1913
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με σκοπό την περίθαλψη των απόρων οικογενειών των επιστράτων του Δήμου, για τον Αύγουστο του 1913.
Τόμος: 12, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-91-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. και σύσταση Επιτροπής για την υποδοχή της αναμενόμενης στην πόλη του Βόλου 1ης Μεραρχίας.
Τόμος: 12, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Στρατός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Περπινιάνης, Απόστολος
Αργύρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-91-1

Πράξη: Διορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στη συνέλευση των Ναυτικών Δήμων του Κράτους.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδη ως αντιπροσώπου του Δήμου στη συνέλευση των Ναυτικών Δήμων του Κράτους, για τον έλεγχο της διαχείρισης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
Τόμος: 12, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-91-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 23/9/1913
Πράξη: Επάνοδος Δημοτικών Συμβούλων από το μέτωπο.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Περιεχόμενα: Επάνοδος των Απόστολου Κουτσαγγέλη και Νικολάου Ζαρλή από το μέτωπο και συμμετοχή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τόμος: 12, σελ. 92 - 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-92-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.400 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.400 δρχ. για τη μισθοδοσία του Παναγιώτη Μαργαρίτη, δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος κατετάχθη ως επίστρατος και επαναφορά στη θέση του τιμής ένεκεν.
Τόμος: 12, σελ. 93 - 94
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παρθένης, Ζήσης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιστράτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαρίτης, Παναγιώτης, (18..-1952)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-93-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. υπέρ του Συνδέσμου Κυριών, για την πληρωμή στην Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου του ρεύματος, το οποίο καταναλώθηκε στα παραρτήματα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων από 1/7/1913 έως 31/10/1913.
Τόμος: 12, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύνδεσμος Κυριών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-94-1

Πράξη: Συζήτηση για την υπερχείλιση του χειμάρρου Κραυσίδωνα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την υπερχείλιση του χειμάρρου Κραυσίνδωνα και τις ζημιές τις οποίες προκάλεσε στη συνοικία Επτά Πλατάνια, την ανάγκη κατασκευής έργων και σύσταση Επιτροπής για την από κοινού με τη Λιμενική Επιτροπή λήψη μέτρων.
Τόμος: 12, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-94-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 100 δρχ. για την αμοιβή των μαιών.
Τόμος: 12, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-95-1

Πράξη: Έγκριση διορισμού τριών δημοτικών ιατρών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση διορισμού τριών δημοτικών ιατρών και πληρωμής του μισθού τους.
Τόμος: 12, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-95-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε παραίτηση μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή απόφασης στο αίτημα της παραίτησης του Ιωάννη Αντωνόπουλου ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου.
Τόμος: 12, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-95-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 95 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 280 δρχ. για την μισθοδοσία του νοσοκόμου του παραρτήματος μεταδοτικών νοσημάτων.
Τόμος: 12, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-96-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 96 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς το νοσοκομείο, λόγω της νοσηλείας πολλών ασθενών και τραυματιών του πολέμου.
Τόμος: 12, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-96-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 97 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 5000 δρχ. για την πληρωμή αναγκαίων ειδών του νοσοκομείου.
Τόμος: 12, σελ. 96 - 97
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-96-2

Πράξη: Απόρριψη πρότασης του Δημάρχου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Δημάρχου σχετικά με την πληρωμή 695 δρχ. προς τον Κ. Ξένο για την μεταφορά των ιχθυοπωλείων μπροστά από την Εμπορική Σχολή.
Τόμος: 12, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξένος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-96-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 26/9/1913
Πράξη: Αναβολή της απόφασης για ανάρτηση των ονομάτων των πεσόντων του πολέμου στα σχολεία της πόλης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για ανάρτηση των ονομάτων των πεσόντων του πολέμου στα σχολεία της πόλης προς παραδειγματισμό των μαθητών και μετονομασία κάποιων οδών της πόλης με τα ονόματα των πεσόντων.
Τόμος: 12, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παρθένης, Ζήσης
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913
Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-98-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 516,10 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 516,10 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση των πλημμυροπαθών της υπερχείλισης του Κραυσίδωνα.
Τόμος: 12, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-99-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την κατασκευή υπονόμων σε διάφορα μέρη της πόλης.
Τόμος: 12, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-99-1

Πράξη: Παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου στο θεατρώνη Κωνσταντίνο Ισιδωρίδη για εξαετή εκμετάλλευση.
Τόμος: 12, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ισιδωρίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-100-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Εκλογή του Παναγιώτη Μεγαλειάδη ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής, στη θέση του παραιτηθέντος Ιωάννη Αντωνόπουλου.
Τόμος: 12, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης
Μεγαλειάδης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-100-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με σκοπό την περίθαλψη των απόρων οικογενειών των επιστράτων του Δήμου, για τον Σεπτέμβριο του 1913.
Τόμος: 12, σελ. 99-100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-99-2

Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού του δασκάλου Παναγιώτη Παπαευσταθίου στην κενή θέση του Α΄Δημοτικού Σχολείου Αρρένων και του Αλέξανδρου Αλεξόπουλου στην κενή θέση του Δ΄Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 12, σελ. 100-101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαευσταθίου, Παναγιώτης
Αλεξόπουλος, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-100-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. υπέρ της Φιλόπτωχης Αδελφότητας για τη συντήρηση του Πτωχοκομείου και του Ορφανοτροφείου.
Τόμος: 12, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πτωχοκομείο
Βόλος -- Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φιλόπτωχη Αδελφότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-101-1

Πράξη: Παραχώρηση δημοτικής έκτασης με σκοπό την ανέγερση Επισκοπικού Μεγάρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για παραχώρηση δημοτικής έκτασης με σκοπό την ανέγερση Επισκοπικού Μεγάρου, μετά από αίτηση του Επισκόπου κ. Γερμανού.
Τόμος: 12, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γερμανός, Επίσκοπος Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-101-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 3/10/1913
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. για την αγορά βιβλίων για τους άπορους μαθητές του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-102-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος φαρμακοποιού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του φαρμακοποιού Παύλου Παπαδάκη για συμπληρωματική επιπλέον πίστωση, λόγω των εξόδων απολυμάνσεως διαφόρων οικιών και εμμονή στην απόφαση να πληρωθεί από το προβλεπόμενο κονδύλιο για την καταπολέμηση της χολέρας.
Τόμος: 12, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδάκης, Παύλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-102-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για επιχορήγηση Συλλόγου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για επιχορήγηση του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Βόλου, μετά από αίτησή τους.
Τόμος: 12, σελ. 102-103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-102-2

Πράξη: Απόρριψη της πρότασης για αγορά απολυμαντικών προϊόντων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Μελετίου Σταματόπουλου για πώληση στο Δήμο απολυμαντικών προϊόντων ιταλικού εργοστασίου.
Τόμος: 12, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-103-1

Πράξη: Απαλλαγή του μεταξιού από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του μεταξιού από λιμενικό φόρο, κατά την εξαγωγή ή εισαγωγή από το λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 12, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-103-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. υπέρ του ανεγειρόμενου ανδριάντα του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τόμος: 12, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-103-1

Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου του έτους 1914.
Τόμος: 12, σελ. 104-106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-104-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 7/10/1913
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 22,98 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 22,98 δρχ. υπέρ του Ιωάννη Κωστή, εργολάβου της κατασκευής της οδού Νεαπόλεως.
Τόμος: 12, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-107-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για ενοικίαση του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Γεράσιμου Μενεγάτου για ενοικίαση του Δημοτικού θεάτρου.
Τόμος: 12, σελ. 107-108
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μενεγάτος, Γεράσιμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-107-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Γεωργίου Μπάκου για ενοικίαση του Δημοτικού καφενείου, κοντά στους Στρατώνες.
Τόμος: 12, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπάκος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-107-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1914. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Φόροι άμεσοι, 2) Φόροι έμμεσοι.
Τόμος: 12, σελ. 108-110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-108-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 8/10/1913
Πράξη: Αναφορά στην ανάγκη κατασκευής έργων παροχέτευσης των χειμάρρων.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Περιεχόμενα: Αναφορά στην ανάγκη κατασκευής έργων παροχέτευσης των χειμάρρων του Κραυσίνδωνα και του Αναύρου, καθώς και για λιμενικά έργα.
Τόμος: 12, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Άναυρος, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-111-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Γενικά έξοδα Δημοτικής εκπαίδευσης, 2) Προσωπικό Διοίκησης, 3) Έξοδα Διοίκησης, 4) Έξοδα δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων, 5) Έξοδα είσπραξης, 6) Υγεία
Τόμος: 12, σελ. 11-112
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-11-102

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 10/10/1913
Πράξη: Αναφορά στην κακή διοίκηση του Κοινού Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Αναφορά στην κακή διοίκηση του Κοινού Δημοτικού Σχολείου Αρρένων και αναβολή της απόφασης για την κατάργησή του, εφόσον το σχολείο είναι "υπό αίρεση".
Τόμος: 12, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Κοινό Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαευσταθίου, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-113-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 1914. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Καθαριότητα και κατάβρεγμα, 2) Νόμιμες υποχρεώσεις.
Τόμος: 12, σελ. 113-115
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-113-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 14/10/1913
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την εξέταση οικοπέδων για τη ρίψη απορριμμάτων.
Τόμος: 12, σελ. 116-117
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-116-2

Πράξη: Παράταση της ισχύουσας λιμενικής φορολογίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Παράταση της ισχύουσας λιμενικής φορολογίας για μια δεκαετία ακόμη και εμμονή στην απαλλαγή του μεταξιού από το λιμενικό φόρο.
Τόμος: 12, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-117-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1914. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Δαπάνες φωτισμού, 2) Τεχνικά έργα.
Τόμος: 12, σελ. 117-119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-117-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 15/10/1913
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1914. Συζητήθηκε το θέμα της καθαριότητας και του καταβρέγματος.
Τόμος: 12, σελ. 120-121
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παρθένης, Ζήσης
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-120-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 17/10/1913
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 1914. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Δενδροφυτεύσεις, 2) Αγαθοεργίες και συνδρομές. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 1914.
Τόμος: 12, σελ. 122-124
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Χρυσοβελώνης, Κωνσταντίνος
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Μέγαρης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-122-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 450 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 450 δρχ. υπέρ των γιατρών Λάμπρου Δανιήλ , Γ. Κουτσογιάννη και Αργύρη Χαδούλη, για τον αντιχολερικό εμβολιασμό των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δανιήλ, Λάμπρος
Κουτσογιάννης, Γ.
Χαδούλης, Αργύριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-124-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας του Μιχαήλ Καράντζου στη συνοικία των Παλαιών και ορισμός 2.000 δρχ. ως αποζημίωση, σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 12, σελ. 124-125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καράντζος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-124-2

Πράξη: Ανακοίνωση διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας, με την οποία εγκρίνει την πίστωση 1.200 δρχ. υπέρ του Δημοτικού υπαλλήλου Παναγιώτη Μαργαρίτη, ο οποίος κατετάχθη ως επίστρατος και επαναφορά στη θέση του τιμής ένεκεν.
Τόμος: 12, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαρίτης, Παναγιώτης, (18..-1952)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-125-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας Μητροπούλου επί των οδών Ερμού και Δευκαλίωνος και της οικίας των Αδελφών Οικονομίδη επί των οδών Δημητριάδος και Μαυροκορδάτου και διορισμός του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες.
Τόμος: 12, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μητρόπουλος, Δημήτριος
Οικονομίδη, Αφοί
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-125-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 24/10/1913
Πράξη: Αποστολή συγχαρητήριου τηλεγραφήματος προς το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Περικλή Αποστολίδη, για αποστολή συγχαρητήριου τηλεγραφήματος προς το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με αφορμή την πρώτη επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τον Ελληνικό στρατό.
Τόμος: 12, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλονίκη -- Ιστορία -- 1912
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-126-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 102α
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για τα έξοδα της υποδοχής του Γαλλικού Στόλου στην πόλη του Βόλου και σύσταση Επιτροπής για την προετοιμασία της υποδοχής.
Τόμος: 12, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
France. Marine
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-126-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με σκοπό την περίθαλψη των απόρων οικογενειών των επιστράτων του Δήμου και όσων απαλλάχθηκαν από το στρατό, για τον Οκτώβριο του 1913.
Τόμος: 12, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-126-1

Πράξη: Έγκριση διακηρύξεων του Δημάρχου για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση διακηρύξεων του Δημάρχου για την ενοικίαση των εξής δημοτικών φόρων του έτους 1914: 1) "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", 2) "επί των εισαγόμενων ζώων", 3) "επί των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο".
Τόμος: 12, σελ. 126-127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-126-2

Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Αικατερίνης Αντωνιάδου στην κένη θέση του Κοινού Δημοτικού Σχολείου, στη συνοικία Καπακλί.
Τόμος: 12, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Γεωγραφικός προσδιορισμός ως ΘέμαΒόλος -- Σχολεία
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Κοινό Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνιάδου, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-127-1

Πράξη: Αγορά έκτασης για την ανέγερση απομονωτηρίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αγορά από το Δήμο έκτασης της Τράπεζας Αθηνών, με σκοπό την ανέγερση απομονωτηρίου.
Τόμος: 12, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Τράπεζα Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-127-1

Πράξη: Εξεύρεση οικοπέδου για το οικονομικό συσσίτιο.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο της μέριμνας για την εξεύρεση κατάλληλου οικοπέδου, με σκοπό την ανέγερση οικοδομής για το οικονομικό συσσίτιο.
Τόμος: 12, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-127-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το θέμα του φωτισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το θέμα του φωτισμού, μετά την εισαγωγή του εγγράφου της Ηλεκτρικής Εταιρείας, με το οποίο ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να θεωρήσει άκυρη τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παγασών και του Σπυρίδωνα Κριτσιλή, εργολάβου του φωτισμού.
Τόμος: 12, σελ. 127-128
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-127-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 31/10/1913
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 99 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την πληρωμή των πορτρέτων των Ηρακλή και Αλέξανδρου Βόλτου, ευεργετών του νοσοκομείου, από τον ζωγράφο κ. Ιωαννίδη.
Τόμος: 12, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βόλτος, Αλέξανδρος
Βόλτος, Ηρακλής
Ιωαννίδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-129-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.500 δρχ. για τη διατροφή των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-129-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 200 δρχ. για τα έξοδα ταφής των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-129-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 198,75 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 198,75 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση των πλημμυροπαθών της υπερχείλισης του Κραυσίδωνα.
Τόμος: 12, σελ. 129-130
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-129-2

Πράξη: Απόρριψη διορισμού μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της επιστολής του Παναγιώτη Μεγαλειάδη, με την οποία ανακοινώνει την απόρριψη του διορισμού του ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής και ζητά την κατανόηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 12, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεγαλειάδης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-130-1

Πράξη: Εκποίηση αποθηκών στη Γατζέα.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να επαναλάβει τη δημοπρασία για την εκποίηση των δύο αποθηκών στη Γανζέα του Δήμου Νηλείας, με σκοπό την επίτευξη συμφέρουσας προσφοράς.
Τόμος: 12, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-130-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για την εγκυρότητα της σύμβασης φωτισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για την εγκυρότητα της σύμβασης μεταξύ του Σπυρίδωνα Κριτσιλή, εργολάβου του φωτισμού και του Δήμου Παγασών και το νέο καθεστώς της μεταπώλησης των δικαιωμάτων στον Δαυίδ Καλαμάρα. Σύσταση επιτροπής με σκοπό τη συνεννόηση με τον Δαυίδ Καλαμάρα και την έρευνα των προθέσεών του.
Τόμος: 12, σελ. 130-145
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παρθένης, Ζήσης
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
Καλαμάρας, Δαυίδ
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-130-16

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 19/11/1913
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με σκοπό την περίθαλψη των απόρων οικογενειών των επιστράτων του Δήμου και όσων απαλλάχθηκαν από το στρατό, για τον Νοέμβριο του 1913.
Τόμος: 12, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-146-1

Πράξη: Συμμετοχή του Δήμου στην υποδοχή της 1ης Μεραρχίας στη Λάρισα
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση των ενεργειών σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην υποδοχή της 1ης Μεραρχίας στη Λάρισα.
Τόμος: 12, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Στρατός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-146-1

Πράξη: Έγκριση ονομασίας οδού της πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έγκριση ονομασίας μιας οδού της πόλης σε οδό "Συνταγματάρχη Ιωάννη Παπακυριαζή" και ανακοίνωση της απόφασης στην χήρα αυτού.
Τόμος: 12, σελ. 146-147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπακυριαζής, Ιωάννης, (1857-1913)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-146-2

Πράξη: Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού για την εκπόνηση σχεδίου αναθηματικής στήλης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού για την εκπόνηση σχεδίου αναθηματικής στήλης, με την αναγραφή των ονομάτων των καταγόμενων από την επαρχία Μαγνησίας πεσόντων στους δύο Βαλκανικούς πολέμους. Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. υπέρ του καλλιτέχνη και 15.000 δρχ. για την αξία της στήλης.
Τόμος: 12, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δήμος Βόλου -- Μνημεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-147-1

Πράξη: Αγορά οικοπέδου για το οικονομικό συσσίτιο.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αγορά οικοπέδου, με σκοπό την ανέγερση οικοδομής για το οικονομικό συσσίτιο.
Τόμος: 12, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-147-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής του Γαλλικού Στόλου στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 12, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
France. Marine
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-148-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων της Αθήνας Γεωργίου Φιλαρέτου, Γ. Αγγελόπουλου, Π. Αραβαντινού και Ιωάννη Ευκλείδη ως πληρεξούσιων του Δήμου, για τη γνωμάτευση του κύρους της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Σπυρίδωνα Κριτσελή, εργολάβου του φωταερίου.
Τόμος: 12, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλάρετος, Γεώργιος
Ευκλείδης, Ιωάννης
Αγγελόπουλος, Γ.
Αραβαντινός, Παναγιώτης
Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-148-1

Πράξη: Εκποίηση αποθηκών στη Γατζέα.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να επαναλάβει τη δημοπρασία για την εκποίηση των δύο αποθηκών στη Γατζέα του Δήμου Νηλείας, με σκοπό την επίτευξη συμφέρουσας προσφοράς.
Τόμος: 12, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-148-1

Πράξη: Ανάθεση στον Κωνσταντίνο Καρτάλη να γνωμοδοτήσει για το σχέδιο της συνοικίας Παλαιών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Κωνσταντίνο Καρτάλη να μεταβεί στη συνοικία των Παλαιών με το μηχανικό του Δήμου και να γνωμοδοτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το νέο σχέδιο της συνοικίας.
Τόμος: 12, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-148-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 100 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.900 δρχ. για την αγορά γάλακτος και τον ενταφιασμό των απόρων.
Τόμος: 12, σελ. 148-149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-148-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 20/11/1913
Πράξη: Κανονισμός των λεπτομερειών σχετικά με την υποδοχή του Γαλλικού Στόλου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Κανονισμός των λεπτομερειών σχετικά με την υποδοχή του Γαλλικού Στόλου , παρουσία του Π. Μαζαράκη, τμηματάρχη του Υπουργείου Εσωτερικών και πρόταση το ήμισυ των εξόδων να καλυφθεί από τη Λιμενική Επιτροπή.
Τόμος: 12, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
France. Marine
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαζαράκης, Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-150-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 4/12/1913
Πράξη: Επανάληψη των δημοπρασιών για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Επανάληψη των δημοπρασιών για την ενοικίαση των εξής δημοτικών φόρων του έτους 1914: 1) "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", 2) "επί των εισαγόμενων ζώων", 3) "επί των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό σφαγείο", με σκοπό την επίτευξη συμφέρουσας προσφοράς.
Τόμος: 12, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-151-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 18/12/1913
Πράξη: Απαλλαγή απο το λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του εξαγόμενου μεταξιού του εργοστασίου του Δημητρίου Σταμάτη στα Λεχώνια από κάθε λιμενική φορολογία.
Τόμος: 12, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Λεχώνια (Μαγνησία) -- Μεταξουργεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμάτης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-152-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 23/12/1913
Πράξη: Ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Έγκριση έκθεσης σε οριστική δημοπρασία του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" και έγκριση των πρακτικών αυτής, με τον όρο η προσφορά να ανέλθει στο ποσό των 500.000 δρχ.
Τόμος: 12, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-153-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με σκοπό την περίθαλψη των απόρων οικογενειών των επιστράτων του Δήμου και όσων απαλλάχθηκαν από το στρατό, για τον Δεκέμβριο του 1913.
Τόμος: 12, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-153-1

Πράξη: Ανάγνωση ευχαριστήριας επιστολής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της ευχαριστήριας επιστολής της Ουρανίας Παπακυριαζή, χήρας του Συνταγματάρχη Ιωάννη Παπακυριαζή.
Τόμος: 12, σελ. 153-154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπακυριαζή, Ουρανία
Παπακυριαζής, Ιωάννης, (1857-1913)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-153-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων", με σκοπό την επίτευξη συμφέρουσας προσφοράς.
Τόμος: 12, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-154-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο", με σκοπό την επίτευξη συμφέρουσας προσφοράς.
Τόμος: 12, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-154-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή φυλακείου είσπραξης δημοτικού φόρου. Μειοδότης ο Αριστείδης Παπανικολάου.
Τόμος: 12, σελ. 154-155
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Μέγαρης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-154-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια υλικών με σκοπό τη συντήρηση των οδών. Μειοδότης ο Αριστείδης Παπανικολάου.
Τόμος: 12, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-155-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια των Δημοτικών Σχολείων με 4.000 οκάδες καυσόξυλα και χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για κλάδεμα δένδρων και προμήθεια ξυλείας.
Τόμος: 12, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-155-1

Πράξη: Παρέμβαση των εργατικών ενώσεων και συλλόγων για την μέριμνα υπέρ των άνεργων εργατών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Υποβολή αιτήματος επιτροπής της Πανεργατικής Ένωσης Συλλόγων και Σωματείων Βόλου, η οποία ζητά από το Δήμαρχο να μεριμνήσει και να βοηθήσει τους άνεργους εργάτες.
Τόμος: 12, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Πανεργατική Ένωση Συλλόγων και Σωματείων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-155-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ., η οποία θα διανεμηθεί από Επιτροπή Κυριών υπέρ των απόρων του Δήμου για τις μέρες των Χριστουγέννων.
Τόμος: 12, σελ. 155-156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-155-2

Πράξη: Αγορά οικοπέδου για το οικονομικό συσσίτιο.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Αποδοχή αγοράς του οικοπέδου της χήρας Βαρελά, κοντά στο Γυμνάσιο (πρώην Σχολείο Νικολαΐδη ), με σκοπό την ανέγερση οικονομικού συσσιτίου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.500 δρχ. για την πληρωμή του.
Τόμος: 12, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαρελά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-156-1

Πράξη: Αναθεώρηση του σχεδίου της συνοικίας Παλαιών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Έγκριση του διαγράμματος της αναθεώρησης του βορειοανατολικού τμήματος του σχεδίου της συνοικίας των Παλαιών.
Τόμος: 12, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-156-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για τα έξοδα μνημόσυνου υπέρ των πεσόντων των δύο Βαλκανικών πολέμων.
Τόμος: 12, σελ. 156-157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-156-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 101 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, με το οποίο εγκρίνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου για το έτος 1914.
Τόμος: 12, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-157-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 107 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 107 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου των οικημάτων των πλημμυροπαθών της συνοικίας Επτά Πλατάνια.
Τόμος: 12, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-157-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα για αποζημίωση.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του εργολάβου Κ. Τζελιμάνη για αποζημίωση 3.000 δρχ. από το ναό της Αναλήψεως.
Τόμος: 12, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-157-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων