Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1935Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1935
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1935
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 20 - 21

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 21 / 13/1/1935
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Στέφανου Χίμου ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 20, σελ. 375
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χίμος, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-375-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παραθύρη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 20, σελ. 375 - 376
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-375-2

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παπαδόπουλου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 20, σελ. 376
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-376-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 25/1/1935
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1933 - 1934.
Τόμος: 20, σελ. 377 - 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-377-6

Πράξη: Έγκριση λογιαριασμού διοικητικής διαχείρισης του Δημαρχούντος.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση λογιαριασμού διοικητικής διαχείρισης του Δημαρχούντος Ιωάννη Αντωνόπουλου για το οικονομικό έτος 1933 - 1934.
Τόμος: 20, σελ. 382 - 388
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-382-7

Πράξη: Τέλεση της καθαριότητας από υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση ως νομικά βάσιμου της τέλεσης της καθαριότητας από υπηρεσία του Δήμου. Έγκριση του υπ.αριθμ. 46 ψηφίσματος του έτους 1913, με το οποίο δικαιολογείται η παραπάνω απόφαση εφόσον δεν χρειάζεται δημοπρασία γιατί δεν πρόκειται περί προμήθειας έργου.
Τόμος: 20, σελ. 388 - 389
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-388-2

Πράξη: Απόφαση για εκτέλεση της καθαριότητας.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης από υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 20, σελ. 389 - 390
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-389-2

Πράξη: Απόφαση για εκτέλεση της καθαριότητας.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης, άνευ δημοπρασίας, από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, η οποία αποτελείται από 4 επόπτες καθαριότητες, 40 οδοκαθαριστές και 41 καρραγωγείς με τακάρα και τους ίππους τους.
Τόμος: 20, σελ. 390
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-390-1

Πράξη: Εκτέλεση έργων από συνεργείο εργατών και τεχνιτών.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκτέλεση της συντήρησης των οδών, της επισκευής καταστρωμάτων, ρείθρων και πλακών πεζοδρομίου των οδών από συνεργείο εργατών και τεχνιτών του Δήμου και άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 20, σελ. 390 - 391
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-390-2

Πράξη: Εκτέλεση έργων από συνεργείο εργατών και τεχνιτών.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκτέλεση της συντήρησης των οδών, της επισκευής εσχαρών υπονόμων αλλά και αποκομιδής κόνεως και πηλού λόγω των πλημμυρών από συνεργείο εργατών και τεχνιτών του Δήμου και άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 20, σελ. 391 - 392
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-391-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 7.200 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 7.200 δρχ. για έξοδα κηδείας του λογιστή του Δήμου Κων. Πολυμερόπουλου.
Τόμος: 20, σελ. 393
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυμερόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-393-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. για αγορά κωδίκων προς χρήση του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-394-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ. για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά έξοδα του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-394-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για απρόβλεπτα έξοδα.
Τόμος: 20, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-394-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. για την αμοιβή των μαιών των απόρων λεχωΐδων.
Τόμος: 20, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-394-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ. για έξοδα απολύμανσης.
Τόμος: 20, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-394-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. για έξοδα φωτισμού του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 20, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-394-1

Πράξη: Χορηγία πίστσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστσης 20.000 δρχ. για αποπεράτωση επισκευών των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 20, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-394-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για κατασκευή των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 20, σελ. 395
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-395-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 17.414 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 17.414 δρχ. για επιστροφή στους δημοτικούς υπαλλήλους των επιπλέον 6% των κρατηθέντων του μισθού τους, σύμφωνα με το Νόμο 6429 περί Δήμων και Κοινοτήτων.
Τόμος: 20, σελ. 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-395-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για την αγορά πενήντα τόμων της "Ιστορίας της Θεσσαλίας" από τη Λαογραφική Εταιρία Θεσσαλών.
Τόμος: 20, σελ. 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Εκδότες και εκδόσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-395-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στην Επιτροπή εράνων υπέρ των απόρων και ανέργων.
Τόμος: 20, σελ. 395 - 396
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-395-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων για δαπάνες που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 20, σελ. 396 - 397
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-396-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου σχετικά με τη δωρεά 2.000 δρχ. (από σύνολο 4.400) στον οφειλέτη ενοικιαστή οικίας του νοσοκομείου Θεόδωρου Παρίση.
Τόμος: 20, σελ. 397
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρίσης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-397-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των ακινήτων του νοσοκομείου.
Τόμος: 20, σελ. 397 - 398
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-397-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου σχετικά με την εξουσιοδότηση στον ταμία Αγαμνέμονα Ζήτρο για τραπεζικές συναλλαγές με την Εθνική Τράπεζα.
Τόμος: 20, σελ. 398
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-398-1

Πράξη: Προβληματισμός για παραβιάσεις εκ μέρους της Ηλεκτρικής Εταιρείας στη σύμβασή της με το Δήμο.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Προβληματισμός για παραβιάσεις εκ μέρους της Ηλεκτρικής Εταιρείας στη σύμβασή της με το Δήμο. Επιφύλαξη οριστικής απόφασης αναμένοντας προτάσεις της Νομαρχίας.
Τόμος: 20, σελ. 398 - 399
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-398-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 11/2/1935
Πράξη: Έγκριση τροποποίησεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου κατόπιν της μονιμοποίησης των δημοτικών υπαλλήλων (Νόμος 4548 κι 6429).
Τόμος: 20, σελ. 400 - 402
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-400-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 37.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 37.000 δρχ. για αποπεράτωση των επισκευών του ναού της Αναλήψεως.
Τόμος: 20, σελ. 402
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ναοί
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-402-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για οικονομική ενίσχυση του Άσυλου Παιδιού Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 402
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-402-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. για επισκευές στο Δημοτικό Σφαγείο.
Τόμος: 20, σελ. 402
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-402-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα ταφή των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 403
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-403-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για την αμοιβή των μαιών των απόρων λεχωΐδων.
Τόμος: 20, σελ. 403
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-403-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 8.400 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 8.400 δρχ. για την απόδοση επιδόματος στο στρατολόγο του Δήμου Ζήση Παντίδη.
Τόμος: 20, σελ. 403
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παντίδης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-403-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.856 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.856 δρχ. για την απόδοση επιδόματος στην απολυθείσα δημοτική υπάλληλο Κατίνα Οικονόμου.
Τόμος: 20, σελ. 403
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονόμου, Κατίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-403-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με τον καθορισμό των τιμών των οικογενειακών τάφων.
Τόμος: 20, σελ. 403 - 404
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-403-2

Πράξη: Διορισμός γραμματέα και πρακτικογράφου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Παπαδόπουλου ως γραμματέα και πρακτικογράφου και χορηγία πίστωσης 1.960 δρχ. για την πρόσθετη αμοιβή του.
Τόμος: 20, σελ. 404
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-404-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 28/2/1935
Πράξη: Διαγραφή πιστώσεων από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Διαγραφή πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους με σκοπό την ενίσχυση αποθεματικού κεφαλαίου (λόγω των χρεών του δανείου).
Τόμος: 20, σελ. 406 - 407
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-406-2

Πράξη: Έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1935 - 1936.
Τόμος: 20, σελ. 407 - 415
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γάλλος, Γρηγόριος
Χίμος, Στέφανος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1935 - 1936
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-407-9

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα του Πυροσβεστικού Σταθμού και του αεροδρομίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα του Πυροσβεστικού Σταθμού και του αεροδρομίου (ενδιαφέρων διάλογος Δημάρχου με Νικ. Κουτσίνα).
Τόμος: 20, σελ. 409 - 412
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αερολιμένες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-409-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 1/3/1935
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1935 - 1936. Αποδοκιμασία των δημοσιευμάτων κατά του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου και υπεράσπιση των γνώσεων και της τιμιότητάς του από το Δήμαρχο.
Τόμος: 20, σελ. 416 - 423
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1935 - 1936
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-416-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 2/3/1935
Πράξη: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1935 - 1936, κατόπιν αίτησης των Γ. Μυλωνά και Γρ. Γάλλου. (Η αναβολή προφανώς συνέβη λόγω του "εξαιρετικού των γεγονότων", δηλαδή του κινήματος των βενιζελικών αξιωματικών κατά της κυβέρνησης Τσαλδάρη.
Τόμος: 20, σελ. 424
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1935
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-424-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 4/3/1935
Πράξη: Αποστολή τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Αποστολή τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό κίνημα της 1ης Μαρτίου προς τον πρόεδρο της κυβέρνησης Παναγή Τσαλδάρη, με το οποίο το Δ.Σ. δηλώνει "τον αποτροπιασμό του δια τον κηρυχθέντα εμφύλιο σπαραγμό".
Τόμος: 20, σελ. 425 - 426
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χίμος, Στέφανος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1935
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-425-2

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έκφραση ευχής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για απόδοση μεγαλύτερης πίστωσης υπέρ του νοσοκομείου για την κάλυψη των αναγκών του.
Τόμος: 20, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-426-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 12/3/1935
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. προς ενίσχυση των επιστρατευθέντων δημοτών εναντίον του "εθνοκτόνου κινήματος" της 1ης Μαρτίου.
Τόμος: 20, σελ. 428 - 431
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1935
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιστράτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-428-4

Πράξη: Συγχαρητήριο τηλεγράφημα στην κυβέρνηση.
Εισηγητής: Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Συγχαρητήριο τηλεγράφημα στην κυβέρνηση (Τσαλδάρη, Κονδύλη, Μεταξά) για την καταστολή του κινήματος της 1ης Μαρτίου.
Τόμος: 20, σελ. 431
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1935
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-431-1

Πράξη: Διακήρυξη των δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Διακήρυξη των δημοτικών φόρων για το οικονομικό έτος 1935 - 1936.
Τόμος: 20, σελ. 431
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-431-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 29/3/1935
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1935 - 1936.
Τόμος: 20, σελ. 432 - 445
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1935 - 1936
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-432-14

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 30/3/1935
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 20, σελ. 446
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-446-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 1/4/1935
Πράξη: Αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
Εισηγητής: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Περιεχόμενα: Διαμάχη ανάμεσα στους Στ. Καπουρνιώτη και Δ.Σαράτση σχετικά με τις αποχωρήσεις των Δημοτικών Συμβοών.
Τόμος: 20, σελ. 447
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-447-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1935 - 1936 και έγκρισή του.
Τόμος: 20, σελ. 448 - 451
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Μουρτζούκος, Ανσέλμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1935 - 1936
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-448-4

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. για την προμήθεια πυροσβεστικού υλικού, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 20, σελ. 451
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-451-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ. για τα έξοδα επισκευή των οδοστρωμάτων της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 451
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-451-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 55.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 55.000 δρχ. για τα έξοδα αναπροσαρμογής της επιφάνειας των ήδη πλακοστρωμένων πεζοδρομίων.
Τόμος: 20, σελ. 452
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-452-1

Πράξη: Έγκριση για άνευ δημοπρασίας εκτέλεση δημοτικών δαπανών.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Έγκριση για άνευ δημοπρασίας εκτέλεση δημοτικών δαπάνων κάτω των 200.000 δρχ.
Τόμος: 20, σελ. 452 - 456
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-452-5

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του νεκροταφείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του νεκροταφείου για το οικονομικό έτος 1935 - 1936.
Τόμος: 20, σελ. 456
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1935 - 1936
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-456-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1935 - 1936.
Τόμος: 20, σελ. 456 - 457
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-456-2

Πράξη: Ευχή όπως εγκριθεί επιβολή ελαφράς φορολογίας επί των δημοσίων θεαμάτων.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Ευχή όπως εγκριθεί επιβολή ελαφράς φορολογίας επί των δημοσίων θεαμάτων του Βόλου προς ενίσχυση του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 20, σελ. 457 - 458
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-457-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 20, σελ. 458 - 460
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-458-3

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια των αναγκάιων για το νοσοκομείο τροφίμων.
Τόμος: 20, σελ. 460
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-460-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την επιστροφή κρατήσεων από υπαλλήλους του νοσοκομείου.
Τόμος: 20, σελ. 461
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-461-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης υπαλλήλου για συνταξιοδότηση.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του τέως δημοτικού υπαλλήλου Δημ. Κουκουλιού για συνταξιοδότηση εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 461 - 462
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκουλιός, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-461-2

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης των βυρσοδεψείων Μακρινίτσας.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης των βυρσοδεψείων Μακρινίτσας για απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία.
Τόμος: 20, σελ. 462
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-462-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 12/4/1935
Πράξη: Αναβολή της επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση και ομόφωνη απόφαση για αναβολή της επανάληψης της δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 20, σελ. 463 - 465
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-463-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 24/4/1935
Πράξη: Εκλογή αναπληρωτή Δημάρχου.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ιωάννη Αντωνόπουλου ως αναπληρωτή του Δημάρχου.
Τόμος: 20, σελ. 46 - 467
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-46-422

Πράξη: Αναβολή της επανάληψης της δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Αναβολή της επανάληψης της δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων έως ότου η οικονομική υπηρεία συγκεντρώσει στοιχεία για το συμφέρον της ενοικίασης ή της κατευθείαν είσπραξης από το Δήμο.
Τόμος: 20, σελ. 468 - 470
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Γάλλος, Γρηγόριος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-468-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως αποζημίωση στους αδελφούς Παπαδούλια λόγω ρυμοτομίας των οικοπέδων τους.
Τόμος: 20, σελ. 470
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδούλιας, Αργύριος Σπ.
Παπαδούλιας, Δημήτριος Σπ.
Παπαδούλιας, Γεώργιος Σπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-470-1

Πράξη: Έγκριση της παράτασης της σύμβασης μηχανικού.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση της παράτασης της σύμβασης του μηχανικού Περικλή Σακελλαρίου με το Δήμο.
Τόμος: 20, σελ. 471
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίου, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-471-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Φιλοδασικής Ένωσης Βόλου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Εκλογή των Τάκη Οικονομάκη και Γεωργίου Μυλωνά ως μελών της Φιλοδασικής Ένωσης Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 471
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φιλοδασική Ένωση Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Μυλωνάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-471-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση ακινήτου ιδιοκτησίας του νοσοκομείου.
Τόμος: 20, σελ. 471
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-471-1

Πράξη: Διαμαρτυρία του Δ.Σ. προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία του Δ.Σ. για την παρελκυστική τακτική του ηλεκτρολογικού τμήματος του Υπουργείου Συγκοινωνιών στο θέμα της εκμετάλλευσης των πηγών Καλιακούδας.
Τόμος: 20, σελ. 472 - 472
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική ενέργεια -- Παραγωγή
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-472-1

Πράξη: Ευχή για επαναλειτουργία του τραμ.
Εισηγητής: Μυλωνάς, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Ευχή προς τη Διεύθυνση των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας για την επαναλειτoυργία του τραμ.
Τόμος: 20, σελ. 474
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μέσα μεταφοράς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-474-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.600 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.600 δρχ. ως επίδομα στο δημοτικό υπάλληλο Αντώνιο Καραθανάση, ο οποίος εκτελεί και χρέη ληξιάρχου.
Τόμος: 20, σελ. 474
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραθανάσης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-474-1

Πράξη: Απόφαση για ρυμοτομία μανδρότοιχου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Απόφαση για ρυμοτομία μανδρότοιχου ώστε να διανοιχθεί η οδός Κωνσταντά.
Τόμος: 20, σελ. 474
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κωνσταντά)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-474-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 13/5/1935
Πράξη: Εξουσιοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση ή όχι της επαναληπτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 20, σελ. 475 - 477
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-475-3

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου. Πλειοδότης ο Χρ. Καρύδης.
Τόμος: 20, σελ. 477
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρύδης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-477-1

Πράξη: Ύδρευση Προσφυγικού Συνοικισμού.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα της δαπάνης για την ύδρευση του Προσφυγικού Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας, ύψους 300.000 δρχ.
Τόμος: 20, σελ. 477 - 478
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-477-2

Πράξη: Σκυρόστρωση οδών.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα της δαπάνης για τη διαμόρφωση και σκυρόστρωση διαφόρων οδών της πόλης, ύψους 300.000 δρχ και εργολαβία Κων. Κόππα.
Τόμος: 20, σελ. 478
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόππας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-478-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 780.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 780.000 δρχ. για την οδόστρωση της οδού Αναπαύσεως.
Τόμος: 20, σελ. 478
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι(Οδός Αναπαύσεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-478-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 700.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 700.000 δρχ. για την οδόστρωση της οδού Αναλήψεως, από την Παγασών έως τη Δευκαλίωνος.
Τόμος: 20, σελ. 478 - 479
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι(Οδός Αναλήψεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-478-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 479
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-479-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 479
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-479-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 479 - 480
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-479-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.700 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.700 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στον απολυθέντα νυχτοφύλακα του Δήμου Επαμεινώντα Σαλάμη.
Τόμος: 20, σελ. 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαλάμης, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-480-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35 / 1/8/1935
Πράξη: Παραβιάσεις στη σύμβαση με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Προβληματισμός με αφορμή τις παραβιάσεις της Ηλεκτρικής Εταιρείας στη σύμβασή της με το Δήμο.
Τόμος: 20, σελ. 481 - 483
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-481-3

Πράξη: Ευχαριστήριο του Δημάρχου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Ευχαριστήριο του Δημάρχου προς τον Ιωάνη Αντωνόπουλο και Στ. Καπουρνιώτη για την επιτυχή αναπλήρωσή του το προηγούμενο διάστημα της απουσίας του.
Τόμος: 20, σελ. 483
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-483-1

Πράξη: Διορισμός νέου δημοτικού ταμία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Έγκριση διορισμού του Αγησίλαου Πραντογιάννη στη θέση του ταμία του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 483
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-483-1

Πράξη: Παραχώρηση άχρηστου Φυλακείου είσπραξης σε ιδιώτη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Παραχώρηση του άχρηστου πλέον Φυλακείου είσπραξης δημοτικών φόρων στον Κωνσταντίνο Τσιμπούκη.
Τόμος: 20, σελ. 484
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Φυλάκειο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-484-1

Πράξη: Αποδοχή του συμβιβασμού με ιδιοκτήτη οικοπέδου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Αποδοχή του συμβιβασμού με τον Σπ. Βαΐτση, ιδιοκτήτη του οικοπέδου, στο οποίο βρίσκεται το Δημοτικό Φυλάκειο.
Τόμος: 20, σελ. 484
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Δημοτικό Φυλάκειο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαΐτσης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-484-1

Πράξη: Έγκριση πιστώσεων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση πιστώσεων προς ενίσχυση σχολείων και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 485 - 487
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-485-3

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 20, σελ. 488
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1934 - 1935
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-488-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση οικίας, ιδιοκτησίας του νοσοκομείου, στον Αναστάσιο Βολιώτη.
Τόμος: 20, σελ. 488
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βολιώτης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-488-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. από το αποθεματικό κεφάλαιο του νοσοκομείου για την πληρωμή στο Δημόσιο Ταμείο των καθυστερούμενων φόρων οικοδομών των ακινήτων του νοσοκομείου.
Τόμος: 20, σελ. 488
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-488-1

Πράξη: Απόρριψη χορηγία έκτακτου επιδόματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης της Νομαρχίας περί χορήγησης εκτάκτου επιδόματος στους δημοτικούς στρατολόγους Ζήση Παντίδη και Θ. Σκιάθρα.
Τόμος: 20, σελ. 489
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παντίδης, Ζήσης
Σκιάθρας, Θ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-489-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. υπέρ των σχολικών εφοριών των δημοτικών σχολείων του Προσφυγικού Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 20, σελ. 489 - 490
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-489-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για εκλογικά έξοδα.
Τόμος: 20, σελ. 490
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-490-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. υπέρ της Ένωσης Συντακτών Βόλου για την πληρωμή του ενοικίου τους.
Τόμος: 20, σελ. 490
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ένωση Συντακτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-490-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 400 δρχ. προς πληρωμή του ενοικίου του Δημοτικού Φυλακείου του Αναύρου.
Τόμος: 20, σελ. 490
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-490-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για την τέλεση στο Βόλο των Θεσσαλικών εορτών.
Τόμος: 20, σελ. 490
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-490-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. προς ενίσχυση του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 490 - 491
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-490-2

Πράξη: Έγκριση Εσωτερικού Οργανισμού του Νοεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Έγκριση Εσωτερικού Οργανισμού του Νοεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 491 - 492
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-491-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στον απολυθέντα απλυμαντή του Δήμου Χρυσόστομο Ντούρο.
Τόμος: 20, σελ. 492
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ντούρος, Χρυσόστομος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-492-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.950 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.950 δρχ. υπέρ του κτηνιάτρου Ιω. Θεοδωρίδη για τον έλεγχο των κρεάτων στο Δημοτικό Σφαγείο.
Τόμος: 20, σελ. 492 - 493
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδωρίδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-492-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.υπέρ του Αργύρη Σφέτσου για την αποπεράτωση των σπουδών του στη Σχολή Απολυμαντών Αθήνας.
Τόμος: 20, σελ. 493
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Υποτροφίες
Σχολή Απολυμαντών Αθήνας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Αργύριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-493-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 90.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 90.000 δρχ. για την εγκατάσταση δύο σταθμών άντλησης θαλασσινού νερού για το κατάβρεγμα της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 494
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-494-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο Δημοτικό Μαιευτήριο.
Τόμος: 20, σελ. 495
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Μαιευτήριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-495-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 24.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 24.000 δρχ. για την κατασκευή λεβητοστασίου και καπνοδόχου με σκοπό την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο Δημοτικό Μαιευτήριο.
Τόμος: 20, σελ. 495 - 496
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Μαιευτήριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-495-2

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας ακινήτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας των ακινήτων της χήρας Στεφάνου Στουρνάρα, των αδελφών Χατζηλαζάρου και Νικολαου Κουτσίνα στην οδό Κωλέττη.
Τόμος: 20, σελ. 496
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στουρνάρας, Στέφανος (1867 - 1928)
Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Χατζηλαζάρου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-496-1

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας ακινήτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας του ακινήτου του ιατρού Αργυρίου Χατζηαργύρη στην οδό Αθηνάς.
Τόμος: 20, σελ. 496
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηαργύρης, Αργύρης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-496-1

Πράξη: Εγκριση δημιουργίας παρόδου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Εγκριση δημιουργίας παρόδου στο πρώτο οικοδομικό τετράγωνο βορειανατολικά του Δημοτικού Φθισιατρείου και εις βάρος των αιτούντων ιδιοκτητών Κ. Αυλωνίτη και Δ. Αντωνόπουλου.
Τόμος: 20, σελ. 496
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αυλωνίτης, Κ.
Αντωνόπουλος, Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-496-1

Πράξη: Εγκριση δημιουργίας παρόδου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Εγκριση δημιουργία παρόδου στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Αναπαύσεως - Αριστοτέλους και Παγασών - Αδμήτου και εις βάρος των αιτούντων ιδιοκτητών αδελφών Σκαρλιούτσου.
Τόμος: 20, σελ. 497
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αναπαύσεως, Αριστοτέλους. Παγασών,. Αδμήτου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Σκαρμούτσου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-497-1

Πράξη: Έγκριση μικρής τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Έγκριση μικρής τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην μεσημβρινή πλευρά της οδού Βόλου - Λάρισας και ειδικότερα στον περίβολο του παραθαλάσιου Σταθμού των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων.
Τόμος: 20, σελ. 497
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοις (Οδός Βόλου - Λάρισας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-497-1

Πράξη: Έγκριση μικρής τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Έγκριση μικρής τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο τέρμα της οδού Νηλείας.
Τόμος: 20, σελ. 497
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Νηλείας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-497-1

Πράξη: Έγκριση αποζημιώσεων των ιδιοκτητών ακινήτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημιώσεων των ιδιοκτητών ακινήτων στις ρυμοτομούμενες οδούς Φιλίππου Ιωάννου, Ρήγα Φεραίου (μεταξύ Αναύρου και Αφεντούλη), στην δεύερη παράλληλη ανατολικά της οδού Φιλίππου Ιωάννου και στο τετράγωνο Αλεξάνδρας, Αριστοτέλους, Μακρινίτσης, Βασάνη.
Τόμος: 20, σελ. 498
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Φιλιππου, Ιωάννου, Ρήγα Φεραίου, Αλεξάνδρας, Αριστοτέλου, Μακρινίτσης, βασάνη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-498-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ. υπέρ του Γ. Δουζένη ως αποζημίωση λόγω της ρυμοτομίας του βυρσοδεψείου του με σκοπό την προέκταση της οδού Δημητριάδος μεταξύ των οδών Περραιβού και Καραϊσκάκη.
Τόμος: 20, σελ. 498 - 499
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Περραιβού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουζένης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-498-2

Πράξη: Υπηρεσία Καθαριότητας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Καθορισμός της αμοιβής τους και του αριθμού προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-1-1

Πράξη: Υπηρεσία Καθαριότητας
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρου του Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και καταβρέγματος του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 1 - 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-1-3

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού της Υδραυλικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού της Υδραυλικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 1935 - 1936.
Τόμος: 20, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υδραυλική Υπηρεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-3-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 16/9/1935
Πράξη: Παρουσίαση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Παρουσίαση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Τόμος: 21, σελ. 4 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ψηφίσματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-4-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για γενικά έξοδα διοίκησης.
Τόμος: 21, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-6-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου Αγησίλαου Πραντογιάννη για άμεση συναλλαγή με διάφορες τράπεζες.
Τόμος: 21, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-7-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εξουσιοδότηση του ταμία του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Αγησίλαου Πραντογιάννη για άμεση συναλλαγή με διάφορες τράπεζες.
Τόμος: 21, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-7-2

Πράξη: Επιστροφή εγγύησης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Επιστροφή στον Αγαμέμνονα Ζήτρο της εγγύησης που είχε καταβάλει ως ταμίας του Δήμου.
Τόμος: 21, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-8-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 46.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 46.500 δρχ. υπέρ του Εργατικού Κέντρου Βόλου και διαφόρων προσφυγικών σωματείων.
Τόμος: 21, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χίμος, Στέφανος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εργατικό Κέντρο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-9-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στον απολυθέντα δημοτικό υπάλληλο Δημ. Μακρόπουλο.
Τόμος: 21, σελ. 11 - 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-11-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.300 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.300 δρχ. ως αποζημίωση στον απολυθέντα επόπτη καθαριότητας Βασίλειο Παπαθανασόπουλο.
Τόμος: 21, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασόπουλος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-12-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.020 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.020 δρχ. ως αποζημίωση στον απολυθέντα πυροσβέστη του Δήμου Δημήτριο Μαυράκη.
Τόμος: 21, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαυράκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-12-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στο λεύκωμα που εκδίδει ο "Σύνδεσμος Χηρών και Ορφανών Πεσόντων Εν Πολέμω".
Τόμος: 21, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύνδεσμος Χηρών και Ορφανών Πεσόντων Εν Πολέμω
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-13-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 9.290 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 9.290 δρχ. (κατόπιν συμβιβασμού) υπέρ του Δημ. Κόκκαλη λόγω της ρυμοτομίας του οικοπέδου του στην οδό Νηλείας.
Τόμος: 21, σελ. 13 - 14
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόκκαλης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-13-2

Πράξη: Συζήτηση για τις παράγκες της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τις παράγκες της πλατείας Ρήγα Φεραίου και μέριμνα για την όσο το δυνατό συντομότερη απομάκρυνσή τους.
Τόμος: 21, σελ. 14 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-14-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 8/10/1935
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 80.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 80.000 δρχ. για έξοδα συμμετοχής του Δήμου στις Θεσσαλικές εορτές που διεξήχθησαν στο Βόλο με μεγάλη επιτυχία.
Τόμος: 21, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-16-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 14/10/1935
Πράξη: Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα για την παλινόρθωση της Βασιλείας προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και Αντιβασιλέα Γ. Κονδύλη και προς τον Βασιλέα Γεωργιο Β΄στο Λονδίνο. Απόφαση για ανάρτηση της εικόνας του Βασιλιά στην αίθουσα των συνεδριάσεων.
Τόμος: 21, σελ. 17 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1935
Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Β΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1890 - 1947)
Κονδύλης, Γεώργιος Θ. (1879 - 1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-17-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 14/11/1935
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 21, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-19-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 16/11/1935
Πράξη: Διαβεβαίωση για ενέργειες απομάκρυνσης των παραπηγμάτων της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Περιεχόμενα: Διαβεβαίωση στην Επιτροπή επαγγελματιών των Παλαιών για ενέργειες απομάκρυνσης των παραπηγμάτων της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 21, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-21-1

Πράξη: Υπόσχεση προς τον Μητροπολίτη Ιωακείμ για ενίσχυση εράνου.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Περιεχόμενα: Υπόσχεση προς τον Μητροπολίτη Ιωακείμ για ενίσχυση του εράνου υπέρ των απόρων της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-22-1

Πράξη: Πρόνοια για χρηματοδότηση της Φιλαρμονικής Εταιρείας Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Πρόνοια για άμεση χρηματοδότηση της νεοσυσταθείσης Φιλαρμονικής Εταιρείας Βόλου και του διευθυντή της κ. Μάγγου.
Τόμος: 21, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Εταιρεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μάγγος, Σπύρος (1884-1963)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-22-2

Πράξη: Αναβολή της πληρωμής του Γυμνασίου θηλέων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Μετά απο μακρά συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αναβλήθηκε η απόφαση για την πληρωμή του ενοικίου του Γυμνασίου θηλέων.
Τόμος: 21, σελ. 23 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-23-5

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. προς την κεντρική Επιτροπή διενέργειας εράνων της Μητρόπολης Δημητριάδος.
Τόμος: 21, σελ. 27 - 30
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Μητρόπολη Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-27-4

Πράξη: Σκυρόστρωση των οδών της πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Έγκριση της επιπλέον απαιτούμενης δαπάνης 500.000 δρχ. για τη διαμόρφωση και σκυρόστρωση των οδών της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-30-1

Πράξη: Χρήση beton σε διαφόρους οδούς της πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 175.000 δρχ. για "στρώσιμο δια beton" διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 30 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-30-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 345.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 345.000 δρχ. για έργα διαμόρφωσης της πλατείας του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 21, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-31-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 95.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 95.000 δρχ. για την αποπεράτωση της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης στο ναό της Μεταμόρφωσης.
Τόμος: 21, σελ. 31 - 32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-31-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 41 / 18/11/1935
Πράξη: Χορηγία προθεσμίας απομάκρυνσης παραπηγμάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Χορηγία προθεσμίας απομάκρυνσης των παραπηγμάτων της πλατείας Ρήγα Φεραίου έως το τέλος του 1936.
Τόμος: 21, σελ. 33 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαθανασίου, Αλέξανδρος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Χίμος, Στέφανος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-33-2

Πράξη: Συμμετοχή του Δήμου στην υποδοχή του Βασιλιά.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκπροσώπηση του Δήμου στην υποδοχή του Βασιλιά Γεωργίου Β΄ με Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ.
Τόμος: 21, σελ. 34 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χίμος, Στέφανος
Παπαθανασίου, Αλέξανδρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Β΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1890 - 1947)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-34-2

Πράξη: Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού του Δήμου κατόπιν αίτησης διαφόρων δημοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 21, σελ. 35 - 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-35-7

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 23.200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 23.200 δρχ. για την κάλυψη των αναγκών του νέου Εσωτερικού Οργανισμού.
Τόμος: 21, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-41-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 24.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 24.000 δρχ. για την καταβολή υπερωριών στους δημοτικούς υπαλλήλους Μ. Παπία και Ιω. Παπαδόπουλο.
Τόμος: 21, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-42-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 14.400 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 14.400 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ των δημοτικών στρατολόγων Ζ. Παντίδη και Σ. Σιάτρα.
Τόμος: 21, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παντίδης, Ζήσης
Σιάτρας, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-42-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 124.540 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 124.540 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ των δημοτικών υπαλλήλων λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 21, σελ. 42 - 43
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-42-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.320 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.320 δρχ. ως επιστροφή φόρου από μεταβίβαση ακινήτου στον Φιλ. Ζαρζάμπα.
Τόμος: 21, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρζάμπας, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-43-1

Πράξη: Μεταφορά πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 235,236
Περιεχόμενα: Μεταφορά στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου ορισμένων αχρησιμοποίητων πιστώσεων που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό.
Τόμος: 21, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-44-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για γενικά έξοδα διοίκησης.
Τόμος: 21, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-45-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για ταχυδρομικά, τηλεγραφικά και τηλεφωνικά τέλη.
Τόμος: 21, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-45-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για γενικά έξοδα των εκλογών.
Τόμος: 21, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-45-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για την αμοιβή των μαιών των απόρων λεχωΐδων.
Τόμος: 21, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-45-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 58.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 58.000 δρχ. για πληρωμή της πρώτης δόσης αγοράς πυροσβεστικού αυτοκινήτου.
Τόμος: 21, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Πυροπροστασία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-46-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 370 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 370 δρχ. για τη συμπλήρωση της μισθοδοσίας του επιμελητή του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 21, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-46-1

Πράξη: Αύξηση των εκλογικών τμημάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Αύξηση των εκλογικών τμημάτων του Δήμου από 13 σε 18 ετών και ορισμός αυτών.
Τόμος: 21, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-47-1

Πράξη: Διορισμός δημοτικών συμβούλων στος Σχολικές Εφορίες.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Διορισμός δημοτικών συμβούλων στος σχολικές εφορίες των δημοτικών σχολείων της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-47-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης 450.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης 450.000 δρχ. για τα έξοδα εγκατάστασης της κεντρικής θέρμανσης στους ναούς του Αγίου Νικολάου και Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 21, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-48-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για την ενίσχυση του τμήματος Βόλου του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου.
Τόμος: 21, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-48-1

Πράξη: Δωρεά χρεόυς υπέρ ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Δωρεά χρεόυς υπέρ του ενοικιαστή του Δημοτικού Χαλκουργείου των Παλαιών Ιω. Κουτσούκη.
Τόμος: 21, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσούκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-49-1

Πράξη: Συμπλήρωση του άρθρου 29 του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Συμπλήρωση του άρθρου 29 του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους σχετικά με τον καθαρισμό των υπονόμων.
Τόμος: 21, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-49-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 42 / 21/12/1935
Πράξη: Επιβολή φορολογίας στα βιομηχανικά προϊοντα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Επιβολή φορολογίας στα βιομηχανικά προϊοντα που παράγονται στην περιφέρεια του Δήμου Παγασών. Προβληματισμός των Δημοτικών Συμβούλων και παράθεσης της άποψης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου από τον πρόεδρό της Στ. Καπουρνιώτη.
Τόμος: 21, σελ. 51 - 61
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-51-11

Πράξη: Επανεκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής..
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Επανεκλογή του Ιωάννη Αντωνόπουλου ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 21, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-61-1

Πράξη: Απόρριψη πληρωμής του ενοικίου του Γυμνασίου Θηλέων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρότασης του Δημάρχου για πληρωμή ενοικίου του Γυμνασίου Θηλέων ύστερα από άρνηση καταβολής αυτού από το Υπουργείο Παιδείας. Έκφραση διαμαρτυρίας για τη μη καταβολή του κληροδοτήματος του Κ. Καρτάλη (2.500 λίρες) για ανέγερση Γυμνασίου Θηλέων στο Βόλο.
Τόμος: 21, σελ. 61 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Χίμος, Στέφανος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος A. (1836-1876)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-61-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για έξοδα μετάβασης και παραμονής της Επιτροπής του Δήμου στην Αθήνα για την υποδοχή του βασιλιά.
Τόμος: 21, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Β΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1890 - 1947)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-62-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 49.932 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 49.932 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των δημοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 21, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-63-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του δημοτικού υπαλλήλου Αν. Μπουμπουλίδη.
Τόμος: 21, σελ. 63 - 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουμπουλίδης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-63-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.052,30 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.052,30 δρχ. υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.
Τόμος: 21, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-64-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 213.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 213.500 δρχ. για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 21, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-64-1

Πράξη: Κατάργηση της πίστωσης για αγορά οικοπέδου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Κατάργηση της πίστωσης για αγορά οικοπέδου προς ανέγερση αεροδρομίου με σκοπό την αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 21, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-65-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου.
Τόμος: 21, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-65-1

Πράξη: Ανάκληση ψηφίμσατος σχετικά με την καταβολή ποσών από τους οφειλέτες ιδιοκτήτες.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Μετά από διαλογική συζήτηση, δια βοής απόφαση για ανάκληση του υπ.αριθμ. 321/1932 ψηφίσματος του Δ.Σ. για χαριστική πληρωμή των οφειλετών ιδιοκτητών για την κατασκευή των πεζοδρομίων. Απαίτηση καταβολής ολόκληρου του ποσού οφειλής (1.959.758 δρχ.)
Τόμος: 21, σελ. 65 - 66
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-65-2

Πράξη: Απόφαση για ρυμοτομία αχυρώνων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Απόφαση για ρυμοτομία των αχυρώνων των αδελφών Αλεξίου και Ζαφειρίου στην οδό Δημητριάδος.
Τόμος: 21, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξίου, Αφοί
Ζαφειρίου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-66-1

Πράξη: Σειρά αποφάσεων για θέματα ρυμοτομιών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 261.267
Περιεχόμενα: Σειρά αποφάσεων για θέματα ρυμοτομιών και τροποποιήσεων σχεδίου πόλης καθώς και ζητήματα τεχνικής φύσης.
Τόμος: 21, σελ. 67 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-67-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. για έξοδα εκλογών.
Τόμος: 21, σελ. 69
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-69-1

Πράξη: Ορισμός πίστωσης υπέρ απόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Ορισμός του ποσού, το οποίο θα χορηγείται από το Δήμο υπέρ των απόρων ανά δεκαπενθήμερο σε 3.000 δρχ.
Τόμος: 21, σελ. 69 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-69-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για την αύξηση της προβλεπόμενης δαπάνης υπέρ του συνεργείου συντήρησης οδών του Δήμου.
Τόμος: 21, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-70-1

Πράξη: Καθορισμός των εκλογέων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εκλογέων που θα ψηφίσουν στα πέντε νέα εκλογικά τμήματα του Δήμου.
Τόμος: 21, σελ. 70 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-70-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ. προς ενίσχυση του Συλλόγου Απόρων Φυματικών.
Τόμος: 21, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Απόρων Φυματικών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-71-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. ως οικονομική ένίσχυση του Δήμου υπέρ της Βαλσαμής, χήρας Τσιγκλιφή (θύμα πολέμου) λόγω της καταστροφής του σπιτιού της από τις τελευταίες πλημμύρες.
Τόμος: 21, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιγκλιφή, Βαλσαμή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-72-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης απολυθέντος δημοτικού υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του απολυθέντος δημοτικού υπαλλήλου Δ. Κουκουλιού για χορήγηση σύνταξης και ασκηση έφεσης στη σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 21, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Γάλλος, Γρηγόριος
Ραζής, Νικόλαος
Χίμος, Στέφανος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκουλιός, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-72-1

Πράξη: Εγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Εγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με συμπληρωματικές πιστώσεις για δαπάνες που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 21, σελ. 72 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-72-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων