Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1943Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1943
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1943
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 26 - 28

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 162 / 8/1/1943
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1486
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποιηση άχρηστου υλικού των αποθηκών του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-127-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1487
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. υπέρ του ανάπηρου πολέμου Χρ. Γεωργακόπουλου για την μετάβασή του στην Αθήνα με σκοπό την εξέτασή του από την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή.
Τόμος: 26, σελ. 127 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργακόπουλος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-127-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1488
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποζημίωση λόγω ασθένειας της δακτυλογράφου του νοσοκομείου.
Τόμος: 26, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-128-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1489
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου του.
Τόμος: 26, σελ. 128 - 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-128-2

Πράξη: Έγκριση απαλλαγής από την πληρωμή δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1490
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλαγής από την πληρωμή δημοτικών φόρων των λαϊκών συσσιτίων μετά από αίτηση του Μητροπολίτη Δημητριάδος.
Τόμος: 26, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-129-1

Πράξη: Έγκριση απαλλαγής πληρωμής κάθε δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1490α
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλαγής πληρωμής κάθε δημοτικού φόρου από το Σωματείο Δημοσίων Υπαλλήλων και από τους δημοτικούς υπαλλήλους.
Τόμος: 26, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Σωματείο Δημοσίων Υπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-129-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1491
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Άσυλου Παιδιού Βόλου.
Τόμος: 26, σελ. 129 - 130
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-129-2

Πράξη: Έγκριση προσωρινής παραχώρησης κενών βαρελιών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1492
Περιεχόμενα: Έγκριση προσωρινής παραχώρησης κενών βαρελιών και εκποίησης κενών σάκων στα λαϊκά συσσίτια.
Τόμος: 26, σελ. 130 - 131
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-130-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας σωλήνων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1493
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας σωλήνων για χωνιά με σκοπό τη θέρμανση των Φυλακείων είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 26, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-131-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 163 / 13/1/1943
Πράξη: Αύξηση ημερομισθίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1494
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση μέρους της απόφασης 1366 και έγκριση της αύξησης ημερομισθίου των εργαζόμενων στην Υπηρεσία έκτακτης καθαριότητας, στο συνεργείο συντήρησης οδών και πλατειών και στην καθαριότητα των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 26, σελ. 132 - 133
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-132-2

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στη Λιμενική Επιτροπή Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1495
Περιεχόμενα: Εκλογή των Γ. Χρήστου και Κ. Γιαρέντη ως αντιπροσώπων του Δήμου στη Λιμενική Επιτροπή Βόλου.
Τόμος: 26, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-133-1

Πράξη: Έγκριση είσπραξης φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1496
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1392 απόφασης και έγκριση είσπραξης του φόρου εισαγόμενων καυσόξυλων στο Δήμο.
Τόμος: 26, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-134-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1497
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 134 - 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-134-2

Πράξη: Εν μέρει τροποποίηση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1498
Περιεχόμενα: Εν μέρει τροποποίηση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και έγκριση καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης στο προσλαμβανόμενο έκτακτο προσωπικό.
Τόμος: 26, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-135-1

Πράξη: Εισαγωγή φόρου στα έσοδα του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1499
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλής γενομένης της εισαγωγής στα έσοδα του Δήμου του φόρου γεωργικής παραγωγής.
Τόμος: 26, σελ. 135 - 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-135-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1500
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση της αμοιβής ακτινοσκόπησης κάθε ασθενή ασφαλισμένου στο ΙΚΑ.
Τόμος: 26, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-136-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1501
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση των νοσηλείων για τους ασθενείς που στέλνει ο Α. Αποστολίδης από το μεταλλείο Τσαγκλί.
Τόμος: 26, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Μεταλλείο Τσαγκλί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-136-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το φωτισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το φωτισμό της πόλης και τις οφειλές της Ηλεκτρικής Εταιρείας στην Εταιρεία Τσιμέντων.
Τόμος: 26, σελ. 136 - 137
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Εταιρεία Τσιμέντων Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-136-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 164 / 15/1/1943
Πράξη: Εκτενής συζήτηση σχετικά με το φωτισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση σχετικά με το φωτισμό της πόλης, την τιμή του ρεύματος και την πολεμική της εφημερίδας "Θεσσαλία" εναντίον του Δημάρχου για το θέμα αυτό του φωτισμό.
Τόμος: 26, σελ. 138 - 140
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Δημητριάδης, Ανδρ.
Συνοδινός, Ιωάννης
Κοτοπουλέας, Γεώργιος
Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εφημερίδα Θεσσαλία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-138-3

Πράξη: Παραχώρηση σάκων για τα συσσίτια.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1501α
Περιεχόμενα: Έγκριση προσωρινής παραχώρησης 50 - 100 σάκων από τις αποθήκες του Δήμου για τα λαϊκά συσσίτια της πόλης.
Τόμος: 26, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-140-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 165 / 23/1/1943
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1502
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Αλεξ. Παπαρρήγα για την μετάβασή του στην Αθήνα με σκοπό τη συνέχιση των πανεπιστημιακών του σπουδών.
Τόμος: 26, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαρρήγας, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-141-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το φωτισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το φωτισμό της πόλης, τις προτάσεις της Ηλεκτρικής Εταιρείας για οικονομική της ενίσχυση και αναβολή λήψης απόφασης.
Τόμος: 26, σελ. 141 - 142
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-141-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 166 / 29/1/1943
Πράξη: Καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1503
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολης σε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου επιδόματος ίσου με το μισθό ενός δεκαπενθημέρου και στο Δήμαρχο ενός επιπλέον δεκαπενθημέρου για έξοδα παράστασης.
Τόμος: 26, σελ. 143 - 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-143-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1504
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού για ενίσχυση κεφαλαίων λόγω της υπερτίμησης των ειδών.
Τόμος: 26, σελ. 144 - 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-144-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1505
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του κλητήρα του Δήμου Σπ. Βουκουβάλα, ο οποίος πάσχει από κήλη.
Τόμος: 26, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βουκουβάλας, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-145-1

Πράξη: Μετατροπή βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1506
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης και επανάληψη της δημοπρασίας για την μετατροπή ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου απορριμμάτων ώστε να λειτουργεί με κάρβουνα.
Τόμος: 26, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-145-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1507
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή ενός επιπλέον μισθού δεκαπενθημέρου στους υπαλλήλους του.
Τόμος: 26, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-145-1

Πράξη: Καταβολή επιδόματος στους συνταξιούχους του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1508
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής ενός επιπλέον μισθού δεκαπενθημέρου στους συνταξιούχους του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-146-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1509
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού του.
Τόμος: 26, σελ. 146 - 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-146-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1510
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποζημίωση 15.000 δρχ. στον αναπληρωτή λογιστή του νοσοκομείου Απ. Παυλόπουλο.
Τόμος: 26, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παυλόπουλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-147-1

Πράξη: Έξοδα κίνησης νομοκτηνιάτρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα καταβολής εξόδων κίνησης του νομοκτηνιάτρου και για την ασταμάτητη κοπή δένδρων.
Τόμος: 26, σελ. 147 - 149
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-147-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 167 / 2/2/1943
Πράξη: Ζήτημα είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της είσπραξης δημοτικών φόρων από τον Οικονομικό Επιθεωρητή του Δήμου και τον καταλογισμό ευθυνών για μη κανονική είσπραξη στον Α΄επόπτη και στους άλλους επόπτες των φόρων.
Τόμος: 26, σελ. 149 - 152
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-149-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 168 / 3/2/1943
Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών που είχαν αποφασιστεί πρίν την κήρυξη του πολέμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1511
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών που είχαν αποφασιστεί πρίν την κήρυξη του πολέμου, όπως η επίστρωση και επισκευή δρόμων και κρασπέδων και απόρριψη αλλων εργασιών.
Τόμος: 26, σελ. 152 - 154
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πρεμέτης, Ιωάννης
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-152-3

Πράξη: Έξοδα δενδροφύτευσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1512
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα δενδροφύτευσης οδών και πλατειών.
Τόμος: 26, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-154-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα επισκευής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1513
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα επισκευής των πεζοδρομίων λόγω της κοπής δένδρων.
Τόμος: 26, σελ. 154 - 155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-154-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1514
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του οδοκαθαριστή του Δήμου Δημ. Αποστολόπουλου λόγω πενίας.
Τόμος: 26, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-155-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1515
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του συνταξιούχου αρχιμηχανικού (και πρώτου μηχανικού του Δήμου) Απ. Περπινιάνη λόγω πενίας.
Τόμος: 26, σελ. 155 - 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-155-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1516
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την κοπή άχρηστων δένδρων εντός του περιβόλου του για θέρμανση.
Τόμος: 26, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-156-1

Πράξη: Συζήτηση για καταχρήσεις στην είσπραξη φόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1517
Περιεχόμενα: Συζήτηση για καταχρήσεις στην είσπραξη φόρων, την απολογία των εποπτών και απόφαση για απομάκρυνση των τριών εποπτών Γ. Καπουρνιώτη, Β. Γκιζάρη, Ν. Μαρνέλη, την παραπομπή τους στις Δικαστικές Αρχές και επιβολή στο φοροτεχνικό Ν. Καπουρνιώτη προστίμου ίσου με τις αποδοχές του δεκαπενθημέρου.
Τόμος: 26, σελ. 157 - 159
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωσηι -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπουρνιώτης, Γεώργιος
Γκιζάρης, Βασίλειος
Μαρνέλης, Νικόλαος
Καπουρνιώτης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-157-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 169 / 15/2/1943
Πράξη: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 26, σελ. 159 - 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-159-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 170 / 16/2/1943
Πράξη: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 26, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-160-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 171 / 17/2/1943
Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής ελέγχου της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1518
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ι. Πρεμέτη, Κ. Δέρβου, Αγ. Πρατογιάννη και Αγ. Ζήτρου ως μελών της Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο στην Ηλεκτρική Εταιρεία για την απόδειξη της πραγματικής τιμής του χορηγούμενου ηλεκτρικού ρεύματος.
Τόμος: 26, σελ. 160 - 162
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πρεμέτης, Ιωάννης
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρεμέτης, Ιωάννης
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Πρατογιάννης, Αγησίλαος
Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-160-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1519
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του κλητήρα του Δήμου Σπ. Βουκουβάλα, ο οποίος πάσχει από κήλη.
Τόμος: 26, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βουκουβάλας, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-162-1

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1520
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης κεφαλαίων του προϋπολογισμού με μεταφορά πιστώσεων.
Τόμος: 26, σελ. 162 - 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-162-2

Πράξη: Συντήρηση του κτηρίου των Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1521
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση του κτηρίου των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 26, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικά Σφαγεία -- Δαπάνες
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-163-1

Πράξη: Έγκριση εξόφλησης οφειλόμενων σε διαφόρους εργολάβους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1522
Περιεχόμενα: Έγκριση εξόφλησης οφειλόμενων σε διαφόρους εργολάβους για εργασίες του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-163-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.214,712 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1523
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.214,712 δρχ. στην Ελευθερία Αποστολίδη ως επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος και 21.000 δρχ. στη Ροδόπη Παρθένη.
Τόμος: 26, σελ. 163 - 164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένη, Ροδόπη
Αποστολίδη, Ελευθερία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-163-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1524
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την οικονομική ενίσχυση 80.000 δρχ. υπέρ του υπαλλήλου του νοσοκομείου Δημ. Καρδαρά.
Τόμος: 26, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρδαράς, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-164-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1525
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ακύρωση και μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 26, σελ. 164 - 165
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-164-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1526
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανταλλαγή 100 οκάδων φασολιών με ανάλογη ποσότητα φυσικών και χημικών λιπασμάτων της Αγροτικής Τράπεζας.
Τόμος: 26, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-165-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1527
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη συμμετοχή του στη δαπάνη της κηδείας της νοσοκόμας Δ. Αθανασιάδου.
Τόμος: 26, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασιάδου, Δέσποινα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-165-1

Πράξη: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1528
Περιεχόμενα: Εκλογή των Γ. Χρήστου, Ευαγγ. Καραμπατζάκη, Ιω. Θεοδωροπούλου, Αθ. Δουλγέρογλου ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου.
Τόμος: 26, σελ. 165 - 166
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρήστου, Γεώργιος
Καραμπατζάκης, Ευάγγελος
Θεοδωρόπουλος, Ιωάννης
Δουλγέρογλου, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-165-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1529
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στην ασθενή πρόεδρο ευαγών ιδρυμάτων κοινωνικής ωφέλειας Ελένη Περπινιάνη.
Τόμος: 26, σελ. 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνη, Ελένη
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-166-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης για τοποθέτηση πλάστιγγας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Αλκ. Παπαβαΐτση για τοποθέτηση πλάστιγγας έξω από την αγορά των Παλαιών για τη λύγιση διαφόρων ειδών.
Τόμος: 26, σελ. 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαβαΐτσης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-166-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης ενοικιαστή για μείωση μισθώματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Γεωργίου Συριανού, ενοικιαστή καταστήματος της αγορά των Παλαιών για μείωση του μισθώματος.
Τόμος: 26, σελ. 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Συριανός, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-166-1

Πράξη: Παραπομπή των αιτήσεων δημοτικών υπαλλήλων για προαγωγή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Παραπομπή των αιτήσεων των δημοτικών υπαλλήλων Δ. Διανέλλου και Αργ. Σφέτσου για προαγωγή και απονομή μισθού ανώτερου υπαλλήλου.
Τόμος: 26, σελ. 166 - 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Διανέλλος, Δημήτριος
Σφέτσος, Αργύριος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-166-2

Πράξη: Συζήτηση για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του αρχιμηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη παροχής κάθε μέσου παροχής βοήθειας υπέρ της οικογένειας του Απ. Περπινιάνη, συνταξιούχου αρχιμηχανικού του Δήμου και ανάθεση στο Δήμαρχο να επιληφθεί επί του ζητήματος.
Τόμος: 26, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-167-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1530
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της Λέσχης Εργαζόμενου Κοριτσιού Βόλου.
Τόμος: 26, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λέσχη Εργαζόμενου Κοριτσιού Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-167-1

Πράξη: Αύξηση της μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόδοχή της πρότασης του Δημάρχου για αύξηση της αμοιβής των εργαζόμενων στο Δήμο κοριτσιών από 1.500 σε 2.000 δρχ.
Τόμος: 26, σελ. 167 - 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-167-2

Πράξη: Διαγραφή απωλεσθέντος διπλοτύπου φορολογικού σταθμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1531
Περιεχόμενα: Διαγραφή απωλεσθέντος διπλοτύπου φορολογικού σταθμού.
Τόμος: 26, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-168-1

Πράξη: Επανεκλογή μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1532
Περιεχόμενα: Επανεκλογή των Δημ. Λοΐζου, Απ. Παπαγεωργίου και Φιλ. Φιλιππίδη ως μελών του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και εκλογή του Αν Σέγκλια προς αντικατάσταση του Νικ. Κουτσίνα.
Τόμος: 26, σελ. 168 - 169
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λοΐζος, Δημήτριος
Παπαγεωργίου, Απόστολος
Φιλιππίδης, Φίλιππος
Σέγκλιας, Αναστάσιος
Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-168-2

Πράξη: Έγκριση της εκκένωσης βόθρων της Εργατικής Εστίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1533
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκκένωσης βόθρων των αποχωρητηρίων της Εργατικής Εστίας άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 26, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Εργατική Εστία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-169-1

Πράξη: Επισκευή γκρεμισμένων αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1534
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης ανέγερσης των γκρεμισμένων αποχωρητηρίων του Β΄Αστυνομικού Τμήματος Βόλου.
Τόμος: 26, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-169-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.400.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1535
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.400.000 δρχ. ως επιχορήγηση του Δήμου υπέρ των λαϊκών και μαθητικών συσσιτίων.
Τόμος: 26, σελ. 169 - 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-169-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 172 / 25/2/1943
Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1536
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού για την πληρωμή των ημερομισθίων των επιτασσόμενων εργατών από τις Αρχές κατοχής.
Τόμος: 26, σελ. 171 - 172
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-171-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1537
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού για την ενίσχυση κεφαλαίων του.
Τόμος: 26, σελ. 172 - 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-172-2

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης του καθαρισμού φρεάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1538
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης του καθαρισμού των φρεάτων του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 26, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-173-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1539
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού για την ενίσχυση κεφαλαίων του.
Τόμος: 26, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-173-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Μαγνησίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1540
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης αντιτίμου 40 εισιτηρίων συναυλίας για οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Μαγνησίας.
Τόμος: 26, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύνδεσμος Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-174-1

Πράξη: Έγκριση της συνέχισης των εργασιών δενδροφύτευσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1541
Περιεχόμενα: Έγκριση της συνέχισης των εργασιών δενδροφύτευσης των οδών και πλατειών της πόλης.
Τόμος: 26, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-174-1

Πράξη: Αύξηση ενοικίου σε οικόπεδο ιδιώτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1542
Περιεχόμενα: Έγκριση της αίτησης του Ευστ. Κολέτσιου για αύξηση του ενοικίου του οικοπέδου, στο οποίο ο Δήμος έχει εγκαταστήσει Φυλάκειο είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 26, σελ. 174 - 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολέτσος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9026-174-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης στο νομοκτηνίατρο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1543
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης στο νομοκτηνίατρο, ύψους 30.000 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 26, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-1-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την επιστροφή φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αίτηση του Πρωτοδίκου της Λάρισας Ιω. Γιανναράκου για επιστροφή φόρου 20.000 δρχ.
Τόμος: 26, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιανναράκος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-1-1

Πράξη: Έκθεση για τον έλεγχο των φόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για την έκθεση του Οικονομικού Επιθεωρητή σχετικά με τον έλεγχο των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 26, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-1-1

Πράξη: Διακοπή ελέγχου της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Πρεμέτης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη διακοπή του έλέγχου της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Τόμος: 26, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Συνοδινός, Ιωάννης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-1-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 173 / 22/3/1943
Πράξη: Καταβολή επιδόματος σε όλους τους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1544
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου των αποδοχών και επιδόματος ίσου με το μισθό δύο δεκαπενθημέρων, στο Δήμαρχο δύο επιπλέον δεκαπενθημέρων για έξοδα παράστασης και έγκριση εξακολούθησης καταβολής σε αυτούς ενός επιπλέον δεκαπενθημέρου.
Τόμος: 27, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-3-2

Πράξη: Ενίσχυση κεφαλάιων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1545
Περιεχόμενα: Έγκριση της ενίσχυσης διαφόρων κεφαλάιων του προϋπολογισμού με μεταφορά πιστώσεων.
Τόμος: 27, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-4-2

Πράξη: Επανάληψη της εκλογής των μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1546
Περιεχόμενα: Επανάληψη της εκλογής των μελών του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου λόγω της ακύρωσης από τη Νομαρχία Μαγνησίας και τελική εκλογή με ψηφοδέλτια των Άννα Φιλιππίδου, Απ. Παπαγεωργίου, Δημ. Λοΐζου και Αν. Σέγκλια.
Τόμος: 27, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λοΐζος, Δημήτριος
Παπαγεωργίου, Απόστολος
Φιλιππίδου, Άννα
Σέγκλιας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-5-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για απαλλαγή από τη φορολογία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση και απόρριψη αιτήματος υφασματεμπόρων του Δομοκού για μη καταβολή εκ μέρους τους του φόρου για την μεταφορά στο Βόλο των εμπορευμάτων τους.
Τόμος: 27, σελ. 5 - 7
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-5-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1547
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή στους νεοπροσλαμβανόμενους του ίδιου μισθού με αυτόν των υπαλλήλων που αντικαθιστούν.
Τόμος: 27, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-7-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1548
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πρόσληψη μιας υπαλλήλου σε αντικατάσταση ασθενούς νοσοκόμας.
Τόμος: 27, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-7-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1549
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου για μεταφορά πιστώσεων προς ενίσχυση κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 27, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-7-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1550
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. για την καταβολή του ενοικίου των Γραφείων Επιθεώρησης Εργασίας.
Τόμος: 27, σελ. 8 - 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Επιθεώρηση Εργασίας Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-8-2

Πράξη: Επιστροφή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1551
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας στον Πρωτοδίκη Λάρισας Ιωάννη Γιανναράκο ποσού 20.000 δρχ. ως επιστροφή δημοτικού φόρου.
Τόμος: 27, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιανναράκος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-9-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1552
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. στην οικογένεια του αποβιώσαντος κλητήρα του Δήμου Σπ. Βουκουβάλα για τα έξοδα της κηδείας του.
Τόμος: 27, σελ. 9 - 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βουκουβάλας, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-9-2

Πράξη: Έγκριση υπαγωγής των δημοσίων κτημάτων στο Δήμο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1553
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπαγωγής των δημοσίων κτημάτων στη θέση παλαιές Αλυκές στο Δήμο Παγασών.
Τόμος: 27, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-10-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 400.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1554
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 400.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του ναού της Αναλήψεως.
Τόμος: 27, σελ. 10 - 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-10-2

Πράξη: Επίστρωση και επισκευή δρόμων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1555
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 1511 απόφασης (σχετικά με την εκτέλεση εργασιών που είχαν αποφασιστεί πρίν την κήρυξη του πολέμου, όπως η επίστρωση και επισκευή δρόμων και κρασπέδων) και της απόφασης του Νομάρχη για έγκριση αυτής.
Τόμος: 27, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-11-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 174 / 1/4/1943
Πράξη: Έγκριση της παράτασης των Ειδικών Οργανισμών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1556
Περιεχόμενα: Έγκριση της παράτασης των Ειδικών Οργανισμών: 1) της φοροτεχνικής Υπηρεσίας, 2) της είσπραξης του τέλους αποκομιδής απορριμμάτων, 3) της είσπραξης των οφειλομένων εκ κρασπέδων και ρείθρων, 4) της καθαριότητας και καταβρέγματος, 5) των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου και 6) των νοθοτρόφων.
Τόμος: 27, σελ. 12 - 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-12-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής του προσωπικού των Υπηρεσιών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1557
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του προσωπικού των Υπηρεσιών της έκτακτης καθαριότητας, της καθαριότητας των δημοτικών σφαγείων και του συνεργείου.
Τόμος: 27, σελ. 13 - 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί κσι ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-13-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 110.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1558
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 110.000 δρχ. στην οικογένεια του αποβιώσαντα βοηθού ταμία Αριστείδη Ιατρού για έξοδα της κηδείας του.
Τόμος: 27, σελ. 14 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-14-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 269.400 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1559
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 269.400 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της οικογένειας του αποβιώσαντα βοηθού ταμία Αριστείδη Ιατρού.
Τόμος: 27, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Κατίνα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-15-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1560
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ. για τις απαραίτητες επισκευές του Μεγάρου Χατζηκυριαζή στην πλατεία Ελευθερίας, όπου επρόκειτο να μεταφερθεί το Νομαρχιακό Κατάστημα.
Τόμος: 27, σελ. 15 - 17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Νομαρχία Μαγνησίας
Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-15-3

Πράξη: Συζήτηση για την αποθήκη του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την έλλειψη τάξης στην αποθήκη του Δήμου και εξηγήσεις από τον αποθηκάριο Γ. Βασιλόπουλο.
Τόμος: 27, σελ. 17 - 18
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασιλόπουλος, Γ.
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-17-2

Πράξη: Διάθεση εξοπλισμού για τα λαϊκά συσσίτια.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1561
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλής γενομένης της διάθεσης από το Δήμο 15 καλλυμάτων λεβήτων από λαμαρίνα για τα λαϊκά συσσίτια.
Τόμος: 27, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-18-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 175 / 3/4/1943
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τις οικονομικές ατασθαλίες των φοροτεχνικών υπαλλήλων του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1562
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση σχετικά με τις οικονομικές ατασθαλίες των φοροτεχνικών υπαλλήλων του Δήμου παρουσία του Α΄επόπτη δημοτικών φόρων Γ. Καπουρνιώτη, του Β΄επόπτη Ν. Μαρνέλη, του κρεοπώλη Ν. Αθανασίου και του επόπτη Β. Γκιζάρη και έγκριση επαναφοράς στις θέσεις τους των παραπάνω εποπτών εκτός του Γ. Καπουρνιώτη για τον οποίο η απόφαση αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.
Τόμος: 27, σελ. 18 - 25
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Καπουρνιώτης, Γεώργιος
Αθανασίου, Ν.
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-18-8

Πράξη: Εκλογή μελών στις Επιτροπές καθαρών προσόδων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1563
Περιεχόμενα: Εκλογή των Μαργαρίτη Χατζηβασίλη, Ι. Καζίλα και Ιω. Δενελάβα στις Επιτροπές καθαρών προσόδων προς εκδίκαση ενστάσεων.
Τόμος: 27, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηβασίλης, Μαργαρίτης
Καζίλας, Ι.
Δενελάβας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-25-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 176 / 7/4/1943
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1564
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως αποζημίωση προς την Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Γκλαβάνης για έργα στη συμβολή των οδών Κωνσταντά και Αναπαύσεως.
Τόμος: 27, σελ. 26 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κωνσταντά, Αναπαύσεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Γκλαβάνης
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-26-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1565
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. στον ιδιοκτήτη βενζινοκίνητου ιστιοφόρου Δ. Παπατσόγλου για την μεταφορά στον Αλμυρό του προσωπικού της ιταλικής Στρατιωτικής Διοίκησης.
Τόμος: 27, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπατσόγλου, Δ.
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-27-1

Πράξη: Εισήγηση Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εκτενής αναφορά στις δύσκολες συνθήκες της εποχής από το Δήμαρχο πριν την εισήγηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1943 - 1944.
Τόμος: 27, σελ. 28 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1943 - 1944
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-28-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 177 / 8/4/1943
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1566
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1943 - 1944 και έγκρισή του.
Τόμος: 27, σελ. 35 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1943 - 1944
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-35-3

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση των απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1567
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 24, άρθρο 1 για την οικονομική ενίσχυση των απόρων λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 27, σελ. 37 - 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-37-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση ασθενών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1568
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 8, άρθρο 6 για τα έξοδα νοσηλείας δύο παιδιών που δαγκώθηκαν από λυσσασμένο σκύλο.
Τόμος: 27, σελ. 38 - 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-38-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση των απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1569
Περιεχόμενα: Έγκριση από το Δήμαρχο της χορηγίας πίστωσης 1.250.000 δρχ., η οποία θα διανέμεται ανά τρίμηνο σε απόρους της πόλης.
Τόμος: 27, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-39-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση των απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1570
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 8, άρθρο 9 για την οικονομική ενίσχυση των ανασφάλιστων απόρων επίτοκων.
Τόμος: 27, σελ. 39 - 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-39-2

Πράξη: Οδοιπορικά έξοδα νομοκτηνιάτρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1571
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 12, άρθρο 5 για τα έξοδα κρεοσκοπίας και τα οδοιπορικά του νομοκτηνιάτρου.
Τόμος: 27, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-40-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1572
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 23, άρθρο 1 για επιχορήγηση του Δήμου υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου.
Τόμος: 27, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-40-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση του Πολυιατρείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1573
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 23, άρθρο 2 για επιχορήγηση του Δήμου υπέρ του Πολυιατρείου Βόλου.
Τόμος: 27, σελ. 40 - 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-40-2

Πράξη: Έξοδα φωτισμού και θέρμανσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1574
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 4, άρθρο 2 για έξοδα φωτισμού, θέρμανσης κλπ.
Τόμος: 27, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-41-1

Πράξη: Έξοδα γραφικής ύλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1575
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 4, άρθρο 3 για έξοδα γραφικής ύλης, είδη γραφείου κλπ.
Τόμος: 27, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-41-1

Πράξη: Έξοδα δημοσιεύσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1576
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 4, άρθρο 4 για έξοδα δημοσιεύσεων.
Τόμος: 27, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-41-1

Πράξη: Έξοδα συνδρομών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1577
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 4, άρθρο 5 για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά.
Τόμος: 27, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-41-2

Πράξη: Αγορά συγγραμάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1578
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 4, άρθρο 6 για αγορά και βιβλιοδέτηση επιστημονικών συγγραμάτων.
Τόμος: 27, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-42-1

Πράξη: Ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1579
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 4, άρθρο 7 για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη.
Τόμος: 27, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-42-1

Πράξη: Προμήθεια επίπλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1580
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 4, άρθρο 8 για την προμήθεια και συντήρηση επίπλων και σκευών.
Τόμος: 27, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-42-1

Πράξη: Έξοδα τελετών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1581
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 4, άρθρο 10 για έξοδα τελετών και δεξιώσεων.
Τόμος: 27, σελ. 42 - 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-42-2

Πράξη: Έξοδα εκτύπωσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1582
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 7, άρθρο 5 για εκτύπωση γραμματίων και διπλότυπων είσπραξης.
Τόμος: 27, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-43-1

Πράξη: Έξοδα θέρμανσης και φωτισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1583
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 7, άρθρο 6 για έξοδα θέρμανσης, φωτισμού κλπ.
Τόμος: 27, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-43-1

Πράξη: Προμήθεια υγειονομικών εργαλείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1584
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 8, άρθρο 2 για την προμήθεια υγειονομικών εργαλείων.
Τόμος: 27, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-43-1

Πράξη: Έξοδα απολυμάνσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1585
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 8, άρθρο 4 για έξοδα απολυμάνσεων.
Τόμος: 27, σελ. 43 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-43-2

Πράξη: Έξοδα μεταφοράς.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1586
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 8, άρθρο 7 για μεταφορικά απόρων δημοτών και έξοδα αποστολής τους κλπ.
Τόμος: 27, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-44-1

Πράξη: Υγειονομικές δαπάνες,
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1587
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 8, άρθρο 13 για υγειονομικές δαπάνες.
Τόμος: 27, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-44-1

Πράξη: Έξοδα τροφοδοσίας προσωπικού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1588
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 9, άρθρο 3 για τα έξοδα τροφοδοσίας του αποσχολούμενου προσωπικού.
Τόμος: 27, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-44-1

Πράξη: Προμήθεια ειδών καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1589
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 9, άρθρο 4 για προμήθεια ειδών καθαριότητας.
Τόμος: 27, σελ. 44 - 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-44-2

Πράξη: Προμήθεια καύσιμης ύλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1590
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 9, άρθρο 5 για προμήθεια καύσιμης ύλης και ειδών διατροφής κτηνών.
Τόμος: 27, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-45-1

Πράξη: Αγορά ανταλλακτικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1591
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 9, άρθρο 6 για αγορά ανταλλακτικών, επιδιορθώσεις κλπ.
Τόμος: 27, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-45-1

Πράξη: Αγορά εργαλείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1592
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 9, άρθρο 10 για αγορά μηχανημάτων και εργαλείων Μηχανοστασίου.
Τόμος: 27, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Μηχανήματα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-45-1

Πράξη: Έξοδα επισκευής υπονόμων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1593
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 10, άρθρο 1 για έξοδα επισκευής και συντήρησης υπονόμων και οχετών.
Τόμος: 27, σελ. 45 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-45-2

Πράξη: Έξοδα καθαρισμού υπονόμων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1594
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 10, άρθρο 2 για έξοδα καθαρισμού και απολύμανσης υπονόμων και οχετών.
Τόμος: 27, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-46-1

Πράξη: Έξοδα συντήρησης δικτύου ύδρευσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1595
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 11, άρθρο 2 για έξοδα συντήρησης του δικτύου ύδρευσης, δημοτικών αντλιών κλπ.
Τόμος: 27, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-46-1

Πράξη: Έξοδα καθαρισμού φρεάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1596
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 11, άρθρο 3 για έξοδα καθαρισμού και απολύμανσης φρεάτων και δεξαμενών.
Τόμος: 27, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-46-1

Πράξη: Έξοδα κίνησης αντλιοστασίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1597
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 11, άρθρο 4 για έξοδα κίνησης και λειτουργίας αντλιοστασίων.
Τόμος: 27, σελ. 46 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-46-2

Πράξη: Έξοδα συντήρησης κτηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1598
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 12, άρθρο 1 για συντήρηση των κτηρίων των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 27, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-47-1

Πράξη: Προμήθεια υλικών καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1599
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 12, άρθρο 3 για προμήθεια υλικών καθαριότητας και απολύμανσης.
Τόμος: 27, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-47-1

Πράξη: Προμήθεια μηχανημάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1600
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 12, άρθρο 4 για προμήθεια και συντήρηση μηχανημάτων.
Τόμος: 27, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Μηχανήματα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-47-1

Πράξη: Έξοδα λειτουργίας δημοτικής αγοράς.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1601
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 14, άρθρο 1 για έξοδα λειτουργίας δημοτικής αγοράς.
Τόμος: 27, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αγορά -- Δαπάνες
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-48-1

Πράξη: Προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1602
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 16, άρθρο 3 για προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων κλπ.
Τόμος: 27, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-48-1

Πράξη: Δαπάνες συντήρησης άρδευσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1603
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 16, άρθρο 4 για δαπάνες συντήρησης, άρδευσης κλπ.
Τόμος: 27, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Άρδευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Άρδευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-48-1

Πράξη: Δαπάνες αναβιβλιοδετήσεως.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1604
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 22, άρθρο 1 για δαπάνες αναβιβλιοδετήσεως, τακτοποιήσεις κλπ.
Τόμος: 27, σελ. 48 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-48-2

Πράξη: Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1605
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 22, άρθρο 5 για προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων και εντύπων.
Τόμος: 27, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-49-1

Πράξη: Απρόβλεπτες δαπάνες.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1606
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 22, άρθρο 11 για απρόβλεπτες δαπάνες μετά από εντολή των Αρχών κατοχής.
Τόμος: 27, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αρχές Κατοχής -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-49-1

Πράξη: Αγορά καλλιτεχνικών πινάκων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1607
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 31, άρθρο 1 για δαπάνες αγοράς καλλιτεχνικών πινάκων.
Τόμος: 27, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-49-1

Πράξη: Έξοδα κατασκευής δικτύου ύδρευσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1608
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 33, άρθρο 1 για τα έξοδα κατασκευής δικτύου ύδρευσης.
Τόμος: 27, σελ. 49 - 50
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-49-2

Πράξη: Επέκταση δικτύου ύδρευσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1609
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 33, άρθρο 2 για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης.
Τόμος: 27, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-50-1

Πράξη: Δαπάνες μελετών για την ύδρευση.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1610
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 33, άρθρο 3 για τις δαπάνες των μελετών σχετικά με την ύδρευση της πόλης.
Τόμος: 27, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-50-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ του Δημόσιου Λυσσιατρείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1611
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 8, άρθρο 12 για επιχορήγηση υπέρ του Δημόσιου Λυσσιατρείου.
Τόμος: 27, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Δημόσιο Λυσσιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-50-1

Πράξη: Απόδοση χρέους στο Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1612
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 20, άρθρο 3 για την απόδοση χρέους στο Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων.
Τόμος: 27, σελ. 50 - 51
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-50-2

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ του Ταμείου Τηλεφωνικών Συγκοινωνιών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1613
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 22, άρθρο 3 για επιχορήγηση υπέρ του Ταμείου Τηλεφωνικών Συγκοινωνιών.
Τόμος: 27, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
Ταμείο Τηλεφωνικών Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-51-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ της Επιτροπής λαϊκών συσσιτίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1614
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 4 για επιχορήγηση υπέρ της Επιτροπής λαϊκών συσσιτίων.
Τόμος: 27, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-51-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ της Επιτροπής μαθητικών συσσιτίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1615
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 5 για επιχορήγηση υπέρ της Επιτροπής μαθητικών συσσιτίων.
Τόμος: 27, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-51-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ της Επιτροπής ενοριακών συσσιτίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1616
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 6 για επιχορήγηση υπέρ της Επιτροπής ενοριακών συσσιτίων.
Τόμος: 27, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-51-1

Πράξη: Έξοδα ταφής απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1617
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 8 για τα έξοδα ταφής των απόρων.
Τόμος: 27, σελ. 51 - 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-51-2

Πράξη: Έξοδα απομάκρυνσης αλητών, επαιτών, προσφύγων κλπ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1618
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 9 για απομάκρυνση αλητών, επαιτών, προσφύγων κλπ.
Τόμος: 27, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-52-1

Πράξη: Εισφορά του Δήμου υπέρ του Ταμείου Ανέγερσης Διδακτηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1619
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 25, άρθρο 1 για την εισφορά του Δήμου υπέρ του Ταμείου Ανέγερσης Διδακτηρίων.
Τόμος: 27, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-52-1

Πράξη: Καταβολή του ενοικίου του Γυμνασίου Θηλέων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1620
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 25, άρθρο 2 για την καταβολή του ενοικίου του Γυμνασίου Θηλέων.
Τόμος: 27, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-52-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ της Νυχτερινής Επαγγελματικής Σχολής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1621
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 26, άρθρο 1 για επιχορήγηση υπέρ της Νυχτερινής Επαγγελματικής Σχολής.
Τόμος: 27, σελ. 52 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-52-2

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ της Εσωτερικής Σχολής Εμπορϋπαλλήλων Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1622
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 26, άρθρο 2 για επιχορήγηση υπέρ της Εσωτερικής Σχολής Εμπορϋπαλλήλων Βόλου.
Τόμος: 27, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εσωτερική Σχολή Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-53-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1623
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 26, άρθρο 3 για επιχορήγηση υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού.
Τόμος: 27, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-53-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ της Λέσχης Εργαζόμενου Κοριτσιού Βόλου
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1624
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 26, άρθρο 4 για επιχορήγηση υπέρ της Λέσχης Εργαζόμενου Κοριτσιού Βόλου
Τόμος: 27, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λέσχη Εργαζόμενου Κοριτσιού Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-53-1

Πράξη: Επιχορήγηση προς τους προμηθευτές του Συνεταιρισμού Δημοτικών Υπαλλήλων κλπ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1625
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 30, άρθρο 1 για επιχορήγηση προς τους προμηθευτές του Σωματείου Δημοτικών Υπαλλήλων κλπ.
Τόμος: 27, σελ. 53 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-53-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1626
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 38, άρθρο 4 για το σκοπό, ο οποίος αναγράφεται στην πίστωση.
Τόμος: 27, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-54-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 178 / 14/4/1943
Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1627
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση της πάγιας προκαταβολής.
Τόμος: 27, σελ. 54 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-54-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1628
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή δύο επιπλέον δεκαπενθημέρων στο προσωπικό του νοσοκομείου.
Τόμος: 27, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-55-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1629
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση των νοσηλείων των υποκαταδίκων.
Τόμος: 27, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-55-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1630
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή επιδόματος ακρίβειας βίου σε τρεις από τους υπαλλήλους του.
Τόμος: 27, σελ. 55 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-55-2

Πράξη: Έγκριση των εργασιών της Υπηρεσίας έκτακτης καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1630α
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών της Υπηρεσίας έκτακτης καθαριότητας και ορισμός ανώτατου αριθμού εργατών και ανώτατου ορίου ημερομισθίου.
Τόμος: 27, σελ. 56 - 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-56-2

Πράξη: Έγκριση των εργασιών της Υπηρεσίας του συνεργείου συντήρησης οδών και πλατειών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1631
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών της Υπηρεσίας του συνεργείου συντήρησης οδών και πλατειών και ορισμός ανώτατου αριθμού εργατών και ανώτατου ορίου ημερομισθίου.
Τόμος: 27, σελ. 57 - 58
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-57-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης ημερομίσθιων εργατών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1632
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης ημερομίσθιων εργατών για τις ανάγκες καθαριότητας των Δημοτικών Σφαγείων και των υλικών καθαριότητας αυτών.
Τόμος: 27, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-58-1

Πράξη: Ψήφιση Ειδικού Οργανισμού καθαριότητας και καταβρέγματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1633
Περιεχόμενα: Ψήφιση Ειδικού Οργανισμού καθαριότητας και καταβρέγματος.
Τόμος: 27, σελ. 58 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-58-2

Πράξη: Καθορισμός των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1634
Περιεχόμενα: Καθορισμός των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου και έγκρισή τους.
Τόμος: 27, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-59-1

Πράξη: Ψήφιση Ειδικού Οργανισμού σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1635
Περιεχόμενα: Ψήφιση Ειδικού Οργανισμού σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 27, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-59-1

Πράξη: Ψήφιση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1636
Περιεχόμενα: Ψήφιση Ειδικού Οργανισμού της έκτακτης Υπηρεσίας συντήρησης και προστασίας των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 27, σελ. 59 - 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-59-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1637
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού είσπραξης του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 27, σελ. 60 - 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-60-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1638
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού είσπραξης των δημοτικών φόρων εκτός αυτού επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 27, σελ. 61 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-61-2

Πράξη: Έγκριση είσπραξης φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1639
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης του φόρου του Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας.
Τόμος: 27, σελ. 62 - 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-62-2

Πράξη: Έγκριση είσπραξης ειδικού τέλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1640
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης του ειδικού τέλους του Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου.
Τόμος: 27, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-63-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 179 / 20/4/1943
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1641
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Συνδέσμου Αναπήρων Πολέμου.
Τόμος: 27, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύνδεσμος Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-64-1

Πράξη: Κατασκευή αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1642
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1534 απόφασης και έγκριση κατασκευής αποχωρητηρίων για το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.
Τόμος: 27, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Αστυνομικό Τμήμα Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-64-1

Πράξη: Καταβολή επιδόματος στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1643
Περιεχόμενα: Έγκριση εξακολούθησης της καταβολής στους υπαλλήλους του Δήμου του επιδόματος ακρίβειας βίου ανά δεκαπενθήμερο.
Τόμος: 27, σελ. 64 - 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-64-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1644
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1943 - 1944.
Τόμος: 27, σελ. 65 - 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1943 - 1944
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-65-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1645
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την εκτέλεση της εργασίας ανόρυξης κοινόχρηστων τάφων άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 27, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-66-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1646
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως αποζημίωση του Δήμου στον απολυθέντα οδοκαθαριστή Κων. Λάμπρου.
Τόμος: 27, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λάμπρου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-66-1

Πράξη: Έγκριση αιτήματος ιδιοκτήτη οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1647
Περιεχόμενα: Έγκριση του αιτήματος του Κων. Τσιμπούκη, ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο οποίο ο Δήμος έχει εγκαταστήσει Φυλάκειο είσπραξης δημοτικών φόρων για αύξηση του ενοικίου.
Τόμος: 27, σελ. 66 - 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-66-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1648
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποδοχή του κληροδοτήματος από μυστική διαθήκη.
Τόμος: 27, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-67-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1649
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1943 - 1944.
Τόμος: 27, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-67-1

Πράξη: Αναπλήρωση της κενής θέσης του βοηθού ταμία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την αναπλήρωση της κενής θέσης του βοηθού ταμία του Δήμου Αγ. Ζήτρου.
Τόμος: 27, σελ. 68 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-68-2

Πράξη: Συζήτηση για τις φορολογικές αδυναμίες.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1650
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τις φορολογικές αδυναμίες που παρατηρήθηκαν, παρουσία του Δ. Τσαμάκη, του Αγ. Πρατογιάννη, Επιθεωρητή Οικ. Υπηρεσιών Δ. Τσαμάκη, του Β' Επόπτη Β. Γκιζάρη, του κρεοπώλη Τσέλιου, των φοροτεχνικών υπαλλήλων Αθ. Τόκα και Χρ. Παπαπούλιου, του Β΄Επόπτη Ν. Μαρνέλλη, του προέδρου των εκδοροσφαγέων Μπαλτόγλου, του τέως Α΄Επόπτη Γ. Καπουρνιώτη, του φοροτεχνικού Παν. Αλεβίζουκαι απόφαση ως καλής γενομένης της επαναφοράς στις θέσεις τους των δύο Β΄Εποπτών δημοτικών φόρων κι επιστροφής του Α΄Επόπτη Γ. Καπουρνιώτη.
Τόμος: 27, σελ. 69 - 83
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-69-15

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την μη καταβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την μη καταβολή δημοτικού φόρου από το Μοίραρχο της Διοίκησης Χωροφυλακής για την εισαγωγή ελάτων από τη Σκιάθο.
Τόμος: 27, σελ. 83 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Διοίκηση Χωροφυλακής
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-83-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 180 / 28/4/1943
Πράξη: Έγκριση καταβολης δώρου του Πάσχα στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1651
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολης των πιστώσεων των οικείων κεφαλάιων και άρθρων του προϋπολογισμού για δώρο Πάσχα σε τακτικούς, έκτακτους και επί συμβάσει υπαλλήλους του Δήμου καθώς και στο Δήμαρχο.
Τόμος: 27, σελ. 86 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-86-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 181 / 30/4/1943
Πράξη: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 27, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-87-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 182 / 5/5/1943
Πράξη: Συζήτηση για το θέμα της επαναφοράς Επόπτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της επαναφοράς στη θέση του Α΄Επόπτη δημοτικών φόρων Γ. Καπουνιώτη.
Τόμος: 27, σελ. 88 - 89
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-88-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 273.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1651α
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 273.000 δρχ. ως αποζημίωση στον οδηγό Αχιλλέ Πολύμερο, ο οποίος μετέφρε από την Τσαγκαράδα ιταλούς τραυματίες στρατιώτες.
Τόμος: 27, σελ. 89 - 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολύμερος, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-89-2

Πράξη: Χορηγία εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ημερομίσθιους εργάτες του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1652
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγία εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους 73 ημερομίσθιους εργάτες του Δήμου λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 27, σελ. 90 - 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-90-2

Πράξη: Έγκριση παράτασης της ισχύος του κανονισμού επιβολής τέλους αποκομιδής απορριμμάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1653
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης της ισχύος του κανονισμού επιβολής τέλους αποκομιδής απορριμμάτων και αύξησης αυτού του τέλους. Επίσης απαλλαγή από την πληρωμή του τέλους των οικιών κάτω των δύο δωματίων.
Τόμος: 27, σελ. 91 - 92
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-91-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1654
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με τη χορηγία εφάπαξ πίστωσης 75.000 δρχ. στη σύζυγο του αποβιώσαντα ιερέα του ναού Θ. Αρχιμανδρίτου.
Τόμος: 27, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-92-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1655
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την καταβολή ενός επιπλέον δεκαπενθημέρου στους υπαλλήλους του ως δώρο Πάσχα.
Τόμος: 27, σελ. 92 - 93
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-92-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1656
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 27, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-93-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 19.524 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1657
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 19.524 δρχ. στην Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Γκλαβάνης ως επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 27, σελ. 93 - 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Γκλαβάνης
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-93-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας δανείου στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1658
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας δανείου ίσου με το μισθό 4 δεκαπενθημέρων στους υπάλληλους του Δήμου.
Τόμος: 27, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-94-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 14.750 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1659
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 14.750 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του υπομηχανικού του Δήμου Νικ. Μπολώτα για έξοδα νοσηλείας της συζύγου του.
Τόμος: 27, σελ. 95 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπολώτας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-95-2

Πράξη: Επιστροφή εγγύσης στην Ένωση Συνεταιρισμών Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1660
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στην Ένωση Συνεταιρισμών Βόλου (Κ.Υ.Δ.Ε.Σ.) ποσού κατατεθέντος από αυτή ως εγγύηση για την εισαγωγή βαμβακόσπορου στο Βόλο.
Τόμος: 27, σελ. 96 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Ένωση Συνεταιρισμών Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-96-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1661
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη διακήρυξη των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια των ειδών διατροφής και βιωτικής ανάγκης και για την έγκριση προμήθειας από την ελεύθερη αγορά τέτοιων ειδών.
Τόμος: 27, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-98-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1662
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των νοσηλείων των δημοτών των γύρω κοινοτήτων.
Τόμος: 27, σελ. 98 - 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-98-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1663
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή ενός επιπλέον δεκαπενθημέρου στους υπαλλήλους του ως δώρο Πάσχα.
Τόμος: 27, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-99-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1664
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή ανά δίμηνο ενός επιπλέον δεκαπενθημέρου στους υπαλλήλους του.
Τόμος: 27, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-99-1

Πράξη: Ανακοινώσεις τεσσάρων πράξεων του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοινώσεις τεσσάρων πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 27, σελ. 99 - 100
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-99-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.650.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1665
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.650.000 δρχ. για την αποπεράτωση της οδού Κουμουνδούρου, μεταξύ των οδών Ορφέως και Ερμού.
Τόμος: 27, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κουμουνδούρου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-100-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1666
Περιεχόμενα: Εκλογή των Πάνου Χατζηκωνσταντίνου και Ι. Πρεμέτη ως μελών της Επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
Τόμος: 27, σελ. 100 - 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-100-2

Πράξη: Απόρριψη της πρότασης για διορισμό δικηγόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης για διορισμού και δεύτερου δικηγόρου στην υπόθεση της αγωγής εργατών κατά του Δήμου.
Τόμος: 27, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-101-1

Πράξη: Ύδρευση Προσφυγικού Συνοικισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης των ωρών ύδρευσης στο Συνοικισμό της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 27, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-101-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την ελλιπή επιθεώρηση του νομοκτηνιάτρου στα Δημοτικά Σφαγεία.
Εισηγητής: Πρεμέτης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ελλιπή επιθεώρηση του νομοκτηνιάτρου στα Δημοτικά Σφαγεία (αρα τον κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών στην πόλη) και την ανάγκη κλήσης του ενώπιον της Διοικούσας Επιτροπής ώστε να να δώσει εξηγήσεις.
Τόμος: 27, σελ. 101 - 102
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-101-2

Πράξη: Ανακατατάξεις δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακατατάξεις δημοτικών υπαλλήλων και καθορισμός της μισθοδοσίας τους.
Τόμος: 27, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατούνης, Γ.
Τυχερός, Κωνσταντίνος
Καλούμενος, Ιωάννης
Μακρής, Απόστολος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-102-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1666α
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως αποζημίωση στο φρεατοτεχνίτη Βασ. Κοτρώτσο για τον καθαρισμό του φρέατος στο τέρμα της οδού Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 27, σελ. 102 - 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτρώτσος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-102-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 183 / 8/5/1943
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 160.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1667
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 160.000 δρχ. στο δικαιούχο Σολ. Γκανή για αναλογούντα δημοτικό φόρο.
Τόμος: 27, σελ. 103 - 104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκανής, Σολ.
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-103-2

Πράξη: Αποπεράτωση οδού Καρτάλη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1668
Περιεχόμενα: Έγκριση επιπλέον δαπάνης 8.000.000 δρχ. για την αποπεράτωση της οδού Καρτάλη, μεταξύ Γαλλίας και Γαζή.
Τόμος: 27, σελ. 104 - 105
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Καρτάλη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-104-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 450.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1669
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 450.000 δρχ. για την κατασκευή Φυλακείου δημοτικών φόρων.
Τόμος: 27, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-105-1

Πράξη: Έγκριση δημοπρασίας για την αποπεράτωση Φυλακείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1670
Περιεχόμενα: Έγκριση δημοπρασίας για την αποπεράτωση Φυλακείου είσπραξης δημοτικών φόρων στον Άναυρο.
Τόμος: 27, σελ. 105 - 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-105-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για την εκκένωση βόθρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1671
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την εκκένωση βόθρου στην οικία επί της οδού Ανθ. Γαζή 112.
Τόμος: 27, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-106-1

Πράξη: Έγκριση δημοπρασίας για τη συμπλήρωση τιμολογίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1671α
Περιεχόμενα: Έγκριση δημοπρασίας για τη συμπλήρωση τιμολογίου επισκευής αυτοκινήτου του Δήμου για αποκομιδή απορριμμάτων.
Τόμος: 27, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-106-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 184 / 13/5/1943
Πράξη: Έγκριση για αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1672
Περιεχόμενα: Έγκριση για αύξηση πιστώσεων κάποιων άρθρων του προϋπολογισμού και αναγραφή δημιουργούμενων πιστώσεων για επιχορήγηση: 1) του Ορφανοτροφείου Φιλόπτωχης Αδελφότητας, 2) του Άσυλου Παιδιού, 3) του Βρεφικού Σταθμού, 4) του Παιδικού Σταθμού και για οφειλόμενα στην Ηλεκτρική Εταιρεία.
Τόμος: 27, σελ. 107 - 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλόπτωχη Αδελφότητα Βόλου
Άσυλο Παιδιού Βόλου
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
Παιδικός Σταθμός Βόλου
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-107-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 16.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1673
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 16.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου σε κάθε ένα από τους 73 ημερομίσθιους εργάτες του Δήμου.
Τόμος: 27, σελ. 109 - 110
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-109-2

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης εργασίας καταπολέμησης των κωνωποειδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1674
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασίας καταπολέμησης των κωνωποειδών και προμήθειας των αναγκάιων υλικών και φαρμάκων.
Τόμος: 27, σελ. 110 - 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-110-2

Πράξη: Έγκριση της εκκένωσης βόθρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1675
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκκένωσης του βόθρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου.
Τόμος: 27, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-111-1

Πράξη: Καταβολή ενός δεκαπενθημέρου στους συνταξιούχους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1676
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ενός δεκαπενθημέρου και στους συνταξιούχους του Δήμου λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 27, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-111-1

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1677
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας προσωρινου άτοκου δανείου στο νομομηχανικό Μαγνησίας για την άμεση επισκευή της οδού Βόλου - Αλμυρού.
Τόμος: 27, σελ. 111 - 112
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Βόλου - Αλμυρού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-111-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την κλοπή του μοτέρ άντλησης ύδατος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την κλοπή του μοτέρ άντλησης ύδατος και ανακοίνωση εγγράφου του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος με το οποίο επιρρίπτει τις ευθύνες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, η οποία φυλάσσει τα κλειδιά του κυτίου.
Τόμος: 27, σελ. 112 - 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-112-2

Πράξη: Προαγωγή υπαλλήλου.
Εισηγητής: Πρεμέτης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την προαγωγή του Β΄Στρατολόγου του Δήμου Θ. Σιάτρα στην κενή θέση του Γραμματέα Α΄τάξης και ανάθεση του ζητήματος στη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Τόμος: 27, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιάτρας, Θωμάς
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-113-1

Πράξη: Απόλυση Εποπτών επισκευής οδών.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης να απολυθούν οι Επόπτες εργασιών της επισκευής των οδών της πόλης εφόσον οι εργασίες έχουν διακοπέι.
Τόμος: 27, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-113-1

Πράξη: Απόρριψη της πρότασης για επέκταση των εργασιών επισκευής της οδού Κασσαβέτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης για επέκταση των εργασιών επισκευής της οδού Κασσαβέτη λόγω οικονομικής στενότητας.
Τόμος: 27, σελ. 113 - 114
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κασσαβέτη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-113-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Δημοσίου Λυσσιατρείου Αθηνών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Δημοσίου Λυσσιατρείου Αθηνών με το οποίο ζητά την συμμετοχή του Δήμου (δύο ζώντας αμνούς) για την παρασκευή των αντιλυσσικών ορών και συζήτηση σχετικά με την ανάγκη εξεύρεσης ζωέμπορου για την αποστολή των αμνών στην Αθήνα.
Τόμος: 27, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δημόσιο Λυσσιατρείο Αθηνών
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-114-1

Πράξη: Πρόταση απόλυσης της αρχινοθοτρόφου του Δήμου.
Εισηγητής: Πρεμέτης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Πρόταση απόλυσης της αρχινοθοτρόφου του Δήμου λόγω των φημών περί χρηματισμού και ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να ερευνήσει το ζήτημα.
Τόμος: 27, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-114-1

Πράξη: Επισκευή οδού Γαζή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1678
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής της οδού Γαζή μεταξύ Καρτάλη και Σπυρίδη.
Τόμος: 27, σελ. 114 - 115
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Καρτάλη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-114-2

Πράξη: Έγκριση της απόφασης της ΕΣΑ Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1679
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης της ΕΣΑ Βόλου για τον καθορισμό της αμοιβής του αγροφύλακα της κτηματικής περιφέρειας παλαιών Αλυκών και του αγροφύλακα της κτηματικής περιφέρειας Καπακλή - Νεάπολης.
Τόμος: 27, σελ. 115 - 116
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Διοίκηση Αγροφυλακής Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-115-2

Πράξη: Επιχορήγηση του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1680
Περιεχόμενα: Εγκριση διάθεσης και της υπόλοιπης πίστωσης του άρθρου 1 του κεφαλαίου 23 για την επιχορήγηση του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 27, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-116-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 185 / 29/5/1943
Πράξη: Επισκευής αντλίας του Υδραγωγείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1681
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής της αντλίας του υδραγωγείου του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 27, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-117-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 186 / 4/6/1943
Πράξη: Καταβολή επιδόματος τροφής στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1682
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής επιδόματος τροφής στους τακτικούς, έκτακτους και επί συμβάσει υπαλλήλους και στους ημερομίσθιους εργάτες του Δήμου.
Τόμος: 27, σελ. 118 - 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-118-2

Πράξη: Ακύρωση και μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1683
Περιεχόμενα: Ακύρωση και μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 27, σελ. 119 - 121
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-119-3

Πράξη: Είσπραξη δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την είσπραξη δημοτικών φόρων από την εισαγωγή προϊόντων.
Τόμος: 27, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-121-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για προμήθεια εξοπλισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1684
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την προμήθεια από το Δήμο 20 ξύλινων καροτσιών καθαριότητας.
Τόμος: 27, σελ. 121 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-121-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης επισκευής αρτεσιανών φρεάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1685
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης επισκευής αρτεσιανών φρεάτων.
Τόμος: 27, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-122-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης επισκευής αρτεσιανού φρέατος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1686
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης επισκευής και συμπλήρωσης του αρτεσιανού φρέατος μπροστά από τις φυλακές.
Τόμος: 27, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-122-1

Πράξη: Αποπέράτωση οδού Καρτάλη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1687
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την αποπεράτωση της οδού Καρτάλη, μεταξύ Γαλλίας και Γαζή.
Τόμος: 27, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Καρτάλη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-122-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοοσκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1688
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό τηα αποζημίωσης του αρχιτέκτονα Ιφ. Κουκίδη για τη γνωμάτευσή του σχετικά με την ακίνητη περιουσία της Ασπασίας Σαράτση.
Τόμος: 27, σελ. 122 - 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκίδης, Ιφ.
Σαράτση, Ασπασία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-122-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοοσκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1689
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση των προμηθειών όλων των απαραίτητων για το νοσοκομείο ειδών.
Τόμος: 27, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-123-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοοσκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1690
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανάθεση με δημοπρασία της αντικατάστασης της χειραντλίας του νοσοκομείου σε υδραυλικό.
Τόμος: 27, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-123-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοοσκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1691
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την παραμονή της Ευρυδίκης Κοτιάδου στο νοσοκομείο ως μαθητευόμενης άμισθης νοσοκόμας.
Τόμος: 27, σελ. 123 - 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτιάδου, Ευρυδίκη
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-123-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοοσκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1692
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη ψήφιση του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.
Τόμος: 27, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-124-1

Πράξη: Αύξηση ημερομισθίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1693
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1630α και 1631 αποφάσεων με αύξηση των ημερομισθίων των τεχνιτών, κτιστών κλπ στην Υπηρεσία έκτακτης καθαριότητας.
Τόμος: 27, σελ. 124 - 125
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-124-2

Πράξη: Διορισμός αναπήρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1694
Περιεχόμενα: Έγκριση του διορισμού των αναπήρων σε εργασίες του Νομού Μαγνησίας.
Τόμος: 27, σελ. 125 - 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-125-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1695
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του απολυθέντα οδοκαθαριστή Νικ. Μπαλτά.
Τόμος: 27, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-126-1

Πράξη: Επισκευή πεζοδρομίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1696
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης εκτέλεσης εργασίας της πλακόστρωσης του πεζοδρομίου όπου ανοίχτηκε βόθρος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου.
Τόμος: 27, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-126-1

Πράξη: Καθαριότητα αποχωρητηρίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1697
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για τον καθαρισμό του αποχωρητηρίου της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 27, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-126-1

Πράξη: Συζήτηση για τον έλεγχο της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Πρεμέτης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη διακοπή του ελέγχου της Ηλεκτρικής Εταιρείας λόγω απουσίας των μελών της Επιτροπής και απόφαση για συνέχιση του ελέγχου.
Τόμος: 27, σελ. 126 - 127
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-126-2

Πράξη: Ζήτημα δημοτικού υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος του Γ. Πατούνη, ο οποίος είναι δημοτικός υπάλληλος (Επόπτης καθαριότητας) και συγχρόνως ασκεί και το επάγγελμα του βιομηχάνου σάπωνος.
Τόμος: 27, σελ. 127 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατούνης, Γ.
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-127-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος των οδοκαθαριστών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των οδοκαθαριστών του Δήμου, οι οποίοι ζητούν το δάνειο (ίσο με το μισθό 4 δεκαπενθημέρων) το οποίο ισχύει μόνο για τους τακτικούς υπαλλήλους.
Τόμος: 27, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-128-1

Πράξη: Έγκριση εκλογής μελών
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1698
Περιεχόμενα: Έγκριση εκλογής των μελών από τη Διοικούσα Επιτροπή για την εύρυθμη λειτουργία και παρακολούθηση του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και Ορφανοτροφείου, του Βρεφικού Σταθμού, του Άσυλου Παιδιού και της Λέσχης Εργαζόμενου Κοριτσιού.
Τόμος: 27, σελ. 127 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
Άσυλο Παιδιού Βόλου
Λέσχη Εργαζόμενου Κοριτσιού Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-127-2

Πράξη: Έγκριση της αποστολής Επιτροπής στην Αθήνα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1699
Περιεχόμενα: Έγκριση της αποστολής Επιτροπής στην Αθήνα για επίλυση σοβαρών εκκρεμών ζητημάτων της πόλης και του Νομού και της δεκαήμερης άδειας στους Νικ. Σαράτση, Π. Χατζηκωνσταντίνου και Ε. Παλαμηδά.
Τόμος: 27, σελ. 128 - 130
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-128-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής άτοκου δανείου σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1700
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής άτοκου δανείου σε υπαλλήλους κατόπιν αίτησής τους.
Τόμος: 27, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-130-1

Πράξη: Έγκριση χορηγίας εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στουςκλητήρες του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1701
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους πέντε τακτικούς κλητήρες του Δήμου για επισκευή των υποδημάτων τους.
Τόμος: 27, σελ. 130 - 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-130-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1702
Περιεχόμενα: Έγκριση άνευ δημοπρασίας διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών.
Τόμος: 27, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-131-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για τη ψήφιση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για τη ψήφιση του Ειδικού Οργανισμού για την καθαριότητα των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 27, σελ. 131 - 132
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-131-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1703
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1633 απόφασης και έγκριση του Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας καθαριότητας και καταβρέγματος με κάποιες τροποποιήσεις.
Τόμος: 27, σελ. 132 - 134
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-132-3

Πράξη: Συζήτηση για την αποθήκη του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ακαταστασία που επικρατεί στις αποθήκες του Δήμου και εισήγηση του υπευθύνου για το θέμα Συμβούλου Ι. Πρεμέτη. (Στα περιθώρια των σελίδων 132 - 135 καταγράφονται αντικείμενα των αποθηκών).
Τόμος: 27, σελ. 132 - 136
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-132-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 187 / 15/6/1943
Πράξη: Αναγραφή ποσού στα έσοδα του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1704
Περιεχόμενα: Έγκριση αναγραφής του ποσού των 50.000.000 δρχ. στα έσοδα του Δήμου και μεταφοράς πιστώσεων.
Τόμος: 27, σελ. 137 - 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-137-3

Πράξη: Έγκριση διεύρυνσης του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1705
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασίας διεύρυνσης της δεξίας και αριστερής πλευράς με τζαμωτό του ιερού ναού των Ταξιαρχών του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Τόμος: 27, σελ. 139 - 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ναοί
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-139-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1706
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Φιλόπτωχου Ταμείου της Μητρόπολης Δημητριάδος.
Τόμος: 27, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλόπτωχο Ταμείο Μητρόπολης Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-140-1

Πράξη: Επισκευής του ρολογιού της πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1707
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας επισκευής του ρολογιού της πόλης.
Τόμος: 27, σελ. 140 - 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-140-2

Πράξη: Επισκευή Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1708
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας διαφόρων ειδών για την επισκευή των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 27, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-141-1

Πράξη: Εκλογήμελών της Επιτροπής παραλαβής των εργασιών επισκευής της οδού Γαζή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1709
Περιεχόμενα: Εκλογή των Πάνου Χατζηκωνσταντίνου και Ι. Πρεμέτη ως μελών της Επιτροπής παραλαβής των εργασιών επισκευής της οδού Γαζή, μεταξύ Καρτάλη και Σπυρίδη.
Τόμος: 27, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Γαζή)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-144-1

Πράξη: Ζήτημα απόλυσης φοροτεχνικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1710
Περιεχόμενα: Μετά από εκτενέστατη συζήτηση για το θέμα των ανωμαλιών που παρατηρήθηκαν στην εργασία των φοροτεχνικών υπαλλήλων, απόφαση για διαγραφή του υπ.αριθμ. 3120 εγγράφου του Δημάρχου με το οποίο απολύονται οι Β. Γκιζάρης, Ν. Μαρνέλη (Επόπτες Β΄τάξης) και ο Ν. Καπουρνιώτης.
Τόμος: 27, σελ. 144 - 156
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκιζάρης, Βασίλειος
Μαρνέλης, Νικόλαος
Καπουρνιώτης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-144-13

Πράξη: Ζήτημα απόλυσης φοροτεχνικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Πρεμέτης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1711
Περιεχόμενα: Απόφαση για άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας για το θέμα της απόλυσης των φοροτεχνικών υπαλλήλων.
Τόμος: 27, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-157-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 188 / 25/6/1943
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1712
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βόλου.
Τόμος: 27, σελ. 158 - 159
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-158-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1713
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. για την πληρωμή των ενοικίων του οικήματος των υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας Βόλου
Τόμος: 27, σελ. 159 - 160
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Επιθεώρηση Εργασίας Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-159-2

Πράξη: Εκλογή μέλους στην Επιτροπή απογραφής γεωργικών προϊόντων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1714
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ρ. Παπακωνσταντίνου ως μέλους και του Κ. Κατσάρου ως αναπληρωματικού για την Επιτροπή απογραφής γεωργικών προϊόντων.
Τόμος: 27, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Επιτροπή Απογραφής Γεωργικών Προϊόντων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-160-1

Πράξη: Αύξηση της αποζημίωσης του πρακτικογράφου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1715
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης της μηνιαίας αποζημίωσης του πρακτικογράφου της Διοικούσας Επιτροπής.
Τόμος: 27, σελ. 160 - 161
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-160-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής για την παραλαβή του επισκευασθέντος μοτέρ άντλησης ύδατος του Συνοικισμού Νέας Ιωνίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1716
Περιεχόμενα: Εκλογή των Κ. Δέρβου, Εμ. Εμμανουήλ (υπομηχανικού) και Αγ. Πρατογιάννη (Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών) ως μελών της Επιτροπής για την παραλαβή του επισκευασθέντος μοτέρ άντλησης ύδατος του Συνοικισμού Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 27, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-161-1

Πράξη: Αναβολή της ενίσχυσης του Συλλόγου Φοιτητών Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Φοιτητών Βόλου.
Τόμος: 27, σελ. 161 - 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Φοιτητών Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-161-2

Πράξη: Ειδικός Οργανισμός τακτικής καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1717
Περιεχόμενα: Συζήτηση και αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1630α απόφασης, έγκριση ένταξης της Υπηρεσίας τακτικής καθαριότητας του Δήμου στον Ειδικό Οργανισμό τακτικής καθαριότητας και αύξηση του αριθμού των εργατών.
Τόμος: 27, σελ. 162 - 164
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-162-3

Πράξη: Ανακοίνωση πράξεων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου από το Δήμαρχο.
Τόμος: 27, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-164-1

Πράξη: Επισκευή των οδών Καρτάλη και Κασσαβέτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την επισκευή των οδών Καρτάλη και Κασσαβέτη.
Τόμος: 27, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Καρτάλη, Κασσαβέτη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-165-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 189 / 26/6/1943
Πράξη: Παράκληση στο Υπουργείο Επισιτισμού για ανάκληση αποστολής ελαίου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1718
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής στο Υπουργείο Επισιτισμού για ανάκληση απόφασης για αποστολή στην Αθήνα 80.000 οκάδων ελαίου στην Αθήνα με αποτέλεσμα να το στερηθούν οι πολίτες του Βόλου.
Τόμος: 27, σελ. 166 - 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τροφή -- Εφοδιασμός -- Καταστάσεις ανάγκης
Ελλάς. Υπουργείο Επισιτισμού
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-166-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 145.875 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1719
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 145.875 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στο δημοτικό υπάλληλο Θωμά Σιάτρα για μαιευτικά έξοδα της συζύγου του.
Τόμος: 27, σελ. 167 - 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιάτρας, Θωμάς
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-167-2

Πράξη: Αύξηση επιδόματος συσσιτίου στους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1720
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας στους υπαλλήλους και ημερομίσθιους του Δήμου της αύξησης του επιδόματος συσσιτίου.
Τόμος: 27, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-168-1

Πράξη: Έγκριση χορηγίας οικονομικής ενίσχυσης στους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1721
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας οικονομικής ενίσχυσης στους υπαλλήλους και ημερομίσθιους του Δήμου.
Τόμος: 27, σελ. 168 - 170
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-168-3

Πράξη: Έγκριση της πληρωμής εργατών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1722
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής των εργατών στην Υπηρεσία καθαριότητας που δεν ενεκρίθη από το Νομάρχη.
Τόμος: 27, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-170-1

Πράξη: Εκλογή της Επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών κατασκευής Φυλακείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1723
Περιεχόμενα: Εκλογή της Επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών κατασκευής Φυλακείου βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών φόρων στη Γορίτσα.
Τόμος: 27, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-170-1

Πράξη: Επιχορήγηση του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1724
Περιεχόμενα: Έγκριση της προσωρινής οικονομικής ενίσχυσης 30.000.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 27, σελ. 170 - 171
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-170-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 190 / 20/7/1943
Πράξη: Έκφραση συγχαρητηρίων στα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έκφραση συγχαρητηρίων στα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και αναφορά σε τρία βασικά ζητήματα της πόλης, οικονομική, φορολογικής φύσεως και σχετικά με την υγιεινή της πόλης.
Τόμος: 27, σελ. 172 - 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητρίου, Λέων
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος
Χριστοδουλίδης, Ιωάννης
Κούρτιος, Ερνέστος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-172-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1725
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. για δαπάνες προμήθειας ειδών βιωτικής ανάγκης και υπόδησης σε αιχμαλώτους της Κρήτης.
Τόμος: 27, σελ. 174 - 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-174-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών του Υδραγωγείου της Νέας Ιωνίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1726
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ι. Χριστοδουλίδη, Ερν. Κούρτιου και Εμ. Εμμανουήλ ως μελών της Επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών του Υδραγωγείου της Νέας Ιωνίας και του Ι. Χριστοδουλίδη για την επισκευή της οδού Γαζή.
Τόμος: 27, σελ. 175 - 176
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Γαζή)
Βόλος -- Υδραγωγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Επιτροπές
Δήμος Βόλου -- Υδραγωγεία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χριστοδουλίδης, Ιωάννης
Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
Κούρτιος, Ερνέστος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-175-2

Πράξη: Διάθεση ποσού υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1727
Περιεχόμενα: Έγκριση της διάθεσης του ποσού του 1.250.000 δρχ. ανά τρίμηνο υπέρ των απόρων της πόλης.
Τόμος: 27, σελ. 176 - 177
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χριστοδουλίδης, Ιωάννης
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Κούρτιος, Ερνέστος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-176-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1728
Περιεχόμενα: Απόρριψη της καταβολής οικονομικής ενίσχυσης σε υπαλλήλους του Δήμου και έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης σε άλλους υπαλλήλους.
Τόμος: 27, σελ. 177 - 180
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χριστοδουλίδης, Ιωάννης
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Κούρτιος, Ερνέστος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-177-4

Πράξη: Έγκριση καταβολής αύξησης σε συνταξιούχους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1729
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αύξησης σε συνταξιούχους του Δήμου.
Τόμος: 27, σελ. 180 - 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-180-3

Πράξη: Καταβολή εφάπαξ ενίσχυσης σε συνταξιούχους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1730
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους του Δήμου.
Τόμος: 27, σελ. 182 - 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-182-2

Πράξη: Έγκριση διορισμού τραυματία πολέμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1731
Περιεχόμενα: Έγκριση διορισμού του τραυματία πολέμου Χρ. Παπαϊωάννου ως γραφέα Β΄τάξης του Δήμου.
Τόμος: 27, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-183-1

Πράξη: Απαλλαγής του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου από την καταβολή φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1732
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλαγής του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου από την καταβολή φόρου για την προμήθεια καυσόξυλων και ειδών βιωτικής ανάγκης.
Τόμος: 27, σελ. 183 - 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-183-2

Πράξη: Έγκριση καταλογισμού ποσού σε βάρος του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1733
Περιεχόμενα: Έγκριση καταλογισμού του ποσού των 19.000 δρχ. σε βάρος του Δήμου, από τραπεζογραμμάτια που κατασχέθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Τόμος: 27, σελ. 184 - 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-184-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης για υπερωρίες.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1734
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον ταμία του Δήμου Αγ. Ζήτρο και τη βοηθό του Φρόσω Βουλγαροπούλου για τις ώρες υπερωρίας τους.
Τόμος: 27, σελ. 185 - 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
Βουλγαροπούλου, Φρόσω
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-185-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με αίτημα δημοτικού υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με το αίτημα του δημοτικού υπαλλήλου Αθ. Αναγνωστόπουλου για παροχή υποδημάτων, αδιάβροχου και ενός ποδηλάτου.
Τόμος: 27, σελ. 186 - 187
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χριστοδουλίδης, Ιωάννης
Κούρτιος, Ερνέστος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-186-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με αίτημα κλητήρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με το αίτημα των κλητήρων του Δήμου για παροχή στολής.
Τόμος: 27, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-187-1

Πράξη: Εκλογή αντικαταστατών στην Επιτροπή απογραφής γεωργικών προϊόντων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1735
Περιεχόμενα: Εκλογή ως αντικαταστατών του Ρ. Παπακωνσταντίνου και Κ. Κατσαρού στην Επιτροπή απογραφής γεωργικών προϊόντων των Αλ. Σπυρόπουλο και Ερν. Κούρτιο.
Τόμος: 27, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Επιτροπή Απογραφής Γεωργικών Προϊόντων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος
Κούρτιος, Ερνέστος
URL:

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 191 / 30/7/1943
Πράξη: Συζήτηση για την εχθρότητα ανάμεσα στο Δήμαρχο και το Νομάρχη.
Εισηγητής: Χριστοδουλίδης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την εχθρότητα ανάμεσα στο Δήμαρχο και το Νομάρχη και πρόταση των Διοικητικών Επιτρόπων Ι. Χριστοδουλίδη, Ε. Παλαμηδά, Β. Τριχόπουλο, Χρ. Μάργαρη και Λ. Δημητρίου για παραίτηση του Δημάρχου.
Τόμος: 27, σελ. 188 - 190
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Μάργαρης, Χρήστος
Δημητρίου, Λέων
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Νομάρχες και νομαρχία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-188-3

Πράξη: Έγκριση της υπέρβασης για την επισκευή του αρτεσιανού φρέατος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1736
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπέρβασης για την επισκευή του αρτεσιανού φρέατος μπροστά από τις φυλακές.
Τόμος: 27, σελ. 190 - 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-190-2

Πράξη: Εξόφλησης οφειλής προς το ΙΚΑ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1737
Περιεχόμενα: Έγκριση εξόφλησης της οφειλής του Δήμου προς το ΙΚΑ.
Τόμος: 27, σελ. 191 - 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-191-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής εξέτασης του ζητήματος παροχής σίτου στους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ι. Χριστοδουλίδη, Αλ. Σπυρόπουλου και Κ. Δέρβου ως μελών της Επιτροπής εξέτασης του ζητήματος παροχής σίτου στους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 27, σελ. 192 - 193
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-192-2

Πράξη: Καταβολή αντιτίμου συσσιτίου στους εργάτες του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1738
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους εργάτες του Δήμου του αντιίτιμου του συσσιτίου σε χρήματα.
Τόμος: 27, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-193-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 192 / 3/8/1943
Πράξη: Αναμόρφωση εν μέρει του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1739
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση εν μέρει του προϋπολογισμού με αύξηση των εσόδων μεταφοράς μέσω πιστώσεων.
Τόμος: 27, σελ. 194 - 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1943 - 1944
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-194-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση και μέριμνα υπέρ των υπαλλήλων και συνταξιούχων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1740
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας σίτου, οσπρίων ή του αντίτιμου τους σε χρήματα καθώς και δύο ζευγών υποδημάτων και ξυλανθράκων σε κάθε υπάλληλο, εργάτη και συνταξιούχο του Δήμου.
Τόμος: 27, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9027-195-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση και μέριμνα υπέρ των υπαλλήλων και συνταξιούχων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1740
Περιεχόμενα: Συνέχεια της προηγούμενης (υπ.αριθμ. 1740 της 3/8/1943) απόφασης και κατάλογος των δικαιούχων του Δήμου.
Τόμος: 27, σελ. 1 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-1-4

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης ηλεκτρολόγου για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του ηλεκτρολόγου της Νέας Ιωνίας Π. Μαγουλά για οικονομική ενίσχυση εκ μέρους του Δήμου λόγω του ότι δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του για την παρακολούθηση του υδραγωγείου της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 27, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγουλάς, Παντελής
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-4-1

Πράξη: Αύξηση των ωρών ύδρευσης στο Συνοικισμό.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1741
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης των ωρών ύδρευσης στο Συνοικισμό της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 27, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-4-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1742
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. σε κάθε ανήλικο που βγαίνει από τις φυλακές Κασσαβέτειας για την μετάβασή τους στον Πειραιά.
Τόμος: 27, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυλακές Κασσαβέτειας
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-4-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1743
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό του.
Τόμος: 27, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-5-2

Πράξη: Έγκριση της χορηγίας οικονομικής ενίσχυσης σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1744
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας 100.000 δρχ. στον καθένα από τους 13 υπαλλήλους του Δήμου μετά από αίτησή τους.
Τόμος: 27, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-6-1

Πράξη: Απόρριψη της χορηγίας οικονομικής ενίσχυσης σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Απόρριψη της χορηγίας οικονομικής ενίσχυσης σε 6 υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι δεν είναι αναξιοπαθούντες.
Τόμος: 27, σελ. 6 - 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλαμόπουλος, Ιωάννης Π.
Βλαμόπουλος, Ιωάννης Θ.
Κουκουλάγκος, Κωνσταντίνος
Μαγουλάς, Παντελής
Τσαλαπάτας, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-6-2

Πράξη: Έγκριση της χορηγίας οικονομικής ενίσχυσης σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1745
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας 300.000 δρχ. στον καθένα από τους 14 επόπτες και εργάτες του ανθελονοσιακού Συνεργείου για οικονομική τους ενίσχυση.
Τόμος: 27, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-7-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1746
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και δημιουργία νέου άρθρου στο κεφάλαιο 24 για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 27, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-7-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ των Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1747
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 22, άρθρο 4 σχετικά με εισφορές υπέρ των Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων.
Τόμος: 27, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-8-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Επιτροπής καθορισμού της αγοραίας τιμής ελαιολάδου και βρώσιμων ελαιών
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1748
Περιεχόμενα: Εκλογή του ελαιοπαραγωγού Ιω. Καραπατή ως τρίτου μέλους της Επιτροπής καθορισμού της αγοραίας τιμής ελαιολάδου και βρώσιμων ελαιών και του Αλ Σπυρόπουλου ως αναπληρωματικού.
Τόμος: 27, σελ. 8 - 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραπατής, Ιωάννης
Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-8-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής για την παραλαβή των δημοτικών έργων
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1749
Περιεχόμενα: Εκλογή των Αγ. Πρατογιάννη και Γ. Κοτοπουλέα ως μελών της Επιτροπής για την παραλαβή των δημοτικών έργων και του Εμ. Εμμανουήλ ως αναπληρωματικού.
Τόμος: 27, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
Κοτοπουλέας, Γεώργιος
Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-9-1

Πράξη: Επιχορηγήσεις υπέρ φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1750
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 24, άρθρο 13 σχετικά με επιχορηγήσεις υπέρ φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
Τόμος: 27, σελ. 9 - 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-9-2

Πράξη: Επιχορηγήσεις υπέρ του Άσυλου Παιδιού Βόλου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1751
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 24, άρθρο 14 σχετικά με επιχορηγήσεις υπέρ του Άσυλου Παιδιού Βόλου.
Τόμος: 27, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-10-1

Πράξη: Επιχορηγήσεις υπέρ του Βρεφικού Σταθμού Βόλου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1752
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 24, άρθρο 14 σχετικά με επιχορηγήσεις υπέρ του Βρεφικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 27, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-10-1

Πράξη: Χορηγία πιστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1753
Περιεχόμενα: Χορηγία πιστωσης 20.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του απόρου Γ. Θεοδωρόπουλου.
Τόμος: 27, σελ. 10 - 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδωρόπουλος, Γ.
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-10-2

Πράξη: Εκτύπωση δελτίων διαπίστωσης περιουσιακών ζημιών .
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1754
Περιεχόμενα: Έγκριση δια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της εκτύπωσης 500 δελτίων διαπίστωσης περιουσιακών ζημιών από τον πόλεμο.
Τόμος: 27, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-11-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης συγγραφής υποχρεώσεων για επισκευές.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1755
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης συγγραφής υποχρεώσεων και προσμέτρησης δαπάνης για την επισκευή του Φυλακείου δημοτικών φόρων και της στέγης του Υδραγωγείου της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 27, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Βόλος -- Υδραγωγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Φυλάκειο
Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Υδραγωγεία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-11-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης συγγραφής υποχρεώσεων για συμπλήρωση τιμολογίου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1756
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης συγγραφής υποχρεώσεων και προσμέτρησης δαπάνης για τη συμπλήρωση τιμολογίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.
Τόμος: 27, σελ. 11 - 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-11-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης συγγραφής υποχρεώσεων για την αποπεράτωση αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1757
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης συγγραφής υποχρεώσεων και προϋπολογισμού της δαπάνης της Μηχανικής Υπηρεσίας για την αποπεράτωση των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων συνεχούς διαβροχής της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 27, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-12-1

Πράξη: Καθαρισμός αποχωρητηρίων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1758
Περιεχόμενα: Έγκριση άνευ δημοπρασίας της απαιτούμενης δαπάνης για τον καθαρισμό των αποχωρητηρίων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 27, σελ. 12 - 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-12-2

Πράξη: Εκλογή Επιτροπής.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Εκλογή Επιτροπής από τους Ερν Κούρτιο και Αλ. Σπυρόπουλο για την εξέταση του κόστους της κατασκευής ρουχισμού των δακτυλογράφων του Δήμου, στολών των κλητήρων, υποδημάτων των φοροτεχνικών και ενδυμάτων και υποδημάτων των οδοκαθαριστών.
Τόμος: 27, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούρτιος, Ερνέστος
Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-13-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 193 / 12/8/1943
Πράξη: Χορηγίας εφάπαξ ενίσχυσης του πρώην Γραμματέα.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1759
Περιεχόμενα: Εγκριση χορηγίας εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δ. Τσιμπούκη.
Τόμος: 28, σελ. 14 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-14-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1760
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης σε υπαλλήλους και υπηρέτες του Δήμου που παραλήφθηκαν εκ παραδρομής από τους καταλόγους των δικαιούχων.
Τόμος: 28, σελ. 15 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-15-2

Πράξη: Εγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης σε αναξιοπαθούσες.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1761
Περιεχόμενα: Εγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης σε αναξιοπαθούσες συζύγους ή κόρες αποβιωσάντων δημοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 28, σελ. 16 - 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-16-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1762
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Υγειονομικού Κέντρου Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Υγειονομικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-17-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1763
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών.
Τόμος: 28, σελ. 17 - 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-17-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 163.000 δρχ.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1764
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 163.000 δρχ. στον εργολάβο κηδειών Γ. Οικονόμου για τα έξοδα κηδείας του διερμηνέα του ιταλικού Φρουραρχείου Νικ. Βογιατζή.
Τόμος: 28, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βογιατζής, Νικόλαος
Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-18-1

Πράξη: Αναμόρφωση εν μέρει του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1765
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση εν μέρει του προϋπολογισμού για τη λογιστική τακτοποίηση του ταμέιου του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 18 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1943 - 1944
Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-18-2

Πράξη: Έγκριση της επισκευής χρηματοκιβωτίου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1766
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής του χρηματοκιβωτίου του ταμείου του Δήμου άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 19 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-19-2

Πράξη: Ονομασία ανώνυμης παρόδου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1767
Περιεχόμενα: Ονομασία της πρώτης ανώνυμης παρόδου του Δημαρχιακού Καταστήματος μεταξύ των οδών Δημητριάδος και Ερμού ως "Κων/νου Τσοποτού" προς τιμή του πατέρα της Χαρίκλειας Σταμέλη.
Τόμος: 28, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κων. Τσοποτού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοποτός, Κωνσταντίνος
Σταμέλη, Χαρίκλεια
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-20-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης των απολυθέντων οδοκαθαριστών.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης των απολυθέντων οδοκαθαριστών του Δήμου για παροχή οικονομικής ενίσχυσης εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-20-1

Πράξη: Παραπομπή στην Μηχανική Υπηρεσία του αιτήματος ιδιώτη.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Παραπομπή στην Μηχανική Υπηρεσία του αιτήματος ιδιώτη για παραχώρηση δύο δωματίων του Δημοτικού Θεάτρου με σκοπό να τα επισκευάσει και να ανοίξει καφενείο.
Τόμος: 28, σελ. 20 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Καταστήματα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-20-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 194 / 20/8/1943
Πράξη: Εκλογή Επιτροπής.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ερν. Κούρτιου, Κ. Δέρβου και Αλ. Σπυρόπουλου ως μελών της Επιτροπής για την μελέτη του ζητήματος της αύξησης των προσόδων του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Κούρτιος, Ερνέστος
Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-22-1

Πράξη: Έγκριση εν μέρει της τροποποιημένης πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1769
Περιεχόμενα: Έγκριση εν μέρει της τροποποιημένης πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για χορηγία οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό του και μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού του.
Τόμος: 28, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-23-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1770
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Τόμος: 28, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικό Νεκροταφείο -- Δαπάνες
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-24-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1771
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την τροποποιηση του προϋπολογισμού του.
Τόμος: 28, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-24-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1772
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποιημένης εν μέρει πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με καταβολή επιδόματος τροφής στο προσωπικό του, τους νεωκόρους και τους ιερείς.
Τόμος: 28, σελ. 24 - 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-24-2

Πράξη: Αναβολή των εργασιών διεύρυνσης του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1773
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1705 απόφασης και αναβολή των εργασιών διεύρυνσης του ναού των Ταξιαρχών του Νεκροταφείου.
Τόμος: 28, σελ. 25 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-25-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1774
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. υπέρ των απόρων και προσφύγων της πόλης.
Τόμος: 28, σελ. 26 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-26-2

Πράξη: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εργασίας για την ύδρευση της πόλης.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1775
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εργασίας για την ύδρευση της πόλης και την καταμέτρηση των υδάτων των πηγών Καλιακούδας απευθείας από την Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-27-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης για έξοδα και τέλη μηνύσεων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1776
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για έξοδα και τέλη μηνύσεων εναντίον διαφόρων λαθροεισαγωγέων εγχώριων προϊόντων.
Τόμος: 28, σελ. 27 - 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-27-2

Πράξη: Έγκριση της προμήθειας εξοπλισμού των Δημοτικών Φυλακείων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1777
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας άνευ δημοπρασίας, μελάνης, καρφιτσών και σπάγγου για τις ανάγκες των Φυλακείων δημοτικών φόρων.
Τόμος: 28, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-28-1

Πράξη: Έγκριση της προμήθειας άνευ δημοπρασίας επισκευής ενός στατήρος.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1778
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας άνευ δημοπρασίας επισκευής ενός στατήρος για τις ανάγκες της Υπηρεσίας σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-28-2

Πράξη: Συζήτηση για θέματα προμήθειας φαρμάκων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Συζήτηση για θέματα προμήθειας φαρμάκων για το Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο και γενικά για θέματα υγείας.
Τόμος: 28, σελ. 29 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριχόπουλος, Βασίλειος
Χριστοδουλίδης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Ιατρική Περίθαλψη
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-29-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 195 / 23/8/1943
Πράξη: Δαπάνες αναβιβλιοδοτήσεως.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1779
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 22, άρθρο 1 για δαπάνες αναβιβλιοδετήσεως, τακτοποιήσεις κλπ.
Τόμος: 28, σελ. 31 - 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-31-2

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ της Λέσχης Εργαζόμενου Κοριτσιού.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1780
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 26, άρθρο 4 για την επιχορήγηση υπέρ της Λέσχης Εργαζόμενου Κοριτσιού.
Τόμος: 28, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λέσχη Εργαζόμενου Κοριτσιού Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-32-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1781
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της αναξιοπαθούσας χήρας Βικτωρίας Σαμαρά για έξοδα νοσηλείας της φρενοβλαβούς κόρης της.
Τόμος: 28, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαρά, Βικτωρία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-32-1

Πράξη: Εκλογή μελών στην Αγορανομική Επιτροπή Βόλου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1782
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αλ. Σπυρόπουλου ως τακτικού μέλους και του Ερν. Κούρτιου ως αναπληρωματικού στην Αγορανομική Επιτροπή Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 32 - 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Αγορανομική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος
Κούρτιος, Ερνέστος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-32-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1783
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1940 - 1941 και παραπομπή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τόμος: 28, σελ. 33 - 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-33-13

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1784
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1941 - 1942 και παραπομπή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τόμος: 28, σελ. 45 - 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-45-13

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με άρνηση καταβολής δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την άρνηση εκ μέρους των πυροπαθών της Επαρχίας Αλμυρού να καταβάλουν τον αναλογούντα δημοτικό φόρο.
Τόμος: 28, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Επαρχία Αλμυρού
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-57-1

Πράξη: Επιχορήγηση Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Απόφαση να χορηγηθεί το ποσό των 500.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσκομείου ως οικονομική ενίσχυση με την επιφύλαξη να χορηγήσει και τις υπόλοιπες 500.000 δρχ. μόλις τακτοποιηθούν τα οικονομικά του Νοσοκομείου με την αποστολή από το Υπουργείο της Εθνικής Πρόνοιας οικονομικής ενίσχυσης των 170.000.000 δρχ.
Τόμος: 28, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-57-1

Πράξη: Έγκριση σύστασης Υγειονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης Υγειονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο και ανάθεση στους Β. Τριχόπουλο και Χρ. Μάργαρη της σύνταξης του Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας.
Τόμος: 28, σελ. 57 - 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υγειονομική Υπηρεσία -- Ιατρική περίθαλψη -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τριχόπουλος, Βασίλειος
Μάργαρης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-57-2

Πράξη: Εκλογή Επιτροπών.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Εκλογή Επιτροπών για την ανασυγκρότηση της Υπηρεσίας καθαριότητας, της Μηχανικής Υπηρεσίας, της Φοροτεχνικής Υπηρεσίας και την εξεύρεση πόρων και επιβολή νέων φόρων.
Τόμος: 28, σελ. 58 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Μάργαρης, Χρήστος
Κοτοπουλέας, Γεώργιος
Χριστοδουλίδης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Σιαφλέκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-58-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 196 / 31/8/1943
Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1785
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την απόδοση ποσού στο Ταμείο Συντάξεων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Τόμος: 28, σελ. 60 - 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Ταμείο Συντάξεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-60-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1786
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού του και δημιουργία νέων άρθρων για δικαιώματα Τραπεζών στις καταθέσεις του νοσοκομείου κλπ.
Τόμος: 28, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-61-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου από το Δήμαρχο.
Τόμος: 28, σελ. 62 - 63
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-62-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1787
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της αναξιοπαθούσας Φεβρωνίας Καρμάλη, χήρας αποβιώσαντος εργάτη του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμάλη, Φεβρωνία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-63-1

Πράξη: Έγκριση εργασίας καθαρισμού και εκκένωσης βόθρων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1788
Περιεχόμενα: Έγκριση εργασίας καθαρισμού και εκκένωσης των βόθρων των αποχωρητηρίων στη διασταύρωση των οδών Παγασών και Παπαδιαμάντη στο Συνοικισμό των Προσφύγων από τη Ρωσία.
Τόμος: 28, σελ. 63 - 64
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-63-2

Πράξη: Έγκριση της εργασίας καθαρισμού υπονόμων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1789
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας καθαρισμού των υπονόμων του 6ου Δημοτικού Σχολείου.
Τόμος: 28, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
6ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-64-1

Πράξη: Έγκριση της εργασίας επισκευής υδραυλικής εγκατάστασης.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1790
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας επισκευής της υδραυλικής εγκατάστασης των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 28, σελ. 64 - 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-64-2

Πράξη: Έγκριση της εργασίας επισκευής θυρών.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1791
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας επισκευής των θυρών των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 28, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-65-1

Πράξη: Έγκριση εργασίας επισκευής κρήνης.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1792
Περιεχόμενα: Έγκριση εργασίας επισκευής μιας κρήνης μπροστά από το Δημοτικό Νεκροταφείο/
Τόμος: 28, σελ. 65 - 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-65-2

Πράξη: Απόρριψη επισκευής ξύλινης γέφυρας.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης των κατοίκων της συνοικίας Καπακλί για επισκευή της ξύλινης γέφυρας στο χείμαρρο Κραυσίδωνα.
Τόμος: 28, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Γέφυρες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-66-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με αίτηση απαλλαγής από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την αίτηση του Προέδρου της Κοινότητας Αλμυρού κ. Στεργίου για απαλλαγή πληρωμής δημοτικών φόρων των πυροπαθών της Κοινότητας.
Τόμος: 28, σελ. 66 - 67
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριχόπουλος, Βασίλειος
Χριστοδουλίδης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Επαρχία Αλμυρού
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-66-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 197 / 1/9/1943
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την απαλλαγή πληρωμής δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την απαλλαγή πληρωμής δημοτικών φόρων των πυροπαθών της Κοινότητας.
Τόμος: 28, σελ. 67 - 68
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος
Χριστοδουλίδης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Επαρχία Αλμυρού
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-67-2

Πράξη: Ανακοίνωση πράξεων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου από το Δήμαρχο.
Τόμος: 28, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-68-1

Πράξη: Καταβολής οικονομικής ενίοσχυσης στον απολυθέντα Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1793
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 1759 απόφασης και έγκριση καταβολής οικονομικής ενίοσχυσης στον απολυθέντα Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δημ. Τσιμπούκη.
Τόμος: 28, σελ. 68 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-68-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης για πληρωμή εισφοράς.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1794
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης για πληρωμή εισφοράς σε βάρος των Δήμων και Κοινοτήτων σε ποσοστό 2% επί των ακαθάριστων εσόδων.
Τόμος: 28, σελ. 69 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-69-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1795
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής επιδόματος ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στους συνταξιούχους του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 70 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-70-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής για τις κάθε είδους προμήθειες του Δήμου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1796
Περιεχόμενα: Εκλογή των Αγησ. Πρατογιάννη (Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών), Μαντίδη Ζήση (Α΄Στρατολόγου) και Α. Καραθανάση (Προϊστάμενο Ληξιαρχείου) ως μελών της Επιτροπής για τις κάθε είδους προμήθειες του Δήμου με αναπληρωματικά μέλη τους Δ. Τσεκούρα, Ν. Στρατηγόπουλο και Α. Καψόπουλο.
Τόμος: 28, σελ. 71 - 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες Δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
Μαντίδης, Ζήσης
Καραθανάσης, Αντώνιος
Τσεκούρας, Δημήτριος
Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
Καψόπουλος, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-71-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής για τις κάθε είδους προμήθειες του Δήμου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1797
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ιω. Σιαφλέκη (Γεν. Γραμματέα), Γ. Κοτοπουλέα (Αρχιμηχανικό) και Κ. Μαρνελλόπουλου (Γραφέα και Ληξίαρχου) ως μελών της Επιτροπής για τις κάθε είδους προμήθειες του Δήμου με αναπληρωματικά μέλη τους Εμ. Εμμανουήλ και Δ. Διανέλλου.
Τόμος: 28, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες Δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιαφλέκης, Ιωάννης
Κοτοπουλέας, Γεώργιος
Μαρνελλόπουλος, Κωνσταντίνος
Διανέλλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-72-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής για την παραλαβή των κάθε είδους εκτελεσθέντων και ελτελεσθησόμενων έργων του Δήμου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1798
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ιω. Χριστοδουλίδη, Γ. Κοτοπουλέα και Τσεκούρα Δημ. ως μελών της Επιτροπής για την παραλαβή των κάθε είδους εκτελεσθέντων και ελτελεσθησόμενων έργων του Δήμου με αναπληρωματικά μέλη τους Εμ. Εμμανουήλ, Αλ. Σπυρόπουλο και Ιω. Παπαδόπουλο.
Τόμος: 28, σελ. 72 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χριστοδουλίδης, Ιωάννης
Κοτοπουλέας, Γεώργιος
Τσεκούρας, Δημήτριος
Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος
Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-72-2

Πράξη: Χορηγία πιστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1799
Περιεχόμενα: Χορηγία πιστωσης 300.000 δρχ.(150.000 δρχ. έκαστος) υπέρ των Μιλτ. Καλογερόπουλου και Μεν. Πρόκου, πυροπαθών δικηγόρων του Αλμυρού.
Τόμος: 28, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλογερόπουλος, Μιλτιάδης
Πρόκος, Μενέλαος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-73-1

Πράξη: Έγκριση επισκευής του πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1800
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής του πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου του Δήμυο με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 28, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-73-2

Πράξη: Έξοδα φωτισμού, θέρμανσης κλπ.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1801
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1574 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 4, άρθρο 2 για έξοδα φωτισμού, θέρμανσης, ύδρευσης, υλικά καθαριότητας κλπ.
Τόμος: 28, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-74-1

Πράξη: Έξοδα συνδρομών.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1802
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1577 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 4, άρθρο 5 για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά.
Τόμος: 28, σελ. 74 - 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-74-2

Πράξη: Προμήθεια επίπλων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1803
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1580 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 4, άρθρο 8 για προμήθεια και συντήρηση επίπλων, σκευών κλπ.
Τόμος: 28, σελ. 75 - 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-75-2

Πράξη: Έξοδα δεξιώσεων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1804
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1581 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 4, άρθρο 10 για έξοδα τελετών και δεξιώσεων εν γένει.
Τόμος: 28, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-76-1

Πράξη: Έξοδα εκτύπωσης.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1805
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1582 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 7, άρθρο 5 για εκτύπωση γραμματίων και διπλότυπων είσπραξης δημοτικών προσόδων.
Τόμος: 28, σελ. 76 - 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-76-2

Πράξη: Έξοδα φωτισμού, θέρμανσης κλπ.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1806
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1583 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 7, άρθρο 6 για έξοδα θέρμανσης, φωτισμού, καθαριότητας κλπ.
Τόμος: 28, σελ. 77 - 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-77-2

Πράξη: Προμήθεια υγειονομικών εργαλείων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1807
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1584 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 8, άρθρο 2 για την προμήθεια υγειονομικών εργαλείων.
Τόμος: 28, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-78-1

Πράξη: Τροφοδοσία προσωπικού καθαριότητας.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1808
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1588 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 9, άρθρο 3 για την τροφοδοσία του προσωπικού της καθαριότητας.
Τόμος: 28, σελ. 78 - 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-78-2

Πράξη: Προμήθεια ειδών καθαριότητας.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1809
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1589 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 9, άρθρο 4 για προμήθεια ειδών καθαριότητας.
Τόμος: 28, σελ. 79 - 80
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-79-2

Πράξη: Προμήθεια ειδών καύσιμης ύλης.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1810
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1590 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 9, άρθρο 5 για προμήθεια καύσιμης ύλης και ειδών διατροφής κτηνών.
Τόμος: 28, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-80-1

Πράξη: Αγορά ανταλλακτικών.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1811
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 9, άρθρο 6 για την αγορά ανταλλακτικών, επιδιόρθωση και συντήρηση μέσων και υλικών καθαριότητας κλπ.
Τόμος: 28, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-80-2

Πράξη: Αγορά μηχανημάτων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1812
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1592 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 9, άρθρο 10 για αγορά μηχανημάτων και εργαλείων του μηχανοστασίου.
Τόμος: 28, σελ. 81 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-81-2

Πράξη: Έξοδα επισκευής υπονόμων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1813
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1593 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 10, άρθρο 1 για τα έξοδα επισκευής και συντήρησης των υπονόμων.
Τόμος: 28, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-82-1

Πράξη: Έξοδα καθαρισμού υπονόμων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1814
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1594 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 10, άρθρο 2 για τα έξοδα καθαρισμού και απολύμανσης των υπονόμων και οχετών.
Τόμος: 28, σελ. 82 - 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-82-2

Πράξη: Έξοδα συντήρησης δικτύου ύδρευσης.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1815
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1595 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 11, άρθρο 2 για τα έξοδα συντήρησης του δικτύου ύδρευσης δημοτικών αντλιών.
Τόμος: 28, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-83-1

Πράξη: Έξοδα καθαρισμού των φρεάτων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1816
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1596 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 11, άρθρο 3 για τα έξοδα καθαρισμού και απολύμανσης των φρεάτων και δεξαμενών.
Τόμος: 28, σελ. 83 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-83-2

Πράξη: Έξοδα κίνησης δημοτικών αντλιοστασίων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1817
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1597 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 11, άρθρο 4 για τα έξοδα κίνησης ηλεκτρικής και λειτουργίας των δημοτικών αντλιοστασίων.
Τόμος: 28, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-84-2

Πράξη: Έξοδα συντήρησης του κτηρίου των Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1818
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1598 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 12, άρθρο 1 για τα έξοδα συντήρησης του κτηρίου των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 28, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-85-1

Πράξη: Προμήθεια υλικών καθαριότητας.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1819
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1599 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 12, άρθρο 3 για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και απολύμανσης.
Τόμος: 28, σελ. 85 - 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-85-2

Πράξη: Κατασκευή δικτύου ύδρευσης.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1820
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1608 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 33, άρθρο 1 για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης και ανόρυξης αρτεσιανών.
Τόμος: 28, σελ. 86 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-86-2

Πράξη: Επέκταση δικτύου ύδρευσης.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1821
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1609 απόφασης και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 33, άρθρο 2 για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης.
Τόμος: 28, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-87-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1822
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 15, άρθρο 1 για την επιχορήγηση υπέρ του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Τόμος: 28, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικό Νεκροταφείο -- Δαπάνες
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-87-1

Πράξη: Έξοδα εμβολιασμού των κατοίκων.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1823
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 8, άρθρο 5 για τα εξοδα εμβολιασμοών των κατοίκων της πόλης.
Τόμος: 28, σελ. 87 - 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-87-2

Πράξη: Λογιστική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1824
Περιεχόμενα: Έγκριση διαφόρων άρθρων του προϋπολογισμού για τη λογιστική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 88 - 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-88-3

Πράξη: Έγκριση της προμήθειας ένος μεταχειρισμένου ποδηλάτου.
Εισηγητής: Δημητρίου, Λέων
Αριθμός Απόφασης: 1825
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας ένος μεταχειρισμένου ποδηλάτου για τις ανάγκες της Μηχανικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 28, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-90-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 198 / 24/9/1943
Πράξη: Οικονομική ενίσχυση του απολυθέντα Γενικού Γραμματέα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1826
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 1793 απόφασης και έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης ίσης με το μισθό 18 μηνών στον απολύθέντα Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δημ. Τσιμπούκη.
Τόμος: 28, σελ. 91 - 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-91-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 700.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1827
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 700.000 δρχ. υπέρ του Υγειονομικού Κέντρου Βόλου για την εξόφληση των οφειλόμενων ημερομισθίων των εποπτών και εργατών της Υπηρεσίας καταπολέμησης κωνωποειδών και διακοπή της περαιτέρω λειτουργίας της ως μη εκπληρούσας το σκοπό της.
Τόμος: 28, σελ. 92 - 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υγειονομική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-92-3

Πράξη: Απόφαση για σύνταξη καταλόγου ερανικής φορολογίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1828
Περιεχόμενα: Απόφαση για σύνταξη καταλόγου ερανικής φορολογίας μεταξύ των κατοίκων της πόλης για τη λειτουργία της Υπηρεσίας πολιτοφυλακής.
Τόμος: 28, σελ. 94 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χριστοδουλίδης, Ιωάννης
Δημητρίου, Λέων
Μάργαρης, Χρήστος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Πολιτοφυλακής -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-94-3

Πράξη: Απόφαση για απόλυση του Γενικού Γραμματέα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1829
Περιεχόμενα: Απόφαση για απόλυση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ιωάννη Σιαφλέκη λόγω συνεχών και αδικαιολόγητων απουσιών του.
Τόμος: 28, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιαφλέκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-96-1

Πράξη: Τροφοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1830
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του χορηγούμενου αντίτιμου για συσσίτιο υπέρ των υπαλλήλων του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 96 - 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-96-2

Πράξη: Τροφοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1831
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του χορηγούμενου αντίτιμου για συσσίτιο υπέρ του ωρομίσθιου προσωπικού του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-97-2

Πράξη: Διάθεση ποσού υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1832
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανά τρίμηνο διάθεσης από το Δήμαρχο ποσού 1.250.000 δρχ. υπέρ των απόρων της πόλης.
Τόμος: 28, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-98-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 199 / 29/9/1943
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1833
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. υπέρ του Ειρηνοδίκη Βελεστίνου Αντ. Σκούντζου λόγω "τέλειας καταστροφής του".
Τόμος: 28, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δημητρίου, Λέων
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Μάργαρης, Χρήστος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ειρηνοδικείο Βελεστίνου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκούντζος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-99-1

Πράξη: Ακύρωση διαφόρων πιστώσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1834
Περιεχόμενα: Ακύρωση διαφόρων πιστώσεων και μεταφορά τους σε άλλα κεφάλαια του προϋπολογισμού για ενίσχυσή τους.
Τόμος: 28, σελ. 100 - 104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-100-5

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1835
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000.000 δρχ. υπέρ του Υγειονομικού Κέντρου Βόλου κατρόπιν εντολής του ιατρού του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 104 - 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Υγειονομικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-104-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1836
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του κεφαλαίου 22, άρθρο 11 για απρόβλεπτες ανάγκες κατόπιν εντολής των Αρχών κατοχής.
Τόμος: 28, σελ. 105 - 106
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Δημητρίου, Λέων
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Μάργαρης, Χρήστος
Χριστοδουλίδης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-105-2

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1837
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης 750 % στα αρχικά έξοδα παράστασης του Δημάρχου.
Τόμος: 28, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-107-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση στο άρρεν προσωπικό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1838
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στο άρρεν προσωπικό του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-107-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ των ενοριακών συσσιτίων της πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1839
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης υπέρ των ενοριακών συσσιτίων της πόλης.
Τόμος: 28, σελ. 107 - 108
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-107-2

Πράξη: Έγκριση δωρεάν διάθεσης υλικού από τις αποθήκες στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1840
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν διάθεσης στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο 50 κεράμων και ανάλογης ποσότητας χλωριούχου ασβέστη από τις αποθήκες του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 108
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-108-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1841
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την εισαγωγή επιχορήγησης του Δήμου στον προϋπολογισμό του νεκροταφείου και χορηγία δύο οκάδων ελαίου σε κάθε υπάλληλο του καθώς και οικονομική ενίσχυση υπέρ του προσωπικού του.
Τόμος: 28, σελ. 108 - 109
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-108-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1842
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή επιδόματος ακρίβειας βίου σε τρεις από τους υπαλλήλους του (τον ταμία,τον κλιβανιστή και τον απολυμαντή).
Τόμος: 28, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-109-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1843
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με έκφραση της παράκλησης για οικονομική ενίσχυση 600.000.000 δρχ. και αποστολή υγειονομικού υλικού καθώς και έκφραση παράκλησης στον αναχωρούντα για Αθήνα Λ. Δημητρίου να εκθέσει την τραγικότητας της κατάστασης.
Τόμος: 28, σελ. 109 - 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-109-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1844
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία στους τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους του πρόσθετου δεκαπενθημέρου και επιδοματος τροφής.
Τόμος: 28, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-110-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1845
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των μαθητευόμενων του νοσοκομείου.
Τόμος: 28, σελ. 110 - 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-110-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1846
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πληρωμή του ιατρού Φ. Κασσιόπουλου για τις προμηθευθείσες δύο ποδιές για τις ανάγκες του χειρουργείου.
Τόμος: 28, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασσιόπουλος, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-111-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1847
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση του επιδόματος τροφής του διευθυντή, γραμματέα, λογιστή, γραφέα, δακτυλογράφου και φαρμακοποιού του νοσοκομείου.
Τόμος: 28, σελ. 111 - 112
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-111-2

Πράξη: Ανακοίνωση πράξεων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου από το Δήμαρχο.
Τόμος: 28, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-112-1

Πράξη: Ανακοίνωση διαφόρων αιτήσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση διαφόρων αιτήσεων σχετικά με εργαζόμενους στο Δήμου και επιδοτήσεις.
Τόμος: 28, σελ. 112 - 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-112-2

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1848
Περιεχόμενα: Έγκριση της εισαγωγής ποσού 742.252 δρχ. από το Υπουργείο των Εσωτερικών.
Τόμος: 28, σελ. 113 - 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-113-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής υπερωριών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1849
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 200 δρχ. για κάθε ώρα υπερωρίας στον ταμία του Δήμου και τη βοηθό του.
Τόμος: 28, σελ. 114 - 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-114-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1850
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκκένωση των βόθρων των Προσφυγικών Συνοικισμών.
Τόμος: 28, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-115-1

Πράξη: Παραπομπή σε έλεγχο ης απόδοσης λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1851
Περιεχόμενα: Παραπομπή σε έλεγχο από τους Λ. Δημητρίου, Χρ. Μάργαρη και Αλ. Σπυρόπουλο της απόδοσης λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης του οικονομικού έτους 1942 - 1943.
Τόμος: 28, σελ. 115 - 124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-115-10

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης υπέρ των υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου και ανάθεση στο Νομικό Σύμβουλο της σχετικής γνωμάτευσης.
Τόμος: 28, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-124-1

Πράξη: Παραπομπή ζητήματος επιδότησης στο Νομικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση και παραπομπή στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου της καταβολής 500.000 δρχ. σε υπαλλήλους του Νοσοκομείου.
Τόμος: 28, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-125-1

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανόρυξης φρεάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανόρυξης φρεάτων και ανάθεση στη Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου της υποβολής λεπτομερούς μελέτης για τη δαπάνη.
Τόμος: 28, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-125-1

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών επισκευής του 9ου Δημοτικού Σχολείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1852
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών επισκευής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου μετά από καταστροφές που υπέστη από τους Ιταλούς στρατιώτες.
Τόμος: 28, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Σχολεία
9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-126-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 200 / 7/10/1943
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το αίτημα του Αξ/κου οικονομολόγου της γερμανικής Στρατιωτικής Διοίκησης Λάρισας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το αίτημα του Αξ/κου οικονομολόγου της γερμανικής Στρατιωτικής Διοίκησης Λάρισας κ. Μλίχερ για αποστολή 400 εργατών από την πόλη του Βόλου στη Λάρισα για τις ανάγκες των γερμανικών Αρχών και κάλυψη με δημοτικά έξοδα της αμοιβής τους.
Τόμος: 28, σελ. 127 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις -- Αρχές Κατοχής
Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-127-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την άρνηση ορισμένων φορολογούμενων να καταβάλλουν φόρους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την άρνηση ορισμένων φορολογούμενων να καταβάλλουν φόρους και ανάθεση για συνεννόηση με το Γερμανικό Φρουραρχείο στο Δήμαρχο.
Τόμος: 28, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-128-1

Πράξη: Δωρεάν παραχώρηση Φυλακείου στην οδό Ιωλκού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Δωρεάν παραχώρηση Φυλακείου στην οδό Ιωλκού στον πυροπαθή δημοδιδάσκαλο από την Πορταριά Ανδρέα Αγγελή.
Τόμος: 28, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγγελής, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-128-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης ξυλεμπόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1853
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του ξυλεμπόρου Γ. Κουτσούκου για το ποσό του καταβαλλόμενου φόρου εισαγόμενης ξυλείας.
Τόμος: 28, σελ. 128 - 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσούκος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-128-2

Πράξη: Έγκριση των χρηματικών ενταλμάτων υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1854
Περιεχόμενα: Έγκριση των χρηματικών ενταλμάτων υπέρ των απόρων της πόλης, σύμφωνα με την απόφαση 1727.
Τόμος: 28, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-129-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ των υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1855
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης σε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 129 - 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-129-2

Πράξη: Έγκριση της αύξησης του Νομοθετικού Διατάγματος επιβληθέντος δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1856
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του Νομοθετικού Διατάγματος επιβληθέντος δημοτικού φόρου επί των τιμών χονδρικής πώλησης των εγχώριων προϊόντων από 4% σε 6%.
Τόμος: 28, σελ. 130 - 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-130-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών διατροφής κλπ. για τους κρατούμενους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1857
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 270.000 δρχ. για την προμήθεια ειδών διατροφής κλπ. για τους κρατούμενους (επίσημους κλπ) στις φυλακές από το Γερμανικό Φρουραρχείο.
Τόμος: 28, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-131-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 201 / 14/10/1943
Πράξη: ως προσωρινού αντικαταστάτη του ταμία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1858
Περιεχόμενα: Ορισμός ως προσωρινού αντικαταστάτη του ταμία του Δήμου Αγ. Ζήτρου, του Α΄λογιστή Δημ. Τσεκούρα.
Τόμος: 28, σελ. 132 - 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
Τσεκούρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-132-2

Πράξη: Επισκευή οδού Καρτάλη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1859
Περιεχόμενα: Έγκριση του πρώτου συγκριτικού πίνακα δαπανών επισκευής της οδού Κ. Καρτάλη, εργολαβίας Βασ. Πλαγερά.
Τόμος: 28, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κ. Καρτάλη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πλαγεράς, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-133-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1860
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 28, σελ. 133 - 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-133-2

Πράξη: Αναμόρφωσαη εν μέρει του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1861
Περιεχόμενα: Αναμόρφωσαη εν μέρει του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1943 - 1944 με εισαγωγή και μεταφορά πιστώσεων.
Τόμος: 28, σελ. 134 - 138
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1943 - 1944
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-134-5

Πράξη: Εξουσιοδότηση στον προσωρινό αντικαταστάτη ταμία για τραπεζικές συνδιαλλαγές.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1862
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στον προσωρινό αντικαταστάτη ταμία του Δήμου Δημ. Τσεκούρα να προβεί στην ανάληψη εξ΄ ονόματος του Δήμου του ποσού των 30.000.000 δρχ. από την Τράπεζα της Ελλάδος λόγω ανάγκης οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 138 - 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Τράπεζα της Ελλάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-138-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης ομολογιών του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1863
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης ομολογιών του Δήμου λόγω ανάγκης οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 139 - 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις
Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-139-2

Πράξη: Έγκριση της διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1864
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης του μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκκένωση των βόθρων των Προσφυγικών Συνοικισμών.
Τόμος: 28, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-140-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1865
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την αύξηση του επιδόματος τροφής των υπαλλήλων του.
Τόμος: 28, σελ. 140 - 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-140-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1866
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την ανόρυξη συνεχόμενων και κοινόχρηστων τάφων για την ομαδική ταφή απόρων.
Τόμος: 28, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-141-1

Πράξη: Ανακοίνωση πράξεων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου από το Δήμαρχο.
Τόμος: 28, σελ. 141 - 142
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-141-2

Πράξη: Ανακοινώσεις για επισκευές και επιστροφές χρημάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοινώσεις για επισκευές και επιστροφές χρημάτων.
Τόμος: 28, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-142-1

Πράξη: Έγκριση αύξησης του χορηγούμενου επιδόματος συσσιτίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1867
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του χορηγούμενου επιδόματος συσσιτίου στους υπαλλήλους και το ημερομίσθιο προσωπικό του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 142 - 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-142-2

Πράξη: Έγκριση προσωρινής παραχώρησης οικήματος του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1867α
Περιεχόμενα: Έγκριση προσωρινής παραχώρησης οικήματος του Δήμου στο Βρεφικό Σταθμό Βόλου για τη στέγαση γυναικών και βρεφών.
Τόμος: 28, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-143-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήσεων διαφόρων ιδιωτών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήσεων διαφόρων ιδιωτών για οικονομική ενίσχυση εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 143 - 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-143-2

Πράξη: Παραπομπή της αίτησης δημοτικού υπαλλήλου για αποζημίωση.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Παραπομπή της αίτησης του δημοτικού υπαλλήλου Αντ. Καραθανάση για αποζημίωση μεταφοράς της οικοσκευής του λόγω της επίταξης της οικίας του από τις γερμανικές Αρχές στην Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών Αρχών Κατοχής Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών Αρχών Κατοχής Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραθανάσης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-144-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1868
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (βαρέλια ξύλινα) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 144 - 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-144-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1869
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (αυτοκίνητα, μηχανές, ανταλλακτικά, κιβώτια παραγωγής φωτός) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-145-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1870
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (σιδερένια βαρέλια) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-145-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1871
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (οδοστρωτήρας και ανταλλακτικά) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 145 - 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-145-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1872
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (σχάρες, ασιδερένια κιβώτια απορριμμάτων, μεταλλικά καροτσάκια απορριμάτων) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-146-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1873
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (ξύλινοι πάγκοι, ντουλάπα, τηλεγραφικοί στύλοι) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-146-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1874
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (σιδερένια κρεβάτια, λάμπες πετρελαίου) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-147-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1875
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (μηχάνημα υδραγωγείου, σωλήνες απορρόφησης, μάνικες, μοτέρ) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-147-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1876
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (αυτοκίνητο, καρμπιρτέρ, ανταλλακτικά) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 147 - 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-147-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1877
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (φανοστάτες οδών, σιφόνια, ντους, λεκάνες, πλάκες καλοριφέρ, χυτοσίδηρος) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-148-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1878
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (τούβλα, μωσαϊκά πλακίδια, νεροχύτης) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-148-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1879
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (μαρμάρινα ουρητήρια) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-149-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1880
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (τηλέφωνο) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-149-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1881
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (κουφώματα κλπ.) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 149 - 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-149-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1882
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (ντεπόζιτα) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-150-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1883
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (στηρίγματα σιδηροδρομικών γραμμών, σιδερένια πόρτα, σιδηρογωνίες, κιγκλιδώματα, σιδερένιο τελάρο κλπ.) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 150 - 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-150-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1884
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (οδοστρωτήρας, ανταλλακτικά) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-151-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1885
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (σιδερένια βαρέλια) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-151-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1886
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (σχάρες, σιδερένια κιβώτια απορριμμάτων) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-151-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1887
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (αυτοκίνητο, καρμπιρατέρ, ανταλλακτικά) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 151 - 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-151-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1888
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (μαρμάρινα ουρητήρια) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-152-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1889
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (σιδερένια κρεβάτια, λάμπες πετρελαίου) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 152 - 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-152-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1890
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (ντεπόζιτα) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-153-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1891
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (τηλέφωνο) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-153-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1892
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (ντουλάπες, τηλεγραφικοί στύλοι) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 153 - 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-153-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1893
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (μηχανήματα υδραγωγείου, μάνικες, μοτέρ) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-154-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1894
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (σιδερένια στηρίγματα σιδηροδρομικών γραμμών, σίδερα, κιγκλιδώματα) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-154-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1895
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (ξύλινα βαρέλια) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 154 - 155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-154-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1896
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (αυτοκίνητο, μηχανή, ανταλλακτικά) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-155-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1897
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (φανοστάτες οδών, σιφώνια, λεκάνες) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 155 - 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-155-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1898
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (τούβλα, μωσαϊκά, πλακίδια) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-156-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης του άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1899
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εκποίησης, με δημοπρασία, του άχρηστου υλικού (κουφώματα) από τις αποθήκες του γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 156 - 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-156-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 202 / 28/10/1943
Πράξη: Εγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1900
Περιεχόμενα: Εγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης 500.000 δρχ. στο προσωπικό του νοσοκομείου.
Τόμος: 28, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-158-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τη σύσταση Πολιτοφυλακής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη σύσταση Πολιτοφυλακής από 50 άτομα και για την εκλογή των ατόμων αυτών από τις οργανώσεις παλαιών πολεμιστών, επαγγελματιών, του Εργατικού Κέντρου και τραυματιών πολέμου του 1940 - 1941.
Τόμος: 28, σελ. 158 - 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Πολιτοφυλακής
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-158-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 203 / 9/11/1943
Πράξη: Αύξηση του ημερομισθίου των οδοκαθαριστών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1901
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1703 πράξης και έγκριση αύξησης του ημερομισθίου των οδοκαθαριστών του Δήμου από 2.800 σε 8.000 δρχ.
Τόμος: 28, σελ. 160 - 161
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-160-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής δανείου σε υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1902
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής δανείου 75.000 δρχ. σε τακτικούς, έκτακτους και επί συμβάσει υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 161 - 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-161-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής δανείου στους υπσλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1903
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής δανείου 75.000 δρχ. στους ημερομίσθιους οδοκαθαριστές του Δήμου και υποβολής παράκλησης στη Νομαρχία Μαγνησίας για έγκριση αυτής της χορηγίας.
Τόμος: 28, σελ. 162 - 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-162-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1904
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μονοετή ενοικίαση ενός αγρού.
Τόμος: 28, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-163-1

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1905
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου στις 18.480.000 δρχ. και καταβολή τους σε 24 ίσες δεκαπενθήμερες δόσεις.
Τόμος: 28, σελ. 163 - 165
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-163-3

Πράξη: Οικονομικές ενισχύσεις υπαλλήλων του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1906
Περιεχόμενα: Χαρακτηρισμός των καταβληθέντων αποδοχών των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου υπέρ των υπαλλήλων του Δήμου ως έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.
Τόμος: 28, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-165-1

Πράξη: Έγκριση της επισκευής Φυλακείου δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1907
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής Φυλακείου δημοτικών φόρων άνευ δημοπρασίας αλλά με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 28, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-165-1

Πράξη: Έγκριση της επισκευής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1908
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας άνευ δημοπρασίας αλλά με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 28, σελ. 166
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-166-1

Πράξη: Έγκριση της εργασίας εκκένωσης βόθρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1909
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας εκκένωσης βόθρων των Προσφυγικών Συνοικισμών άνευ δημοπρασίας αλλά με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 28, σελ. 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-166-1

Πράξη: Έγκριση επισκευής της γέφυρας του Αναύρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1910
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής της παρασυρθείσας από τα νερά γέφυρας του χειμάρρου Αναύρου άνευ δημοπρασίας αλλά με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 28, σελ. 166 - 167
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Γέφυρες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-166-2

Πράξη: Έγκριση της καταβολής επιδομάτων σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1911
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής των επιδομάτων του Δήμου σε όλους τους υπαλλήλους εκτός του Νομικού Συμβούλου.
Τόμος: 28, σελ. 167 - 169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-167-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1912
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας στους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 169 - 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-169-2

Πράξη: Εγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1913
Περιεχόμενα: Εγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τις ευχαριστίες του νοσοκομείου προς το Νομάρχη Μαγνησίας για τη διάθεση του ποσού των 20.000.000 δρχ. για τηυ βελτίωση του συσσιτίου.
Τόμος: 28, σελ. 170 - 171
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-170-2

Πράξη: Εγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1914
Περιεχόμενα: Εγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων για την ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 28, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-171-1

Πράξη: Ανακοινώσεις πράξεων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοινώσεις πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 28, σελ. 171 - 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-171-2

Πράξη: Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου με την οποία απορρίπτεται η αίτηση του πρώην δημοτικού υπαλλήλου Ευθ. Τόκα για οικονομική ενίσχυση εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τόκας, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-172-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1915
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του ασθενούς από πολυομυελίτιδα Ευθ. Τόκα.
Τόμος: 28, σελ. 172 - 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τόκας, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-172-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 420.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1916
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 420.000 δρχ. ως νοσηλευτική συνδρομή του Δήμου υπέρ του εργοδηγού Β΄δημοτικών έργων Κ. Περιστέρη.
Τόμος: 28, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περιστέρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-173-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής ποσού στον Προϊστάμενο της Γεωργικής Υπηρεσίας του Νομού Μαγνησίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1917
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Προϊστάμενο της Γεωργικής Υπηρεσίας του Νομού Μαγνησίας Σπ. Κοτρούλη του ποσού των 40.000 δρχ. που κατατέθηκαν για την εισαγωγή σίτου στο Βόλο.
Τόμος: 28, σελ. 173 - 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Νομαρχία Μαγνησίας. Γεωργική Υπηρεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτρούλης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-173-2

Πράξη: Έγκριση της αύξησης του δικαιώματος των σφαζόμενων ζώων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1918
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του δικαιώματος των σφαζόμενων ζώων από τα Δημοτικά Σφαγεία.
Τόμος: 28, σελ. 174 - 175
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-174-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την παροχή φωτισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την παροχή φωτισμού στα Φυλάκεια των δημοτικών φόρων, για επίσπευση της έγκρισης του Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας της λειτουργίας του Πολυϊατρείου Βόλου και για τη διαρροή δημοτικών φόρων λόγω αδιαφορίας των φοροτεχνικών υπαλλήλων.
Τόμος: 28, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριχόπουλος, Βασίλειος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-175-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης στο Υγειονομικό Κέντρο Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της απόφασης του Νομάρχη για χορηγία 8.000.000 δρχ. στο Υγειονομικό Κέντρο Βόλου για τη συνέχιση των εργασιών καταπολέμησης των κωνωποειδών.
Τόμος: 28, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-176-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 204 / 17/11/1943
Πράξη: Απόρριψη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκποίηση του άχρηστου υλικού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1919
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκποίηση του άχρηστου υλικού του Δήμου ως ασύμφορου οικονομικά για το Δήμο.
Τόμος: 28, σελ. 177 - 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-177-2

Πράξη: Έγκριση της αποστολής Επιτροπής στην Αθήνα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1920
Περιεχόμενα: Έγκριση της αποστολής Επιτροπής στην Αθήνα με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Δήμου, χορηγία δεκαήμερης άδειας και έγκριση του ποσού των 10.000.000 δρχ. για τα έξοδά τους.
Τόμος: 28, σελ. 178 - 179
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-178-2

Πράξη: Έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1921
Περιεχόμενα: Έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων για την ενίσχυση διαφόρων κεφαλαίων του προϋπολογισμού του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 179 - 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-179-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1922
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία επιδόματος στο προσωπικό του.
Τόμος: 28, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-180-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1923
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση του επιδόματος τροφής του διευθυντή, γραμματέα, γραφέα, δακτυλογράφου και φαρμακοποιού του νοσοκομείου.
Τόμος: 28, σελ. 180 - 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-180-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1924
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση 60% στο βασικό μισθό και τη χορηγία επιδόματος σε όλο το προσωπικό του.
Τόμος: 28, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-181-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1925
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 250.000 δρχ. σε όλο το προσωπικό του.
Τόμος: 28, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-181-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1926
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων για την ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 28, σελ. 181 - 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-181-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1927
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πληρωμή του Σ. Γαγάτσιου για τη ζημιά που υπέστη από τη διαφορά χαρτοσήμου μεταξύ αστικής και εμπορικής κλίμακας για την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων προμηθευθέντων καυσόξυλων για το νοσοκομείο,
Τόμος: 28, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γαγάτσιος, Σ.
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-182-1

Πράξη: Έγκριση αύξησης του επιδόματος ακρίβειας ζωής στους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1928
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης κατά 50% του καταβαλλόμενου επιδόματος ακρίβειας ζωής στους υπαλλήλους του Δήμου και το Νομικό Σύμβουλο.
Τόμος: 28, σελ. 182 - 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-182-2

Πράξη: Εγκριση της αύξησης του επιδόματος τροφής στους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1929
Περιεχόμενα: Εγκριση της αύξησης του επιδόματος τροφής από 12.000 σε 16.000 δρχ. ημερησίως στος έγγαμους και από 10.000 σε 12.000 δρχ. στους άγαμους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-183-1

Πράξη: Έγκριση της αύξησης του μηνιαίου επιδόματος σε υπάλληλο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1930
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του μηνιαίου επιδόματος στον ειδικό πρακτικογράφο Ιω. Παπαδόπουλο και τον Α΄ λογιστή του Δήμου Δημ. Τσεκούρα.
Τόμος: 28, σελ. 184 - 185
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
Τσεκούρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-184-2

Πράξη: Έγκριση της επισκευής του Υδραγωγείου της Νέας Ιωνίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1931
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής ή της προμήθειας βάνας του Υδραγωγείου της Νέας Ιωνίας άνευ δημοπρασίας αλλά με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 28, σελ. 185 - 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-185-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου πνευματικών νέων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου πνευματικών νέων και την κακή οικονομική κατάσταση των απολυθέντων φοροτεχνικών Β. Γκιζάρη, Ν. Μαρνέλη και Ν. Καπουρνιώτη.
Τόμος: 28, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-186-1

Πράξη: Εκλογή μελών στην Επιτροπή για την παραλαβή των πάσης φύσεως έργων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1932
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1726 πράξης και εκλογή των Κ. Δέρβου και Π. Χατζηκωνσταντίνου στην Επιτροπή για την παραλαβή των πάσης φύσεως έργων.
Τόμος: 28, σελ. 186 - 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-186-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1933
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομικής ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Κασσιανής Τσόλια, κόρης του αποβιώσαντος οδοκοθαριστή του Δήμου Ακρίβου Τσόλια.
Τόμος: 28, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσόλια, Κασσιανή
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-187-1

Πράξη: Ύδρευση του γερμανικού στρατωνισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1934
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας και τοποθέτησης μοτέρ ηλεκτραντλίας 1,5 ίππου για την ύδρευση του γερμανικού στρατωνισμού στην οδό Καραϊσκάκη 24.
Τόμος: 28, σελ. 187 - 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-187-2

Πράξη: Έγκριση της επισκευής άνευ δημοπρασίας της επικίνδυνης ταράτσας του "Γερμανικού Λιμεναρχείου".
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1935
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής άνευ δημοπρασίας της επικίνδυνης ταράτσας του "Γερμανικού Λιμεναρχείου" κατόπι εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 188 - 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-188-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής υπερωριών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1936
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 600 δρχ. για κάθε ώρα υπερωρίας στους Αγησ. Πρατογιάννη (Δ/ντή των Οικ. Υπηρεσιών), Δημ. Τσεκούρα (Α΄λογιστή), Ν. Στρατηγόπουλο (Β΄λογιστή) και Αντ. Μαύρου (βοηθός Οικ. Υπηρεσιών) για όσο χρόνο διήρκεσε ο έλεγχος του Δήμου από τον Οικονομικό Επιθεωρητή Δημοσίων υπολόγων Υ.Ι. περιφέρειας.
Τόμος: 28, σελ. 189 - 190
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
Τσεκούρας, Δημήτριος
Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
Μαύρος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-189-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού εκτέλεσης έργων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1937
Περιεχόμενα: Εκλογή των Π. χατζηκωνσταντίνου, Γ. Κοτοπουλέας και Αγ. Πρατογιάννη ως μελών της Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού εκτέλεσης έργων και των Αλ. Σπυρόπουλο, Εμ. Εμμανουήλ και Δ. Τσεκούρα ως αναπληρωματικών.
Τόμος: 28, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Πρατογιάννης, Αγησίλαος
Κοτοπουλέας, Γεώργιος
Τσεκούρας, Δημήτριος
Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος
Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-190-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 205 / 25/11/1943
Πράξη: Έγκριση της σύστασης Πολιτοφυλακής στο Βόλο,
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1937α
Περιεχόμενα: Έγκριση της σύστασης Πολιτοφυλακής στο Βόλο, ανάθεση στους Ιω. Μάργαρη και Ν. Ραζή της σύνταξης και υποβολής προς έγκριση του οικείου Ειδικού Οργανισμού λειτουργίας αυτής της Υπηρεσίας και στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου της σύνταξης και υποβολής των καταλόγων ερανικής φορολογίας των κατοίκων της πόλης για τη συντήρηση της Πολιτοφυλακής.
Τόμος: 28, σελ. 191 - 192
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μάργαρης, Ιωάννης
Σπυρόπουλος, Αλέξανδρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Πολιτοφυλακής
URL: http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=9028-191-2

Πράξη: Εν μέρει αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1938
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 1943 - 1944 και έγκριση εισαγωγής ποσού 433.000.000 δρχ. στον προϋπολογισμό και μεταφοράς του στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Τόμος: 28, σελ. 192 - 194
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: