Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το αρχείο της Βιομηχανίας βάμβακος Άγγελος Αδαμόπουλος Α.Ε.Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH 32/2Β4
Τίτλος: Αρχείο της βιομηχανίας βάμβακος Άγγελος Αδαμόπουλος Α.Ε.
Ημερομηνίες Παραγωγής Υλικού 1950 - 1987
Επίπεδο περιγραφής: Σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 394 βιβλία, 2308 φάκελοι.
Όνομα παραγωγού: Βιομηχανία Βάμβακος Άγγελος Αδαμόπουλος
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Η βιομηχανία ιδρύθηκε το 1907 από την ομόρρυθμο εταιρεία Αδαμόπουλου-Χατζηνικολάου. Είχε 1300 ατράκτους, κινητήρια δύναμη 60 ίππων, απασχολούσε προσωπικό 80 ατόμων και η ετήσια παραγωγή του ήταν 32.000 λίβρες βαμβακερό νήμα. Το 1929 η επιχείρηση πέρασε αποκλειστικά στην ιδιοκτησία του Άγγελου Αδαμόπουλου με παράλληλη επέκταση των εγκαταστάσεων . Στη δεκαετία του 1960 μετά την μεταφορά της επιχείρησης σε νέες εγκαταστάσεις το παλιό εργοστάσιο έκλεισε. Στη συνέχεια στεγάστηκε εκεί για ένα διάστημα η εταιρεία ΠΟΝΤΟΣ Α.Ε. Μετά από μία περίοδο εγκατάλειψης, το 1995 το κτίριο περιήλθε στην κατοχή του Δήμου Βόλου.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου αφορά την περίοδο 1960-1987 και περιλαμβάνει φακέλους και βιβλία που αφορούν την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης, τη διάθεση των προϊόντων, την παραγωγή και τον κτηριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό της, τη διοικητική οργάνωσή της και το προσωπικό.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Το αρχείο βρέθηκε σε αίθουσα του κτηρίου της βιομηχανίας από όπου και το παρέλαβε το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης .

Το κτίριο το 1995 περιήλθε στην κατοχή του Δήμου Βόλου και ανατέθηκε στο Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας η πρόσκτηση και διαχείρηση του υπάρχοντος αρχείου της επιχείρησης.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Δεν βρέθηκε το οργανόγραμμα της επιχείρησης. Το αρχείο ταξινομήθηκε με βάση τις 8 κύριες σειρές υλικού που έχει και αφορούν τη διοίκηση, την οικονομική διαχείριση, τα κτίρια και τον εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες, την αποθήκη, τη διάθεση προϊόντων, την παραγωγή και το προσωπικό. Επιπλέον 120 υποσειρές υποστηρίζουν τις κύριες σειρές και παρουσιάζουν αναλυτικότερα το σύνολο του αρχείου.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο ως θέμα

Βιομηχανία Βάμβακος Άγγελος Αδαμόπουλος
Βιομηχανία Βάμβακος Αδαμόπουλος - Χατζηνικολάου

Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα

Βόλος -- Βιομηχανίες

Θέμα ως θεματική Επικεφαλίδα

Κλωστοϋφαντουργία

Φυσικό πρόσωπο ως θέμα

Αδαμόπουλος, Άγγελος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Σειρά Στοιχεία διοικητικής οργάνωσης της βιομηχανίας [1960 - 1986]
Περιεχόμενο
Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων συμβουλίου και πρωτόκολλα αλληλογραφίας, νόμοι και διατάξεις.
Θέμα
Κλωστοϋφαντουργία -- Διοίκηση και οργάνωση
32/1.1 Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας Βάμβακος Άγγελος Αδαμόπουλος.

1960 - 1986
32/1.2 Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Ανώνυμης Εταιρίας Βάμβακος Άγγελος Αδαμόπουλος.

1960 - 1986
32/1.3 Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

1968 - 1971

Ο φάκελος περιέχει μόνο ευχετήριες κάρτες
32/1.4 Αλληλογραφία με τη Νομισματική Επιτροπή.

1963 - 1981
32/1.5 Εφημερίδες της Κυβερνήσεως.

1960 - 1976
32/1.6 Δημοσιεύσεις ισολογισμών.

1960 - 1987
32/1.7 Αποκόμματα εφημερίδων με νόμους και διατάξεις.

1972 - 1983
32/1.8 Εισερχόμενα εγκυκλίων, νόμων, διαταγμάτων.

1963 - 1987

Εισερχόμενα από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, από το Σύνδεσμο Ανώνυμων Εταιρειών και ΕΠΕ από τον ICAP Hellas LTD.
32/1.9 Διάφορα στοιχεία που αφορούν το ιστορικό της επιχείρησης.

1965 - 1985
32/1.10 Σειρά παλιών θεσσαλικών εφημερίδων και Εφημερίδων της Κυβέρνησης.

1887 - 1905

30 Φύλλα εφημερίδων: Θεσσαλία (11), Νέα Θεσσαλία (1), Πανθεσσαλική (4), Εθνικόν Μεγαλείον (1), Φωνή του Λαού (2), Τύπος (1), Παλιγγενεσία (1), Μάστιξ (1), Τα Τέμπη (1), Τα σύνορα (1), Ομόνοια (1), ΦΕΚ (5)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Στοιχεία οικονομικής διαχείρισης βιομηχανίας [1960 - 1987]
Περιεχόμενο
Στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες της διοίκησης και του εργοστασίου, δοσοληψίες με τράπεζες, καθώς και την κίνηση του ταμείου.
32/2.1 Αναλυτικά καθολικά δαπανών διοίκησης.

1960 - 1987
32/2.2 Αναλυτικά ημερολόγια διαφόρων πράξεων .

1960 - 1987
32/2.3 Έξοδα βιομηχανικής παραγωγής .

1965 - 1986
32/2.4 Αναλυτικά καθολικά λογαριασμών - μερισθεισών δαπανών εργοστασίου.

1969 - 1987
32/2.5 Γενικά καθολικά.

1960 - 1988
32/2.6 Αναλυτικά βοηθητικά γενικών καθολικών.

1966 - 1977
32/2.7 Συγκεντρωτικά ημερολόγια.

1960/1987
32/2.8 Εισαγωγή συναλλαγματικών.

1965 - 1977
32/2.9 Εξαγωγή συναλλαγματικών.

1965 / 1973
32/2.10 Αναλυτικά καθολικά γραμματίων & συναλλαγματικών εισπρακτέων από τρίτους.

1965 - 1978
32/2.11 Διαμαρτυρόμενες συναλλαγματικές.

1966 - 1986
32/2.12 Συναλλαγματικές από τρίτους - διακανονισμοί.

1968 - 1978
32/2.13 Διάφορα συναλλαγματικών.

1965 - 1983

Στη σειρά αυτή συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία: 1)Γραμμάτια & Συναλλαγματικές Εισπρακτέων (2ον), 2)Διαμαρτηρόμεναι Συναλλαγματικαί παρά τρίτοις,3)Ευρετήριο αποδεκτών διαμαρτυρημένων συναλλαγματικών πελατών μας 4)Βιβλίον λήξεων γραμμάτιων - συναλλαγματικών πληρωτέων, 5)Αναλυτικόν Ημερολόγιον Γραμματίων & Συναλλαγματικών Εισπρακτέων. Επίσης 21 φάκελοι αφορούν πινάκια (προεξόφλησης, καταχώρησης) συναλλαγματικών.
32/2.14 Καθολικό αφορολόγητου ορίου άρθρου Ν.Δ.1377/5.4.73.

1962 - 1979
32/2.15 Τόκοι και προμήθειες [1965 - 1987] 4 βιβλία
32/2.16 Φόροι υπέρ Δημοσίου και τρίτων.

1961 - 1987
32/2.17 Απογραφές ισολογισμών.

1961 - 1987
32/2.18 Ημερολόγια εγγραφών ισολογισμών.

1969 - 1987
32/2.19 Αναλυτικά ημερολόγια ταμείου.

1960 - 1987

Η σειρά περιλαμβάνει τα βιβλία των αναλυτικών ημερολογίων ταμείου (ολοκληρωμένη σειρά), φακέλους με ημερήσιες καταστάσεις είσπραξης και πληρωμής.
32/2.20 Δοσοληψίες με τράπεζες.

1960 - 1987
32/2.21 Αναλυτικό ημερολόγιο & μητρώο εκδιδομένων επιταγών (πληρωτέων και εισπρακτέων).

1964 - 1968
32/2.22 Βιβλίο αναλυτικού καθολικού επισφαλών απαιτήσεων.

1968 - 1975
32/2.23 Ισοζύγια.

1967 - 1987
32/2.24 Γραμμάτια εισπράξεων.

1965 - 1979
32/2.25 Εντάλματα πληρωμών.

1965 - 1987
32/2.26 Φορολογικές δηλώσεις.

1960 - 1987
32/2.27 Στοιχεία ταμειακού προγραμματισμού.

1973 - 1982
32/2.28 Τιμολόγια αγοράς.

1971 - 1979
32/2.29 Ημερήσιες καταστάσεις είσπραξης και πληρωμής.

1982 - 1985

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός και άλλος εξοπλισμός [1952 - 1987]
Θέμα
Κλωστοϋφαντουργία -- Εγκαταστάσεις
32/3.1 Αναλυτικά καθολικά μηχανημάτων, κτηρίων, οικοπέδων.

1969 - 1987
32/3.2 Καθολικά δαπανών εγκαταστάσεων..

1969 - 1987
32/3.3 Καθολικά βιβλία κτηρίων.

1969 - 1987
32/3.4 Καθολικά βιβλία επίπλων και σκευών.

1969 - 1987
32/3.5 Καθολικά βιβλία απόσβεσης μηχανημάτων.

1970 - 1986
32/3.6 Καθολικά απόσβεσης επίπλων και σκευών.

1970 - 1986
32/3.7 Καθολικά απόσβεσης κτηρίων.

1969 - 1986
32/3.8 Άδεια σκοπιμότητας και εγκατάστασης νέας βιομηχανικής μονάδας.

1975 - 1981
32/3.9 Έξοδα ιδρύσεως και οργανώσεως νέας βιομηχανικής μονάδας.

32/3.10 Βιβλία μητρώου & παραγγελιών μηχανημάτων.

1964 - 1981
32/3.11 Καταστάσεις αποσβέσεως χρηστών.

1965 - 1981
32/3.12 Εγκρίσεις αγοράς μηχανημάτων και εξαρτημάτων.

1963 - 1980
32/3.13 Βιβλίο ατελιών μηχανημάτων.

1952 - 1956

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Πρώτες ύλες [1964 - 1987]
Περιεχόμενο
Βιβλία με στοιχεία που αφορούν προμήθειες της βιομηχανίας σε πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά
32/4.1 Αναλυτικά καθολικά αναλώσιμων υλικών.

1967 - 1987
32/4.2 Ημερολόγια αγοράς συσπόρου βάμβακος.

1964 - 1981
32/4.3 Αναλυτικά καθολικά εξόδων αγοράς συσπόρου βάμβακος.

1965 - 1981
32/4.4 Βιβλία ποσοτικής παραλαβής και παράδοσης συσπόρου βάμβακος.

32/4.5 Αναλυτικό αποθήκης συσπόρου βάμβακος.

1968 - 1981
32/4.6 Αναλυτικό καθολικό καυσίμων.

1965 - 1966
32/4.7 Αποθήκη πρώτων υλών.

1964 - 1982
32/4.8 Εκκαθαρίσεις αγορών συσπόρου βάμβακος.

1964 - 1979

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Αποθήκη προϊόντων και υποπροϊόντων βιομηχανίας [1964 - 1986]
Στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες εκκοκισμένου βαμβακιού, υλικών συσκευασίας, υποπροϊόντων της βιομηχανίας καθώς και προϊόντων που προήλθαν από αγορές.
32/5.1 Αποθήκη νημάτων.

1965 - 1986
32/5.2 Υλικά συσκευασίας.

1965 - 1986
32/5.3 Βιβλία αποθήκης υποπροϊόντων εκκοκιστηρίου.

1964 - 1981
32/5.4 Αποθήκη ημικαταναλώσιμων προϊόντων εμπορίου.

1969 - 1970
32/5.5 Καθολικά αποθήκης εκκοκκισμένου βάμβακος.

1969 - 1981
32/5.6 Αναλυτικά καθολικά αποθήκης εκοκκισμένου βάμβακος.

1964 - 1971
32/5.7 Αναλυτικά βιβλία αποθήκης εμπορευμάτων από τρίτους.

1967 - 1970
32/5.8 Δελτία εισαγωγής προϊόντων και υποπροϊόντων εκκοκιστηρίου .

1968 - 1971
32/5.9 Δελτία εξαγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος.

1968 - 1972
32/5.10 Δελτία εφοδιασμού.

1972 - 1974
32/5.11 Καταστάσεις ταξινομήσεως εκκοκισμένου βάμβακος.

1971 - 1981
32/5.12 Διάφορα εισαγωγής προϊόντων.

1969 - 1984
32/5.13 Άδειες παράδοσης υλικού.

1972 - 1978
32/5.14 Δελτία αποστολής βάμβακος.

1971 - 1987
32/5.15 Βιβλία ποσοτικής παραλαβής και παραδόσης κενών συσκευασίας και υλικών προς επεξεργασία.

1968 - 1982

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Διάθεση προϊόντων [1960 - 1987]
Περιέχει στοιχεία που αφορούν τις πωλήσεις της επιχείρησης και τους πελάτες της
32/6.1 Αναλυτικά ημερολόγια πωλήσεων.

32/6.2 Αναλυτικά ημερολόγια επιστροφών & εκπτώσεων..

1965 - 1985
32/6.3 Πωλήσεις ετοίμων προϊόντων κλωστηρίου νημάτων.

1966 - 1985
32/6.4 Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίου.

1966 - 1977
32/6.5 Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου.

1966 - 1971
32/6.6 Πωλήσεις βάμβακος εκκοκκισμένου.

1966 - 1972
32/6.7 Ποσοτική παραλαβή & παράδοση προϊόντων για λογαρισμό τρίτων (ΦΑΣΟΝ).

1982 - 1987
32/6.8 Έξοδα πωλήσεως προϊόντων.

1965 - 1986
32/6.9 Χρεωστές.

1961 - 1987
32/6.10 Πιστωτές.

1960 - 1987
32/6.11 Πελάτες.

1964 - 1980
32/6.12 Ημερολόγια κοστολογήσεως και δικαιολογητικά.

1965 - 1987
32/6.13 Βιβλία και καταστάσεις παραγωγής και κοστολογίων.

1964 - 1984
32/6.14 Ονομαστικοί φάκελοι πελατών με παραστατικά δοσοληψιών.

1960 - 1984
32/6.15 Ανώνυμη Εταιρία Πόντος. Παραστατικά δοσοληψιών .

1985 - 1987
32/6.16 Στοιχεία εκκοκκιστικών περιόδων.

1968 - 1981
32/6.17 Διάφορα στοιχεία πωλήσεων.

1965 - 1984

Στη υποσειρά συμπεριλαμβάνονται καθημερινές καρτέλες πίστωσης χρέωσης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Παραγωγή βιομηχανίας [1964 - 1987]
Περιεχόμενο
Περιέχονται στοιχεία που αφορούν την παραγωγή του εργοστασίου.
32/7.1 Εβδομαδιαίο δελτίο εκκοκκίσεως βάμβακος.

1974 - 1975
32/7.2 Ημερολόγια εκκοκκίσεως βάμβακος.

1975 - 1981
32/7.3 Πρέσσα εκκοκκιστηρίου.

1964 - 1981
32/7.4 Παραγωγή νημάτων (ΦΑΣΟΝ).

1982 - 1987
32/7.5 Αναλυτικά καθολικά λογαριασμών παραγωγής κλωστηρίου και εκοκκιστηρίου.

1966 - 1987
32/7.6 Αναλυτικά καθολικά κλώσεως.

1969 - 1986

Βιβλία: βοηθητικά κλώσεων και αποσβέσεις βοηθητικού κλώσεως
32/7.7 Τιμολόγια και ζυγολόγια παραγωγής.

1986/1987

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Προσωπικό [1950 - 1987]
Περιεχόμενο
Περιέχει στοιχεία σχετικά με το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης.
Θέμα
Κλωστοϋφαντουργία -- Εργασία και εργαζόμενοι
32/8.1 Αμοιβές προσωπικού και ασφαλιστικά ταμεία.

1960 - 1987
32/8.2 Βιβλία ημερομισθίων.

1965 - 1987
32/8.3 Μητρώο εργατοϋπαλλήλων.

1950 - 1957
32/8.4 Αναγγελίες έναρξης, λύσεως, διαθεσιμότητας συμβάσεων εργασίας.

1974 - 1981
32/8.5 Καταγγελίες συμβάσεων.

1961 - 1980
32/8.6 Δικαιολογητικά για την Επιθεώρηση Εργασίας.

1964 - 1984
32/8.7 Συλλογικές συμβάσεις.

1962 - 1983
32/8.8 Κάρτες πρόσληψης προσωπικού από το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας.

1960 - 1987
32/8.9 Άδειες, υπερωρίες, απουσίες, αναδρομικά προσωπικού.

1963 - 1987
32/8.10 Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού.

1972 - 1980
32/8.11 Μισθολογικές καταστάσεις πληρωμής προσωπικού.

1966 - 1987
32/8.12 Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.

1962 - 1987
32/8.13 Δικαιολογητικά ασθένειας προσωπικού.

1964 - 1987
32/8.14 Καταβολές δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα.

1973 - 1985
32/8.15 Εργοδοτικές εισφορές ταμείων.

1965 - 1987
32/8.16 Προγράμματα εργασίας προσωπικού.

1969 - 1981
32/8.17 Δικαιολογητικά απασχόλησης ειδικευμένου προσωπικού.

1976 - 1986
32/8.18 Δικαιολογητικά για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

1960 - 1987
32/8.19 Ατομικά στοιχεία προσωπικού.

1963 - 1987
32/8.20 Δικαιολογητικά ατυχημάτων προσωπικού.

1967 - 1987
32/8.21 Ένσημα.

1976

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων