Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το Αρχείο της Κοινότητας του Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων ΒόλουΕπισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH M C3
Τίτλος: Αρχείο της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων Βόλου
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού 1946 - 1968
Επίπεδο περιγραφής: Υπο-αρχείο
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 149 φάκελοι, 3 βιβλία
Όνομα παραγωγού: Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Περιέχει πρακτικά βιβλία των αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, ληξιαρχικά και δημογραφικά στοιχεία των κατοίκων της κοινότητας, οικονομικά στοιχεία της κοινότητας (προϋπολογισμούς, απολογισμούς), δαπάνες και αποφάσεις για δημόσια έργα καθώς και φακέλους αλληλογραφίας της κοινότητας.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Τον Οκτώβριο του 1996 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου παρέλαβε από το χώρο του Δημαρχείου σε μία εισαγωγή (ν. 41) το αρχείο της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων Βόλου.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Ταξινομήθηκε θεματικά και χρονολογικά

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο ως θέμα

Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)

Θέμα

Δημογραφία -- Βόλος
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Κοινότητες

Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα

Βόλος -- Κοινότητες
Βόλος -- Πληθυσμός
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Φάκελος 41.60 Φάκελος κοινοτικών αρχόντων [1962]
Περιεχόμενο
Προσκλήσεις για συνεδριάσεις κοινοτικού συμβουλίου, απόσπασμα αποφάσεων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.7 Φάκελος τακτικής αναθεωρήσεως εκλογικών καταλόγων έτους 1958 [1946 - 1959]
Περιεχόμενο
Εκλογικοί κατάλογοι ανδρών - γυναικών 1946 - 1958. Ανακοινώσεις της νομαρχίας και εγγραφές σε εκλογικούς καταλόγους.
Θέμα
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Δημοτικές εκλογές -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.11 Έργα συνοικισμών 1946, 1952, 1956, 1957 [1947 - 1957]
Περιεχόμενο
Συντηρήσεις, κατασκευές ως αιτήματα επιστολών προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας από τη Νομαρχία ή το Δήμο
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.34 Πίνακες δημοτικών και κοινοτικών έργων προσόντων εργολάβων. Κρατήσεις και τέλη χαρτοσήμου [1951 - 1956]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.146 Απολογισμός 1952 - 1953 [1952 - 1953]
Περιεχόμενο
Χρηματικά εντάλματα - τιμολόγια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Απολογισμοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 41.1 Βιβλίον αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου αρχόμενον από τον υπ' αριθμ 28/56 απόφασης [1952 - 1958]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά Συνεδριάσεων

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.147 Απολογισμός 1953 - 1954 [1953 - 1954]
Περιεχόμενο
Χρηματικά εντάλματα - τιμολόγια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Απολογισμοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.5 Φάκελος εγκυκλίων περί τρόπου συντάξεως του Δημοτολογίου [1953 - 1958]
Θέμα
Δημογραφία -- Δίκαιο και νομοθεσία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.148 Απολογισμός 1955 - 1956 [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Χρηματικά εντάλματα - τιμολόγια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Απολογισμοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.42 Αλληλογραφία νομομηχανικού κοινότητας [1955 - 1957]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία προέδρου Κοινότητας με τον νομομηχανικό Μαγνησίας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.4 Φάκελος μητρώου αρρένων [1955 - 1958]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι, διαταγές, αποφάσεις σχετικά με την κατάρτιση μητρώου αρρένων. Ενημέρωση Νομαρχίας. Αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου για τα λατομεία στο λόφο της Γορίτσας
Θέμα
Δημογραφία -- Δίκαιο και νομοθεσία
Λατομεία και λατόμευση -- Βόλος
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.41 Φάκελος επιλογής μελών του κοινοτικού συμβουλίου, προέδρου και αντιπροέδρου, καθορισμού εξόδων παραστάσεως προέδρου. [1956 - 1958]
Περιεχόμενο
Έγκριση αποφάσεων κοινότητας από την νομαρχία Μαγνησίας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.8 Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1959 [1956 - 1959]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός 1959, οικονομικά στοιχεία διαχείρισης ετών 1957, 1958, 1959. Εγκύκλιοι και κοινοποιήσεις
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Προϋπολογισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.149 Απολογισμός - 1957 [1957 ]
Περιεχόμενο
Χρηματικά εντάλματα - τιμολόγια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Απολογισμοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.23 Φάκελος Αλέξανδρου Θ. Χρυσοχοϊδη [1957 ]
Περιεχόμενο
Ένσταση και επίλυση διαφορών για την θέση κτίσματος του Αλέξανδρου Χρυσοχοϊδη στην περιοχή
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
Χρυσοχοΐδης, Αλέξανδρος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.13 Φάκελος σεισμοπλήκτων [1957 - 1958]
Περιεχόμενο
Πρακτικά γνωμοδοτήσεων, καταστάσεις χαρακτηρισμού οικιών βεβαιώσεις σε σεισμοπλήκτους
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Σεισμός, 1957

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.12 Αλληλογραφία συνοικισμού Χρυσοχοϊδη, κοινότητα Κοτίνα, Α.Σ. Σαρακηνού [1957 - 1959]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία
Αθλητικός Σύλλογος "Σαρακηνός"

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.37 Περί νομαρχιακών συμβούλων [1957 - 1959]
Περιεχόμενο
Εκλογή αιρετών μελών νομαρχιακού συμβουλίου
Θέμα
Νομάρχες και νομαρχία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.35 Προσωπική εργασία [1957 - 1959]
Περιεχόμενο
Έγγραφα και πρακτικά συνεδριάσεων για την επιβολή προσωπικής εργασίας για κοινοφελή έργα
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Εργασία και εργαζόμενοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.21 Φάκελος Αγρονομικών διατάξεων και διορισμού υδρονομέων [1957 - 1959]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Εργασία και εργαζόμενοι
Θέμα
Υδρονομείς

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.150 Απολογισμός 1958 [1958 ]
Περιεχόμενο
Εντάλματα, τιμολόγια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Απολογισμοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.31 Δικάσιμος 12 Νοεμβρίου 1958 και 8η Δεκεμβρίου 1958 [1958 ]
Περιεχόμενο
Φάκελος προσφυγών επίλυσης φορολογικών διαφορών από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.30 Θυρίς 2. Προσφυγαί κατά φορολογικών καταλόγων εκδικασθείσαι [1958 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.36 Προικοδότησης απόρων κορασίδων [1958 ]
Περιεχόμενο
Αιτήση της κοινότητας και αποδείξεις είσπραξης από την Εθνική Τράπεζα για την προικοδότηση άπορων κορασίδων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Κοινωνική πρόνοια
Θέμα
Προίκα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κοινωνική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.25 Φάκελος Νικολάου Παραθύρα [1958 ]
Περιεχόμενο
Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης κατοχής εκτάσεως
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κτηματολόγια
Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
Παραθύρας, Νικόλαος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.40 Διάφοραι αιτήσεις δια πιστοποιητικά [1958 - 1959]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.29 Ενστάσεις [1958 - 1959]
Περιεχόμενο
Ενστάσεις φορολογίας.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.33 Μ.Κ.Ε. [1958 - 1959]
Περιεχόμενο
Έγγραφα Νομαρχίας και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων ΜΚΕ
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.28 Πρωτοβάθμιος Φορολογική Επιτροπή [1958 - 1959]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.26 Φάκελος διαφόρων εράνων [1958 - 1959]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Κοινωνική πρόνοια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κοινωνική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.9 Φάκελος ηλεκτρικού ρεύματος [1958 - 1959]
Περιεχόμενο
Ειδοποιήσεις για οφειλές από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων τεχνικών προβλημάτων ηλεκτροδότησης
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Φωτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.24 Φάκελος κοινοτικού καταστήματος [1958 - 1959]
Περιεχόμενο
Προβλήματα στέγασης του κοινοτικού καταστήματος Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Ακίνητη περιουσία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίο Μπαξέδων (Βόλος) -- Κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.15 Εγκριτικαί Νομαρχίας 1958, 1959, 1960 [1958 - 1960]
Περιεχόμενο
Εγκριτικές αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.43 Φάκελος εφορίας [1958 - 1960]
Περιεχόμενο
Φορολογία κληρονομιών και ιδιοκτησιών. Αποδεικτικά επιδόσεως αποφάσεων.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Φορολογία
Θέμα
Κληρονομία και φόρος μεταβίβασης
Ιδιοκτησία -- Φορολογία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.132 Ζητήματα προσωπικού της Κοινότητας [1958 - 1963]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι, νόμοι, αποφάσεις σχετικά με υπερωρίες, μισθολογικά και άλλα ζητήματα δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Εργασία και εργαζόμενοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.151 Απολογισμός 1959 [1959 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Απολογισμοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.32 Διάφορα [1959]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.44 Φάκελος αλληλογραφίας Δήμων και Κοινοτήτων [1959]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία κοινότητας με άλλους δήμους και κοινότητες.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.10 Φάκελος αστυνομικών αρχών [1959 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις διαφόρων αστυνομικών αρχών για παροχή στοιχείων προσώπων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.14 Φάκελος γενικών διαταγών Νομαρχίας [1959 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία
Νομαρχία Μαγνησίας -- Εγκύκλιοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.38 Φάκελος γεωργικής υπηρεσίας [1959]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία με την Διεύθυνση Γεωργίας Νομού Μαγνησίας
Θέμα
Γεωργία και κράτος
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Διεύθυνση Γεωργίας Νομού Μαγνησίας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.6 Φάκελος δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 5-4-1959 [1959 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις υποψηφίων κοινοτικών συμβούλων για πιστοποιητικά δημοτολογίου, εγκύκλιοι νομαρχίας, κατάλογοι εκλογικών τμημάτων Νομού Μαγνησίας, απόσπασμα πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου εκλογής προέδρου και αντιπροέδρου.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο
Θέμα
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.19 Φάκελος δικαστικών κλητήρων [1959]
Περιεχόμενο
Κατασχέσεις, πλειστηριασμοί ακινήτων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Οικονομική πολιτική -- Δημοπρασίες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.39 Φάκελος Κοινωνικής πρόνοιας [1959 ]
Περιεχόμενο
Έγγραφα σχετικά με την περίθαλψη απόρων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Κοινωνική πρόνοια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Κοινωνική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.20 Φάκελος Λατομείων και Εισπρακτόρων [1959 ]
Περιεχόμενο
Παράταση θητείας κοινοτικών εισπρακτόρων θέματα μισθοδοσίας και αμοιβής της Κοινότητας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Εργασία και εργαζόμενοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.16 Φάκελος προσκλήσεων Συμβουλίου [1959]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.18 Φάκελος στρατολογίας 146 ΣΓ [1959 ]
Περιεχόμενο
Ενημέρωση για τους υπόχρεους στράτευσης από την Κοινότητα σύμφωνα με αίτημα του γραφείου στρατολογίας
Θέμα
Στρατός
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Γραφείο Στρατολογίας -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.22 Φάκελος Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών (ΣΕΟ) [1959]
Περιεχόμενο
Ειδοποίηση στράτευσης οπλιτών κλάσεως 1960, εγγεγραμμένων στο μητρώο αρρένων της Κοινότητας και άλλα συναφή έγγραφα
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Συμβούλιο Επιλογής Οπλιτών
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Γραφείο Στρατολογίας -- Αλληλογραφία
Θέμα
Στρατός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.17 Φάκελος Υπουργείου Εθνικής Αμύνης [1959]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εθνικής Αμύνας, φύλλα του Γενικού Επιτελείου Στρατού
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας -- Εγκύκλιοι
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γενικό Επιτελείο Στρατού -- Εγκύκλιοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 41.2 Βιβλίον αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων [1959 - 1960]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά Συνεδριάσεων

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.27 Φάκελος δημοπρασιών [1959 - 1960]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Οικονομική πολιτική -- Δημοπρασίες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.133 Καταστάσεις εσόδων - εξόδων Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων και τριμηνιαίοι λογαριασμοί 1959 - 1963 [1959 - 1963]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δαπάνες, Δημόσιες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.152 Απολογισμός 1960 [1960 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Απολογισμοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.45 Δικαστικές αποφάσεις κατάσχεσης ακίνητων, οφειλετών [1961]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Οφειλέτες και πιστωτές

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.47 Άρδευσις [1961 ]
Περιεχόμενο
Επικυρώσεις αποφάσεων για δαπάνες αρδευτικών έργων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Ύδρευση
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.59 Γενικών θεματων [1961]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία κοινότητας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.56 Γεωργικών - κτηνοτροφικών - δασικών [1961 ]
Περιεχόμενο
Κοινοποιήσεις για ενημέρωση σιτοκαλλιεργητών, κτηνοτρόφων και για την πρόληψη των πυρκαϊών καθώς και για την λειτουργία γεωργικών σχολών οικιακής οικονομίας
Θέμα
Γεωργία και κράτος
Κτηνοτροφία -- Εγκύκλιοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.57 Διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών [1961]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία με Εφορία, Αγρονομείο, Υπουργείο Γεωργίας
Σημείο πρόσβασης
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.58 Ειδικών θεμάτων [1961 ]
Περιεχόμενο
1. Υποφάκελος βουλευτικών εκλογών 29ης Οκτωβρίου 1961. Εγκύκλιοι για απογραφή πληθυσμού οικοδομών γεωργίας κτηνοτροφίας και αναθεωρήσεως εκλογικών καταλόγων
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Ελλάς. Βουλή -- Εκλογές
Θέμα
Πληθυσμός -- Απογραφή -- Δίκαιο και νομοθεσία
Γεωργία και κράτος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.52 Εκπαίδευσης - αντιλήψεως [1961]
Περιεχόμενο
1. Ενημέρωση για καταβολή εισφοράς για το πρόγραμμα αγροτικής οικοκυρικής. 2. Επιστολή ενημέρωσης κοινότητας για τη σύνθεση νέας διοίκησης εξωραϊστικού συνδέσμου εργατικής κατοικίας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία
Εξωραϊστικός Σύνδεσμος Εργατικής Κατοικίας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.49 Καθαριότητος οδών αποχωρητηρίων [1961]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις για την άρση εργολαβιών για την καθαριότητα της κοινότητας. Παράπονα
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Υγειονομική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.53 Οδοποιία [1961]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις για δαπάνες οδοποιίας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δρόμοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.51 Πρόνοιας [1961 ]
Περιεχόμενο
Κοινοποιήσεις προς την κοινότητα για εράνους ενίσχυσης απόρων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Κοινωνική πρόνοια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Κοινωνική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.54 Προσωπικής εργασίας [1961]
Περιεχόμενο
Κοινοποιήσεις εγκυκλίων από Νομαρχία και ενημέρωση Νομαρχίας με υποβολή στοιχείων για την καταβολή του αντίτιμου από την προσωπική εργασία απασχολούμενου προσωπικού
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Εργασία και εργαζόμενοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.50 Υγειονομικής υπηρεσίας [1961]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία για την ενημέρωση της υπηρεσίας των γεννήσεων και των θανάτων της κοινότητας και για δαπάνες προμήθειας υγειονομικού υλικού.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Δημογραφία -- Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Προμήθειες δημόσιου τομέα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.46 Ύδρευσις [1961 ]
Περιεχόμενο
Επικυρώσεις αποφάσεων για δαπάνες επισκευών δικτύου ύδρευσης.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.61 Φάκελος προσωπικού [1961]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι - διαταγές
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.55 Φορολογικών διαφορών [1961 ]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις επίλυσης φορολογικών διαφορών
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.48 Φωτισμός [1961 ]
Περιεχόμενο
Οφειλές από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, επιστολές διευθέτησης
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Φωτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.130 Αλληλογραφία με Νομαρχία [1961 - 1967]
Περιεχόμενο
Εμπιστευτικές επιστολές
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.63 Μισθώσεις ακινήτων για λογαριασμό της κοινότητας [1962]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις για την έγκριση πιστώσεων μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση κοινοτικών γραφείων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Μισθώσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.65 Φάκελος αναγκαστικής εισδοχής ποιμνίων [1962 ]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι
Θέμα
Κτηνοτροφία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.62 Έργων [1962]
Περιεχόμενο
1. Διαταγές επικύρωσης αποφάσεων προϋπολογισμού, αναμορφώσεων, εισφορών κ.α. 2. Προϋπολογισμός (βιβλίο) εσόδων - εξόδων για το 1962
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Προϋπολογισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.67 Μητρώο αρρένων και στρατολογίας [1962]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι, διαταγές, αποφάσεις, αιτήσεις και έκδοση πιστοποιητικών. Αποδεικτικά δημοσίεσης αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.66 Φάκελος δημοτολογίων [1962 ]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι, αιτήσεις και πιστοποιητικά, αποφάσης εγγραφής νεογέννητων τέκνων.
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Δημογραφία -- Γεννήσεις -- Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.64 Φάκελος λειτουργίας γραφείων εορτασμών [1962]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι διαταγές, αλληλογραφία
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Πολιτιστική ανάπτυξη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.68 Φάκελος φόρων [1962]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι - διαταγές
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία
Θέμα
Φορολογία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.88 Εγκύκλιοι για εκλογικά θέματα [1962 - 1963]
Περιεχόμενο
Υποφάκελοι : 1. Βουλευτικές εκλογές 1963 (3η Νοεμβρίου, διαταγές εγκύκλιοι, αποφάσεις). 2. Εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων 1962 (εγκύκλιοι, διαταγές, αλληλογραφία)
Θέμα
Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Ελλάς. Βουλή -- Εκλογές

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.77 ΄Αρδευση κοινότητας [1963 ]
Περιεχόμενο
Αιτήματα ιδιωτών και προβλήματα άρδευσης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.84 Θεσμός προσωπικής εργασίας [1963 ]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι Νομαρχία για εφαρμογή θεσμού προσωπικής εργασίας απόφαση κοινοτικού Συμβουλίου ορισμού συνθηκών υλοποίησης θεσμού για το έτος 1963 κ.α.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Εργασία και εργαζόμενοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.86 Αλληλογραφία για γεωργικά, κτηνοτροφικά, δασικά θέματα [1963]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι για αποζημειώσεις, ενημέρωση για καλλιεργητές για πυρκαϊές, καταστάσεις υπόχρεων σε προσωπική εργασία σε περίπτωση εμφάνισης ακρίδας κ.α.Βιβλίο "Η λεύκη" Μιχαήλ Δημητρακόπουλος (1962).(3 αντίτυπα)
Θέμα
Ακρίδες -- Έλεγχος
Γεωργία και κράτος
Κτηνοτροφία -- Αποζημιώσεις
Πυρκαϊές -- Προστασία και έλεγχος
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Εργασία και εργαζόμενοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.82 Εγκύκλιοι, αποφάσεις ενίσχυσης απόρων σωματείων και εφαρμογής εκπαιδευτικού προγράμματος [1963]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις επιχορήγησης σχολικής Εφορίας, σώματος ελλήνων προσκόπων, εγκύκλιοι για εφαρμογή προγράμματος και αγροτικής οικιακής οικονομίας, παροχής στοιχείων λειτουργίας κοινοτικών βιβλιοθηκών, προικοδότησης απόρων κοριτσών.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Κοινωνική πρόνοια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κοινωνική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.69 Εγκύκλιοι, προσκλήσεις συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου [1963 ]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι, αποδεικτικά δημοσίευσης αποφάσεων, κοινοποιήσεις αποφάσεων, προσκλήσεις συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.73 Εισερχόμενα - εξερχόμενα Νομαρχίας Μαγνησίας [1963]
Περιεχόμενο
Επικυρώσεις αποφάσεων, ενημέρωση γιορτών και επετείων, καταβολή συνδρομών κ.α.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Πολιτιστική ανάπτυξη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.85 Ενημέρωση για υποβολή και εκδίκαση προσφυγών [1963 ]
Περιεχόμενο
Ενημέρωση προς το Νομάρχη Μαγνησίας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.70 Θέματα προσωπικού [1963]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι για αναστολή διορισμού, χορηγήσεως δώρων και άλλων επιδομάτων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Εργασία και εργαζόμενοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.79 Καθαριότητα Κοινότητας [1963]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις ιδιωτών για την καθαριότητα χώρων, δημοπρασία για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Υγειονομική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.81 Κοινωνική πρόνοια [1963]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι εράνων και ενίσχυση απόρων και αρρώστων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Κοινωνική πρόνοια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κοινωνική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.98 Κοινωνική πρόνοια [1963 ]
Περιεχόμενο
Εμπιστευτικές επιστολές με συνημμένες απαντήσεις της Κοινωνικής Πρόνοιας σχετικά με την άσχημη διαβίωση οικογενειών της Κοινότητας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Κοινωνική πρόνοια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κοινωνική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.72 Μισθώσεις οικημάτων [1963 ]
Περιεχόμενο
Συμφωνητικά για τη μίσθωση οικημάτων στέγασης κοινοτικών γραφείων και αποσπάσματα αποφάσεων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Μισθώσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.83 Οδοποιία [1963]
Περιεχόμενο
1. Αγωγή προσωρινών μέτρων για το 24ο Δημοτικό σχολείο, πιστώσεις για επισκευές οδών, αιτήματα ιδιωτών
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δρόμοι
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Σχολικά κτήρια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
24ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.71 Οικονομικά στοιχεία [1963 ]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων 1963. Εγκύκλιοι για εισφορές των Δήμων, άλλα οικονομικά στοιχεία
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Προϋπολογισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.87 Οικονομική εφορία, εφορία καπνού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος [1963 ]
Περιεχόμενο
Ενημέρωση αποβιώσεων κοινότητας προς Εφορία αποδεικτικά επιδόσεως αποφάσεων προς την κοινότητα. Εγκατάσταση περιπτέρου, τηλεφωνικής σύνδεσης σε γραφεία της κοινότητας.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δαπάνες, Δημόσιες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.74 Στοιχεία δημοτολογίου [1963]
Περιεχόμενο
Υποφάκελος στοιχείων οικογενειακής κατάστασης Βούρου Δημήτρη. Κοινοποιήσεις αποφάσεων για θέματα μεταδημοτεύσεων, δημοτολογίου, αιτήσεις και πιστοποιητικά.
Θέμα
Δημογραφία -- Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.75 Στοιχεία ληξιαρχείου και μητρώου αρρένων στρατολογίας [1963 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών καταστάσεις μητρώου αρρένων, εγκύκλιοι στράτευσης οπλιτών, κατάταξης σε στρατιωτικές θέσεις
Θέμα
Δημογραφία -- Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)
Στρατός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.80 Υγειονομικής πρόνοια κοινότητας [1963]
Περιεχόμενο
Ζητήματα παραλαβής φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού και υγειονομικής περίθαλψης κ.α.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Υγειονομική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.76 Ύδρευση κοινότητας [1963 ]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις δαπανών για έργα δικτύου ύδρευσης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.78 Φωτισμός κοινότητας [1963 ]
Περιεχόμενο
Πιστώσεις για οφειλές από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, αιτήματα επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Φωτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.113 Έργα οδοποιίας κοινότητας [1963 - 1964]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις για πιστώσεις σε έργα οδοποιίας, προϋπολογισμοί.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δρόμοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.90 Έσοδα - έξοδα κοινότητας [1963 - 1964]
Περιεχόμενο
Ενημέρωση από Νομαρχία για ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, εγκρίσεις αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, λογοδοσία Προέδρου για προϋπολογισμό 1963, προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων 1964. Φυλλάδιο της οικονομικής διαχείρισης των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος κατά το οικονομικό έτος 1961 του Υπουργείου Εσωτερικών
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Οικονομική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.109 Αποστολές λογαριασμών για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας [1963 - 1965]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Φωτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.139 Στοιχεία δημοτολογίου, στρατολογίας Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων [1963 - 1967]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις και έκδοση πιστοποιητικών γέννησης θανάτου, γάμου εγγεγραμμένων στο δημοτολόγια και στους εκλογικούς καταλόγους
Θέμα
Δημογραφία -- Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.92 Ανακοινώσεις για προμήθεια νέων εκδόσεων, εγκύκλιοι [1964]
Περιεχόμενο
Εισερχόμενες επιστολές της Νομαρχίας Μαγνησίας ενημέρωσης για προμήθεια νέων εκδόσεων καθώς και ανακοινώσεων για τον προγραμματισμό επικείμενων εθνικών εορτών και άλλων επετείων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Πολιτιστική ανάπτυξη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.96 Δαπάνες κοινότητας [1964]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δαπάνες, Δημόσιες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.141 Δίκτυο ύδρευσης Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων, αλληλογραφία [1964 ]
Περιεχόμενο
Αιτήματα, πιστώσεις, κοινοποιήσεις σχετικά με την ύδρευση της κοινότητας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.93 Εισερχόμενη αλληλογραφία για παρατάσεις μέτρου της αναγκαστικής εισδοχής ποιμνίων [1964]
Περιεχόμενο
Επιστολή από Νομαρχία Μαγνησίας για παράταση ενός έτους του μέτρου αναγκαστικής εισδοχής ποιμνίων.
Θέμα
Κτηνοτροφία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.91 Ηλεκτροφωτισμός κοινότητας [1964 ]
Περιεχόμενο
Έγκριση πίστωσης για έξοδα αλλαγής ηλεκτρικής εγκατάστασης
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Φωτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.95 Μητρώο αρρένων, αιτήσεις και πιστοποιητικά δημοτολογίου, στρατολογία [1964]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις πιστοποιητικών (περιέχονται και μερικές φωτογραφίες), απαντητικές επιστολές σε αιτούμενα ζητήματα δημοτολογίου, αποδεικτικά δημοσίευσης αποφάσεων, με συνημμένα τα φύλλα των αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.89 Προσκλήσεις συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου [1964 ]
Περιεχόμενο
Προσκλήσεις μελών και θέματα ημερήσιας διάταξης, κατάλογος νομαρχιακών συμβούλων 1964
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο -- Συνεδριάσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.94 Στοιχεία δημοτολογίου και μητρώου αρρένων [1964 ]
Περιεχόμενο
Απαντητικές επιστολές σε σχέση με ζητούμενα στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση αιτούντων
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μητρώα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.129 Επιβολή προσωπικής εργασίας [1966]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι και σχετική αλληλογραφία
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Εργασία και εργαζόμενοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.120 Έργα ηλεκτροφωτισμού κοινότητας [1966 ]
Περιεχόμενο
Γνωστοποιήσεις έργων κατασκευής, επισκευής ηλεκτροφωτισμού κοινότητας. Λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δημόσια έργα -- Φωτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.124 Έργα οδοποιίας, ονοματοθεσία οδών κοινότητας [1966 ]
Περιεχόμενο
Επιστολές αποφάσεις πίστωσης επισκευής οδών κοινότητας κατασκευής γεφυριδίων και ονομασίας οδών στην συνοικία "Μοσχάτου"
Σημείο πρόσβασης
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δρόμοι
Οδοποιία -- Βόλος
Δρόμοι -- Ονοματοθεσία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.121 Καθαριότητα οδών και αποκομιδή απορριμμάτων [1966]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις για πιστώσεις δαπανών καθαριότητας κοινότητας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.123 Κοινωνική πρόνοια - έρανοι [1966 ]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις κοινότητας προς Κοινωνική Πρόνοια, εγκύκλιοι και έρανοι για παιδικά ιδρύματα
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Κοινωνική πρόνοια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κοινωνική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.118 Ύδρευση κοινότητας [1966 ]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.134 Προϋπολογισμός χρήσεις 1967 [1966 - 1967]
Περιεχόμενο
Εισηγητική έκθεση Προέδρου, κοινοποιήση αποφάσεων από τη Νομαρχία σχετικών με υποχρεωτικές εισφορές που εντάσσονται στους Προϋπολογισμούς.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Δαπάνες, Δημόσιες
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Προϋπολογισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 41.3 Βιβλίον αποφάσεων Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Ιωλκού [1966 - 1968]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά Συνεδριάσεων

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.142 Αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου για αρδευτικά έργα [1967]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις επικυρώσεις αρδευτικών έργων και άλλα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.137 Ενημέρωση προμήθειας νέων εκδόσεων, εγκύκλιοι, επετείων, εκδηλώσεων [1967]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία για την προμήθεια νέων εκδόσεων και ενημερωτικές επιστολές για τον εορτασμό και οργάνωση εθνικών εορτών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Πολιτιστική ανάπτυξη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.144 Καθαριότητα κοινότητας [1967]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι αποφάσεις, αιτήματα σχετικές με την καθαριότητα της κοινότητας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Υγειονομική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.135 Κοινοποιήσεις Νομαρχίας προς Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων [1967 ]
Περιεχόμενο
Ενημέρωση Νομαρχίας για νέες ρυθμίσεις, νόμους σχετικά με το εργατικό δίκαιο τις υποχρεώσεις λογοδοσίας των δημάρχων κ.α.
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Διοίκηση και οργάνωση -- Εγκύκλιοι
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.138 Κοινοποιήσεις, εγκύκλιοι [1967 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Διοίκηση και οργάνωση -- Εγκύκλιοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.136 Προμήθειες επίπλων κοινότητας Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων [1967 ]
Περιεχόμενο
Παραστατικά εξόδων από προμήθειες επίπλων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Προμήθειες δημόσιου τομέα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.131 Συνεδριάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων [1967 ]
Περιεχόμενο
1. Προσκλήσεις συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, εγκύκλιοι και ενημέρωση της Νομαρχίας για υποχρεώσεις Δημάρχων και Κοινοταρχών. 2. Ομιλία Γεωργίου Παπανδρέου (Προέδρου της Κυβερνήσεως) προς τον ελληνικόν λαόν (18 Ιουλίου 1964)
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο
Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
Παπανδρέου, Γεώργιος Α. (1888 - 1968)
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Διοίκηση και οργάνωση -- Εγκύκλιοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.145 Υγειονομικά ζητήματα Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων [1964 - 1967]
Αλληλογραφί και ενημέρωση Νομίατρου Μαγνησίας για την υγειονομική πρόνοια και κάλυψη των κατοίκων της κοινότητας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Υγειονομική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.97 Φάκελος κοινοτικών εκλογών 5-7-1964 [1964]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι ενημέρωσης, πίνακες συνδυασμών και σχετική αλληλογραφία
Θέμα
Εκλογές -- Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.99 Προσκλήσεις συνεδριάσεων διατάξεων Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων και ημερήσιες διατάξεις [1965]
Περιεχόμενο
Αποδεικτικά επίδοσης των προσκλήσεων στους κοινοτικούς συμβούλους
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο -- Συνεδριάσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 5 Απόφαση συγκρότησης συνεργείου καλλιέργειας κηπαρίων [1965]
Περιεχόμενο
Πρακτικό απόφασης
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις
Θέμα
Κήποι -- Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.101 Οικονομικά στοιχεία Κοινότητας [1965]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός εσόδων εξόδων 1965. Καταστάσεις εισπράξεων και πληρωμών 1965. Αποσπάσματα αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου εγκρίσεων και πιστώσεων. Λογοδοσία Προέδρου πεπραγμένων έτους 1964. Εγκρίσεις εξόδων κινήσεως και διανομής τροφίμων.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Προϋπολογισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.102 Απόφαση και αλληλογραφία σχετικά με τη σωστή διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και της απαραίτητης προμήθειας και επισκευής των γραφομηχανών. []
Περιεχόμενο
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Προμήθειες δημόσιου τομέα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.102 Προμήθειες, εορτασμός επετείων [1965]
Περιεχόμενο
Ανακοινώσεις νέων εκδόσεων, πιστώσεις προμήθεια των εκδόσεων, προσκλήσεις προγράμματα και εγκύκλιοι εορτασμού επετείων.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Πολιτιστική ανάπτυξη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.104 Εισερχόμενα κοινότητας αιτήσεων φορέων στοιχείων δημοτολογίου [1965]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις γνωστοποίησης οικογενειακής κατάστασης προσώπων και άλλων στοιχείων δημοτολογίου
Θέμα
Δημογραφία -- Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.105 Μητρώο αρρένων αιτήσεις πιστοποιητικών ΣΕΟ κλάσεως 1963 [1965]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία για σωστή ενημέρωση του μητρώου αρρένων της κοινότητας, αιτήσεις πιστοποιητικών ΣΕΟ κλάσεις 1959, αποδεικτικά δημοσίευσης απόφασης
Θέμα
Δημογραφία -- Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)
Θέμα
Μητρώα Αρρένων

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.106 Κοινοποιήσεις αποφάσεων Υπουργείου Εσωτερικών [1965]
Περιεχόμενο
Κοινοποιήσεις κατανομής οικονομικών ενισχύσεων στους Δήμους και τις κοινότητες
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών -- Εγκύκλιοι
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος Δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας [1965]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις και πιστώσεις για επισκευή δικτύου ύδρευσης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.108 Κατασκευή αρδευτικού αύλακος διορισμός υδρονομέων [1965]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις και πιστώσεις χρηματικών ποσών για αρδευτικά έργα και διορισμό υδρονομέων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Εργασία και εργαζόμενοι
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέων (Βόλος) -- Ύδρευση
Θέμα
Υδρονομείς

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.109 Αποστολές λογαριασμών για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας [1963 - 1965]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Ηλεκτρική ενέργεια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.110 Πίστωση για αποκομιδή απορριμάτων [1965]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.111 Ανακοίνωση για εμβολιασμό κατά της πολιομυελίτιδας [1965]
Θέμα
Εμβόλιο πολιομυελίτιδας
Εμβολιασμός -- Δίκαιο και νομοθεσία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.112 Υγειονομικά ζητήματα κοινότητας, έρανοι, επιτροπή απορίας [1965]
Περιεχόμενο
Αντικαρκινικός έρανος 30-5-1965, έρανος Ερυθρού Σταυρού, εγκύκλιοι αποφάσεις κοινωνικής πρόνοιας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Κοινωνική πρόνοια
Θέμα
Καρκίνος -- Έρανοι
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κοινωνική πολιτική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.114 Ενημέρωση αγροτών και κτηνοτρόφων [1963 - 1964]
Περιεχόμενο
Ανακοινώσεις εγκύκλιοι που αφορούν γεωργούς και κτηνοτρόφους
Θέμα
Κτηνοτροφία
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας -- Εγκύκλιοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.115 Αποδεικτικά επίδοσης αποφάσεων [1965]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία). Κοινοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.116 Ενημέρωση για εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους [1965]
Θέμα
Εκλογές -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.117 Εισερχόμενα αιτήσεων και ανακοινώσεων διαφόρων φορέων [1965]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος Άρδευση - αποχέτευση κοινότητας [1966]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις, έγκρισεις αποφάσεων και πιστώσεων για έργα αποχέτευσης, αποφάσεις διορισμού υδρονομέων και προϋπολογισμός δαπάνης αποχετευτικού αγωγού
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Ύδρευση
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Εργασία και εργαζόμενοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

41.122 Διαβιβαστικά κοινότητας προς Νομαρχία Μαγνησίας καταστάσεων γεννήσεων και θανάτων [1966]
Περιεχόμενο
Διαβιβαστικά χωρίς συνημμένες καταστάσεις γεννήσεων και θανάτων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.125 Εγκύκλιοι Υπουργείου Γεωργίας [1966]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι ενημέρωσης σε καλλιεργητές για δεντροφυτεύσεις κινδύνους των καλλιεργιών, κτηνιατρική απογραφή, προστασία δασών
Θέμα
Γεωργία και κράτος
Κτηνοτροφία
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας -- Εγκύκλιοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.126 Αλληλογραφία με την Οικονομική Εφορία Βόλου [1966]
Περιεχόμενο
Αποδεικτικά επίδοσης προς οικονομική εφορία, αποστολή φορολογικών στοιχείων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Φορολογία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.127 Εγκύκλιος έρευνας γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής [1966]
Περιεχόμενο
Οδηγίες συμπλήρωσης δελτίου Β' γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της στατιστικής υπηρεσίας
Θέμα
Γεωργία και κράτος
Κτηνοτροφία
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας -- Εγκύκλιοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.128 Εισερχόμενα φορέων εγκύκλιοι ενημέρωσης []
Περιεχόμενο
Δικαιούχος λαϊκής στέγης, περίοδος παραγωγής στεμφυλοπνεύματος, συγκέντρωση ελαιολάδου, τεχνικές σχολές ναυπηγικής, αιτήσεις συλλόγων. Λόγος του υπουργού Βιομηχανίας Ι.Κ. Γκλαβάνη, εγκαίνια κτηριακών εγκαταστάσεων Βιομηχανίας Ματσάγγου 26-6-1966. Φυλλάδιο αποτελέσματα οικονομικής διαχείρισης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος έτους 1962
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Οικονομικές συνθήκες -- Ελλάς
Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
Γκλαβάνης, Ιωάννης Κ.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.140 Αλληλογραφία με το Υπουργείο Εσωτερικών []
Περιεχόμενο
Αιτήσεις κοινότητας για οικονομική ενίσχυση γνωστοποιήσεις Υπουργείου για αποχή από ανάλογες αιτήσεις
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Αλληλογραφία
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών -- Εγκύκλιοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 41.142 Αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου για αρδευτικά έργα [1967]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις επικύρωσης αρδευτικών έργων
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων