Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το αρχείο του Γραφείου του Διευθυντή του Δήμου Βόλου (Παγασών)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH M D1/1
Τίτλος: Αρχείο του Γραφείου του Διευθυντή του Δήμου Βόλου (Παγασών)
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού 1923 - 1984
Επίπεδο περιγραφής: Υπο-σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 83 φάκελοι, 2 βιβλία
Όνομα παραγωγού: Δήμος Βόλου. Γραφείο Διευθυντή
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Βλ. Ιστορικό διάγραμμα του Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Περιέχει αλληλογραφία του δ/ντή του Δήμου, εγκύκλιοι - διαταγές των Υπουργείων, οργανόγραμματα του Δήμου, καταστάσεις προσωπικού, προγράμματα εκδηλώσεων, στοιχεία σχετικά με την ίδρυση σωματείων, την επίλυση οικονομικών διαφορών. Αποφάσεις και λεπτομέρειες για την έκδοση βιβλίων, την απονομή τιμητικών διακρίσεων, τη διάθεση απορριμάτων, και τις δεντροφυτεύσεις.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Το αρχείου του γραφείου του Διευθυντή του Δήμου Βόλου, αποτελεί μέρος του συνόλου του αρχείου του Δήμου Βόλου, που φυλάσσονταν στο υπόγειο του Δημαρχείου Βόλου. Οι συχνές πλημμύρες στο χώρο του υπογείου κατέστρεψαν ένα μεγάλο μέρος του υλικού ενώ η υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία δημιούργησαν σημαντικές φθορές σε άλλα. Με την ίδρυση του Δημοτικού Κέντρου Ιστορικών Ερευνών και Τεκμηρίωσης ο Δήμος Βόλου ανέθεσε στο Κέντρο την καταγραφή, αρχειοθέτηση, συντήρηση, φύλαξη του ιστορικού αρχείου του Δήμου Βόλου καθώς και την οργάνωση της πρόσβασης των ερευνητών στα αρχεία του Δήμου.

Από το 1992 έως το 2003 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης έχει παραλάβει σε 21 διαφορετικές εισαγωγές τμήμα του αρχείου του Δήμου Βόλου (Παγασών). Υλικό που αφορά στο Γραφείο του Δ/ντή του Δήμου βρέθηκε σε 8 από αυτές.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Βλ. σύστημα ταξινόμησης αρχείου Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο ως θέμα

Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού
Δήμος Βόλου. Γραφείο Διευθυντή

Θέμα

Τοπική αυτοδιοίκηση -- Διοίκηση και οργάνωση -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Φάκελος 2.5 Φάκελος πρόσθετου χωροφύλακος [χ.χ. ]
Περιεχόμενο
Πρόσληψη πρόσθετου χωροφύλακα από το Δήμο Βόλου με σκοπό την συνοδεία των δημοτικών εισπρακτόρων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Επιλογή προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.94 Περί καταπολεμήσεως αφροδίσιων νοσημάτων [1923]
Περιεχόμενο
Νόμοι, διατάγματα
Θέμα
Αφροδίσια νοσήματα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.54 Φάκελος "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικών του Δήμου και Κοινοτήτων" [1923 ]
Περιεχόμενο
Εφημερίδα της κυβερνήσεως 1949/23. Βεβαίωσις ειδικευμένης πιστώσεως
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Δίκαιο και νομοθεσία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.94 Ιστορία του Νικολάου Γαντζόπουλου οπλαρχηγού της επαναστάσεως Πηλίου του έτους 1878 [1928 ]
Περιεχόμενο
Ιστορία του Νικ. Γαντζόπουλου
Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
Γαντζόπουλος, Νικόλαος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.61 Φάκελος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου, ψηφισθέντος κατόπιν των διατάξεων του Ν.1726-51. [1928 - 1956]
Περιεχόμενο
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 412/52. Νομικά έγγραφα, καταστάσεις προσωπικού, οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας 1952. Οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας Δημοτικού Βρεφοκομείου.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.60 Φάκελοι οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας από του έτους 1930 - 1931 μέχρι 1934 - 1935 [1930 - 1935]
Περιεχόμενο
Προσλήψεις, διορισμοί, ίδρυση νέων θέσεων εργασίας, καταστάσεις τακτικού προσωπικού με αναγραφόμενη αναλυτική μισθοδοσία.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Επιλογή προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.131 Εορτασμός 50 ετηρίδος προσάρτησης της Θεσσαλίας [1935]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις επισήμων προσκεκλημένων, παραστατικά εξόδων εκδήλωσης
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Θεσσαλία -- Ιστορία -- Προσάρτηση, 1878 -- Επέτειοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.110 Κοινοποιήσεις Νομαρχίας Μαγνησίας προς Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων [1937 - 1969]
Περιεχόμενο
Κοινοποιήσεις
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Δίκαιο και νομοθεσία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.58 Μεταβολαί προσωπικού δημοσιευμέναι δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, οδηγίαι περί τρόπου διορισμού κι προαγωγής υπαλλήλων εν γένει [1943 - 1956]
Περιεχόμενο
Νόμος 514/1943, 177, 347, 380/1945
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Δίκαιο και νομοθεσία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.53 Διάφοραι αποφάσεις σταλείσαι εις το Εθνικόν Τυπογραφείον προς δημοσίευσιν [1944 - 1945]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις διορισμών, απολύσεων, παραιτήσεων καταστάσεις μισθοδοσίας, δημοτικοί φόροι.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Επιλογή προσωπικού
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Απολύσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.52 Νόμοι 229/1945, 454/1945, 1454/1950 και εγκύκλιαι οδηγίαι 1) λειτουργίας περί δημοτικού συμβουλίου, 2) δημαρχιακής επιτροπής, 3) προέδρου ΔΣ [1945 - 1954]
Περιεχόμενο
Περιέχει εφημερίδες της κυβερνήσεως 1945/78, 1945/180, κοινοποιήσεις που αφορούν τις εκλογές, πίνακας αποτελεσμάτων κοινοτικών και βουλευτικών εκλογών 21/11/1954
Θέμα
Δημοτικές εκλογές -- Ελλάς
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ελλάς. Βουλή -- Εκλογές

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.3 Καταστάσεις προσωπικού [1947 - 1966]
Περιεχόμενο
1)Ονομαστικοί πίνακες αρχαιότητας προσωπικού Δήμου Βόλου 1952,1963,1964, 1966. 2)Υπηρεσιακές καταστάσεις υπαλλήλων 1947,1950, 1963. 3) Πίνακες θέσεων οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου 1952. 4) Πίνακας μηνιαίας επιβάρυνσης Δήμου από Οργανισμούς 1948,1952. 5) Εισηγητική έκθεση του Δημάρχου Παγασών κ. Ζησάκη επί των οργανισμού της εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου (αποφ.117/1947). 6) Κοινοποίηση σε δημάρχους για αυξήσεις των συντάξεων 1959.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.214 Φάκελος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αποφάσεις υπουργού Δημόσιας Ασφάλειας (1720/29). [1948 - 1950]
Περιεχόμενο
Στέγαση και λειτουργία Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.57 Εγκύκλιοι οδηγίαι περί χορηγήσεως επιδομάτων ευδοκίμου παραμονής εν τω αυτώ βαθμώ [1948 - 1951]
Περιεχόμενο
Κοινοποιήσεις αποφάσεων περί επιδόματος ευδοκίμου Παραμονής από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους Παγασών Νέας Ιωνίας, Αλμυρού, Ευβοίας, Σκοπέλου και Αττικής
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών -- Εγκύκλιοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.95 Πολυϊατρείον. Πρωτόκολλα Νο4 παραλαβής και παραδόσεως υλικού προϊσταμένης του πολυϊατρείου και των παραρτημάτων αυτού. [1950 - 1960]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Υγεινομικός σχεδιασμός
Θέμα
Δημόσια υγεία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.96 Πολυϊατρείον. Φάκελος Νο1 αποδείξεις παραλειφθέντος υλικού [1950 - 1960]
Περιεχόμενο
Παραλαβή ιατρικών ειδών
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Υγεινομικός σχεδιασμός
Θέμα
Δημόσια υγεία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.97 Πολυϊατρείον. Φάκελος Νο2 αποδείξεις παραλειφθέντος υλικού [1950 - 1960]
Περιεχόμενο
Πρωτόκολλα συσκευασίας, αποδείξεις παραλαβής, κατάσταση αγορασθέντων φαρμάκων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Υγειονομικός σχεδιασμός
Θέμα
Δημόσια υγεία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.12 Ευρετήριο Βασιλέων [1950 - 1970]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι για την υποβολή ευχετηρίων σε Βασιλείς και άλλες αρχές
Θέμα
Βασιλείς και κυβερνήτες -- Επιστολογραφία -- Εγκύκλιοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.2 25η Μαρτίου 1951-1959 [1951 - 1959]
Περιεχόμενο
Πρόγραμμα εορτής - προσκλήσεις προς επισήμους.
Θέμα
25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι -- Βόλος
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.101 Φάκελος "¨περί απελευθερώσεως της Θεσσαλίας το έτος 1881 - 1882. Εορταί 80 ετηρίδος". [1951 - 1962]
Περιεχόμενο
Συμμετοχές σε εορταστικές εκδηλώσεις.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.107 Φάκελος διαταγών διευθύνσεως και Δήμου προς τμήματα [1951 - 1970]
Περιεχόμενο
Διαταγές προς διάφορα τμήματα υπηρεσιών
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου. Γραφείο Διευθυντή -- Διοίκηση και οργάνωση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.92 Φάκελος δικογραφίας. Διάδικοι Δήμου Βόλου κατά Χαραλάμπους Τζαβέλλου [1952 - 1965]
Περιεχόμενο
Αγωγή αποζημειώσεως απολυθέντος γιατρού Τζαβέλλου. Παράθεση απόφασης οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου Βόλου 1958
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Απολύσεις
Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
Τζαβέλλος, Χαράλαμπος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.18 Διάφοραι διαταγαί διευθύνσεως Θωμά Σιάτρα [1952 - 1968]
Περιεχόμενο
Κοινοποιήσεις προς Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων από την Νομαρχία Μαγνησίας. Υπουργικές αποφάσεις (διατάγματα για ανυπότακτους, διαταγές προς προϊσταμένους και προσωπικό), αλληλογραφία
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Διοίκηση και οργάνωση -- Εγκύκλιοι
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου. Γραφείο Διευθυντή -- Αλληλογραφία
Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
Σιάτρας, Θωμάς

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.36 Οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου Παγασών [1953]
Περιεχόμενο
Αντίγραφο εφημερίδας της κυβερνήσεως έγκρισης Οργανισμού της εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Παγασών. Αναλυτική αναφορά για τις δικαιοδοσίες κάθε τμήματος
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.148 Αρχείον. Δημοτικά θέματα. [1953]
Περιεχόμενο
Αποκόμματα δημοσιευμάτων στην εφημερίδα "Ταχυδρόμος" που αφορούν στο Δήμο στη Λιμενική Επιτροπή κ.α.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Δήμος Βόλου -- Εφημερίδες
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Εφημερίδα Ταχυδρόμος
Θέμα
Δημοσιογραφία -- Τοπική αυτοδιοίκηση -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.389 Συγγραφή υποχρεώσεων εκχωρήσεως του προνομίου εκμετάλλευσεως του συγκροτήματος των Πηγών Λαγωνίκας Βόλου [1953 ]
Περιεχόμενο
Μελέτη κατασκευής πηγών, εκμετάλλευση υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ποινικές ρήτρες κ.α. του Υπουργείου Βιομηχανίας της Δ/νσης Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.132 Αγορά εκ Γερμανίας υπό του Δήμου Βόλου ενός τριχονοσκοπίου [1953 - 1955]
Περιεχόμενο
Αιτήση εισαγωγής και παράδοση - παραλαβή τριχονοσκοπίου
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.54 Καταστάσεις προσωπικού μονίμων ημερομισθίων 1954 - 1955. Καταστάσεις παίδων για ορφανοτροφεία [1954 - 1955]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Μισθοί και ημερομίσθια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ορφανά και ορφανοτροφεία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.119 Εγκύκλιοι απαλλοτρώσεων [1954 - 1960]
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάς

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.145 Πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής φακέλων οικονομικής υπηρεσίας [1955 ]
Περιεχόμενο
Παράδοση τμημάτων οικονομικών υπηρεσιών από τον Νικ. Στρατηγόπουλο στον Θωμά Σιάτρα.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου. Οικονομική Υπηρεσία -- Διοίκηση και οργάνωση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.133 Φάκελος δικαιολογητικών παραδόσεως τροχήλατων του Δημοσίου [1955 - 1957]
Περιεχόμενο
Απόδειξη παραλαβής τροχήλατων του Δήμου Βόλου
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Οχήματα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.3 Νεκροταφείον Δήμου Βόλου [1955 - 1969]
Περιεχόμενο
Κανονισμός αλληλογραφία περί εισφορών ιερών ναών με ΤΑΚΕ για οικογενειακούς τάφους.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Νεκροταφεία
Ταμείο Ασφάλισης Κληρικών Ελλάδος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Νεκροταφεία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.102 Περί ορισμού της 6ης Δεκεμβρίου ως ημέρας αργίας, εορτή του Αγίου Νικολάου [1956]
Περιεχόμενο
Κοινοποίηση βασιλικού διατάγματος
Θέμα
Εορτές -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.23 Προβάδισμα αρχών [1957 - 1960]
Περιεχόμενο
Αποφάση Υπουργείου Εσωτερικών για τις επίσημες τελετές και το προβάδισμα των αρχών.Πρόγραμμα υποδοχής και ενθρόνισης Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Δαμασκηνού 1957. Κοινοποιήσεις οδηγιών διεξαγωγής εθνικών εορτών (1957). Εγκύκλιοι. Προγράμματα εκδηλώσεων.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών -- Εγκύκλιοι
Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις -- Εγκύκλιοι
Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
Δαμασκηνός, Μητροπολίτης Δημητριάδος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.189 Δεντροφυτεύσεις [1958 - 1963]
Περιεχόμενο
Έγγραφα σχετικά με δενδροφυτεύσεις
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Δεντροφυτεύσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.394 Μητρώον δυνάμεως απασχολούμενων εργατών [1959 ]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις μητρώου εργατών ημερομισθίων, προσωρινές δηλώσες αποδόσεως φόρου και τελών χαρτοσήμου
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.11 Αναγνωρίσεις Προξένων [1959 - 1965]
Περιεχόμενο
Έγγραφα, επιστολές της Νομαρχίας Μαγνησίας για αναγνωρίσεις Προξένων
Θέμα
Πρόξενοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.96 Σχετικά απαλλοτριώσεων Αναύρου [1960]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.95 Υπόθεσις Θεόδωρου Κοντού [1960 - 1961]
Περιεχόμενο
Αποζημείωση για ρυμοτόμηση ακινήτου
Σημείο πρόσβασης
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
Κοντός, Θεόδωρος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.55 Συλλογικές συμβάσεις εργατοτεχνιτών [1960 - 1963]
Περιεχόμενο
Κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Συλλογικές συμβάσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.8 Συμβόλαιον ενοικίου Δημαρχείου (οδός Ερμού. Αρ.174) [1960 - 1965]
Περιεχόμενο
Συμφωνητικά ενοικίασης κτηρίων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Συμβόλαια κι συγγραφές

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.9 Φάκελος αποφάσεων διαιτητικών δικαστηρίων δια τους εργατοτεχνίτες του Δήμου Βόλου [1960 - 1965]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις και εκθέσεις προβλημάτων δικηγόρου Ραζή προς τον Δήμαρχο με θέμα τους εργατοτεχνίτες. ΦΕΚ.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.131 Εκθέσεις ακαλύπτων χώρων [1960 - 1970]
Περιεχόμενο
Εκθέσεις προσδιορισμού αξίας ακαλύπτων της Νομαρχίας Μαγνησίας. ΦΕΚ 28/1/65. Τοπογραφικό, εκθέσεις. Κοινοποίηση συμμετοχής του Δήμου και του Στρατού στις εκκλησιαστικές γιορτές. Σχέδιο ανάπτυξης πομπής επιταφίου Μεγάλης Παρασκευής
Θέμα
Πολεοδομία -- Βόλος
Εορτές -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.127 Οικονομική κατάστασις του Δήμου Βόλου [1961 ]
Περιεχόμενο
Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. για τον καθορισμό των τελών. Επιστολές Δημάρχου Κονταράτου στον υπουργό Εσωτερικών για προβλήματα στην οικονομικη διαχείριση του Δήμου
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Οικονομικές συνθήκες - 1961
Βόλος -- Δήμαρχοι
Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
Κονταράτος, Ιωάννης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.156 Πληθυσμός Νομού Μαγνησίας κατά το έτος 1951 και 1961 [1961 ]
Περιεχόμενο
ΦΕΚ 24/9/1963 φ.150 του πίνακα απογραφής πληθυσμού στους Νομούς, Δήμους, Κοινότητες της Ελλάδος. ΦΕΚ σ20/7/1961 φ.245 του πίνακα απογραφής Νόμιμου πληθυσμού έτους 1951.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Ελλάς -- Πλυθυσμός -- 1951
Ελλάς -- Πληθυσμός -- 1961

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.97 Φάκελος απαλλοτριώσεως οικοπέδου ανήκοντος εις τον Δήμον Βόλου, υπό Σ.Ε.Κ. [1961]
Περιεχόμενο
Δικαστική απόφαση απαλλοτρίωσης οικοπέδου του Δήμου Βόλου.
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.100 Δάνειον παρά του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων δια την εκτέλεση των βασικών δομικών εργασιών ανέγερσης Δημοτικού Θεάτρου [1961 - 1962]
Περιεχόμενο
Βεβαιώσεις δανείου στον Δήμο Βόλου, επιστολές προς το Υπουργείο Εσωτερικών
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια δάνεια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Θέατρα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.98 Δικαστικές αποφάσεις [1962 - 1964]
Περιεχόμενο
Αγωγές κατά Γ. Κατσαρού, Λ. Κατσιγιαννάκη, Χρ. Ρούμπη, Β. Χριστοδούλου, Ν. Δεληγιώργη. Αγωγές υπαλλήλων του Δήμου. Αποζημιώσεις σε ιδιώτες για ρυμοτόμηση οικοπέδου
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.134 Επιβατικά αυτοκίνητα Fiat. Φορτηγά αποκομιδής απορριμάτων. [1962 - 1965]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις για την αγορά φορτηγών αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Οχήματα
Θέμα
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 4.56 Κανονισμός εργασίας εργατοτεχνιτών [1962 - 1966]
Περιεχόμενο
Κανονισμοί εργασίας ημερομίσθιου προσωπικού συνδεόμενου μετά του Δήμου με σχέση ιδιωτικού δικαίου (ΦΕΚ.4/1964, 10/1957)
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Συμβάσεις έργου και εργασίας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.190 Δεντροφυτεύσεις 1963-1964 [1963 - 1964]
Περιεχόμενο
Στοιχεία σχετικά με δεντροφυτεύσεις
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Δεντροφυτεύσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.16 Συγκεντρώσεις υπέρ Κύπρου 21/3/1964 και 27/8/1964 [1964 ]
Περιεχόμενο
Προσκλήσεις και έντυπα διαφημιστικά συλλαλητηρίων για την Κύπρο.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.135 Ασφάλειες αυτοκινήτων Δήμου Βόλου κατά το 1965 [1965]
Περιεχόμενο
Κατάλογος υπαλλήλων χρεωμένων για κατοχή αυτοκινήτων του Δήμου
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.10 Ενωσις αγωνιστών καθολικής εθνικής αντίστασης Ε.Α.Κ.Ε.Α. [1965]
Περιεχόμενο
Καταστατικό σωματείου
Θέμα
Οργανώσεις, αντιστασιακές -- Βόλος
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ένωση Αγωνιστών Καθολικής Εθνικής Αντίστασης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.104 Φάκελος προτομής Τάκη Οικονομάκη [1965 ]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία σχετική με την ανέγερση προτομής για τον Τ.Οικονομάκη
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μνημεία
Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.191 Δεντροφυτεύσεις 1964-1965 [1965 - 1967]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Δεντροφυτεύσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.192 Δεντροφυτεύσεις 1965-1966-1967 [1965 - 1967]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Δεντροφυτεύσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.13 Επίσημα προγράμματα εορτών ιστορικών γεγονότων [1965 - 1968]
Περιεχόμενο
Προγράμματα εκδηλώσεων 28η Οκτωβρίου-25ης Μαρτίου-Μνημόσυνου Κομμουνιστών 1965
Θέμα
28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι -- Βόλος
25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.193 Δεντροφυτεύσεις 1966-1967 [1966 - 1967]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.1 Φάκελος δημοπρασίας γραφικής ύλης 1966 -1967 [1966 - 1967]
Περιεχόμενο
Διακήρυξη δημοπρασιών, προσφορές.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική -- Δημοπρασίες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.398 Βιβλίον αρχών και συλλόγων [1966 - 1968]
Περιεχόμενο
Πίνακες αρχών Βόλου
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.109 Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) [1967]
Περιεχόμενο
Γνωστοποίηση εγκυκλίων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Μαγνησίας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.111 Φάκελος διαταγών - εγκυκλίων [1967]
Περιεχόμενο
Διατάξεις διαβάθμισης θέσεων δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.106 Διάφορα έγγραφα διευθύνσεως [1967 - 1973]
Περιεχόμενο
Έγγραφα σχετικά με τον σύνδεσμο Ν.Σ.Β. "Αργοναύται" (1969) την κατάργηση της ιχθυαγοράς Βόλου από ιχθυοπαραγωγούς Βόλου. Έγγραφα για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Προγράμματα εορταστικών εκδηλώσεων 21ης Απριλίου 1967-72. Προγράμματα ακολουθίας Μεγάλης Παρασκευής, εκφοράς Επιταφίου εων 1968 έως 1973
Θέμα
Εορτές -- Βόλος
25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ιχθυαγορά
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ναυτικός Σύλλογος Βόλου Αργοναύτες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.5 Δημοψήφισμα 1968 [1968]
Περιεχόμενο
Φύλλα εφημερίδων, Απογευματινή 30 Σεπτεμβρίου 1968, Ταχυδρόμος 30 Σεπτεμβρίου 1968
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Ελλάς -- Ιστορία -- 1968
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Εφημερίδα Απογευματινή
Εφημερίδα Ταχυδρόμος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.10 Φάκελος νέου συντάγματος [1968 ]
Περιεχόμενο
ΦΕΚ 15 Νοεμβρίου 1968 δημοσίευσης του Νέου Συντάγματος της Ελλάδος όπως ψηφίστηκε στη συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου 1968.
Σημείο πρόσβασης
Ελλάς -- Συντάγματα, 1968

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.112 Φάκελος διαφόρων εγγράφων [Κοινοποιήσεις διαταγών Νομαρχίας] [1968 - 1969]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Εγκύκλιοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.11 Φάκελος εκτυπώσεως βιβλίου [1968 - 1969]
Περιεχόμενο
Εκδοση βιβλίου του Στ. Βασαρδάνη "Στη χώρα των Αργοναυτών και των Κενταύρων" , σκεπτικό, συμφωνητικό, αίτηση για ενίσχυση από τις βιομηχανίες της περιοχής.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εκδόσεις
Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
Βασαρδάνης, Σταύρος, (1918 - 1992)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.103 Φάκελος εορτής Αγίου Νικολάου και ενθρόνισης Μητροπολίτου Ηλία [1968 - 1972]
Περιεχόμενο
Καθιέρωσις εορτής Αγίου Νικολάου ως Πολιούχου της πόλης. Προγράμματα.
Θέμα
Εορτές -- Βόλος
Μητροπολίτες και Επίσκοποι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.113 Φακελος εγκύκλιων διαταγών Δημάρχου [1969]
Περιεχόμενο
Απαγορεύσεις χρήσης δημοτικών τηλεφώνων
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου. Γραφείο Διευθυντή -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.93 Φάκελος εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο [1969 - 1970]
Περιεχόμενο
Γενικές εισηγήσεις διευθυντή του Δήμου
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου. Γραφείο Διευθυντή -- Διοίκηση και οργάνωση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.22 Φάκελος εορτής Θεοφανείων [1969 - 1971]
Περιεχόμενο
Προγράμματα εκδηλώσεων και προσκλήσεις
Θέμα
Εορτές -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.24 Φάκελος 28ης Οκτωβρίου [1969 - 1972]
Περιεχόμενο
Προγράμματα εορτής 1969,1972,1971,1972
Θέμα
28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.114 Φάκελος Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος [1969 - 1973]
Περιεχόμενο
Αποστολή γνωμοδοτήσεων νομικών Συμβούλων Δήμων για θέματα τοπικής αυτοδιοικήσης που περιλήφθηκαν στα πορίσματα συνεδρίου Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος.
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Συνέδρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.105 Φάκελος Ηθικών Αμοιβών [1970 ]
Περιεχόμενο
Απονομή τιμητικών διακρίσεων και μεταλλείων στην Αννέτα Τσολάκη - Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. Νικόλαεο 6ο, Αρχιεπίσκοπο Σινά - Φάραν και Ραϊθώ Γρηγόριο τον 2ο, Πατριάρχη Ιεροσαλήμων κ Βενεδίκο τον Α', Αρχιεπίσκοπο Ελευθερουπόλεως κ. Χρύσανθο, Ιάκωβο Οικονομίδη .
Θέμα
Μητροπολίτες και Επίσκοποι -- Βόλος
Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
Τσολάκη, Αννέτα
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.21 Φάκελος Ιωάννη Τσιμπούκη [1970 ]
Περιεχόμενο
Υπόθεση επίλυσης διαφοράς μεταξύ Δήμου Βόλου και Ι. Τσιμπούκη από δωρεά έκτασης 35 στρεμμάτων του Αλέξανδρου Τσιμπούκη
Φυσικό πρόσωπο ως θέμα
Τσιμπούκης, Αλέξανδρος
Τσιμπούκης, Ιωάννης
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.4 Φάκελος διαφόρων επιτροπών και συμβουλίου [1970 - 1976]
Περιεχόμενο
Γνωστοποιήσεις αποφάσεων και αρχαιρεσιών διαφόρων συλλόγων, ιδρυμάτων, αναγνωρίσεις προξένων, υποπροξένων, αποφάσεις Νομαρχίας και ενημερωτικό δελτίο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Θέμα
Εταιρείες, ιδρύματα κλπ. -- Βόλος
Πρόξενοι -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.116 Διάφοροι εγκύκλιοι αφορώντα θέματα προσωπικού [1971]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.51 Κανονισμός αλληλογραφίας [1971 ]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι, υποδείγματα
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.115 Φάκελος γενικών διαταγών Νομαρχίας [1971 - 1973]
Περιεχόμενο
Κάλυψη αναγκών υπηρεσιών καθαριότητας. Καθιέρωση αλληλογραφίας "δια περιφερειακάς". Έκδοσις βιβλίου. Αποζημιώσεις απασχολούμενων εις Ο.Τ.Α
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.14 Φάκελος αλληλογραφίας [1971 - 1975]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία και καταστάσεις ειδικών εξόδων. Καταστάσεις δημοτικών συμβούλων.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.151 Πόρισμα ελέγχου φακέλου δαπανών που αφορούν κατάσβεσιν πυρκαιών εις τον χώρο απορριμάτων [1972 - 1974]
Περιεχόμενο
Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού από τον τμηματάρχη της οικονομικής υπηρεσίας. Πόρισμα επιτροπής ελέγχου για τις δαπάνες κατάσβεσης πυρκαϊών χώρου απορριμμάτων 1972 -74.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα -- Φορολογία -- Τέλη
Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.13 Γραφείο Διευθυντού. Φάκελος αποφάσεων Δημάρχου [1973]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις οργανικών θέσεων προσωπικού του Δήμου και ονοματικών καταστάσεων υπαλλήλων.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.100 Κατάστασις αρχών Βόλου και Ν. Ιωνίας προγράμματα εορτών και διάφορα άλλα έγγραφα [1973 ]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις υπαλλήλων 1973. Προϋπολογισμός 1973 και ΦΕΚ έγκρισης του. Κοιμητήρια Δήμου Βόλου - έκθεση. Υπερωριακή αμοιβή υπαλλήλων Δήμου. Πρόγραμμα γιορτής Αγ. Νικολάου - καταστάσεις αρχών Δήμου Βόλου και Ν. Ιωνίας.
Θέμα
Εορτές -- Βόλος
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού
Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.12 Φάκελος απανέκδοσης βιβλίου Βασαρδάνη [1973 - 1978]
Περιεχόμενο
Συμφωνητικό, αιτήσεις στις βιομηχανίες της περιοχής για χρηματοδότηση
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εκδόσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 3.48 Βασίλειον της Ελλάδος. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων [1975 ]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις εκλογικών τμημάτων . Πρόγραμμα εκλογής (Δήμαρχος Βόλου)
Θέμα
Δημοτικές εκλογές -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.17 Φάκελος καλλιτεχνικής εκδήλωσης της 11/2/84 υπέρ των Κυπρίων. [1984 ]
Περιεχόμενο
Αποδείξεις, λογαριασμοί, προσκλήσεις, ανακοινώσεις, αφίσες.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων