Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας του Δήμου Βόλου (Παγασών)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH M S
Τίτλος: Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του Δήμου Βόλου (Παγασών)
Ημερομηνία παραγωγής υλικού 1951 - 1979
Επίπεδο περιγραφής: Σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 8 φάκελοι
Όνομα παραγωγού: Δήμος Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Βλ. Ιστορικό διάγραμμα του Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Περιέχει φακέλους και στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη και την ίδρυση της Επιχείρησης Ύδρευσης Βόλου, δαπάνες, προϋπολογισμούς καθώς και την ίδρυση της υπηρεσίας Καθαριότητας.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Από το 1992 έως το 2003 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης έχει παραλάβει σε 21 διαφορετικές εισαγωγές τμήμα του αρχείου του Δήμου Βόλου. Υλικό που αφορά στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας του Δήμου Βόλου (Παγασών) βρέθηκε σε 4 από αυτές.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Βλ. σύστημα ταξινόμησης αρχείου Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα

Βόλος -- Αποχέτευση
Βόλος -- Ύδρευση

Συλλογικό όργανο ως θέμα

Δήμος Βόλου -- Υγειονομικός σχεδιασμός
Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου
Δημοτικός Οργανισμός Ύδρευσης Βόλου

Θέμα

Υγειονομικός σχεδιασμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Φάκελος 16.98 Φάκελος υπηρεσίας ύδρευσης [1957 - 1963]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις εισπράξεων και πληρωμών, έκθεση προϋπολογισμού, λογαριασμοί, μελέτη κατασκευής αγωγών, κ.α.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Ύδρευσης -- Δαπάνες, Δημόσιες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.168 Ύδρευσις [1961]
Περιεχόμενο
Έγγραφα νόμων - κανονισμών υδροληψίας, σχέδιο ύδρευσης και υπονόμων Βόλου, πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής έργων.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.108 Κανονισμός διοικήσεως και διαχειρίσεως Δημοτικού Οργανισμού Υδρεύσεως ( Δ.Ο.Υ.Β.) [1963]
Περιεχόμενο
Κανονισμοί Δημοτικού Οργανισμού Ύδρευσης Βόλου (Δ.Ο.Υ.Β.)
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δημοτικός Οργανισμός Ύδρευσης Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 2.167 Ύδρευσις 1963 [1963 ]
Περιεχόμενο
Έσοδα - έξοδα του Δημοτικού Οργανισμού Υδρευσης Βόλου (Δ.Ο.Υ.Β.)
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δημοτικός Οργανισμός Ύδρευσης Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 4.124 Δημοτικός Οργανισμός Υδρεύσεως Βόλου. Καθημερινόν έτους 1968 [1968 ]
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δημοτική Επειχήρηση Ύδρευσης Βόλου -- Δημόσια έσοδα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.17 Φάκελος ΔΕΥΑΜΒ [1979 ]
Περιεχόμενο
Νόμος σύστασης της επιχείρησης Δημόσια Επιχείρηση Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου, κοινοποίηση διατάγματος "περί ορισμού του χρόνου ενάρξεως της καταβολής του ειδικού τέλους επί των εισοδημάτων εξ οικοδομών"
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.99 Υπηρεσία καθαριότητας δυνάμενη ενοικιασθή [1954]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία δημάρχου σχετικά με την ανάθεση της καθαριότητας σε εργολάβο μέσω δημοπρασίας.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
Δήμος Βόλου -- Υγειονομικός σχεδιασμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος Καθαριότητα [1951 - 1958]
Περιεχόμενο
Περιέχει υποενότητες που αναφέρονται: 1. στους τομείς και τα τμήματα της υπηρεσίας, 2. Έκθεση επιτροπής καθαριότητας. 3. Προσωπικό (άδειες, ατομικά στοιχεία, αναφορές προσωπικού). 4.Στοιχεία για την κίνηση και της δαπάνες των αυτοκινήτων. 5. Απορρίματα (εκποίηση και χώροι απορριμάτων). 6. Προμήθεια χειραμαξών καθαριότητας
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δήμος Βόλου -- Υγειονομικός σχεδιασμός
Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων