Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το Αρχείο της Κοινότητας Νέων Παγασών Βόλου.Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH M C1
Τίτλος: Αρχείο Κοινότητας Νέων Παγασών Βόλου
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού 1940 - 1972
Επίπεδο περιγραφής: Υπο-αρχείο
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 10 βιβλία, 15 φάκελοι
Όνομα παραγωγού: Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Η Κοινότητα Νέων Παγασών καταργήθηκε με το Ν.Δ.1157 (26/5/1972). Στη συνέχεια το αρχείο περιήλθε στο Δήμο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Περιέχει πρακτικά βιβλία των αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, ληξιαρχικά και δημογραφικά στοιχεία των κατοίκων της κοινότητας, οικονομικά στοιχεία της κοινότητας, στοιχεία απαλλοτριώσεων καθώς και φακέλους αλληλογραφίας της κοινότητας.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Τον Μάιο του 1995 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου παρέλαβε από το χώρο του Δημαρχείου σε μία εισαγωγή το αρχείο της Κοινότητας των Νέων Παγασών.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Ταξινομήθηκε θεματικά και χρονολογικά

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο

Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου

Θέμα

Δημογραφία -- Βόλος
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Κοινότητες

Γεωγραφικός τόπος

Βόλος -- Πληθυσμός
Κοινότητα Νέων Παγασών (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Φάκελος 33.12 Μητρώον κτηνών [1940 - 1954]
Περιεχόμενο
1. Πιστοποιητικό κυριότητος υποζηγίου του Θεόδωρου Δημήτρη (1940) 2. Βεβαίωση κατοχής ημιόνου (1952). 3. Πιστοποιητικό δήλωσης κατοχής αλόγου για απογραφή στο μητρώο (Κοινότητα Νίκαιας 1953). 4. Πίνακας απογραφής ίππων, φοράδων, ημιόνων του Δήμου Παγασών (1953). 5. Εισερχόμενη επιστολή από το Επιτελικό Γραφείο για έναρξη ταξινόμησης κτηνών (1954)
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου -- Ζώα
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ζώα -- Στατιστική
Φάκελος 33.10 Στοιχεία ληξιαρχείου [1946 - 1953]
Περιεχόμενο
1. Δηλώσεις γάμου (1946-1953). 2. Δηλώσεις γεννήσεων (1946-1953) 3. Δηλώσεις βαπτίσεων (1947 -1953) 4. Δηλώσεις θανάτου (1948-1952)
Θέμα
Δημογραφία -- Κοινότητα Νέων Παγασών (Βόλος)
Φάκελος 33.11 Στοιχεία δημοτολογίου Κοινότητας Νέων Παγασών [1946 - 1954]
Περιεχόμενο
1. Εκλογικά βιβλιάρια 1946 και 1949. 2. Ενημερωτικά σημειώματα προς τον οικονομικό Έφορο Β' Βόλου για τους αποβιώσαντες. 3. Αιτήσεις διαφόρων πιστοποιητικών (1946-1954)
Θέμα
Δημογραφία -- Κοινότητα Νέων Παγασών (Βόλος)
Βιβλίο 33.1 Βιβλίον πρακτικών συνεδριάσεων αρχόμενον από 1-1-1947 [1947]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου. Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 33.16 Οικονομικά στοιχεία Δήμου Νέων Παγασών [1947 - 1954]
Περιεχόμενο
1. Ονομαστικές (χειρόγραφες) κατατάσεις οφειλετών της Κοινότητας από φόρο μεταβίβασης ακινήτων, τίτλους δικαιώματος αμμοληψίας και τίτλους από φορολογία γεωργικών προϊόντων που στέλνονται στα Β' Ταμείο Βόλου. 2. Προϋπολογισμός κατασκευής γεφυριδίων και αγροτικών οδών (1953) 3. Αποδείξεις είσπραξης ως δικαίωμα αμμοληψίας 1953-54. Τιμολόγια
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες
Φάκελος 33.25 Ζητήματα άλλων Κοινοτήτων [1948 - 1954]
Περιεχόμενο
1. Αίτηση απονομής στρατιωτικής σύνταξης στο Υπουργείο Στρατιωτικών από την Κοινότητα Ανηλίου (1948). 2. Πιστοποιητικό του Βολίδη Απόστολου από το Δήμο Νέας Ιωνίας. 3. Δήλωση ακαθάριστων εισπράξεων του ναού Αγίου Αθανασίου Ανηλίου 4. Αναφορά του Υπουργείου Γεωργίας για τη διευθέτηση της μελέτης του Χειμάρου Αναύρου (1953). 5. Ρύθμιση ζητήματος σιγαροποιών από το υπουργείο Εργασίας. 6. Αίτηση έγκρισης χρηματικού εντάλματος από την Κοινότητα της Νέας Αγχιάλου για ενίσχυση του γραφείου εξυπηρέτησης Κοινοτήτων (1954)
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 33.21 Εισερχόμενη αλληλογραφία [1949 - 1954]
Περιεχόμενο
Εισερχόμενη αλληλογραφία από Υπουργείο Γεωργίας, Τράπεζες, Εφορία Καπνού, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Αγρονομείο Βόλου, Εμπορικούς αντιπροσώπους, Αστυνομικό Τμήμα Βόλου, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ν.Μαγνησίας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 33.17 Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής περιουσίας της Κοινότητας Νέων Παγασών [1951 ]
Περιεχόμενο
Πρωτόκολλο χειρόγραφο του Παναγιώτη Απ. Χατζησταμούλη προς Ηλία Σχίζα παραλαβής της περιουσίας της Κοινότητας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Βιβλίο 33.18 Πρακτικά συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Νέων Παγασών [1951 - 1954]
Περιεχόμενο
1. Ορκοδοσία Κοινοτικού Συμβουλίου (1951) 2. Πρακτικά συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου. 3. Αποδεικτικό δημοσιεύσεως πράξης Κοινοτικού Συμβουλίου και αποδεικτικά έκδοσης προσκλήσεων 1954
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου. Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 33.2 Βιβλίον αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου αρχόμενον από 8 Ιουλίου 1951 αριθμός απόφασης. 70/8.7.51 [1951 - 1954]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου. Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 33.3 Βιβλίον πρακτικών συνεδριάσεων αρχόμενον από 8 Ιουλίου 1951 αριθμός απόφασης. 70/8.7.51 [1951 - 1956]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου. Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Φάκελος 33.15 Αιτήσεις πιστοποιητικών κυριότητας [1952 - 1954]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις ιδιωτών για έκδοση πιστοποιητικών κυριότητας εκτάσεων και αλλαγή στους φορολογικούς καταλόγους
Θέμα
Δημογραφία -- Κοινότητα Νέων Παγασών (Βόλος)
Ακίνητη περιουσία -- Βόλος -- Απόδειξη και πιστοποίηση
Φάκελος 33.22 Ανακοινώσεις - κοινοποιήσεις εγκυκλίων [1952 - 1954]
Περιεχόμενο
Κοινοποιήσεις εγκυκλίων από τη Νομαρχία Μαγνησίας
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Διοίκηση και οργάνωση -- Εγκύκλιοι
Φάκελος 33.13 Εισερχόμενα για ζητήματα στρατολογίας [1952 - 1954]
Περιεχόμενο
Εισερχόμενα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το γραφείο Στρατολογίας του Δήμου Παγασών, το γραφείο Στρατολογίας Βόλου και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας σχετικά με αιτήσεις οικογενειακής κατάστασης.
Θέμα
Στρατός -- Διοίκηση και οργάνωση
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 33.19 Εισερχόμενη αλληλογραφία από Νομαρχία Μαγνησίας [1952 - 1954]
Περιεχόμενο
Κοινοποίηση αποφάσεων της Νομαρχίας Μαγνησίας που αφορούν ζητήματα της Κοινότητας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου -- Αλληλογραφία
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φάκελος 33.14 Φάκελος απαλλοτριώσεων [1953]
Περιεχόμενο
1. Αποφάσεις για ζητήματα απαλλοτρίωσης εκτάσεων. 2. Καταστάσεις (χειρόγραφες) ονομάτων. 3. Πιστοποιητικά δημοτολογίου για την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Φάκελος 33.24 Αποφάσεις διαταγές Υπουγείων [1953 - 1954]
Περιεχόμενο
Φύλλα εγκυκλίων, τευχίδια αποφάσεων των Υπουργείων Εθνικής Αμυνας, Οικονομικών, Εσωτερικών
Θέμα
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Διοίκηση και οργάνωση -- Εγκύκλιοι
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου -- Αλληλογραφία
Φάκελος 33.20 Εισερχόμενη αλληλογραφία με οικονομικές υπηρεσίας του Βόλου [1953 - 1954]
Περιεχόμενο
Επιστολές προς τον Πρόεδρος της Κοινότητας από Α' και Β' Εφορία Βόλου, Β' Ταμείο Παρακαταθηκών για τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων της Κοινότητας
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες
Φάκελος 33.23 Εξερχόμενη αλληλογραφία Κοινότητας Νέων Παγασών [1953 - 1954]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου -- Αλληλογραφία
Βιβλίο 33.4 Βιβλίον αποφάσεων αρχόμενον από 27.3.54 άυξων αριθμός απόφασης 8/1954 [1954 - 1956]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου. Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 33.5 Βιβλίον αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου αρχόμενον από 11-3-1956 και λήγον την 24-6-58 [1956 - 1958]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου. Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 33.6 Βιβλίον αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου αρχόμενον από 25-6-58 και λήγον τηςν 27-9-1960 [1958 - 1960]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου. Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 33.7 Βιβλίον αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου αρχόμενον από 27-9-1960 και λήγοντος την 15-7-1965 [1960 - 1965]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου. Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 33.8 Βιβλίον πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Νέων Παγασών 27-9-60 έως 15-7-65 [1960 - 1965]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου. Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων
Βιβλίο 33.9 Βιβλίον αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Νέων Παγασών αρχόμενον από 29-7-1965 και μέχρι 30-7-1972 [1965 - 1972]
Συλλογικό όργανο
Κοινότητα Νέων Παγασών Βόλου. Κοινοτικό Συμβούλιο -- Πρακτικά συνεδριάσεων

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων