Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ΒόλουΕπισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH M D3
Τίτλος: Αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Παγασών)
Ημερομηνίες Παραγωγής Υλικού 1895 - 1985
Επίπεδο περιγραφής: Σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 372 φάκελοι, 21 βιβλία
Όνομα παραγωγού: Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία.
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Βλ. Ιστορικό διάγραμμα του Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους και βιβλία που τεχνικά έργα που ανέλαβε και εκτέλεσε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που για ένα διάστημα ονομαζόταν και Μηχανική Υπηρεσία όπως: έργα οδοποιίας (κατασκευές, επισκευές, συντηρήσεις), έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, μελέτες και κατασκευές νέων δημόσιων κτηρίων. Στο αρχείο περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για την εκτέλεση των έργων και των αναγκαίων απαλλοτριώσεων, καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού, απογραφές οδοποιητικών και άλλων μηχανημάτων της υπηρεσίας.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Το αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας που αποτελεί μέρος του συνόλου του αρχείου του Δήμου Βόλου, φυλάσσονταν στο υπόγειο του Δημαρχείου Βόλου. Οι συχνές πλημμύρες στο χώρο του υπογείου κατέστρεψαν ένα μεγάλο μέρος του υλικού ενώ η υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία δημιούργησαν σημαντικές φθορές σε άλλα. Με την ίδρυση του Δημοτικού Κέντρου Ιστορικών Ερευνών και Τεκμηρίωσης ο Δήμος Βόλου ανέθεσε στο Κέντρο την καταγραφή, αρχειοθέτηση, συντήρηση, φύλαξη του ιστορικού αρχείου του Δήμου Βόλου καθώς και την οργάνωση της πρόσβασης των ερευνητών στα αρχεία του Δήμου.

Από το 1992 έως το 2003 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης έχει παραλάβει σε διαφορετικές εισαγωγές τμήματα του αρχείου της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Βλ. σύστημα ταξινόμησης αρχείου Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Γεωγραφικός τόπος

Βόλος -- Αποχέτευση
Βόλος -- Δημόσια έργα
Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Κτήρια
Βόλος -- Ναοί
Βόλος -- Σχολεία
Βόλος -- Ύδρευση

Συλλογικό όργανο

Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Φάκελος 2.254 Λιμεναρχείο
Περιεχόμενο
Τοπογραφικά διαγράμματα
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Λιμεναρχείου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.234 Οριζοντιογραφίες και τυπικαί διατομαί διαφόρων δημοτικών οδών
Περιεχόμενο
26 σχέδια.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι -- Σχεδιασμός και χάραξη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.244 Τοπογραφικά πλατειών
Περιεχόμενο
Πλατεία Μεφσούτ, Παλαιών, περιοχής Αναύρου, ψαριακής ζώνης, πλατεία οδού Πορταριάς, περιοχή οδών Κρίτσκη - Κοντού - Αλεξάνδρας - Γαλλίας, Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Μεφσούτ
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Παλιών
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Αναύρου
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Ελευθερίας
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Πορταριάς
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Παραλία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.393 Αναπροσαρμογή και συμπλήρωσις κρασπέδων και ρείθρων διαφόρων οδών της πόλεως Βόλου μετά σχετικού κτηματολογίου. Εργολαβία Γεωργ. Τζαμτζή. 3ον
Γεωγραφικός τόπος
Οδοποιία -- Βόλος
Κτηματολόγια -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.251 Απόσπασμα σχεδίου πόλεως
Περιεχόμενο
Τοπογραφικά Παλαιών, οδού Παγασών, και άλλα
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι -- Περιοχή Παλιών
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Παλιών

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.249 Γέφυρα Αναύρου
Περιεχόμενο
Σχέδιο τοπογραφικό της γέφυρας
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Γέφυρες -- Γέφυρα Αναύρου
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Αναύρου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.237 Διάφορα εκκρεμή έγγραφα
Περιεχόμενο
1) Τεχνικές εκθέσεις, κατασκευής οδοστρώματος. 2) Καταστάσεις με τους υπόχρεους καταβολής δαπάνης κατασκευής κρασπεδορείθρων
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 2.270 Διδακτήρια Νέας Ιωνίας
Περιεχόμενο
2 βιβλία
Γεωγραφικός τόπος
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Σχολικά κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.24 Έντυπα και στοιχεία προσφορών μηχανημάτων οδοποιίας
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία σχετική με τις προσφορές μηχανημάτων.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημοσίου τομέα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.182 Επίστρωσις δια μπετόν άνω πλατείας Παλαιών πέριξ Δημοτικής Αγοράς
Περιεχόμενο
Λογαριασμοί, πρωτόκολλα παραλαβής, επιμετρήσεις
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Περιοχή Παλιών

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.232 Πρόχειρα κατασκευής πύλης και αιθουσών δημοτικού Νεκροταφείου
Περιεχόμενο
Πρόχειρος υπολογισμός έργου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νεκροταφεία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.146 Φυλάκεια Δημοτικών Φόρων
Περιεχόμενο
4 σχέδια φυλακείιου Συνοικισμού Νέων Στρατώνων: Κάτοψη ισογείου, θεμελίων (δις), τομών, όψεων δυτικών και μεσημβρινών
Γεωγραφικός τόπος
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Δημόσια κτήρια -- Φυλάκειο Νέων Στρατώνων
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Φυλάκεια -- Σχέδιο και κατασκευή

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.46 Υπόθεσις Πολύκαρπου Ανεμούλη. Υπόχρεοι εις Δήμον ιδιώται [1895 - 1936]
Περιεχόμενο
Πωλητήριο, συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσεις πρωτοδίκων, αλληλογραφία, πράξεις προσκυρώσεως.
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.218 Μαιευτήριο Δήμου Βολου [1906 - 1928]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός για τη μεταρρύθμιση τροποποίηση και αποπεράτωση του Μαιευτηρίου. Προϋπολογισμός αποπεράτωσης δεξιάς πτέρυγας. Στο φάκελο εμπεριέχονται επίσης: διάγραμμα κατόψεων του Μαιευτηρίου, σχέδιο πρόσοψης-κάτοψης, 2 πρόχειρα σχέδια σε ριζόχαρτο κατόψεων, δύο τοπογραφικά διαγράμματα χωρίς ημερομηνίες και σημειώσεις. Ασπρόμαυρο αντίγραφο σχεδίου πρόσοψης και κάτοψης του Μαιευτηρίου και του Βρεφοκομείου Βόλου σε κλίμακα 0,0005.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία -- Σχέδιο και κατασκευή
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1332)Τεκμήριο 17.218 (1) Διάγραμμα κατόψεων Μαιευτηρίου Βόλου. Κάτοψη ισογείου δεξιάς πτέρυγας. Κάτοψη άνω ορόφου δεξιάς πτέρυγας..

14/10/1927
Διαστάσεις
0,58*0,30cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο, σχεδιασμένο σε χαρτόνι από τον μηχανικό με το επώνυμο Σαρρής.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1333)Τεκμήριο 17.218 (2) Διάταξη εγκαταστάσεως κεντρικής θερμάνσεως Μαιευτηρίου Βόλου. Κατόψεις ισογείου, 1ου & 2ου ορόφου.

χ.χ.
Διαστάσεις
0,83*0,58cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο με δυσανάγνωστες υπογραφές, χωρίς ημερομηνίες
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.181 Κατασκευή υδαταποθήκης και δημιουργία κήπου εν τη Πλατεία Ελευθερία προς καλλωπισμόν της πόλεως του Βόλου. [1924 ]
Περιεχόμενο
Σχέδια κατασκευής και κάτοψης υδαταποθήκης, εξωραϊσμού και υδραυλικής εγκατάστασης πλατείας.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Ελευθερίας
Βόλος -- Υδαταποθήκες -- Σχέδιο και κατασκευή

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 50.1 Δημοτικό Θέατρον. Ηλεκτροφωτισμός - καθίσματα - θέρμανσις [1924 - 1926]
Περιεχόμενο
Εργολαβίες Σκουργιά, Γκουντά, Μαραγκόπουλου. Σχετική αλληλογραφία, προσφορές, συνοπτικοί πίνακες πιστώσεων και πληρωμών, προϋπολογισμοί.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Θέατρο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.215 Συντήρησις οδών. Εργολαβίαι Α. Παπανικολάου 1924-25 [1924 - 1927]
Περιεχόμενο
Λογαριασμοί, πρωτόκολλα, συγκριτικοί πίνακες, αλληλογραφία για έγκριση δαπανών.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.213 Ασφαλτόστρωσις οδού Ιάσονος. Εργολαβία Καψαμπέλη και Σία [1924 - 1951]
Περιεχόμενο
Τιμολόγια, λογαριασμοί, πρωτόκολλα
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Ιάσονος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 50.2 Δημοτικό Θέατρον. Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου - Ωρολόγιον [1925 - 1926]
Περιεχόμενο
Εργολαβία Β. Πλαγερά. Συνοπτικοί πίνακες πιστώσεων - πληρωμών, πρωτόκολλα παραλαβής καταστάσεις, ημερομισθίων, πίνακες τιμών, σχετική αλληλογραφία.
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Θέατρα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.214 Συντήρησις οδών. Εργολαβίαι Σπύρου Τσαλαπάτα - Κόππα [1925 - 1927]
Περιεχόμενο
Συντήρηση οδών μεταξύ Αγίων Θεοδώρων και Σιδηροδρομικού Σταθμού
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι -- Περιοχή Παλιών
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.222 Ύδρευσις Νοσοκομείου Αχιλλοπούλειου. Εργολαβία Ν.Λεβέντη [1925 - 1929]
Περιεχόμενο
Προσθήκη παραρτήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου για εγκατάσταση του Μαιευτηρίου
Συλλογικό όργανο
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 50.3 Κατασκευή καφενείου στο Δημοτικό Θεάτρο και καλλωπισμός προσόψεως θεάτρου. Εσωτερικός ελαιοχρωματισμός. [1926 - 1927]
Περιεχόμενο
Εργολαβία Πλαγερά (για το καφενείο). Εργολαβία Μαρνελλόπουλου (ελαιοχρωματισμοί). Συνοπτικοί πίνακες, πίστωσης και πληρωμής έργων, σχετική αλληλογραφία.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Θέατρο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 55.11 Σχέδιον πόλεως Βόλου [1926 - 1930]
Περιεχόμενο
14 αποσπάσματα σχεδίου πόλεως διαφόρων περιοχών του Βόλου κυρίως του 1926 έως 1928 και δύο του 1882-83 τα οποία ανατυπώθηκαν το 1928. Αλληλογραφία, κοινοποιήσεις αποφάσεων του Υπουργείου Συγκοινωνιών σχετικά με τροποποιήσεις του σχεδίου της πόλεως του Βόλου, αιτήσεις κατοίκων για την επίλυση προβλημάτων ρυμοτομίας και συγκοινωνίας. Αλληλογραφία από το Νομάρχη Λάρισας προς το Δήμαρχο Παγασών.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί
Θέμα
Πολεοδομία -- Βόλος -- Σχέδιο πόλης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.48 Υπόχρεοι προς Δήμον ιδιώται. Τμήμα οδού Παπαδιαμάντη. Υποθέσεις ιδιοκτητών [1927 ]
Περιεχόμενο
Πίνακας αλλαγής της οικοδομικής γραμμής στο τέρμα της οδού Παπαδιαμάντη, ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Διεύθυνση
Οδός Παπαδιαμάντη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 55.7 Άγιος Νικόλαος. Λογαριασμοί, συγκριτικοί πίνακες [1928 ]
Περιεχόμενο
Αναλύσεις τιμών, πρωτόκολλα νέων τιμών
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 55.10 Άγιος Νικόλαος. Επιμετρήσεις και λογαριασμοί [1928 - 1929]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 55.8 Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου. Αλληλογραφία [1928 - 1929]
Περιεχόμενο
Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την ανάθεση του έργου στη Λάσκο και έγκριση της δαπάνης κατασκευής. Έκθεση της ανέγερσης από τον αρχιτέκτονα Ζάχο. Τιμολόγια
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.216 Σκυροστρώσεις [1928 - 1930]
Περιεχόμενο
Έγγραφα που αφορούν έργα σκυροστρώσεων, εργολαβία Εμ. Εμμανουήλ
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 55.3 Ναός Αγίου Νικολάου. Σχέδια εκτελέσεως [1928 - 1931]
Περιεχόμενο
Φάκελος σχεδίων θεμελιώσεως, διάταξης δαπέδου μπετόν - αρμέ (2 αντίγραφα), τομές περιφεριακών θεμελίων, πρόχειρα σχέδια λεπτομερειών κατασκευής. Τοπογραφικό 1929. Σχέδια τοιχοποιίας από την εταιρία Λάσκο, σχέδια παλιών θεμελίων του αρχιτέκτονα Ζάχου (1928), κάτοψη θεμελιώσεως βάση της μελέτης του Δημάδη (1929), σχέδια καμπύλης ύδατος. Υπάρχουν επίσης δύο γκραβούρες (αντίγραφα) της κύριας όψης και της πλάγιας όψης του ναού με σημειώσεις του Γ. Κοντοστάνου στις 16/10/1931
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί -- Σχέδιο και κατασκευή
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Αγίου Νικολάου
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1334)Τεκμήριο 55.3 (1) Σχέδιο ναού Αγίου Νικολάου Βόλου. Κάτοψη. Τομή. ΄Οψη εισόδου..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
6/4/1931
Υπεύθυνος σχεδίασης
Σακελλάρης, Π.
Διαστάσεις
0,63*0,37cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο, του οποίου υπάρχει και φωτοτυπημένο αντίγραφο (στο φάκελο). Η κλίμακα της όψης της εισόδου 1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Σακελλάρης, Π.
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1335)Τεκμήριο 55.3 (2) Σχέδιο κατασκευής ναού Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Θεμελίωση κεντρικών υποστηλωμάτων .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
17/1/1929
Διαστάσεις
0,97*0,81cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Δύο αντίγραφα του σχεδίου, τα οποία υπογράφονται από την εργολάβο κατασκευής Τεχνική Εταιρεία Λάσκο Α.Ε.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Τεχνική Εταιρεία Λάσκο Α.Ε.
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1336)Τεκμήριο 55.3 (3) Σχέδιο κατασκευής Αγίου Νικολάου. Τομές περιφερειακής θεμελιώσεως. Τομή Α-Β, Γ-Δ, Ε-Ζ .
Ημερομηνία θεώρησης
24/11/1928
Υπεύθυνος σχεδίασης
Γεωργαλάς, Δ.
Διαστάσεις
0,75*0,64cm
Κλίμακα
1:10
Σημείωση
Αντίγραφο του πρωτότυπου σχεδίου (σε ριζόχαρτο), στο οποίο δεν υπάρχουν οι υπογραφές και η ημερομηνία θεώρησης και βρίσκεται στο φάκελο 55.3. Το αντίγραφο φέρει τις υπογραφές του Προϊστάμενου μηχανικού του Δήμου Παγασών Γ. Κοντοστάνου και του Παρασκευόπουλου Π., καθηγητή Πανεπιστημίου.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Κοντοστάνος, Γ.
Γεωργαλάς, Δ.
Παρασκευόπουλος, Π.
Τεχνική Εταιρεία Λάσκο Α.Ε.
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1337)Τεκμήριο 55.3 (4) Σχέδιο κατασκευής Ναού Αγίου Νικολάου. Τομές περιφερειακής θεμελιώσεως. Τομή Η-Θ, Ι-Κ, Λ-Μ .
Ημερομηνία θεώρησης
24/11/1928
Υπεύθυνος σχεδίασης
Γεωργαλάς, Δ.
Διαστάσεις
0,74*0,65cm
Κλίμακα
1:10
Σημείωση
Αντίγραφο του πρωτότυπου σχεδίου (σε ριζόχαρτο) στο οποίο δεν υπάρχουν οι υπογραφές και η ημερομηνία θεώρησης και βρίσκεται στο φάκελο 55.3. Το αντίγραφο φέρει τις υπογραφές του Προϊστάμενου μηχανικού του Δήμου Παγασών Γ. Κοντοστάνου και του Παρασκευόπουλου Π., καθηγητή Πανεπιστημίου.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Κοντοστάνος, Γ.
Γεωργαλάς, Δ.
Παρασκευόπουλος, Π.
Τεχνική Εταιρεία Λάσκο Α.Ε.
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1338)Τεκμήριο 55.3 (5) Σχέδιο ναού Αγίου Νικολάου Βόλου. Κατόψεις, 1) Παλαιών θεμελίων 2) Εξωτερικής γραμμής νέων θεμελίων 3) Εξωτερικής γραμμής εκσκαφών.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Ζάχος, Αριστοτέλης

χ.χ.
Διαστάσεις
0,59*0,62cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο του πρωτότυπου σχεδίου (σε ριζόχαρτο) το οποίο βρίσκεται στο φάκελο 55.3 χωρίς ημερομηνίες.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Ζάχος, Αριστοτέλης
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1339)Τεκμήριο 55.3 (6) Σχέδιο Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου. Κάτοψη θεμελιώσεως "επί τη βάσει μελέτης του αρχιτέκτονος Δημάδη". Άξονες νέας θεμελιώσεως μελέτης Ζάχου.

χ.χ.
Διαστάσεις
0,56*0,55cm
Σημείωση
Αντίγραφο του πρωτότυπου σχεδίου (σε ριζόχαρτο), το οποίο βρίσκεται στο φάκελο 55.3 χωρίς ημερομηνίες, υπογραφές και κλίμακα
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Ζάχος, Αριστοτέλης
Δημάδης, Ν.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.256 Φάκελος διαφόρων εκτιμήσεων ρυμοτομιών Βόλου [1929 - 1937]
Περιεχόμενο
Εκτίμηση οικοδομής ρυμοτομούμενης για αποζημίωση στην Πλατεία του Αγίου Νικολάου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομής, έκθεση, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Αγίου Νικολάου -- Χάρτες, τοπογραφικοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 50.4 Επισκευαί συνέπεια καταρρεύσεως [1930]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, συνοπτικοί πίνακες πιστώσεων και πληρωμών, εκθέσεις επισκευών, σχέδια (πρόχειρα).
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Θέατρα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.241 Κατασκευή θεμελιώσεως Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου εν Βόλω. Στοιχεία δημοπρασίας [1930 ]
Περιεχόμενο
2 υποφάκελοι με στοιχεία δημοπρασίας του έργου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 55.9 Ναός Αγίου Νικολάου. Αλληλογραφία [1930 - 1931]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία της εταιρίας "Λάσκο" και του Δημάρχου Παγασών. Τελικοί λογαριασμοί, έκθεση για το μητροπολιτικό ναό και ιστορική ανασκόπηση.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.26 Προκήρυξη δημοπρασίας και ανάθεση έργου για την γεώτρηση στο συνοικισμό Νέας Ιωνίας [1930 - 1931]
Γεωγραφικός τόπος
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.53 Υπόχρεοι προς Δήμον ιδιώται. Υπόθεσις Νικόλαου Ντόβα [1930 - 1931]
Περιεχόμενο
Ανώνυμη οδός, οδός Νηλείας κοντά στο εργοστάσιο Μεφσούτ. Αποζημιώσεις.
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.15 Διδακτήρια Νέας Ιωνίας. Γεώργιος Α. Παπαδόπουλος [1930 - 1937]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων Δήμου Παγασών 1936 - 1937. Αποφάσεις ανέγερσης διδακτηρίων Νέας Ιωνίας και τιμολόγια (1930). Εγγραφα Ηλεκτρικής Εταιρείας για εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος. Χορήγηση άδειας οικοδομής. Σχέδια
Γεωγραφικός τόπος
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Σχολικά κτήρια
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Link to digital archival object ()Τεκμήριο 2.15 (1) Σχέδιο διδακτηρίων Νέας Ιωνίας Βόλου. Κάτοψη ισογείου. Πρόοψη .
Υπεύθυνος σχεδίασης
Κλάψης, Δ.

χ.χ.
Διαστάσεις
0,84*0,54cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο. Το σχέδιο δεν έχει ολοκληρωμένη ημερομηνία και υπογράφεται από τον αρχιτέκτονα και από τον Διευθυντή ...Ζαχαρόπουλο. Η πρόοψη του κτηρίου φαίνεται αχνά.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Κλάψης, Δ.
Υπουργείο Παιδείας. Υπηρεσία Σχολικών Κτηρίων
Link to digital archival object ()Τεκμήριο 2.15 (2) Σχέδιο διδακτηρίων Νέας Ιωνίας Βόλου. Όψη .
Υπεύθυνος σχεδίασης
Κλάψης, Δ.

χ.χ.
Διαστάσεις
0,41*0,32cm
Σημείωση
Αντίγραφο χωρίς ημερομηνίες και κλίμακα ενώ το όνομα του υπογράφοντα Διευθυντή του Υπουργείου δεν διακρίνεται
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Κλάψης, Δ.
Υπουργείο Παιδείας. Υπηρεσία Σχολικών Κτηρίων

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.158 Δημοτικά Λουτρά [1931 ]
Περιεχόμενο
Σχέδια ισογείου και υπογείου του 1931 της τεχνικής εταιρείας Παπακωνσταντίνου - Λαγάνα και Σια και 2 ακόμη του ισογείου από τον Π. Ιακινάρη
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια λουτρά -- Σχέδιο και κατασκευή

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.384 Βιβλίον επιμετρήσεων εργολαβίας Δήμου Παγασών [1931 - 1932]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.383 Βιβλίον επιμετρήσεων εργολαβίας Δήμου Παγασών 1931 - 1932 [1931 - 1932]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.34 Εκτέλεσις θεμελίωσεως Αγίου Κωνσταντίνου υπό εταιρίας ΕΡΕΚΑ [1931 - 1932]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία, σχέδια θεμελίωσης
Γεωγραφικοί τόποι
Βόλος -- Ναοί -- Σχέδιο και κατασκευή
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.136 Μελέτη και προϋπολογισμός μηχανολογικών εγκαταστάσεων Νέων Δημοτικών Λουτρών Βόλου. [1931 - 1932]
Περιεχόμενο
Περιέχει έγγραφα, καταστάσεις, προϋπολογισμούς, 3 σχέδια κατόψεων ισογείου και ορόφου Δημοτικών Λουτρών του Κ. Δημητριάδη, πολιτικού μηχανικού Βόλου.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια λουτρά -- Σχέδιο και κατασκευή
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1340)Τεκμήριο 2.136 (1) Σχέδιο δημοτικών λουτρών. Ισόγειο .

15/6/1931
Υπεύθυνος σχεδίασης
Σακελλάρης, Π.
Διαστάσεις
0,50*0,37cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο σχεδίου το οποίο υπογράφεται και από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γιώργο Κοντοστάνο
Σημεία πρόσβασης
Κοντοστάνος, Γ.
Σακελλάρης, Π.
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.217 Συμπλήρωσις και αποπεράτωσις του Μαιευτηρίου. Η. Μάρου [1931 - 1933]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις εργασιών ανατολικής και δυτικής πτέρυγας και β' ορόφου, προϋπολογισμός
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.145 Διάκοσμος Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου [1931 - 1934]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία με θέμα τη διακόσμηση του ναού, επιδόσεις λογαριασμών και τεχνικές εργασίες, σχέδιο ναού.
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.219 Θέρμανσις κεντρική Μαιευτηρίου . Διάφορα [1931 - 1934]
Περιεχόμενο
Συγγραφή υποχρεώσεων, διακυρήξεις, προσφορές
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.235 Φάκελος οριστικών παραλαβών [1931 - 1934]
Περιεχόμενο
Πρωτόκολλα - οριστικής παραλαβής έργων από διάφορους μηχανικούς
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Δαπάνες, δημόσιες -- Οδοποιία
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.385 Κτηματολόγιον νέων κατασκευασθέντων κρασπεδορείθρων [1932 ]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.59 Δήμος υπόχρεος εις ιδιώτας. Υπόθεσις Απόστολου Τζελάτη [1932 ]
Περιεχόμενο
Οδός Μητροπολίτου Γρηγορίου. Αποζημιώσεις για ρυμοτομηθέντα οικόπεδα
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Διεύθυνση
Οδός Μητροπολίτου Γρηγορίου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 50.5 Προέκτασις μεσημβρινού καφενείου Δημοτικού Θεάτρου [1932]
Περιεχόμενο
Εργαλαβία Ζήση Φλαμπούρη. Συνοπτικός πίνακας πιστώσεων και πληρωμών, πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, αλληλογραφία.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Θέατρο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.166 Καταστάσεις πληρωμών καθαρισμού φρεατίων συνοικισμού [1932 - 1933]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις κατοίκων του Συνοικισμού Νέας Ιωνίας προς το Δήμαρχο Παγασών για την επίλυση προβλημάτων ύδρευσης, υπονόμων κ.λ.π. (1932). Καταστάσεις πληρωτέας δημοτικής δαπάνης για εργασίες καθαρισμού -διάνοιξης αρτεσιανών φρεατίων στο Συνοικισμό της Νέας Ιωνίας (1933-34). Κατάσταση απογραφής των λίθινων νεόκτιστων φρεατίων στις οδούς του Συνοικισμού [1930-32].
Γεωγραφικός τόπος
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Αποχέτευση
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Αποχέτευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.216 Δημοτικόν Μαιευτήριον. Εργολαβία Η. Μάρου [1932 - 1933]
Περιεχόμενο
Λογαριασμοί πληρωμής, πρωτόκολλο παραλαβής, υδραυλικές εγκαταστάσεις, τιμολόγια, αγορές, προσφορές. Μελέτη συγγραφής υποχρεώσεων
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 55.4 Ναός Αγίου Νικολάου [1932 - 1933]
Περιεχόμενο
Πρωτόκολλο παραλαβής και ενστάσεις του εργολάβου, παρατηρήσεις Τεχνικής Υπηρεσίας. Πρωτόκολλο κατεδάφισης. Σύσταση επιτροπής περί ενοριακών ναών και εφημεριών.
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.159 Ύδρευσις Συνοικισμού Νέας Ιωνίας [1933]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο σωληνώσεων ύδρευσης Νέας Ιωνίας
Γεωγραφικός τόπος
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.387 Βιβλίον επιμετρήσεων εργολαβίας 1933-1934. "Μόρφωσις και σκυρόστρωσις διαφόρων οδών πόλεως Βόλου". Κωνσταντίνου Κόππα αριθμός 3. [1933 - 1934]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.386 Βιβλίον επιμετρήσεων εργολαβίας 1933-1934. "Μόρφωσις και σκυρόστρωσις διαφόρων οδών πόλεως Βόλου". Κωνσταντίνου Κόππα αριθμός2. [1933 - 1934]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.45 Υπόθεσις Σταύρου Τσάμτσα. Υπόχρεοι προς Δήμον ιδιώται [1934 ]
Περιεχόμενο
Αποζημιώσεις ιδιωτών προς το Δήμο
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.220 Λεβητοστάσιον Δημοτικού Μαιευτηρίου Βόλου. Εργολαβία Ν.Κατσινάρη [1934 - 1935]
Περιεχόμενο
Μελέτη, επιμετρήσεις, αναλυτικοί λογαριασμοί
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.50 Υπόθεσις Οντόπουλου. Υπόθεσις προς Δήμο ιδιωτών [1934 - 1935]
Περιεχόμενο
Οδός Παπακυριαζή. Αποζημιώσεις ιδιωτών προς το Δήμο
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Διεύθυνση
Οδός Παπακυριαζη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.54 Υπόχρεοι προς Δήμο ιδιώται. Υπόθεσις Μάνου Σωτηριάδου [1934 - 1935]
Περιεχόμενο
Ανώνυμη πάροδος επί της οδού Κουντουριώτου
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.221 Δημοτικόν Νοσοκομείον 1934. Διάφοραι μικροεργασίαι. [1934 - 1936]
Περιεχόμενο
Συγγραφή υποχρεώσεων, προκήρυξη διαγωνισμού, πρακτικά συνεδριάσεων, βεβαιώσεις, αιτήσεις, δαπάνες
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό όργανο
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.143 Μελέτη και προσφορά εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης Μαιευτηρίου Βόλου [1934 - 1937]
Περιεχόμενο
Μελέτες και προσφορές εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης Μαιευτηρίου Βόλου από τους Κ. Δημητριάδη (μηχανικό) 1934-1937, τον Ε. Νάσσο (1934) και τον Ανδρ. Κοντοχρηστόπουλο και Ιωάννη Ρόζη (Αθήνα 1934)
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία -- Θέρμανση
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.257 Σχέδιον πόλεως. Μεταρρυθμίσεις, αιτήσεις συζητηθείσαι και απορριφθείσαι [1934 - 1937]
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.47 Υπόχρεοι προς Δήμον ιδιώται, πάροδος μεταξύ Δημητριάδος - Κ. Καρτάλη - Πηλέως [1934 - 1938]
Περιεχόμενο
Αποζημιώσεις προς το Δήμο. Υπόθεση Αλέξανδρου Μούζα
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 55.5 Επιμετρήσεις Ναού Αγίου Νικολάου [1935 ]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.142 1. Νοσοκομείον 2. Φθισιατρείον 3. Μαιευτήριον [1929 - 1936]
Περιεχόμενο
Σχέδια του Νοσοκομείου του Φθισιατρείου και του Μαιευτηρίου. Έγγραφο του Δημάρχου Παγασών στον Νικόλα Κατσινάρη εμπειροτέχνη για την κατασκευή της οικοδομής όπου θα τοποθετηθεί το λεβητοστάσιο του Δημοτικού Μαιευτηρίου
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δημοτικό Φθισιατρείο Βόλου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1343)Τεκμήριο 2.142 (1) Σχέδιο δημοτικού Φθισιατρείου Βόλου. Κάτοψη .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,67*0.55cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο χωρίς υπογραφές
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1344)Τεκμήριο 2.142 (2) Σχέδιο Δημοτικού Φθισιατρείου. Τομή Α - Α .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,72*0,35
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο χωρίς υπογραφές.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1345)Τεκμήριο 2.142 (3) Τοπογραφικό διάγραμμα Δημοτικού Φθισιατρείου .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Διαστάσεις
0,42*0,43cm
Κλίμακα
1:20
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1346)Τεκμήριο 2.142 (4) Σχεδιάγραμμα Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου. Προσόψεις: κύρια, βορινή, μεσημβρινή, πλάγια όψη (ανατολική και δυτική όμοια). .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Φεβρουάριος 1929
Διαστάσεις
0,75*0,50cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο, το οποίο υπογράφεται από τον μηχανικό του Δήμου Παγασών χωρίς να σημειώνεται το όνομά του.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1347)Τεκμήριο 2.142 (5) Σχεδιάγραμμα Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου. Τομή κατά μήκος Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Φεβρουάριος 1929
Διαστάσεις
0,73*0,27cm
Κλίμακα
1:100
Σημειώσεις
Πρωτότυπο σχέδιο, το οποίο υπογράφεται από τον μηχανικό του Δήμου Παγασών χωρίς να σημειώνεται το όνομά του.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1348)Τεκμήριο 2.142 (6) Σχεδιάγραμμα Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου. Τομές κατά πλάτος .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Φεβρουάριος 1929
Διαστάσεις
1,06*0,45cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο, το οποίο υπογράφεται από τον μηχανικό του Δήμου Παγασών χωρίς να σημειώνεται το όνομά του.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.52 Υπόθεσις Αφών Αλέξανδρου και Αλκιβιάδη Ξαϊδάρα. Υπόχρεοι Δήμος προς ιδιώτας [1935 - 1936]
Περιεχόμενο
Πρόχωμα χειμάρρου - οδός Νηλείας. Αποζημιώσεις για ρυμοτομηθέντα οικόπεδα
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Διεύθυνση
Οδός Νηλείας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.41 Υπόχρεοι προς Δήμον ιδιώται [1935 - 1936]
Περιεχόμενο
Αποζημιώσεις ιδιωτών προς Δήμο.Υπόθεση Γεωργίου Παπαγεωργίου
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.49 Υπόχρεοι προς Δήμον ιδιώται. Υπόθεση Κυλινδρόμυλοι Λούλη Α.Ε. [1935 - 1936]
Περιεχόμενο
Οδός Μητροπολίτου Γρηγορίου - πράξη προσκύρωσης, αίτηση, τοπογραφικό διάγραμμα.
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Διεύθυνση
Οδός Μητροπολίτου Γρηγορίου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.44 Υπόχρεοι προς Δήμον ιδιώται. Υπόθεση Νικόλαου Κουτσίνα, Ιωάννη Βλαχάκη [1935 - 1936]
Περιεχόμενο
Πωλητήριο, συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσεις, αλληλογραφία
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 55.12 Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου. Εργολαβία εταιρείας ΛΑΣΚΟ. Σιδηροί οπλισμοί. [1935 - 1937]
Περιεχόμενο
60 πίνακες οπλισμού τμημάτων του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί -- Σχέδιο και κατασκευή
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 55.1 Ναός Αγίου Νικολάου - Εργολαβος ΛΑΣΚΟ. Εκκρεμότητες από της παραλαβής και εντεύθεν [1935 - 1937]
Περιεχόμενο
Πρωτόκολλο κανονισμού νέων μονάδων εργολαβίας, λογαριασμοί, δικαιολογητικά υπομνήματος προθεσμίας αποπερατώσεως. Αγωγή εταιρίας Λάσκο κατά του Δήμου Παγασών, τελικός λογαριαμός, δοσολημίες του Δήμου με την Λάσκο, λογαριασμός και πιστοποίηση βάσει των πρωτοκόλλων παραλαβής και της εγκριτικής του Υπουργείου Παιδείας
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 55.2 Ναός Αγίου Νικολάου. Εργολαβία Γεράσιμου Μενεγάτου [1935 - 1937]
Περιεχόμενο
Φάκελος όλων των δικαιολογητικών και των εγγράφων της εργολαβίας
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.233 Αρχείο πρωτόκολλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου [1935 - 1942]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.234 Έγγραφα αναθέσεις έργων [1935 - 1947]
Περιεχόμενο
Έκτακτα έσοδα 1924 - 1927, αναθέσεις έργων 1935 - 1947
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έσοδα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.154 9 καταφύγια πεζών [1936]
Περιεχόμενο
4 σχέδια καταφύγιων: Τελωνείου, Αργοναυτών - Ιάσονος - Δημητριάδος, διασταυρώσεως ανατολικά της Αναπαύσεως, έναντι Εξωραϊστικής
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Καταφύγια -- Αρχιτεκτονικά σχέδια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.58 Δήμος υπόχρεος εις ιδιώτας. Υπόθέσεις Δημήτρη Κόκκαλη, χήρα Λέτσιου, Αφοί Ξαϊδάρα [1936 ]
Περιεχόμενο
Διασταύρωση οδού Νηλείας - παραλία Αναύρου
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Διεύθυνση
Οδός Νηλείας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.56 Δήμος υπόχρεος προς ιδιώτας. Υπόθεσις Αθανάσιου Ξανάρα [1936 ]
Περιεχόμενο
Οδος Αναλήψεως. Αποζημιώσεις για ρυμοτομηθέντα οικόπεδα
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Αναλήψεως (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.156 Διάγραμμα μελέτης οδού λουτρών Σμοκόβου, Λουτροπηγής Ρεντίνης [1936 ]
Περιεχόμενο
Διάγραμμα οριστικής μελέτης
Γεωγραφικός τόπος
Ρεντίνη (Τρίκαλα) -- Δημόσια λουτρά
Σμόκοβος (Τρίκαλα) -- Δημόσια λουτρά

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.243 Επιμετρήσεις. Παραλαβή Ναός Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου. Νο 1-16 και τελική ανακεφαλαίωση [1936]
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.51 Υπόθεσις Βικτωρίας χήρας Μακρή [1936 - 1937]
Περιεχόμενο
Χείμαρρος Αναύρου - Περραιβού. Αποζημιώσεις για ρυμοτομηθέντα οικόπεδα. Τοπογραφικό κ.α.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Αναύρου
Βόλος -- Δρόμοι
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Περραιβού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.55 Δήμος υπόχρεος προς ιδιώτας. Υπόθεσις Εθνικής Τραπέζας - Κ. Χατζηνικολάου και Αδαμόπουλου [1936 - 1938]
Περιεχόμενο
ΕΤΕ εναντίον αίτησης Χατζηνικολάου και Αδαμόπουλου
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Όνομα προσώπου
Αδαμόπουλος, Άγγελος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.195 Κατασκευή διαφόρων οδων πόλεων. [1936 - 1938]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία, λογαριασμοί, επιμετρήσεις.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.60 Υπόχρεοι προς Δήμον ιδιώται. Υπόθεση Φιλίππου Δούκα [1936 - 1938]
Περιεχόμενο
Διασταύρωση Ερμού-Ροζού. Αιτήσεις, τοπογραφικό.
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Ερμού - Ροζού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.119 Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση κρασπεδορείθρων και ρείθρων. [1936 - 1939]
Περιεχόμενο
Συνοπτικοί πίνακες τιμών, αποφάσεις αναπροσαρμογής, διακηρύξεις.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.43 Σχέδιο πόλεως. Πράξεις αναλογισμού και προσκυρώσεων [1936 - 1940]
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.42 Υπόχρεοι προς Δήμον ιδιώται [1936 - 1940]
Περιεχόμενο
Προσκυρώσεις οικοπέδου. Υποθέσεις Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Χαλέτσου
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 55.6 Ναός Αγίου Νικολάου. Εσωτερικοί υδροχρωματισμοί [1937]
Περιεχόμενο
Λογαριασμοί κατασκευής εξώστου ναού Αγίου Νικολάου, εσωτερικοί υδροχρωματισμοί, προσφορές, πρακτικά μειοδοτικής δημοπρασίας, προκύρηξη δημοπρασίας.
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.57 Οδός Αθανασάκη - Σάββας Τζαμτζής - Ισμήνη Ψυχούλη [1937 ]
Περιεχόμενο
Οδός Νηλείας - Αθανασάκη. Αποζημιώσεις για ρυμοτομηθέντα οικόπεδα σε ιδιώτες.
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Διεύθυνση
Οδός Αθανασάκη - Νηλείας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 50.8 Δημοτικόν Θέατρον (σχέδια) [1937 - 1952]
Περιεχόμενο
15 σχέδια του θεάτρου 1947-1952 και 16 πρόχειρα σχέδια προγενέστερα του 1937.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Θέατρα -- Σχέδιο και κατασκευή
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1354)Τεκμήριο 50.8 (1) Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου. Προμελέτη επισκευής και διαρρυθμίσεως. Θέσεις καθημένων 320. Κάτοψη ισογείου..

23/1/1947
Διαστάσεις
0,50*0,33cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο αποτύπωση, που έχει υπογραφεί από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Νίκο και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Μηχανικής Υπηρεσίας χωρίς να αναφέρεται το όνομα του
Σημεία πρόσβασης
Μπολώτας, Νίκος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1355)Τεκμήριο 50.8 (2) Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου. Προμελέτη επισκευής και διαρρυθμίσεως. Τομή κατά μήκος.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
23/1/1947
Διαστάσεις
0,42*0,34cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο αποτύπωση, που έχει υπογραφεί από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Νίκο και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Μηχανικής Υπηρεσίας χωρίς να αναφέρεται το όνομα του
Σημεία πρόσβασης
Μπολώτας, Νίκος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1356)Τεκμήριο 50.8 (3) Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου. Προμελέτη επισκευής και διαρρυθμίσεως. Θέσεις καθημένων θεωρίου α' σειράς 66 και α' εξώστου 52. Κάτοψη θεωρείων και εξώστου α' σειράς. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
23/1/1947
Διαστάσεις
0,39*0,37cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο αποτύπωση, που έχει υπογραφεί από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Νίκο και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Μηχανικής Υπηρεσίας χωρίς να αναφέρεται το όνομα του
Σημεία πρόσβασης
Μπολώτας, Νίκος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1357)Τεκμήριο Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου. Προμελέτη επισκευής και διαρρυθμίσεως. Θέσεις καθημένων 206. Κάτοψη β' σειράς και εξώστου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
23/1/1947
Διαστάσεις
0,29*0,37cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο αποτύπωση, που έχει υπογραφεί από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Νίκο και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Μηχανικής Υπηρεσίας χωρίς να αναφέρεται το όνομα του
Σημεία πρόσβασης
Μπολώτας, Νίκος

Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1358)Τεκμήριο 50.8 (5) Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου. Κύρια όψη .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1951
0,52*0,40cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο αποτύπωση, που υπογράφεται από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Νίκο.
Σημεία πρόσβασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μπολώτας, Νίκος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1359)Τεκμήριο 50.8 (6) Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου. Οπίσθια όψη .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1951
Διαστάσεις
0,42*0,39cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο αποτύπωση, που υπογράφεται από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Νίκο και τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Φλαμπούρη Πέτρο
Σημεία πρόσβασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μπολώτας, Νίκος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1360)Τεκμήριο 50.8 (7) Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου. Όψη βορειοανατολική. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1951
Διαστάσεις
0,53*0,43cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο αποτύπωση, που υπογράφεται από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Νίκο και τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Φλαμπούρη Πέτρο
Σημεία πρόσβασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μπολώτας, Νίκος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1361)Τεκμήριο 50.8 (8) Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου. Τομή κατά μήκος .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1951
Διαστάσεις
0,47*0,39cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο αποτύπωση, που υπογράφεται από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Νίκο και τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Φλαμπούρη Πέτρο
Σημεία πρόσβασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μπολώτας, Νίκος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1362)Τεκμήριο 50.8 (9) Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου. Τομή Α - Α .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1951
Διαστάσεις
0,46*0,39cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο αποτύπωση, που υπογράφεται από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Νίκο και τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Φλαμπούρη Πέτρο
Σημεία πρόσβασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μπολώτας, Νίκος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1363)Τεκμήριο 50.8 (10) Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου. Τομή Β - Β .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1951
Διαστάσεις
0,52*0,45cm
Κλίμακα
1:100

Πρωτότυπο σχέδιο αποτύπωση, που υπογράφεται από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Νίκο και τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Φλαμπούρη Πέτρο
Σημεία πρόσβασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μπολώτας, Νίκος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1364)Τεκμήριο 50.8 (11) Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου. Κάτοψη ισογείου .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1951
Διαστάσεις
0,44*0,55cm
Κλίμακα
1:100

Πρωτότυπο σχέδιο αποτύπωση, που υπογράφεται από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Νίκο και τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Φλαμπούρη Πέτρο
Σημεία πρόσβασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μπολώτας, Νίκος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1365)Τεκμήριο 50.8 (12) Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου. Κάτοψη θεωρείων α' σειράς .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1951
Διαστάσεις
0,44*0,53cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο αποτύπωση, που υπογράφεται από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Νίκο και τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Φλαμπούρη Πέτρο
Σημεία πρόσβασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μπολώτας, Νίκος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1366)Τεκμήριο 50.8 (13) Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου. Κάτοψη θεωρείων Β' σειράς και Α' εξώστου .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1951
Διαστάσεις
0,46*0,53cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο αποτύπωση, που υπογράφεται από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Νίκο και τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Φλαμπούρη Πέτρο
Σημεία πρόσβασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μπολώτας, Νίκος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1367)Τεκμήριο 50.8 (14) Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου. Κάτοψη τελευταίου εξώστου (γαλαρίας) .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1951
Διαστάσεις
0,40*0,54cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο αποτύπωση, που υπογράφεται από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Νίκο και τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Φλαμπούρη Πέτρο
Σημεία πρόσβασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μπολώτας, Νίκος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1368)Τεκμήριο 50.8 (15) Σχέδιο Δημοτικού Θεάτρου Βόλου. Κάτοψη ισογείου .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
20/3/1952
Υπεύθυνος σχεδίασης
Κασσιόπουλος, Δημήτρης
Διαστάσεις
0,43*0,51cm
Κλίμακα
1:100
Σημεία πρόσβασης
Κασσιόπουλος, Δημήτρης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.127 Κατασκευή υποστέγου και περιτειχίσματος Δημοτικού Πυροσβεστείου.
Περιεχόμενο
Στοιχεία για την κατασκευή αναψυκτηρίου, περιπτέρου, γέφυρας
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί σταθμοί
Συλλογικό όργανο
Κρατικός Πυροσβεστικός Σταθμός Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.164 Μελέτη και προϋπολογισμός εγκατάστασης ύδρευσης Νέας Ιωνίας υπό κ. Δημητριάδου. [1937]
Περιεχόμενο
Συγκρότημα ηλεκτραντλίας για τοποθέτησης σε φρέαρ
Γεωγραφικός τόπος
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.242 Ναός Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου. Αλληλογραφία. Εργολαβία "ΛΑΣΚΟ" [1937 ]
Περιεχόμενο
Πιστοποιήσεις, λογαριασμοί, πρωτόκολλα, κανονισμοί, συγκριτικοί πίνακες.
Γεωγραφικοί τόποι
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.147 1. Δημοτικό φυτώριο 16.000.000. 2. Ναίσκος Νοσοκομείου, μελέτες επισκευής 4ου Δημοτικού Σχολείου και κατασκευής περιπτέρου Φθισιατρείου [1937 - 1938]
Περιεχόμενο
Προσφορές, αλληλογραφία, πιστοποιήσεις, επιμετρήσεις, οικονομικά στοιχεία, έγγραφο της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βόλου υπ' αριθ. 78/11.4.1967
Συλλογικό όργανο
4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημοτικό φυτώριο
Δημοτικό Φθισιατρείο Βόλου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 50.7 Επιδιόρθωσις και συμπλήρωσις κεντρικής θερμάνσεως [1937 - 1938]
Περιεχόμενο
Εργολαβία Δημητριάδη. Πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής έργου, πίνακες συνοπτικοί πιστώσεων και πληρωμών, σχετική αλληλογραφία.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Θέατρο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 50.6 Δημοτικό Θέατρο - Προτεινόμενα [1937 - 1939]
Περιεχόμενο
Προκυρήξεις μειοδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμοί επισκευών και εκπόνησης έργων στο Δημοτικό Θέατρο, προσφορές.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Θέατρο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.170 Εγκατάστασις συστήματος αντλήσεως και διανομής ύδατος και συνοικισμού έναντι Στρατώνων [1937 - 1939]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία, λογαριασμοί , κανονιστικό πρωτόκολλο, αρχικά στοιχεία. Συμφωνητικά και αποφάσεις Δ.Σ.
Γεωγραφικός τόπος
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.132 Ίδρυση Κρατικού Πυροσβεστικού Λόχου. 8ο [1937 - 1939]
Περιεχόμενο
Προκυρήξεις διαγωνισμών, προσφορές, σχέδια οικοπέδων
Συλλογικό όργανο
Κρατικός Πυροσβεστικός Σταθμός Βόλου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί σταθμοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.388 Οδός Αναλήψεως εργολαβίας Δημήτρη Κασσιόπουλου [1938]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Αναλήψεως (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.248 Οικόπεδο Αντ. Χρήστου (δια βρεφοκομείο) [1938 ]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.23 Προσφορά αυτοκινήτου καταβρεκτήρος πυροσβεστικής αντλίας [1938 ]
Περιεχόμενο
Δήλωση προσφοράς, πέντε φωτογραφίες του φορτηγού
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημόσιου τομέα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.255 Σιδηροδρομικός σταθμός [1938]
Περιεχόμενο
Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στην περιοχή του σιδηροδρομικού Σταθμού από το Υπουργείο Συγκοινωνιών
Θέμα
Πολεοδομία -- Βόλος -- Σχέδιο πόλης
Σημείο πρόσβασης
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.126 Προσωρινή εγκατάσταση Κρατικού Πυροσβεστικού Σταθμού [1938 - 1939]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία, λογαριασμοί, αρχικά στοιχεία
Συλλογικό όργανο
Κρατικός Πυροσβεστικός Σταθμός Βόλου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί σταθμοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.22 Φάκελος αλληλογραφίας [1938 - 1943]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.125 Επισκευή κτηρίου προσωρινής εγκαταστάσεως Πυροσβεστικού Σταθμού Βόλου. [1939 - 1940]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία - επιμετρήσεις - λογαριασμοί
Συλλογικό όργανο
Κρατικός Πυροσβεστικός Σταθμός Βόλου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί σταθμοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.141 Νοσοκομείο διάφορα [1939 - 1940]
Περιεχόμενο
Αναλυτικός προϋπολογισμός, τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψη, σχέδιο απαλλοτριωθέντος χώρου, αλληλογραφία με το Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, προσφορές. 2 τοπογραφικά και 3 σχέδια
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία -- Σχέδιο και κατασκευή
Συλλογικό όργανο
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Link to digital archival object ()Τεκμήριο 2.141 (1) Σχέδιο Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου. Κάτοψη δώματος.
Ημερομηνία έγκρισης
22/3/1939
Υπεύθυνος σχεδίασης
Κώνστας, Δ.
Διαστάσεις
0,96*0,60cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Ακριβές αντίγραφο με ημερομηνία θέωρησης 6/4/1939 από τον Δ/ντή Ρουσσόπουλο Αθ. και τον προϊστάμενο Μπίρη Κ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Κώνστας, Δ.
Link to digital archival object ()Τεκμήριο 2.141 (2) Σχέδιο Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου. Τοπογραφικό διάγραμμα.
Ημερομηνία έγκρισης
22/3/1939
Υπεύθυνος σχεδίασης
Κώνστας, Δ.
Διαστάσεις
0,76*0,48cm
Κλίμακα
1:500
Σημείωση
Ακριβές αντίγραφο με ημερομηνία θέωρησης 6/4/1939 από τον Δ/ντή Ρουσσόπουλο Αθ. και τον προϊστάμενο Μπίρη Κ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο
Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Κώνστας, Δ.
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί
Link to digital archival object ()Τεκμήριο 2.141 (3) Βόλος. Απαλλοτρίωση προς συμπλήρωση γηπέδου Δημοτικού Νοσοκομείου. .
Ημερομηνία σύνταξης μελέτης
20/4/1939
Διαστάσεις
0,67*0,58cm
Κλίμακα
1:500
Σημείωση
Ακριβές αντίγραφο το οποίο υπογράφεται από τον Υπουργό Κορίζη Α., από τον Δ/ντή Ρουσσόπουλο Αθ. και το μηχανικό Παππά Στ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο
Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.236 Διάφορα έγγραφα ΙΚΑ, αποδείξεις και διάφορα άλλα [1939 - 1962]
Περιεχόμενο
Φάκελος έργου κατασκευής σκυρωτού της οδού Δημάρχου Γεωργιάδου, έγγραφα προς το Δήμο Παγασών του ΙΚΑ
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Ασφάλιση
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.244 Δημοτικό Θέατρο [1940]
Περιεχόμενο
Κατάσταση εμφαίνουσα τα απαιτούμενα υλικά ηλεκτρικής εγκατάστασης Δημοτικού Θεάτρου και σχέδιο κεντρικής αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου.
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Θέατρα -- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.221 Ασφαλτικαί επαλήψεις οδών. Εργολαβία : Κωνσταντίνου Κωνσταντά [1940 ]
Περιεχόμενο
Συνοπτικός πίναξ των πιστώσεων και πληρωμών, αναλυτική επιμέτρηση εργασιών, ασφαλτικών επαλείψεων οδών πόλεως Βόλου.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.223 Καταφύγια Δημαρχείου, Νοσοκομείου, Αναύρου 1941 [1941]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός κατασκευής καταφυγίου Χειμάρρου Αναύρου. Σχέδια, κατόψεις, τομές καταφυγίου Δημαρχείου και Αναύρου.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Καταφύγια -- Σχέδιο και κατασκευή

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.219 Υπόψη επί Δημάρχου κ. Κοντοστάνου [1943 - 1948]
Περιεχόμενο
Επισκευή οδού Γαζή. Προϋπολογισμοί μικροεργασιών, διάφορα, τρέχοντα ζητήματα της συνοικίας Νέας Ιωνίας.
Γεωγραφικός τόπος
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Δημόσια έργα
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.228 Εγκύκλιον [1943 - 1958]
Περιεχόμενο
Διάγραμμα προς το σύλλογο εργοληπτών δημοσίων έργων. Χρηματικά όρια 1945- 1948, ημερομίσθια εκτάκτων εργατών, τακτικών εργατοτεχνιτών, ταμείο προνοίας εργοληπτών, κρατήσεις.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Μισθοί και ημερομίσθια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.222 Πεζογέφυρα Καπακλί 1946 [1945 - 1946]
Περιεχόμενο
Διακήρυξη έργου, συμφωνητικό, πρωτόκολλο παραλαβής, προϋπολογισμός δαπανών, καταστάσεις πληρωμών.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Γέφυρες -- Περιοχή Καπακλί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.117 Μικροεργασίαι [1946 ]
Περιεχόμενο
Υποφάκελοι αναφερόμενοι σε τεχνικά έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας, καθαριότητας, δημοτικών σφαγείων, θέρμανσης κ.α.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια έργα
Σημείο πρόσβασης
Βόλος -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.148 Μελέτη διαρρύθμισης αυλής Δημαρχιακού Καταστήματος (προϋπολογισμός 16.000.000). [1946 - 1947]
Περιεχόμενο
Υπολογισμός υλικών συνοπτικός πίνακας πιστώσεων, καταστάσεις πληρωμής, περισσεύματα υλικών, εκθέσεις, προϋπολογισμός, αλληλογραφία, υλικά.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Κήποι
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.150 Αεροδρόμιον [1947 - 1948]
Περιεχόμενο
Διαταγή παραλαβής έργου. Καταστάσεις πληρωμών
Θέμα
Αερολιμένες -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.223 Επισκευές και συντήρησις δημοτικών οδών [1947 - 1949]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι Υπουργείου Δημοσίων έργων, διακήρυξη, προμετρήσεις, προϋπολογισμοί.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Ελλάς. Υπουργείο Δημοσίων Έργων -- Εγκύκλιοι
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.180 Μετατροπή της πλατείας Ελευθερίας εις δημοτικόν κήπον. [1947 - 1949]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός 4.425.000 δρχ. 1ος και 2ος συγκριτικός πίνακας, σχέδιο κήπου Δικαστικού Μεγάρου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Κήποι
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Ελευθερίας
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Πλατείες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.152 Μεταρρυθμίσις πλατείας Ρήγα Φεραίου -3- [1948 ]
Περιεχόμενο
2 αποσπάσματα σχεδίου πόλεως του 1952 και 1954, τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του Δημοτικού Θεάτρου (1948), διάγραμμα πλατείας Ρ. Φεραίου (1957)
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Ρήγα Φεραίου -- Χάρτες, τοπογραφικοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.247 Άγιοι Ανάργυροι [1948 ]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα γηπέδου Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Καπακλί
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Αγίων Αναργύρων

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.246 Πλατεία Αγίου Γεωργίου Α [1948 ]
Περιεχόμενο
Περιέχει τοπογραφικά σχέδια
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Αγίου Γεωργίου -- Χάρτες, τοπογραφικοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.25 Προμήθεια καταβρεκτήρων αυτοκινήτων 7,5,22. [1948]
Περιεχόμενο
Προκήρυξη δημοπρασίας
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Οχήματα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.218 Φάκελος αιτήσεων παροχής πιστώσεων παρά του Νομαρχιακού Συμβουλίου εκτελούμενων έργων [1948 - 1950]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις για έγκριση δαπανών εγκριθείσες αιτήσεις, αλληλογραφία, μηνιαία δελτία, εργασιών, φύλλα κινήσεων λογαριασμών.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.137 Έργον κατασκευής Δημοτικών Σφαγείων Βόλου [1948 - 1961]
Περιεχόμενο
Εργολαβία Βασίλη Πλαγερά. Πρωτόκολλα παραλαβής, επιμετρική οριζοντιογραφία, λογαριασμός κατασκευής υπονόμου επί Μητροπολίτου Γρηγορίου, πρακτικά συνεδριάσεως, τιμολόγιο.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Περιοχή Παλιών
Σημείο πρόσβασης
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.136 Δημαρχιακή [1949 - 1959]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα απόσπασμα σχεδίου πόλεως περιοχή Φωταερίου (1949), κτηματολογικό διάγραμμα Ν. Δημητριάδος (1957), σχέδιο οικοπέδου Ξαφαρά στη Νέα Δημητριάδα (1955), προϋπολογισμός ανέγερσης ξυλόπηκτου ναϊδρίου Αγίου Δημητρίου (1959).
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Νέας Δημητριάδας
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Φωταερίου
Βόλος -- Ναοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.250 Σχολή υπομηχανικών [1950 - 1957]
Περιεχόμενο
Κτηματολογικό διάγραμμα απαλλοτριώσεων στη θέση Τσιμπούκη (μηχανικός Φλαμπούρης)
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Τσιμπούκη
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Σχολή Υπομηχανικών Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.215 Πυροσβεστικός Σταθμός [1948 - 1950]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία μεταξύ Δήμου Παγασών, Υπουργείου Υγιεινής και Κρατικού Πυροσβεστικού Σταθμού που είχε ιδρυθεί το 1938 σχετικά με τη διεκδίκηση του χώρου και τις κακές συνθήκες λειτουργίας της υπηρεσίας. Το οίκημα που φιλοξένησε την Υπηρεσία είχε παραχωρήσει ο Δήμος και βρισκόταν πίσω από τις φυλακές της Ρ.Φεραίου σε συνέχεια των δημοτικών σταύλων. Δυτικά συνόρευε με την οδό Ξενοφώντος και αριστερά με γήπεδο που είχε παραχωρηθεί στο στρατό (μεταξύ των οδών Βόλου-Λαρίσης, Ξενοφώντος, 2ας Νοεμβρίου,Παπαδιαμάντη ). Η επισκευή του οικήματος αυτού είχε γίνει από το Δήμο Βόλου. Πίνακες, λογαριασμοί, πρωτόκολλα, κανονισμός βασικών τιμών ημερομισθίων και υλικών, σχέδια, μελέτη προσθήκης ορόφου στον υπάρχοντα πυροσβεστικό σταθμό επί των οδών Γαλλίας - Κουμουνδούρου.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί σταθμοί
Συλλογικό όργανο
Κρατικός Πυροσβεστικός Σταθμός Βόλου
Link to digital archival object ()Τεκμήριο 17.215 (1) Σχέδιο Πυροσβεστικού Σταθμού Βόλου. Προσθήκη επέκταση διαρρύθμισης. Κάτοψη ισογείου .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,34*0,35cm
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο του οποίου υπάρχει και αντίγραφο, χωρίς υπογραφές.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object ()Τεκμήριο 17.215 (2) Σχέδιο Πυροσβεστείου. Τομή Α-Β, Γ-Δ, κάτοψη ανωγείου, όψη επί της Κουμουνδούρου, πρόσοψη επί της οδού Γαλλίας, τοπογραφικό .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
10/6/1949
Υπεύθυνος σχεδίασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Διαστάσεις
0,92*0,37cm
Κλίμακα
1:500
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο (2 αντίγραφα)
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Φλαμπούρης, Πέτρος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.152 Κατάλογος καταγραφής κατοικιών καταστημάτων αποθηκών οδών Ιατρού Τζάνου - Τσοποτού. [1950 - 1970]
Περιεχόμενο
Υπογράφεται από τον Κρίτωνα Παπαδόπουλο
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι -- Κατοικίες
Βόλος -- Δημογραφική στατιστική
Όνομα προσώπου
Παπαδόπουλος, Κρίτων
Διεύθυνση
Οδός Ιατρού Τζάνου - Τσοποτού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.220 Κατάλογος αριθμημένων ανωνύμων οδών της πόλεως Βόλου [1951 ]
Περιεχόμενο
Κατάλογος αριθμημένων ανωνύμων οδών της πόλεως Βόλου, των συνοικιών Νέας Ιωνίας, Παλαιών, παραλίας Βόλου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Νέα Ιωνία (Βόλος) -- Δρόμοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.89 Φάκελος ηλεκτροφωτισμού οδών και πλατειών Δήμου και αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου [1951 - 1954]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις εισπραχθέτων ποσών, κοινοποίηση ανώτερης τιμής ετήσιας δαπάνης
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Φωτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.217 Κυρίτσης Θωμάς. Επισκευή οδών [1952 ]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.29 Προσφορές αυτοκινήτων καταβρεκτήρων και διαφόρων μηχανημάτων [1952]
Περιεχόμενο
Προσφορές αυτοκινήτων περισυλλογής απορριμάτων και οκτώ φωτογραφίες καταβρεκτήρων, οδοστρωτήρων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Οχήματα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.151 Τοπογραφικό διατάξεως εμποροπανηγύρεως [1952 - 1959]
Περιεχόμενο
3 τοπογραφικά διαγράμματα
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις -- Χάρτες, τοπογραφικοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.161 Έργον διαμόρφωσης κήπου Αιολίδος - Πολυμέρη [1952 - 1972]
Περιεχόμενο
Απολογισμοί δαπάνης, προσφορές, προϋπολογισμοί, σχέδιο κατακόρυφου τομής τύπου λεκάνης μετά κρουνών ύδρευσης, στοιχεία διαφόρων φρεατίων της πόλης.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
Διεύθυνση
Οδός Πολυμέρη - Αιολίδος (Βόλος)
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Πλατείες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.121 Φάκελος εργολαβίας Δ. Κλαυδιανού [1953]
Περιεχόμενο
Τετράδιο καταμέτρησης εργασίας, επισκευής δημοτικών οδών, δελτία προόδου εργασιών, αποδείξεις μεταφερόμενων υλικών
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.252 Αεροτοπογραφικό Νέας Ιωνίας [1953 - 1954]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα Υπουργείου Δημοσίων Έργων, Δ/νση Τοπογράφισης και Κτηματολογίου
Γεωγραφικός τόπος
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Χάρτες, τοπογραφικοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.93 Φάκελος αποφάσεων επιτροπής απαλλοτρίωσεως παλαιών αλυκών ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου [1953 - 1954]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις απαλλοτρίωσης παλιών αλυκών
Σημείο πρόσβασης
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.155 Κτήρια Δημαρχείου [1952 - 1954 ]
Περιεχόμενο
Κτήριο οδού Κωνσταντά αρ.125, και προτεινόμενες τροποποιήσεις του κτηρίου που βρισκόταν μεταξύ των οδών Δημητριάδος, Αργοναυτών, Τοπάλη
Σημείο πρόσβασης
Βόλος -- Δημόσια κτήρια
Διεύθυνση
Οδός Κωνσταντά 15 (Βόλος)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1369)Τεκμήριο 2.155 (1) Σχέδιο δημοτικού κτηρίου οδού Κωνσταντά αρ.125. Πρόσοψη / Τομή Α--Β .
Ημερομηνία σύνταξης μελέτης
2/9/1954
Διαστάσεις:
0,54*0,24 cm
Κλίμακα
1:50
Προέλευση
Φλαμπούρης, Πέτρος
Σημείωση
Αντίγραφο υπογεγραμμένο από τον Μπολώτα Νίκο, εργοδηγό του Δήμου
Σημεία πρόσβασης
Μπολώτας, Νίκος
Φλαμπούρης, Πέτρος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1370)Τεκμήριο 2.155 (2) Σχεδιάγραμμα δημοτικού κτηρίου οδού Κωνσταντά αρ.125. Κάτοψη / τοπογραφικό..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
16/7/1952
Υπεύθυνος σχεδίασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Διαστάσεις:
0,58*0,50cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο υπογεγραμμένο από τον Μπολώτα Νίκο, εργοδηγό του Δήμου
Σημείο πρόσβασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μπολώτας, Νίκος
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.121 Φάκελος περί διαθέσεως εδαφικών εκτάσεων του Δήμου Βόλου [1954 - 1966]
Περιεχόμενο
Επιτροπές απαλλοτριώσεων Βόλου, εκποιήσεως άνευ δημοπρασίας δημοτικών εκτάσεων
Σημείο πρόσβασης
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.245 Τοπογραφικό διάγραμμα περιοχής πυροσβεστείου [1955 ]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό αποτύπωσης (1946), τοπογραφικό (1955), τοπογραφικό στοιχείων Α έως Η
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Κρατικού Πυροσβεστικού Σταθμού Βόλου
Συλλογικό όργανο
Κρατικός Πυροσβεστικός Σταθμός Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.239 Δικαιολογητικά Μαυροκορδάτου, Βάγγου Γκλαβάνη [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις εμφαίνουσες τον αριθμό δρομολογίων του αυτοκινήτου, δετλίο προόδου εργασίας.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Μαυροκορδάτου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.149 Κτήριον θεάτρου- βιβλιοθήκης [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Σχέδια Επιμορφωτικού Ινστιτούτου Βόλου - Κτήριο βιβλιοθήκης και Θεάτρου (αρχιτέκτονας Παναής Μανουηλίδης), κάτοψη στεγών, λεπτομέρειες σκηνής, εξωστών κ.λ.π., είσοδος βιβλιοθήκης και foyer (2 σχέδια), πλάγια όψις. Έγγραφα σχετικά με παραχώρηση οικοπέδου για την δημιουργία λαϊκής βιβλιοθήκης
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Θέατρα
Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Θέατρο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.144 Παγκύπριον Γυμνάσιον - Τσιμπούκη [1956 ]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα γηπέδου Παγκύπριου Γυμνασίου Βόλου στη θέση "Τσιμπούκη" 27/8/1956. (3 αντίγραφα). Απόσπασμα από το σχέδιο πόλης Βόλου (3 αντίγραφα)
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Τσιμπούκη
Συλλογικό όργανο
Παγκύπριο Γυμνάσιο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.90 Σύμβασις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικού φωτισμού Δήμου Βόλου [1956]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίσεις συνομολόγησης με ΔΕΗ, συμβάσεις, τιμολόγια, σχέδιο φωτισμού του Βόλου από τον υποσταθμό της Κασσαβέτη
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Φωτισμός -- Συμβάσεις και συμβόλαια
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις -- Φωτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.91 Φάκελος νομοθετικού διατάγματος περί οργανώσεως και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας [1956 ]
Περιεχόμενο
Αίτηση προς ΔΕΗ για παροχή αποζημίωσης για την αγορά δικτύου ρεύματος.- ΦΕΚ 1956/174
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Φωτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.187 Πλατεία Ρήγα Φεραίου [1956 - 1958]
Περιεχόμενο
Εκθέσεις προτεινόμενης τροποποίησης πλατείας Ρήγα Φεραίου και θεμελίωσης Δημοτικού Θεάτρου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Βόλος -- Θέατρα -- Σχέδιο και κατασκευή
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Θέατρο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.239 Κόμβος Παπαδιαμάντη Φωταερίου, Αργοναυτών, Πολυμέρη, Σταδίου, Ρήγα Φεραίου [1956 - 1975]
Περιεχόμενο
Διάταξη κρασπέδων ισόπεδου κόμβου Δημητριάδος - 2ας Νοεμβρίου (Υπουργείου Δημοσ. Έργων 1964). 2. Διαμόρφωση οδού Βόλου-Λαρίσης (Υ.Π.Ε. 1956) 3. Σήμανση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων επί της παραλιακής οδού Αργοναυτών (1957, 2 αντίγραφα). 4. Μελλοντική διαμόρφωση πλατείας προβλήτος (1962). 5. Τοπογραφικό κόμβου Αναύρου. 6. Τοπογραφικό οδού Παπαδιαμάντη-Βοίβης-Βόλου-Λαρίσης-Πυράσσου (1975). 7. Τοπογραφικό οδού Παπαδιαμάντη-Βοίβης (1974, 4 αντίγραφα) 8. Τοπογραφικό κόμβου Βόλου-Λαρίσης-Αθηνών (1975). 9. Τοπογραφικό παραλιακής οδού Αργοναυτών (1975). 10. Διάγραμμα πεζοδρομίων οδού Βόλου-Λαρίσης (1956).
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Λιμάνι
Βόλος -- Δρόμοι -- Χάρτες, τοπογραφικοί
Θέμα
Κυκλοφοριακή τεχνική -- Βόλος
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Βόλου - Λάρισας (Βόλος)
Οδός Δημητριάδος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.153 Νεκροταφείο [1957]
Περιεχόμενο
Σχέδιο εκκλησίας Δημοτικού Νεκροταφείου και διάγραμμα Νεκροταφείου, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί πιστώσεως.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νεκροταφεία
Βόλος -- Ναοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.118 Σχετικά με την πλατεία μεταξύ των οδών Παγασών - Μαγνήτων - Καποδιστρίου - Ρήγα Φερραίου [1957 ]
Περιεχόμενο
Εξώδικος πρόσκληση διαμαρτυρίας Δήμου Βόλου κατά του Υπουργού Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών και κατά του Προϊσταμένου Πολεοδομίας γραφείου Βόλου για απαλλοτριώση εκτάσεως του Δήμου Βόλου μεταξύ των οδών Παγασών - Μαγνήτων - Καποδιστρίου - Ρήγα Φερραίου
Θέμα
Απαλλοτριώσεις -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.245 Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου προς ανέγερσιν Δημαρχιακού Μεγάρου [1957 ]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Ρήγα Φεραίου -- Χάρτες, τοπογραφικοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.129 Φάκελος γέφυρας Νέας Δημητριάδος [1957 ]
Περιεχόμενο
Λογαριασμοί, πιστοποίηση έργων , συγκριτικοί πίνακες
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Γέφυρες -- Περιοχή Νέας Δημητριάδας
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Γέφυρες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.193 Οδοποιϊα Α΄ [1957 - 1958]
Περιεχόμενο
Κατασκευές - επισκευές οδών. 7 υποφάκελοι.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.253 Χιλιαδού [1958]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό, πίνακας ιδιοκτητών
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή Χιλιαδού
Βόλος -- Δημογραφική στατιστική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.115 Αρχείο .Ο.Α.Α.Α. 1959-19/00-1. Φάκελος περιέχων δικαιολογητικά των εξής έργων 1) Κρασπεδορείθρα Γαμβέτα - Σταθά. [1958 ]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Γαμβέτα (Βόλος)
Οδός Σταθά (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.160 Γεωτρήσεις και αντλιοστάσιον συνοικισμού Νέας Ιωνίας [1958 ]
Περιεχόμενο
2 σχέδια γεωτρήσεων και ένα σχέδιο εγκατάστασης απλής συσκευής χλωριώσεως
Γεωγραφικός τόπος
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.33 Λουτρά Δήμου Βόλου-Μελέτη [1958 ]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικοί, στατικοί υπολογισμοί, σχέδια τοιχωμάτων, ξυλοτύπων. Αρχιτεκτονικά σχέδια
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια λουτρά
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1341)Τεκμήριο 17.33 (1) Σχέδιο λουτρών Βόλου. Κάτοψη ισογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Μάρτιος 1958
Υπεύθυνος σχεδίασης
Τσελεμάνης, Δημήτρης Π.
Διαστάσεις
1,00*0,62cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
2 αντίγραφα
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Τσελεμάνης, Δημήτρης Π.
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1342)Τεκμήριο 17.33 (2) Σχέδιο λουτρών Δήμου Βόλου. Όψη προς την πλατεία. Όψη οδού Ξενοφώντος.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Μάρτιος 1958
Υπεύθυνος σχεδίασης
Τσελεμάνης, Δημήτρης Π.
Διαστάσεις
1,00*0,62cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
2 αντίγραφα
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Τσελεμάνης, Δημήτρης Π.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.194 Οδοποιία Β' [1958 - 1959]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις, καταστάσεις δαπανών για έργα οδοποιίας. Κ. Γκλαβάνη, Παύλου Μελά, Κουμουνδούρου - Γαμβέτα, Κοραή - Αλεξάνδρας, Νεαπόλεως - Λιμεναρχείου, Φ.Ιωάννου, Μητροπ. Γρηγορίου - Κ. Καρτάλη, Σωκράτους - Αγ. Νικολάου, γέφυρα Ν. Δημητριάδος (11 υποφάκελοι).
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.171 Έργον: δαπάναι επεκτάσεως, συμπληρώσεως και συντηρήσεως δικτύου ύδρευσης [1958 - 1970]
Περιεχόμενο
Εμπεριέχονται ρυμοτομικά, τοπογραφικά και χαρτογραφικά διαγράμματα Βόλου και περιχώρων 1963
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί
Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.157 Ναός Αγίου Κωνσταντίνου [1959 ]
Περιεχόμενο
10 αρχιτεκτονικά σχέδια όψεων και κατόψεων του ναού
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ναοί -- Σχέδιο και κατασκευή
Συλλογικό όργανο
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1371)Τεκμήριο 2.157 (1) Σχέδιο ναού Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου. Κάτοψη .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Διαστάσεις
0,90*0,73cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο του πρωτότυπου
Σημείο πρόσβασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1372)Τεκμήριο 2.157 (2) Σχέδιο ναού Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου. Όψη προς τη θάλασσα. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Διαστάσεις
0,87*0,63cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Το σχέδιο είναι αντίγραφο του πρωτότυπου χωρίς την υπογραφή του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου.
Σημεία πρόσβασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1373)Τεκμήριο 2.157 (3) Σχέδιο ναού Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου. Πλάγια όψη .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Διαστάσεις
0,90*0,64cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο του πρωτότυπου
Σημεία πρόσβασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1374)Τεκμήριο 2.157 (4) Σχέδιο ναού Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου. Οπίσθια όψη. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Διαστάσεις
0,84*0,59cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο του πρωτότυπου
Σημεία πρόσβασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1375)Τεκμήριο 2.157 (5) Σχέδιο ναού Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου. Κύρια όψη .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Διαστάσεις
0,82*0,64cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο του πρωτότυπου
Σημεία πρόσβασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1376)Τεκμήριο 2.157 (6) Σχέδιο ναού Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου. Τομή ΕΖΗΘΙΚ. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Διαστάσεις
0,81*0,67cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο του πρωτότυπου
Σημεία πρόσβασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1377)Τεκμήριο 2.157 (7) Σχέδιο ναού Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου. Τομή κατά μήκος. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Διαστάσεις
0,84*0,45cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο του πρωτότυπου
Σημεία πρόσβασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1378)Τεκμήριο 2.157 (8) Σχέδιο ναού Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου. Τομή ΑΒΓΔ. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Διαστάσεις
0,87*0,49cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Το σχέδιο είναι αντίγραφο του πρωτότυπου χωρίς την υπογραφή του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου
Σημεία πρόσβασης
Ζάχος, Αριστοτέλης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.22 Έργο κατασκευής οδοτάπητα σκυρωτού οδού Φιλελλήνων [1959 ]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 85.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Φιλελλήνων (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.41 Έργον κατασκευής κρασπεδορείρθρων εκ σκυροδέματος της οδού Κοραή (από Αναλήψεως έως Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου)
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 60.000 δρχ)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Κοραή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.34 Έργον κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού οδού Χατζηαργύρη (από Ρήγα Φεραίου - Ερμού) [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 64.000 δρχ. Έναρξις από 18.9.59)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Χατζηαργύρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.19 Έργον κατασκευή κρασπεδορείθρων της οδού Σικελιανού από Κουντουριώτου εως Σαρακηνού. [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 25.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Σικελιανού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.46 Έργον: κατασκευή κρασπεδορείθρων εκ σκυροδέματος οδών α) Παπαφλέσσα β) Τάκη Οικονομάκη, γ) Βόλτου [1959 ]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 43.000 δρχ.). α) Παπαφλέσσα (από Βόλου-Λαρίσης έως Αγίων Αναργύρων β) Τάκη Οικονομάκη από Κ. Καρτάλη έως Σ. Σπυρίδη, γ) Βόλτου από Γαρέφη έως Πολυμέρη
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Παπαφλέσσα (Βόλος)
Οδός Βόλτου (Βόλος)
Οδός Τάκη Οικονομάκη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.26 Έργον κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού οδού Παπακυριαζή (από Κρέωνος έως Βότση) [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 130.000 δρχ. Έναρξις από 18.9.59. Εργοδηγός Τριφέρης Βασ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Παπακυριαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.35 Έργον κατασκευή υδατόπηκτου σκυρωτού δια θραυστών σκύρων οδού Περραιβού [1959 ]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 65.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Περραιβού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.28 Έργον κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού οδού Γρυπάρη (από Αθανασάκη έως Αιολίδος) [1959 ]
Περιεχόμενο
Χειρόγραφες καταστάσεις προμηθευτών επιμετρήσεων
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Γρυπάρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.42 Έργον κατασκευής κρασπεδορείθρων εκ σκυροδέματος οδού Αγίου Δημητρίου (από γέφυρας έως Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου). [1959 ]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 60.000 δρχ. Έναρξις από 18.9.59. Εργοδηγός Καλογιάννης Δημ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.20 Έργον κατασκευής κρασπεδορείρθων εκ σκυροδέματος οδού Κωνσταντίνου Καρτάλη (από Αναλήψεως έως Καρκαβίτσα). [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 60.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Κωνσταντίνου Καρτάλη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.40 Έργον κατασκευής σκύρων κρασπεδορείθρων οδού Γαζή (από Φιλίππου Ιωάννου - χειμάρρου Αναύρου). [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 43.000 δρχ. Εναρξη 18.9.59)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.32 Έργον κατασκευής υδατόπηκτου οδού Κουμουνδούρου (από Γαλλίας έως Μαγνήτων) [1959 ]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 42.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Κουμουνδούρου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.29 Έργον κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού δια θραυστών σκύρων των οδών Μαγνήτων - Βόλτου - Ροζού. [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 70.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Μαγνήτων (Βόλος)
Οδός Βόλτου (Βόλος)
Οδός Ροζού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.23 Έργον κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού οδού Γρυπάρη. [1959 ]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 30.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Γρυπάρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.31 Έργον κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού οδών Αγίων Αναργύρων (από Μπότσαρη - Κραυσίδωνος) [1959 ]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.30 Έργον κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού οδού Κουντουριώτου (από Παπαδιαμάντη έως Βύρωνος) [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 100.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Κουντουριώτου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.27 Έργον κατασκευής υδατόπηκτου σκυρωτού οδού Ανθίμου Γαζή [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 80.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.38 Έργον κατεδάφισης ερειπωμένων κτισμάτων φωταερίου και διαμόρφωση χώρου αυτού. [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 72.000 δρχ)
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Περιοχή φωταερίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.36 Έργον κατεδάφισης και ανακατασκευής μανδρότοιχου Δημοτικού Νεκροταφείου. [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 200.000 δρχ.)
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Περιοχή νεκροταφείου
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.37 Έργον σύνδεσης δημοτικού δικτύου ύδρευσις συνοικίας Καραγάτς μετά δημοτικού δυκτύου ύδρευσης Καλλιθέας. [1959 ]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.47 Έργον: κατασκευή κρασπεδορείθρων εκ σκυροδέματος οδού Αγίων Αναργύρων. [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 80.000 δρχ.).
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.44 Έργον: κατασκευή κρασπεδορείθρων εκ σκυροδέματος οδού Περραιβού (από Αναλήψεως έως Εθνικής Αντιστάσεως) [1959 ]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 36.000 δρχ. Έναρξις 18.9.59).
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Περραιβού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.45 Έργον: κατασκευή κρασπεδορείθρων εκ σκυροδέματος της οδού Κουντουριώτου [1959 ]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 63.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Κουντουριώτου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.48 Έργον: κατασκευή κρασπεδορείθρων οδού Βασσάνη - Μακρινίτσης - Σαρακηνού [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Βασσάνη (Βόλος)
Οδός Μακρινίτσης (Βόλος)
Οδός Σαρακηνού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.84 Έργον: κατασκευή υδατόπηκτου σκυρωτού δια θραυστών σκύρων οδού Κωνσταντά (από Αχιλλέως εως Ελευθερίου Βενιζέλου) [1959 ]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Κωνσταντά (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.39 Καθαρισμός οδοστρωμάτων και ρείθρων διαφόρων οδών της πόλεως Βόλου. [1959 ]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.25 Κατασκευή υδατόπηκτου σκυρωτού οδού Μεταμορφώσεως [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - χρηματικά εντάλματα, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 41.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Μεταμορφώσεως (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.169 Κατάστασις ημερήσιας απασχόλησης εργατών δια κρασπεδορείθρων οδού Περραιβού και διάφορα άλλα έγγραφα Μιχαηλίδη. [1959]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού
Διεύθυνση
Οδός Περραιβού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.225 Κατάστασις ημερομισθίων εργοδηγού, επιστατών και εργατών δια κατασκευήν υδατόπηκτου σκυρωτού εκ θραυστών σκύρων οδού Κουμουνδούρου. [1959 ]
Περιεχόμενο
Κατασκευή έργου επί της Κουμουνδούρου από Γαλλίας έως Μαγνήτων .
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού
Διεύθυνση
Οδός Κουμουνδούρου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.49 Κρασπεδορείθρα Γαμβέτα - Σταθά [1959 ]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Γαμβέτα (Βόλος)
Οδός Σταθά (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.229 Κτήριον Φιλαρμονικής και Ωδείου Βόλου. Τιμολόγιον κτηρίου Φιλαρμονικής. Αρχιτέκτων Α.Φ. Φιλιππίδη. [1959]
Περιεχόμενο
2 αντίγραφα
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημοτικού Ωδείου Βόλου
Συλλογικό όργανο
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Δημοτικό Ωδείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια Κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.230 Κτήριον Φιλαρμονικής και Ωδείου Βόλου. Ανάλυσις τιμών. Αρχιτέκτων Α.Φ. Φιλιππίδης. [1959]
Περιεχόμενο
2 αντίγραφα
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημοτικού Ωδείου Βόλου
Συλλογικό όργανο
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Δημοτικό Ωδείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.227 Κτήριον Φιλαρμονικής και Ωδείου Βόλου. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων. Αρχιτέκτων Α.Φ. Φιλιππίδης. [1959 ]
Περιεχόμενο
2 αντίγραφα
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημοτικού Ωδείου Βόλου
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Ωδείο Βόλου
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.231 Κτήριον Φιλαρμονικής και Ωδείου Βόλου. Διακήρυξις κτηρίου Φιλαρμονικής. Αρχιτέκτων Α.Φ. Φιλιππίδης. [1959 ]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημοτικού Ωδείου Βόλου
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Ωδείο Βόλου
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.228 Κτήριον Φιλαρμονικής και Ωδείου Βόλου. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Αρχιτέκτων Α.Φ Φιλιππίδης. [1959 ]
Περιεχόμενο
2 αντίγραφα
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημοτικού Ωδείου Βόλου
Συλλογικό όργανο
Δημοτικό Ωδείο Βόλου
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.226 Κτήριον Φιλαρμονικής και Ωδείου Βόλου. Προϋπολογισμός κτηρίου Φιλαρμονικής. [1959]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός προσφοράς κτηρίου Φιλαρμονικής (2 αντίγραφα)
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημοτικού Ωδείου Βόλου
Συλλογικό όργανο
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Δημοτικό Ωδείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.225 Κτήριον Φιλαρμονικής και Ωδείου Βόλου. Προϋπολογισμός κτηρίου Ωδείου. [1959 ]
Περιεχόμενο
2 αντίγραφα προϋπολογισμού προσφοράς κτηρίου Ωδείου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημοτικού Ωδείου Βόλου
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Συλλογικό όργανο
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Δημοτικό Ωδείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.224 Κτήριον Φιλαρμονικής και Ωδείου Δήμου Βόλου. Στατικοί αντισεισμικοί υπολογισμοί. [1959]
Περιεχόμενο
2 αντίγραφα των υπολογισμών. Υπογράφει ο Κρίτων Δ.Παπαδόπουλος (πολιτικός μηχανικός)
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημοτικού Ωδείου Βόλου
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Συλλογικό όργανο
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Δημοτικό Ωδείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.28 Κτήριον Φιλαρμονικής και Ωδείου Δήμου Βόλου. Στατική και αντισεισμική μελέτη. Φάκελος σχεδίων [1959]
Περιεχόμενο
13 σχέδια
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημοτικού Ωδείου Βόλου
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Δημοτικό Ωδείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.27 Κτήριον Φιλαρμονικής και Ωδείου Δήμου Βόλου-Στατική και αντισεισμική μελέτη. Φάκελος σχεδίων [1959]
Περιεχόμενο
13 σχέδια
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημοτικού Ωδείου Βόλου
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Δημοτικό Ωδείο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.24 Σκυρωτά Δον Δαλεζίου, Καποδιστρίου, Βλαχάβα, Τάκη Οικονομάκη. [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 150.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Τάκη Οικονομάκη (Βόλος)
Οδός Βλαχάβα (Βόλος)
Οδός Καποδιστρίου (Βόλος)
Οδός Δον Δαλεζίου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.33 Σκυρωτά οδού Ξενοφώντος [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 95.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Ξενοφώντος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.21 Φάκελος Νο 1 δικαιολογητικών έργου Κωνσταντά (από Αχιλλέως έως Ελευθέριου Βενιζέλου) [1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 170.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Κωνσταντά (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.26 Φιλιππίδης, Αργύρης Φιλαρμονική και Ωδείο Βόλου. Σχέδια [1959]
Περιεχόμενο
2 αντίγραφα σχεδίων Φιλαρμονικής και Ωδείου από 1 έως 6 από 10 έως 17.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημοτικού Ωδείου Βόλου
Συλλογικό όργανο
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Δημοτικό Ωδείο Βόλου
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1379)Τεκμήριο 17.26 (1) Σχέδιο κτηρίου Φιλαρμονικής και Ωδείου. Σχέδια εκτελέσεως. Κάτοψη ισογείου .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
1,14*0,70cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
2 αντίγραφα
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1380)Τεκμήριο 17.26 (2) Σχέδιο κτηρίου Φιλαρμονικής και Ωδείου. Σχέδια εκτελέσεως. Κάτοψη ορόφου .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Φεβρουάριος 1959
Διαστάσεις
1,12*0,69cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
2 αντίγραφα
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1381)Τεκμήριο 17.26 (3) Κτήριο Φιλαρμονικής και Ωδείου Βόλου. Σχέδια εκτελέσεως. Κάτοψη δώματος .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Φεβρουάριος 1959
Διαστάσεις
1,14*0,65cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
2 αντίγραφα
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1382)Τεκμήριο 17.26 (4) Κτήριο Φιλαρμονικής και Ωδείου Βόλου. Σχέδια εκτελέσεως. Όψεις .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Φεβρουάριος 1959
Διαστάσεις
1,14*0,66cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
2 αντίγραφα
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1383)Τεκμήριο 17.26 (5) Κτήριο Φιλαρμονικής και Ωδείου Βόλου. Σχέδια εκτελέσεως. Όψεις .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Φεβρουάριος 1959
Διαστάσεις
0,79*0,64cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
2 αντίγραφα
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1383)Τεκμήριο 17.26 (6) Κτήριο Φιλαρμονικής και Ωδείου Βόλου. Σχέδια εκτελέσεως. Τομές .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Φεβρουάριος 1959
Διαστάσεις
1,14*0,65cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
2 αντίγραφα
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.236 Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομείον Βόλου. Οικοδομικαί Εργασίαι. Προϋπολογισμός απαιτούμενης δαπάνης [1959 - 1960]
Περιεχόμενο
Μελέτη της Υπηρεσίας Κατασκευών, της Διεύθυνσης Ειδικών Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό όργανο
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Νοσοκομεία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.235 Γενικόν Νοσοκομείο Βόλου [1948 - 1952]
Περιεχόμενο
Περιέχει ένα τοπογραφικό του 1948, 2 σχέδια κατόψεων θεμελιώσεως του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου του μηχανικού Κασσιόπουλου (χωρίς χρονολογίες), κατόψεις και τομές του 1952 και 1953
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία -- Σχέδιο και κατασκευή
Συλλογικό όργανο
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1349)Τεκμήριο 17.235 (1) Τοπογραφικό από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως Βόλου του νοσηλευτικού ιδρύματος Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου. Απόσπασμα .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
22/4/1948
Διαστάσεις
0,77*0,51cm
Κλίμακα
1:500
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο. Σημειώνεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου χωρίς το όνομα του υπεύθυνου της σχεδίασης.
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1350)Τεκμήριο 17.235 (2) Σχέδιο Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου. Κάτοψη ημιυπογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Φεβρουάριος 1952
Υπεύθυνος σχεδίασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Διατάσεις
0,65*0,52cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο που υπογράφεται και από τον εργοδηγό του Δήμου Μπολώτα Ν.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μπολώτας, Νίκος
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1351)Τεκμήριο 17.235 (3) Σχέδιο Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου. Κάτοψη Α' ορόφου..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Νοέμβριος 1953
Υπεύθυνος σχεδίασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Διαστάσεις
0,71*0,53cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μπολώτας, Νίκος
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1352)Τεκμήριο 17.235 (4) Κάτοψη υπογείου Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,65*0,52cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Φωτοαντίγραφο, χωρίς ημερομηνίες και υπογραφές.
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1353)Τεκμήριο 17.235 (5) Σχέδιο Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου. Τομή 1-2-3-4-5-6. Τομή 7-8.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,62*0,32cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο, χωρίς ημερομηνίες και υπογραφές.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.237 Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Προϋπολογισμός προσφοράς [1959 - 1960]
Περιεχόμενο
Μελέτη της Υπηρεσίας Κατασκευών, της Διεύθυνσης Ειδικών Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό όργανο
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.116 Έργα Ο.Α.Α.Α. 1959 που εκτελέστηκαν. Αντίγραφα. Συγκριτικοί πίνακες 1959-60 [1959 - 1960]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.43 Έργον κατασκευής κρασπεδορείθρων και ρείθρων διαφόρων οδών [1959 - 1960]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - τιμολόγια, πίνακες τιμών, καταστάσεις ημερομισθίων. (Προϋπολογισμός 100.000 δρχ.)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.85 Έργον: κατασκευή κρασπεδορείθρων οδού Βόλου - Λαρίσης και 2ας Νοεμβρίου (παρά την πλατεία Ρήγα Φεραίου) [1959 - 1961]
Περιεχόμενο
Αναλυτικές επιμετρήσεις, ημερομίσθια, απολογισμοί.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Βόλου - Λάρισας (Βόλος)
Οδός 2ας Νοεμβρίου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.99 Σχετικά έργων ΟΑΑΑ 1966. Τεχνικαί επιμετρήσεις [1959 - 1966]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.82 Κατασκευή κρασπεδορείθρων [1960]
Περιεχόμενο
Τεχικές εκθέσεις, προϋπολογισμοί, καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.19 Κατάσταση παράδοσης- παραλαβής επιμέρους στοιχείων γραφικών κ.λ.π. [1960]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημόσιου τομέα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.390 Γενικόν μητρώον οδών πόλεως Βόλου και Νέας Ιωνίας 1960 [1960 ]
Περιεχόμενο
Ονομαστικές καταστάσεις και καταστάσεις ερειπωμένων και ετοιμόρροπων οικιών
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Δρόμοι
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Βόλος -- Κατοικίες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.238 Γενικόν Νοσοκομείον Βόλου. Τιμολόγιον προσφοράς [1960]
Περιεχόμενο
Μελέτη της Υπηρεσίας Κατασκευών, της Διεύθυνσης Ειδικών Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό όργανο
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.230 Εισπράξεις εκ κατασκευής κρασπεδορείθρων [1960]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.172 Ηλεκτρικά Νεκροταφείου και ύδρευσις Καλλιθέας [1960 ]
Περιεχόμενο
Τεχνικές εκθέσεις, προσφορές
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ύδρευση -- Περιοχή Καλλιθέας
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Περιοχή νεκροταφείου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.138 Μελέτη κατασκευής διαφόρων οδών της πόλεως Βόλου και μελέτη κατασκευής Δημαρχιακού Μεγάρου παρά την πλατεία Ρήγα Φεραίου [1960 ]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημαρχείου
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.18 Φάκελος προμηθευτού Παύλου Φλαμπούρη [1960]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημόσιου τομέα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.118 Τεχνικά έργα Δήμου Βόλου [1960 - 1961]
Περιεχόμενο
Συντήρηση δικτύου υπονόμων, τοποθέτηση ειδικών λαμπτήρων φωτισμού, ασφαλτοστρώσεις οδού Περραιβού και Αγίου Δημητρίου, επουλώσεις οδού Ιάσονος, κρασπεδορείθρα Βόλου - Λαρίσης, αντικατάσταση ηλεκτρικής εγκατάστασης Νεκροταφείου, προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Αποχέτευση
Βόλος -- Φωτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.81 Έργον: κατασκευή κρασπεδορείθρων εκ σκυροδέματος της οδού Φιλίππου Ιωάννου. [1960 - 1961]
Περιεχόμενο
Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Φιλίππου Ιωάννου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.68 Έργον: Κατασκευή υδατόπηκτου οδοστρώματος δια σκύρων θραυστών της οδού Βλαχάβα (από Πολυμέρη έως Γιάννη Δήμου. Προϋπολογισμός 450.000 δρχ) [1960 - 1964]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Βλαχάβα (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.175 Σχέδια κατασκευής αγωγών διαφόρων οδών της πόλεως Βόλου [1960 - 1980]
Περιεχόμενο
Σχέδια
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.92 Αντιπλημμυρικός χάνδαξ. Έργα εις Νέαν Δημητριάδα [1961]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις και κατασκευή υδατόπηκτου οδοστρώματος και κρασπεδορείθρων διαφόρων δημοτικών οδών.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Περιοχή Νέας Δημητριάδας -- Αντιπλημμυρικά έργα
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.89 Αριστοτέλους [1961]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού.
Σημείο πρόσβασης
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού
Διεύθυνση
Οδός Αριστοτέλους (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.90 Γλάδστωνος [1961 ]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού, ημερομίσθια ανά ειδικότητα
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού
Διεύθυνση
Οδός Γλάδστωνος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.226 Δελτία καταστάσεων ημερομίσθιων διαφόρων έργων [1961 ]
Σημείο πρόσβασης
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.185 Διαμόρφωσις πλατείας Ρήγα Φεραίου [1961]
Περιεχόμενο
Κατάσταση απασχοληθέντος προσωπικού προβληθέντα ποσά ημερομισθίων ανά ειδικότητα
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.83 Επιμετρήσεις, δικαιολογητικά των υπολόγων [1961 ]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις προσωπικού, επιμετρήσεις.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.95 Έργον: κατασκευή υδατόπηκτου οδοστρώματος δια σκύρων θραυστών της οδού Δημάρχου Γεωργιάδου. (Προϋπολογισμός 900.000 δρχ) [1961]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Δημάρχου Γεωργιάδου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.93 Έργον: κατασκευή υδατόπηκτου οδοστρώματος δια σκύρων θραυστών της οδού Ρήγα Φεραίου [1961]
Περιεχόμενο
Πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών, τιμολόγια.
Σημείο πρόσβασης
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Ρήγα Φεραίου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.94 Έργον: κατασκευή υδατόπηκτου οδοστρώματος δια σκύρων θραυστών της οδού Δημάρχου Γεωργιάδου. (Προϋπολογισμός 900.000) [1961]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Δημάρχου Γεωργιάδου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.140 Έργον: Κατεδαφίσεις κτηρίων παρά το φωταέριον και εις οικόπεδον του Δήμου Βόλου παρά των οδών Βόλου - Λαρίσης και Παπακυριαζή. [1961]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Περιοχή φωταερίου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.88 Κουταρέλια [1961]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού
Διεύθυνση
Οδός Κουταρέλια (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.86 Κρασπεδορείθρα οδού Ρήγα Φεραίου [1961]
Περιεχόμενο
Πρωτόκολλο παραλαβής έργου, δαπάνες, επιμετρήσεις, προμετρήσεις
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Ρήγα Φεραίου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.87 Κρασπεδορείθρα οδού Ρήγα Φεραίου [1961]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού,
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού
Διεύθυνση
Οδός Ρήγα Φεραίου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.91 Μπασδέκη [1961]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού , ημερομίσθια ανά ειδικότητα
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού
Διεύθυνση
Οδός Μπασδέκη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.240 Φάκελος δελτίων προγραμμάτων των έργων έναρξις 16/2/1961 [1961 ]
Περιεχόμενο
Προγράμματα εργασίας
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.96 Έργον: κατασκευή υδατόπηκτου σκυρωτού δια θραυστών σκύρων της οδού Νικόλαου Γάτσου. [1961 ]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις ημερομισθίων εργατών ασχοληθέντων σε έργα αστικής οδοποιϊας
Σημείο πρόσβασης
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.184 Έργον: χωματουργικαί εργασίαι διαμόρφωσεως πλατείας Ρήγα Φεραίου.(Προϋπολογισμός 200.000 δρχ. [1961 - 1962]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Πλατείες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.227 Καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού [1961 - 1962]
Περιεχόμενο
5 βιβλία
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.31 Μελέτη φωτισμού οδού Βόλου-Λαρίσης από γέφυρας Κρασίδωνος μέχρι γραμμών Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους [1961 - 1963]
Περιεχόμενο
Υποφάκελοι απολογιστικών στοιχείων οδού Λαρίσης Δήμου Βόλου, και συμφωνητικών εργολαβίας, τεχνικές εκθέσεις, δαπάνες κ.α.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Φωτισμός
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Φωτισμός
Διεύθυνση
Οδός Βόλου - Λάρισας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.17 Φάκελος αδρανών υλικών έργων: Ασφαλτικά διαφόρων ειδών [1961 - 1964]
Περιεχόμενο
Πίνακας προσκομισθέντων υλικών
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.241 Φάκελος προγραμμάτων έργου κατασκευής κρασπεδορείθρων οδού Βλαχάβα. Έργα 1962 [1962]
Περιεχόμενο
Προγράμματα κατασκευής
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Βλαχάβα (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.16 Προγράμματα εργασίας διαφόρων έργων [1962]
Περιεχόμενο
Προγράμματα εργασίας κατασκευής
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.111 Απόδοσεις λογαριασμού εις Ο.Α.Α.Α. 1962 [1962]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.112 Έργα Ο.Α.Α.Α. 1962. Καταστάσεις υπόχρεων παρόδων δια την πληρωμήν της αναλογούσης δαπάνης λόγω κατασκευής κρασπεδορείθρων. [1962 ]
Περιεχόμενο
Βεβαιωτικοί κατάλογοι ιδιοκτητών για την πληρωμή της ανάλογης προς αυτούς δαπάνης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.231 Έργον: επισκευή διαπλάτυνσης και ασφαλτόστρωσης της οδού Αναλήψεως. Προϋπολογισμός 840.000 δρχ. [1962]
Περιεχόμενο
Πρωτόκολλα, αποδείξεις, τιμολόγια
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Αναλήψεως (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.120 Έργον: Επισκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων περιοχής Παλαιών [1962]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις, πρωτοκολλημένες αποφάσεις
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι -- Περιοχή Παλιών

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.58 Έργον: κατασκευή οδοστρωμάτων παρόδων περικλειομένων μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Μεταμορφώσεως, Αλεξάνδρας, Ιάσονος. [1962 ]
Περιεχόμενο
Τεχνικές εκθέσεις, εγκύκλιος, διαβιβαστικό.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.59 Κατασκευή κρασπεδορείθρων και επισκευή οδοστρώματος της οδού Ανθίμου Γαζή (από Παγασών μέχρι παροχθίου Αναύρου). [1962]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.139 Κατεδάφισις κτηρίων παρά το Φωταέριον και του οικοπέδου του Δήμου Βόλου. Φάκελος δικαιολογητικών του υπ' αριθμόν 33827 λεωφορείου Φορντ. [1962]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού, ημερομίσθια ανά ειδικότητα, επιμετρήσεις εργασιών, απολογισμός δαπάνης.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Περιοχή φωταερίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.224 Κρασπεδορείθρα Βλαχάβα. 1962 [1962 ]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά έργου, καταστάσεις προσωπικού, πρόγραμμα κατασκευής.
Σημείο πρόσβασης
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού
Διεύθυνση
Οδός Βλαχάβα (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 2.108 Ο.Α.Α.Α./1962. Δαπάναι πραγματοποιηθείσαι εκ χρηματοδοτήσεως υπό Ο.Α.Α.Α. [1962 ]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.252 Σχέδια Δημαρχείου Βόλου [1962 ]
Περιεχόμενο
1) 23 σχέδια σωληνώσεων αποχετεύσεων αερισμού, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και γραμμών του ΟΤΕ. 2) 25 σχέδια κατόψεων τομών, όψεων.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημαρχείου -- Σχέδιο και κατασκευή

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.251 Σχέδια στατικής μελέτης Δημαρχείου Βόλου [1962]
Περιεχόμενο
2 σχέδια του αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη. Ξυλότυπος επικαλύψεως κτηρίου, ξυλότυπος δαπέδου ισογείου. Επιστολή Δημήτρη Πικιώνη - Αθαν. Κουτσογιάννη στο Δήμαρχο για λεπτομέρειες του έργου εκπόνησης μελέτης για το Δημαρχείο του Βόλου.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημαρχείου -- Σχέδιο και κατασκευή
Όνομα προσώπου
Πικιώνης, Δημήτρης Π.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.211 Φάκελος δικαιολογητικών αλλαγής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δημοτικού καταστήματος [1962]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά για έργα στην Πλατεία Ελευθερίας και τα υπόγεια αποχωρητήρια, στη φρουταγορά, στο οίκημα της Φιλαρμονικής, στο γκαράζ και στην αντλία του τελωνείου.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Τελωνείο
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Ελευθερίας
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου
Bόλος -- Δημόσια έργα -- Φρουταγορά

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.229 Έργον διαμόρφωσις κυκλοφοριακού κόμβου παρά το Φωταέριο. Προϋπολογισμός 1.060.000δρχ [1962 - 1963]
Περιεχόμενο
Τιμολόγια σχετικά με το έργο
Σημείο πρόσβασης
Κυκλοφοριακή τεχνική -- Βόλος -- Κόμβος Φωταέριου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Περιοχή Φωταερίου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.202 Έργον: επισκευαί ασφαλτικών οδοστρωμάτων διαφόρων δημοτικών οδών [1962 - 1963]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, πίνακας βασικών τιμών, προϋπολογισμός, καταστάσεις πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων.
Σημείο πρόσβασης
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.254 Πικιώνης, Δημήτρης Π. Μελέτη Δημαρχείου Βόλου. Σχέδια οικοδομικών [1962 - 1963]
Τα σχέδια υπογράφονται επίσης από τον Πικιώνη Πέτρο (αρχιτέκτονα) κια τον Κουτσογιάννη Θανάση (αρχιτέκτονα), ενώ ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων με τελευταία ημερομηνία θεώρησης από τον Διευθυντή των Δημοσίων Έργων στις 12/9/1963.
Περιεχόμενο
26 σχέδια που αφορούν, κατόψεις υπογείου, ισογείου, ορόφου, στέγης, τομές, ξύλινους διάκοσμους, λεπτομέρειες ψευδοροφών, κουφωμάτων, παραθύρων.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημαρχείου
Όνομα προσώπου
Πικιώνης, Δημήτρης Π.
Πικιώνης, Πέτρος
Κουτσογιάννης, Θανάσης
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1383)Τεκμήριο 17.254 (1) Σχέδιο Δημαρχείου Βόλου. Κάτοψη υπογείου .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Αύγουστος 1962
Διαστάσεις
1,11*0,80cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές. Στο φάκελο υπάρχουν άλλα 2 αντίγραφα του σχεδίου.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1386)Τεκμήριο 17.254 (2) Σχέδιο Δημαρχείου Βόλου. Κάτοψη ισογείου. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Αύγουστος 1962
Διαστάσεις
1,02*0,72cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές ελέγχου και θεώρησης. Στο φάκελο υπάρχουν άλλα 2 αντίγραφα του σχεδίου.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1387)Τεκμήριο Σχέδιο Δημαρχείου Βόλου. Κάτοψη ορόφου .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Αύγουστος 1962
Διαστάσεις
1,02*0,72cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές ελέγχου και θεώρησης. Στο φάκελο υπάρχουν άλλα 2 αντίγραφα του σχεδίου.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1388)Τεκμήριο 17.254 (4) Σχέδιο Δημαρχείου Βόλου. Κάτοψη στέγης .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Αύγουστος 1962
Διαστάσεις
1,10*0,77cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές ελέγχου και θεώρησης. Στο φάκελο υπάρχουν άλλα 2 αντίγραφα του σχεδίου.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1389)Τεκμήριο 17.254 (5) Σχέδιο Δημαρχείου Βόλου. Όψη νοτιο - ανατολική. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Αύγουστος 1962
Διαστάσεις
1,08*0,52cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές ελέγχου και θεώρησης. Στο φάκελο υπάρχουν άλλα 2 αντίγραφα του σχεδίου.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1390)Τεκμήριο 17.254 (6) Σχέδιο Δημαρχείου Βόλου. Όψη βορειοδυτική .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Αύγουστος 1962
Διαστάσεις
1,10*0,53cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές ελέγχου και θεώρησης. Στο φάκελο υπάρχουν άλλα 2 αντίγραφα του σχεδίου.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1391)Τεκμήριο 17.254 (7) Σχέδιο Δημαρχείου Βόλου. Όψη βορειοανατολική .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Αύγουστος 1962
Διαστάσεις
0,92*0,52cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές ελέγχου και θεώρησης. Στο φάκελο υπάρχουν άλλα 2 αντίγραφα του σχεδίου.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1392)Τεκμήριο 17.254 (8) Σχέδιο Δημαρχείου Βόλου. Όψη νοτιοδυτική .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Αύγουστος 1962
Διαστάσεις
1,02*0,52cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές ελέγχου και θεώρησης. Στο φάκελο υπάρχουν άλλα 2 αντίγραφα του σχεδίου.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1393)Τεκμήριο 17.254 (9) Σχέδιο Δημαρχείου Βόλου. Κατά μήκος τομή Γ- Δ .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Αύγουστος 1962
Διαστάσεις
1,10*0,59cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές ελέγχου και θεώρησης. Στο φάκελο υπάρχουν άλλα 2 αντίγραφα του σχεδίου.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1394)Τεκμήριο 17.254 (10) Σχέδιο Δημαρχείου Βόλου. Τομή κατά πλάτος Α-Β .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Αύγουστος 1962
Διαστάσεις
0,88*0,54cm
Κλίμακα
1:50
Σημειώση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές ελέγχου και θεώρησης. Στο φάκελο υπάρχουν άλλα 2 αντίγραφα του σχεδίου.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.253 Σχέδια στατικής μελέτης Δημαρχείου Βόλου [1962 - 1963]
Περιεχόμενο
Ξυλότυποι: 1) θεμελίωσεως, 2) δαπέδου ισογείου 3) οροφής ισογείου 4) οροφής α' ορόφου, 5) επιλύψεως κτηρίου, σχέδιο σιδηράς στέγης. Έκθεση γενικών αποδοχών της στατικής μελέτης
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημαρχείου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.232 Φρουταγορά. Λαχαναγορά [1962 - 1969]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση υποστέγων και λοιπών εγκαταστάσεων 1969, του πολιτικού μηχανικού Κρίτωνα Παπαδόπουλου. Επίσης, σχέδιο διατάξεων 1962, σχέδια λεπτομερειών: νιπτήρων, γραφείων, πρεσσαριστής θύρας, σιδηρών παραθύρων, φρεατίων, σχέδιο γενικής διατάξεως, σχέδιο κατασκευής υποστέγου, σχέδιο υποστέγου λιανικής πώλησης, όψεις πλευράς καφενείου και πλευράς συγκροτήματος W.C., κάτοψη γωνιαίων καταστημάτων. όψη προς οδό Αναύρου, σχέδια αποχετεύσεων δωματίων.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Φρουταγοράς - Λαχαναγοράς

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.183 Έργον: κατασκευή κρασπεδορείθρων και διαμόρφωσις κηπαρίων πλατείας Ρήγα Φεραίου. [1963 ]
Περιεχόμενο
Τιμολόγια υλικών για την κατασκευή έργων, πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής υλικών. Προϋπολογισμός 200.000 δρχ.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια έργα
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.391 Βιβλίον κτηματολογίου Δήμων και Κοινοτήτων [1963 ]
Θέμα
Πολεοδομία -- Βόλος
Κτηματολόγια -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.199 REPER των οδών μεταξύ Παγασών - 2ας Νοεμβρίου - Αναπαύσεως και Αριστοτέλη Ζάχου [1963 ]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.64 Διάφοραι επιμετρήσεις Δραγογιάννη. Άσφαλτα [1963 ]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις Δραγογίαννη - άσφαλτα
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.200 Έργον: επισκευαί ασφαλτικών οδοστρωμάτων διαφόρων δημοτικών οδών. [1963 ]
Περιεχόμενο
Ανάλυση τιμών, πίνακες τιμών, αλληλογραφία, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, ημερομίσθια, επιμετρήσεις, τεχνικές εκθέσεις
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.201 Έργον: επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων διαφόρων δημοτικών οδών [1963 ]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, καταστάσεις πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.66 Έργον: κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Ανθίμου Γαζή. [1963 ]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά έργου, προϋπολογισμού 740.000 δρχ.
Σημείο πρόσβασης
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.65 Έργον: κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Ανθίμου Γαζή. [1963 ]
Περιεχόμενο
Τιμολόγια έργου προϋπολογισμού 740.000 δρχ.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.67 Έργον: κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Σταθά [1963 ]
Σημείο πρόσβασης
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Σταθά (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.114 Ο.Α.Α.Α. Έργον κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Ιατρού Τζάνου (από Γαρέφη έως Νικολάου Πλαστήρα) [1963]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός έργου 200.000 δρχ.Υποφάκελος: καταγραφή ιδιοκτησιών σε διαφόρες οδούς της πόλης
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Ιατρού Τζάνου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.113 Ο.Α.Α.Α. Έργον κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Σταθά (από Αργοναυτών - Γιάννη Δήμου). [1963]
Σημείο πρόσβασης
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Σταθά (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 2.109 Ο.Α.Α.Α./1963. Δαπάναι πραγματοποιηθείσαι εκ χρηματοδοτήσεως Ο.Α.Α.Α. [1963 ]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.374 Τεχνική. [Βιβλίον καταχωρήσεως εκθέσεων αναλήψεως δαπανών] [1963 - 1964]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.97 Βιβλίον παρακολουθήσεως υπολοίπων πιστώσεων διαφόρων έργων Ο.Α.Α.Α. [1963 - 1964]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.176 Κατασκευή υπονόμων οδού Δημητριάδος [1963 - 1964]
Περιεχόμενο
Πίνακες προϋπολογισθέντων ημερομισθίων, εκθέσεις, προϋπολογισμοί, πίνακες, αναλυτικές τιμές. Εμπεριέχεται φάκελος δικαιολογητικών κατασκευής κρασπεδορείθρων διαφόρων δημοτικών οδών.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Αποχέτευση
Διεύθυνση
Οδός Δημητριάδος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.233 Φρουταγορά. Λαχαναγορά [1964 - 1969]
Περιεχόμενο
1) Σχέδιο γενικής διατάξεως δικτύου. 2) κατόψεις πλευράς συγκροτήματος (2V-Λ). 3) σχέδιο γενικής διατάξεως αποχετεύσεων. 4) μηκοτομές αγωγών αποχετεύσεως. 5) σχέδιο γενικής διάταξης ηλεκτρικών συσκευών. 6) γενική διάταξη καλωδίων στο σωληναίο δίκτυο. 7) ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υποστέγων λιανικής πώλησης. 8) ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καφενείου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις συγκροτήματος W.C., ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις γωνιαίων καταστημάτων γραφείου ελέγχου, 9) κατάλογος δαπανών εργασιών
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Αποχέτευση -- Περιοχή Παλιών

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.63 Έργον: κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Διός (Νέα Δημητριάδα) [1965]
Περιεχόμενο
Πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και αφανών εργασιών, τιμολόγια.
Σημείο πρόσβασης
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Διός (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.62 Πίνακες εμφαίνοντες τους υπόχρεους καταβολής της δαπάνης κατασκευής κρασπεδορείθρων από το Δήμο. [1965 ]
Περιεχόμενο
Οδοί: Δημάρχου Γεωργιάδου, Κωνταντίνου Καρτάλη, Αναλήψεως έως Λόρδου Βύρωνος, Ανθίμου Γαζή, Σταθά (από Ρήγα Φεραίου - Μαγνήτων), Βόλτου, Τάκη Οικονομάκη (από Καρτάλη έως Γαμβέτα)
Σημείο πρόσβασης
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.122 Επισκοπή, Αχιλλοπούλου, Σπύρου Σπυρίδη [1965 ]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, βασικές τιμές.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Σπύρου Σπυρίδη (Βόλος)
Οδός Επισκοπής (Βόλος)
Οδός Αχιλλοπούλου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.63 Έργον: Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Διός (Νέα Δημητριάδα). [1965]
Περιεχόμενο
Πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και αφανών εργασιών, τιμολόγια.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Διός (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 2.110 Ο.Α.Α.Α. 1965. Βιβλίο απουσίας εργατοτεχνιτών έργων. [1965]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.240 Σχέδια Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου Κληροδότημα Κυριαζή [1965 ]
Τα σχέδια που είναι ακριβή αντίγραφα, υπογράφονται από τους Προϊσταμένους του αρχιτεκτονικού και του κατασκευστικού τμήματος, τον αρχιτέκτονα, το μηχανικό και τον Διευθυντή που το θεωρεί.
Περιεχόμενο
Κατόψεις ορόφων, όψεις και τομές, λεπτομέρειες αντισεισμικών κατασκευών
Συλλογικό όργανο
Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου. Κληροδότημα Δαμιανού Κυριαζή
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδική Τεχνική Υπηρεσία. Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Βιβλιοθήκες -- Σχέδιο και κατασκευή
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1395)Τεκμήριο 17.240 (1) Σχέδιο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου Κληροδότημα Κυριαζή. Κάτοψη ισογείου .
Ημερομηνία θεώρησης
6/12/1965
Διαστάσεις
1,02*0,71cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1396)Τεκμήριο 17.249 (2) Σχέδιο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου Κληροδότημα Κυριαζή. Κάτοψη 1ου ορόφου .
Ημερομηνία θεώρησης
6/12/1965
Διαστάσεις
1,02*0,71cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1397)Τεκμήριο 17.240 (3) Σχέδιο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου Κληροδότημα Κυριαζή. Κάτοψη μεσορόφου .
Ημερομηνία θεώρησης
6/12/1965
Διαστάσεις
1,05*0,71cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1398)Τεκμήριο 17.240 (4) Σχέδιο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου Κληροδότημα Κυριαζή. Όψεις .
Ημερομηνία θεώρησης
6/12/1965
Διαστάσεις
1,05*0,71cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1399)Τεκμήριο 17.240 (5) Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Κληροδότημα Κυριαζή. Τομές και κάτοψη δώματος .
Ημερομηνία θεώρησης
6/12/1965
Διαστάσεις
1,02*0,71cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1400)Τεκμήριο 17.240 (6) Σχέδιο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου Κληροδότημα Κυριαζή. Τομές .
Ημερομηνία θεώρησης
6/12/1965
Διαστάσεις
0,70*0,69cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1401)Τεκμήριο 17.240 (7) Σχέδιο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου Κληροδότημα Κυριαζή. Τομές .
Ημερομηνία θεώρησης
6/12/1965
Διαστάσεις
1,00*0,70cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital archival object (http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=1402)Τεκμήριο Λεπτομέρειες αντισεισμικών κατασκευών Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου.
Ημερομηνία θεώρησης
14/8/1964
Διαστάσεις
1,10*0,75cm
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.61 Δαπάναι κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Χείρωνος (από Ορφανοτροφείου έως Αναπαύσεως). [1965 - 1966]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Χείρωνος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.131 Έργον: κατασκευή αναψυκτηρίου Πλατείας Ελευθερίας [1965 - 1966]
Περιεχόμενο
Σχέδια, έγγραφα, καταστάσεις, σχετικές με την κατασκευή του αναψυκτηρίου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Αναψυκτήριο Πλατείας Ελευθερίας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.107 Ανακαίνιση οδοστρώματος και επισκευή κρασπεδορείθρων της οδού Ασκληπιού (από Αλεξάνδρας έως Νικολάου Πλαστήρα). [1965 - 1966]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις, τεχνική έκθεση, προμετρήσεις
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Ασκληπιού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.100 Ανακαίνισις οδοστρώματος και επισκευαί κρασπεδορείθρων της οδού Κανάρη (από Ανθίμου Γαζή έως Πολυμέρη) [1965 - 1966]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Κανάρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.102 Έργα Ο.Α.Α.Α. 1966. Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Βυζιηνού (από Γ. Δήμου έως Μαβίλη) [1965 - 1966]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Βυζιηνού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.106 Έργα Ο.Α.Α.Α. 1966. Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Μακρινίτσης (από Αναλήψεως έως 2ας Νοεμβρίου) [1965 - 1966]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Μακρινίτσης (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.105 Έργα Ο.Α.Α.Α. 1966. Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Ξενοφώντος (από Παπαδιαμάντη έως Αλεξάνδρας) [1965 - 1966]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Ξενοφώντος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.104 Έργα Ο.Α.Α.Α. 1966. Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Φιλίππου Ιωάννου (από Γαλλίας έως Αναλήψεως) [1965 - 1966]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Φιλίππου Ιωάννου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.123 Έργον: επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων διαφόρων δημοτικών οδών. [1965 - 1966]
Περιεχόμενο
Πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών, πίνακας τιμών, επιμετρήσεις ασφαλτικών, καταστάσεις προσωπικού.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.101 Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Δευκαλίωνος (από Αλκίστιδος έως Αγίου Δημητρίου) [1965 - 1966]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αιτήσεις. (Προϋπολογισμός 200.000 δρχ)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Δευκαλίωνος (Βόλος)
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.103 Κατασκευή οδοστρώματος δια σκυροδέματος των παρόδων Κριεζώτου και Ζαίμη (συνοικίας Νεαπόλεως) [1965 - 1966]
Περιεχόμενο
Συγκριτικός πίνακας, αιτήσεις, προϋπολογισμός, τεχνική έκθεση
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Ζαίμη (Βόλος)
Οδός Κριεζώτου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.60 Διάνοιξις κατασκευή κρασπεδορείθρων οδοστρώματος της οδού Μαβίλη (Ιωλκού έως Καρτάλη) [1965 - 1972]
Περιεχόμενο
Τεχνικές εκθέσεις, επιμετρήσεις, πρωτόκολλο, δαπάνες επιστασίας.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Μαβίλη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.124 Δαπάναι ανακαινίσεως οδοστρώματος εκ επισκευής κρασπεδορείθρων της οδού Καραϊσκάκη (από Ανθίμου Γαζή έως Τσοποτού) [1966]
Περιεχόμενο
Αναφορές κλοπής φανών, καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού, κατάσταση πληρωμής
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού
Διεύθυνση
Οδός Καραϊσκάκη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.78 Δαπάναι κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Βυζιηνού (από Γιάννη Δήμου έως Μαβίλη) [1966 ]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού
Διεύθυνση
Οδός Βυζιηνού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.80 Δαπάναι κατασκευής κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος της οδού Δευκαλίωνος από Αλκίστιδος εως Αγ. Δημητρίου. [1966 ]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού
Διεύθυνση
Οδός Δευκαλίωνος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.76 Έργον Ασκληπιού - Χείρωνος [1966]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού
Διεύθυνση
Οδός Ασκληπιού (Βόλος)
Οδός Χείρωνος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.73 Έργον Δευκαλίωνος [1966 ]
Περιεχόμενο
Πίνακες προσκομισθέντων και αποκομισθέντων υλικών.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Δευκαλίωνος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.98 Έργον Ελασσόνος [1966]
Περιεχόμενο
Πίνακες προσκομισθέντων υλικών, τιμολόγια κ.α.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Ελασσόνος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.75 Έργον Ξενοφώντος και Δευκαλίωνος [1966 ]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού
Διεύθυνση
Οδός Δευκαλίωνος (Βόλος)
Οδός Ξενοφώντος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.79 Έργον οδού Βυζιηνού. [1966 ]
Περιεχόμενο
Τιμολόγια και αποδείξεις.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Βυζιηνού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.77 Έργον οδού Κανάρη [1966]
Περιεχόμενο
Τιμολόγια πληρωμής
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Κανάρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.196 Έργον Παλαμά. Δικαιολογητικά [1966 ]
Περιεχόμενο
Κατάσταση πληρωμής μισθωμάτων, τιμολόγια, πρωτόκολλα παραλαβής υλικών.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Παλαμά (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.194 Ρυμοτομούμενα δένδρα [1966]
Περιεχόμενο
Συντήρηση διαφόρων δημοτικών οδών
Θέμα
Αρχιτεκτονική τοπίου -- Βόλος
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Αρχιτεκτονική τοπίου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.135 Σύμβασις επεκτάσεως δικτύου Φωτισμού Οδών Πόλεως Βόλου (Φ.Ο.Π.). 18.3.1966 [1966 ]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Φωτισμός -- Συμβόλαια και συγγραφές

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.197 Συντήρησις διαφόρων ασφαλτικών οδών της πόλεως Βόλου [1966]
Περιεχόμενο
Πίνακες προσκομισθέντων άχρηστων υλικών για τη συντήρηση διαφόρων ασφαλτικών οδών
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.74 Έργον οδού Μπασδέκη, Δευκαλίωνος, Ασκληπιού, Βυζιηνού. [1966 - 1967]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Βυζιηνού (Βόλος)
Οδός Μπασδέκη (Βόλος)
Οδός Ασκληπιού (Βόλος)
Οδός Δευκαλίωνος (Βόλος)
Οδός Μπασδέκη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.3 Αντίγραφα απογραφής οδοποιητικών μηχανημάτων [1967 ]
Περιεχόμενο
Δηλώσεις απογραφής μηχανημάτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Οχήματα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.198 Έργα προς εκτέλεσιν δι' αυτεπιστασίας. Επισκευαί ασφαλτικών οδοστρωμάτων διαφόρων δημοτικών οδών. [1967 ]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις, πίνακες βασικών τιμών, προμετρήσεις
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.71 Έργον: ασφαλτικά 1967 [1967 ]
Περιεχόμενο
Επιμετρικά στοιχεία (βιβλίο), συνοπτική επιμέτρηση.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.70 Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος οδού Κολοκοτρώνη (από Νικηταρά έως Παπαφλέσσα) [1967]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις, προϋπολογισμοί, τιμές, λογαριασμοί και πιστοποίηση προς πληρωμή εκτελεσθεισών εργασιών και προμήθειας υλικών.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Κολοκοτρώνη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.72 Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος οδού Κουταρέλια (από Αναλήψεως έως Παλαμά) [1967]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Κουταρέλια (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.250 Προσφορές, διαφημιστικά Δημαρχείο [1968 ]
Περιεχόμενο
Αντίγραφα κατόψεων - τομών - τοπογραφικού
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημαρχείου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.268 Δελτία καθαριότητος [1968 ]
Περιεχόμενο
Ονομαστικές καταστάσεις απασχολούμενου προσωπικού και απεσπασμένου. Δελτία εργασίας καθαριότητας, ημερήσιες καταστάσεις συνεργείου καθαριότητας
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.4 Δηλώσεις απογραφής μηχανημάτων [1968]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Μηχανήματα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.205 Έργον 1968 ανακαίνισεως οδοστρώματος και ασφαλτική επικάλυψη οδού Ρήγα Φεραίου (από Παγασών έως Ιωλκού). Προϋπολογισμός 130.000 δρχ. [1968 ]
Περιεχόμενο
Υποφάκελος 1: Καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού (κεφ.36 άρθρο 10). Υποφάκελος 2: Τιμολόγια, κατάσταση πληρωμής μισθωμάτων χρήσεως μηχανημάτων τεχνικού εξοπλισμού, λογαριασμός εκκαθαρίσεως τελών μηχανημάτων ΤΕΔΚ.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Ρήγα Φεραίου (Βόλος)
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.102 Έργον 1968 κατασκευής κρασπεδορείθρων και διαμόρφωσις οδοστρώματος οδού Τρικούπη [1968 ]
Περιεχόμενο
Τιμολόγια από αγορά υλικών οδοστρώματος
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Τρικούπη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.52 Έργον Τρικούπη [1968 ]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις, δελτία μπαζών, πρόχειρα
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Τρικούπη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.204 Έργον: Επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων διαφόρων δημοτικών οδών. Προϋπολογισμός 300.000 δρχ [1968 ]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού, δαπάνη επιστασίας
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.263 Έργον: Καθαρισμός ακτής Αλυκών [1968 ]
Περιεχόμενο
Αιτιολογική και τεχνική έκθεση, ανάλυση τιμών, συνολική προμέτρηση
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Ακτές
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.128 Έργον: Κατασκευή εξέδρας εκφορτώσεως χώρου απορρίψεως απορριμάτων εις θύλακα χειμάρρου Ξηριά παρά την θέσιν "Καραολή" [1968]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, πίνακας βασικών τιμών, αντίγραφο απόφασης, τοπογραφικό διάγραμμα, συγγραφή υποχρεώσεων
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Απορρίματα και διάθεση απορριμάτων
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί -- Περιοχή χειμάρρου Ξηριά

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.203 Έργον: συντήρησις διαφόρων οδών της πόλεως δι' αμμοχαλίκων. Προϋπολογισμός 200.000 δρχ [1968 ]
Περιεχόμενο
Παραστατικά στοιχεία έργου προϋπολογισμού 200.000 δρχ
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.206 Έργον: συντήρησις και ασφαλτική επάλειψη οδού Αναλήψεως. [1968]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις απασχοληθέντος προσωπικού για το έργο συντήρησης της οδού Αναλήψεως προϋπολογισμού 200.000 δρχ..
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Αναλήψεως (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.69 Κατασκευή κρασπεδορείθρων και συναρμογών οδοστρώματος οδού Ιωλκού [1968 ]
Περιεχόμενο
Προγράμματα εργασίας για την κατασκευή κρασπεδορείθρων.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Ιωλκού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.32 Προμήθεια εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων δια τον φωτισμόν της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου (Δημητριάδος) [1968]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι -- Φωτισμός
Διεύθυνση
Οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.2 Συγκεντρωτικός πίνακας απογραφέντων οδοποιητικών μηχανημάτων [1968 ]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Μηχανήματα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.150 Γενική αλληλογραφία από 1-1-1968 [1968 - 1969]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία τεχνικής υπηρεσίας: αιτήματα ιδιωτών, στατιστικά στοιχεία ΥΠΑΠΘ, κτηματολόγιο, παράπονα.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.199 Έργον: Συντήρησις διαφόρων οδών της πόλεως Βόλου δι' αμμοχαλίκων έτος 1969 [1968 - 1971]
Περιεχόμενο
Πίνακας βασικών τιμών, επιμετρήσεις, πρωτόκολλο παραλαβής, τεχνικές εκθέσεις.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.195 Έργον: δημιουργία δενδροστοιχιών οδών της πόλεως Βόλου [1968 - 1972]
Περιεχόμενο
Έγκριση απόφασης εκτέλεσης έργου, τεχνική έκθεση, ανάλυση τιμών, προμέτρηση κατάσταση φυτευθέντων δέντρων
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Αρχιτεκτονική τοπίου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.197 Εργον: Κατασκευή κρασπεδορείθρων και ανακαίνησις οδοστρωμάτων Τρικούπη, Δημητριάδος, Αναλήψεως [1968 - 1972]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός έργου 260.000 δρχ. Πρωτόκολλο παραλαβής, προϋπολογισμός, κατασκευή κρασπέδων
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Δημητριάδος (Βόλος)
Οδός Ιάσονος (Βόλος)
Οδός Τρικούπη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.55 Οδός Αναλήψεως 1969. 1)Επιμετρήσεις 2)Ημερολόγιον 3)Δελτία μπάζων [1969]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός έργου 200.000 δρχ.Υποφάκελος: καταγραφή ιδιοκτησιών σε διαφόρες οδούς της πόλης
Σημείο πρόσβασης
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Αναλήψεως (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.54 Αμμοχάλικα 1969. [1969]
Περιεχόμενο
Επιμετρικά, δελτία μπαζών.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.201 Ανακαίνισις οδοστρώματος και επισκευαί καρασπεδορείθρων οδού Μαυροκορδάτου, Δημητριάδος έως Αργοναυτών [1969]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός 40.000 δρχ. Απόφαση, πρωτόκολλο παραλαβής, τεχνική έκθεση, συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Μαυροκορδάτου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.53 Ασφαλτικό έτος 1969 [1969]
Περιεχόμενο
Επιμετρικά πρόχειρα. Ασφαλτικά 1969
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.213 Έργα 1969 [1969]
Περιεχόμενο
Φωτιστικά σώματα Ιάσονος- Πολυμέρη. Ηλεκτρικά ρολόγια πλαζ Αλυκών. Κατεδάφιση κτιριών πλατείας Ρ.Φεραίου. Εξωραϊσμός ακτής Αλυκών. Φωτεινή σηματοδότηση Δημητριάδος. Ισοπέδωση χώρου απορριμάτων. Ηλεκτρικά αεροπορίας. Καθαρισμός χώρου νεκροταφείου. Χορτοκοπτικό μηχάνημα. Αίτηση πρόσληψης εργατών καθαριότητας. Μικροεργασίες αναψυκτηρίου. Κατασκευή σιδηρένιας πόρτας. Διαμόρφωση πλατείας Ασύλου. Κυλιόμενη σκάλα. Φωτισμός κόμβου Δημοτικού Θεάτρου. Φωτισμός Ι.Ναών της πόλεως. Ρευματοδότηση χριστουγεννιάτικου δέντρου. Πίνακας αποδοχών. Ποδηλοστάσια.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.130 Έργον: κατασκευή περιπτέρου εκθέσεως εμποροπανηγύρεως έτους 1969 [1969 ]
Περιεχόμενο
Σχέδια
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.196 Έργον: κλάδεμα δενδροστοιχιών οδών της πόλης [1969 ]
Περιεχόμενο
Τεχνικές εκθέσεις, αποφάσεις
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Αρχιτεκτονική τοπίου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.133 Έργον: συντήρησις και ασφαλτική επάλειψις οδού Κωνσταντίνου Καρτάλη (Αργοναυτών - Αναλήψεως). Προϋπολογισμός 100.000 δρχ. [1969]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου - προμήθεια υλικών κ.λ.π.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Κωνσταντίνου Καρτάλη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.86 Κτήριον Δήμου Βόλου. Συγκρότημα σταθμού Υπεραστικών λεωφορείων, καταστημάτων και ξενοδοχείου [1969]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου, προϋπολογισμός, προβλεπόμενα ετήσια έσοδα, τεχνική έκθεση, σχέδια ανέγερσης κτηρίου στα Παλιά Βόλου του Τάκη Παπαναγιώτου - αρχιτέκτονα, μηχανικού
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια κτήρια
Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.132 Λαχαναγορά - Φρουταγορά - Γκαράζ [1969]
Περιεχόμενο
Σχέδια περιμετρικών μεταλλικών υποστέγων Φρουταγοράς, περίφραξης αυτής, οικισμού γραφείου ελέγχου, οικισμού αφοδευτηρίων, ουρητηρίων, αποθήκης μεταλλικών υποστέγων, αμαξοστασίου, υπαίθριου πλυντηρίου. Συμφωνητικό, παραγγελίες, πρωτόκολλα, βεβαιώσεις, διακυρήξεις
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Φρουταγοράς - Λαχαναγοράς

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.55 Οδός Αναλήψεως 1969 [1969 ]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις, δέλτα μπαζών
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Αναλήψεως (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.247 Δημαρχείον [1969 - 1970]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, τεχνική περιγραφή συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογισμοί, συμβάσεις, διαγωνισμοί ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου. Μελέτη Δημαρχιακού Μεγάρου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημαρχείου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.246 Έργον ανέγερσις Δημαρχιακού Μεγάρου Βόλου. 1ο Πρωτόκολλον κανονισμού τιμών νέων μονάδων. 2ο Συκριτικός πίναξ. [1969 - 1970]
Περιεχόμενο
Εργολαβία Θεοδ. Χειμώνα. Τεχνική έκθεση ανέγερσης.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημαρχείου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.212 Φάκελος Σταθμού αναμετάδοσεως τηλεοράσεως Ε.Δ. Πηλίου [1969 - 1970]
Περιεχόμενο
Προμήθεια συσκευής αναμετάδοσης τηλεοράσεως 1969
Θέμα
Τηλεόραση -- Βόλος -- Κεραίες
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Τηλεόραση -- Κεραίες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.200 Έργον: επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων διαφόρων δημοτικών οδών. [1969 - 1972]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός 300.000 δρχ. Απολογισμός, πίνακας δαπανών, πρωτόκολλο, επιμετρήσεις.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.57 Έργον: κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος οδού Αντωνοπούλου. (Προϋπολογισμός δαπάνης 300.000 δρχ.) [1969 - 1972]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Αντωνοπούλου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.56 Έργον: κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος οδού Ι.Τζάνου (από Γαλλίας έως Δ. Φιλιππίδη) & Ανθίμου Γαζή (παρά τα συμβολή με.Φιλίππου) [1969 - 19721969/1972]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία, δαπάνες, συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών, συμφωνητικά, τεχνικές εκθέσεις.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή (Βόλος)
Οδός Ιατρού Τζάνου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.198 Έργον: Συντήρησις και ασφαλτική επάλειψις οδού Αναλήψεως από γέφυρας Αναύρου έως Παγασών [1969 - 1972]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός 200.000 δρχ. Πρωτόκολλο παραλαβής, τεχνικές εκθέσεις, προϋπολογισμός, αποφάσεις.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Αναλήψεως (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.174 Κατασκευή αγωγού αποχετεύσεως ομβρίων οδού Θησέως (Νέα Δημητριάς) [1969 - 1973]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Αποχέτευση
Διεύθυνση
Οδός Θησέως (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.265 Δειγματολειψία και διαλογή απορριμάτων προς προσδιορισμόν της συνθέσεως αυτών [1969 - 1974]
Θέμα
Απορρίματα και διάθεση απορριμάτων -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.264 Έργον: δειγματοληψία και διαλογή απορριμάτων προς προσδιορισμόν της συνθέσεως αυτών [1969 - 1974]
Θέμα
Απορρίματα και διάθεση απορριμάτων -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.207 Έργον: ανακαίνισης οδοστρώματος ασφαλτική επίστρωσις και επισκευαί κρασπεδορείθρων των οδών Γαντζoπούλου, Γρυπάρη, Δροσίνη, Πορφύρα [1970 ]
Περιεχόμενο
Βιβλίο επιμετρήσεων, τεχνική έκθεση (3τρις), αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου, προϋπολογισμός, επιμετρήσεις, αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, πίνακας αποκομισθέντων άχρηστων υλικών
Σημείο πρόσβασης
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Πορφύρας (Βόλος)
Οδός Γρυπάρη (Βόλος)
Οδός Δροσίνη (Βόλος)
Οδός Δροσοπούλου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.208 Έργον: Βελτίωση βατότητας συνοικιακών οδών δι' αμμοχαλίκων. Προϋπολογισμός 300.000 δρχ. [1970 ]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.66 Φάκελος δικαιολογητικών απογραφής πλαισίου Hosch [Ονοματικός κατάλογος χωριών και δρόμων Βόλου. Εσωτερικά δίκτυο τηλεφώνων δημαρχείου Βόλου] [1970 ]
Περιεχόμενο
Περιέχει κατάσταση με τα χωριά του Νομού Μαγνησίας, πίνακας με τα ονόματα και αριθμούς οδών του Βόλου, κατάσταση με τους αριθμούς κλήσεως των εσωτερικών τηλεφώνων του Δημαρχείου.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι
Πήλιο (Μαγνησία) -- Χωριά

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.248 Έργον: Ανέγερσις Δημαρχιακού Μεγάρου Βόλου. (Πρωτότυπο υπουργείου). [1970 - 1971]
Περιεχόμενο
2ος συγκριτικός πίνακας, ανάλυση τιμών 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. Προμέτρηση εργασιών. Αιτιολογική έκθεση και 2ο πρωτόκολλο Κ.Ν.Τα.Μ.. Προσωπική επιστολή του Πάνου Τσολάκη (αρχιτέκτονα) προς τον Κρίτωνα Παπαδόπουλο (πολιτικό μηχανικό)
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημαρχείου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.84 Μελέτη επίπλων μεγάρου και παρκομέτρων. [1970 - 1971]
Περιεχόμενο
Εγκατάσταση παρκομέτρων στάθμευσης. Προμελέτη επίπλωσης αιθουσών Δημαρχείου, σκίτσο προηγούμεων επίπλων.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημαρχείου
Θέμα
Κυκλοφοριακή τεχνική -- Βόλος -- Παρκόμετρα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.209 Έργον: Ανακαίνισις οδοστρώματος οδού Αλεξάνδρας (Δεληγιώργη - Δονδολίνων) [1970 - 1972]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Αλεξάνδρας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.30 Εργον: Προμήθεια επίπλων νέου Δημαρχιακού Μεγάρου [1970 - 1977]
Περιεχόμενο
Ιππόλυτος Παπαηλιόπουλος, βιογραφικό σημείωμα. Προσφορές, προκυρήξεις, διακυρήξεις, μελέτες
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημαρχείου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.210 Έργον: συντήρηση και ασφαλτική επάλειψις οδού Αναλήψεως. Προϋπολογισμός 200.000 δρχ [1971 ]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Αναλήψεως (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.249 Ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου Βόλου. 3ος Συγκριτικός πίνακας. [1971]
Περιεχόμενο
Ανάλυση τιμών 3ου πρωτόκολλου ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου, 3ος συγκριτικός πίνακας (διπλούν) και αιτιολογική έκθεση αυτού, 2 τελικές συνοπτικές επιμετρήσεις, εργασιών του 3ου συγκριτικού και του 15ου λογαριαμού. Εργολαβία Λεωνίδα Χειμώνα.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Κτήριο Δημαρχείου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.202 Βελτίωσις βατότητος συνοικιακών οδών δι' αμμοχαλίκων [1971 ]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός 300.000 δρχ., απολογισμός, τεχνική έκθεση, πίνακες, επιμετρήσεις
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.209 Επίχωσις τάφρου οδού Απόλλωνος [1971 ]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός 50.000 δρχ. Απολογισμός, πρωτόκολλο, τεχνική έκθεση, συγκεντρωτικός πίνακας
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Απορρίματα και διάθεση απορριμάτων
Θέμα
Απορρίματα και διάθεση απορριμάτων -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.204 Έργον: διαμόρφωσις οδοστρώματος οδού Δονδολίνων από Γαρέφη έως Τσοποτού [1971 ]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις, τεχνικές εκθέσεις, πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Δονδολίνων (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.205 Έργον: επισκευή οδοστρώματος οδού Χατζηαργύρη από Ερμού έως Δημητριάδος [1971]
Περιεχόμενο
Προμετρήσεις, πιστοποιητικά προς πληρωμή, τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, πρωτόκολλο.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Χατζηαργύρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.206 Έργον: επίστρωσις ασφαλτικού τάπητος της οδού Δημάρχου Γεωργιάδου (από Κουταρέλια-Κ.Καρτάλη) [1971]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσιες, προϋπολογισμός, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τεχνική έκθεση, πρωτόκολλο
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Δημάρχου Γεωργιάδου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.203 Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρώματος οδού Αγίου Νικολάου. [1971]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός 400.000 δρχ., βιβλίο, επιμετρήσεις, πίνακας βασικών τιμών κ.α.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Αγίου Νικολάου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.243 Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις εν γένει [1971]
Περιεχόμενο
Βεβαιώσεις για την πιστοποίηση εργασίας προσωπικού σε εκτελούμενα έργα από το Δήμο
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.266 Σειρήναι συναγερμού [1971 ]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Σειρήνες συναγερμού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.207 Συντήρησις και ασφαλτική επάλειψη οδού Ανθίμου Γαζή. [1971 ]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός 100.000 δρχ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τεχνική έκθεση.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.208 Επισκευή ασφαλτικού οδοστρώματος οδού Αναλήψεως [1971 - 1972]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις εκτέλεσης έργων, πρωτόκολλο παραλαβής, τεχνική έκθεση, βιβλία επιμετρήσεων
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Αναλήψεως (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.211 Έργον: συντήρησις και ασφαλτική επάλειψις της οδού Ιάσονος από της οδού Κωνσταντίνου Καρτάλη μέχρι Φιλελλήνων έτος 1971 [1971 - 1972]
Περιεχόμενο
Συγκρότηση επιτροπής προϋπολογισμός και έγκριση έργου, δαπάνες, προμετρήσεις, επιμετρήσεις
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Οδοποιία
Διεύθυνση
Οδός Ιάσονος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.258 Τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως [1971 - 1974]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις δημοτών για ένταξη οικιών στο σχέδιο πόλεως και αναγνώρισης παρόδων και οδών
Θέμα
Πολεοδομία -- Βόλος -- Σχέδιο πόλης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.260 Καταστάσεις ανώνυμων παρόδων [1971 - 1975]
Περιεχόμενο
Ονόματα οδών αριθμημένα μέχρι το 75 και καταστάσεις ανωνύμων οδών
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δρόμοι -- Ονοματοθεσία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.178 Δίκτυα Οργανισμών Κοινής ωφέλειας [1972]
Περιεχόμενο
Χορηγήσεις άδειας εκσκαφής οδοστρώματος για τοποθέτηση υπογείων καλωδίων ΔΕΗ και ΟΤΕ
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Φωτισμός
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Τηλέφωνο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.179 Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας [1972]
Περιεχόμενο
Επιστολές προς ΔΕΗ, τεχνικό γραφείο, τμήμα Τροχαίας, ΟΤΕ
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Δημόσια έργα -- Φωτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.212 Οδοποιία [1972]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία σχετική με την οδοποιία, εφημερίδες
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Αλληλογραφία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.130 Παθητική αεράμυνα. 1 [1972 ]
Περιεχόμενο
Αγορά σειρήνας για την παθητική αεράμυνα, έλεγχος σειρήνων.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Σειρήνες συναγερμού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.242 Πιστοποιητικά εν γένει [1972]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά αναδόχων δημοτικών έργων, βεβαιώσεις εγγραφής ιδιοκτητών ακινήτων στους βεβαιωτικούς καταλόγους κ.λ.π.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Ακίνητη περιουσία -- Βόλος -- Απόδειξη και πιστοποίηση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.134 Φάκελος προς τακτοποίησιν. (Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Ροζού από Κωνσταντά - Αλεξάνδρας) [1972 ]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Ροζού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.162 Έργον διάνοιξις τάφρου προς απόρριψιν υγρών λυμάτων (εις θέσιν σκουπιδότοπου) [1972 - 1974]
Περιεχόμενο
Τεχνικές εκθέσεις, τεχνικές επιμετρήσεις, αποφάσεις Δημάρχου, πρωτόκολλο κατασκευής αφανών εργασιών, αλληλογραφία με Νομάρχη για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου.
Θέμα
Απορρίματα και διάθεση απορριμάτων -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 1.129 Παθητική αεράμυνα [1973]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία για την εγκατάσταση και τον έλεγχο σειρήνων συναγερμού.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Σειρήνες συναγερμού
Θέμα
Αεράμυνα -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.177 Υπόνομοι [1973 ]
Περιεχόμενο
Κατασκευή έργων αποχέτευσης σε διαφόρους δημοτικούς δρόμους καθώς και για διευθέτηση αποβλήτων βιομηχανικής περιοχής. Πρακτικά συνεδριάσεων, συμφωνητικά.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Αποχέτευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.238 Πρόγραμμα έργων. Πίνακες, δελτία προόδου 1974 [1974 ]
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.259 Χερσαία ζώνη λιμένος Βόλου [1974]
Περιεχόμενο
Σχέδια χερσαίας ζώνης παρά των οδών Φιλικής Εταιρίας και Βόλου - Αλμυρού
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Λιμάνια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.50 Κατασκευές, επισκευές κρασπεδορείθρων και ανακαινίσεις οδοστρωμάτων οδών. [1975 ]
Περιεχόμενο
Αφορά συντηρήσεις των οδών: Τομπάζη, Σανταρόζα, Υψηλάντου, Νικηταρά, Αλαμάνας, Βελισσαρίου, Κρέωνος, Παπακυριαζή, Πυράσου, Μητροπολίτου Γρηγορίου, Αχιλλέως, Λόρδου Βύρωνος, Κρίτσκη, Εσφιγμενίτου, Θεμιστοκλέους, Αγίου Γερασίμου, Ορμινίου.
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.51 Κατασκευαί, επισκευαί κρασπεδορείθρων ως και κατασκευαί, ανακαινίσεις οδοστρωμάτων οδών. [1975 ]
Περιεχόμενο
Αφορά συντηρήσεις των οδών: Τομπάζη, Σανταρόζα, Υψηλάντου, Νικηταρά, Αλαμάνας, Βελισσαρίου, Κρέωνος, Παπακυριαζή, Πυράσου, Μητροπολίτου Γρηγορίου, Αχιλλέως, Λόρδου Βύρωνος, Κρίτσκη, Εσφιγμενίτου, Θεμιστοκλέους, Αγίου Γερασίμου, Ορμινίου. Μελέτη θεωρημένη από το ΥΠΕΤ (ΤΥΔΚ)
Θέμα
Οδοποιία -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.186 Πλακόστρωσις πεζοδρομίων πλατείας Μεφσούτ. Προϋπολογισμός έργου 180.000 δρχ [1975 - 1978]
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Μεφσούτ
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Πλατείες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 17.210 Αποφάσεις Δ.Σ. παραλαβής έργων προς τοποθέτησιν εις αρχείον 1968-1968-1970-1971-1972 [1975 - 1979]
Περιεχόμενο
Ανάθεση έργων, εγκρίσεις δαπανών κ.α.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσια έργα
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Αποφάσεις -- Οδοποιία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.188 Έργον διαμόρφωσης πλατείας Ρήγα Φεραίου. Φάσις 1η (Βασικαί εργασίαι) προϋπολογισμός δαπάνης έργου 4.200.000 δρχ. Φάκελος Β σχέδια [1976 - 1977]
Περιεχόμενο
Διαρρύθμιση πλατείας Ρήγα Φεραίου, ανέγερση πολιτιστικού Κέντρο Βόλου, διαμόρφωση χώρου. Σχέδιο υψομετρικών και υλικών εδάφους - δικτύου υπονόμων - φρεάτια, ηλεκτροφωτισμού, χαράξεως, φυτεύσεως
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Πλατείες -- Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Πλατείες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.267 Φωτισμός περιοχής Βόλου [1976 ]
Περιεχόμενο
Έκθεση προϋπολογισμού έργου
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Φωτισμός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.261 Επέκτασις οδού Καλέργη. Επέκταση οδού (Κριεζώτου) μεταξύ Νεαπόλεως, Καλέργη, Τσακάλωφ, Ζαίμη (Δεδούσης). [1978 ]
Περιεχόμενο
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Νεαπόλεως
Θέμα
Πολεοδομία -- Βόλος -- Περιοχή Νεάπολης
Οδοποιία -- Βόλος
Διεύθυνση
Οδός Καλέργη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.6 Νήσος Ζάκυνθος - ρυθμιστικές μελέτες [1978 ]
Περιεχόμενο
Ρυθμιστικά σχέδια. Α) Περιοχή ελέγχου ρυθμιστικών σχεδίων. Β) ρυθμιστικό σχέδιο πόλεως Ζακύνθου. 1. Σχέδια αναλύσεως. 2 Προτάσεις. Γ) Ρυθμιστικά σχέδια περιοχής τουριστικής αναπτύξεως
Γεωγραφικός τόπος
Ζάκυνθος
Θέμα
Πολεοδομία -- Ζάκυνθος -- Σχέδιο πόλης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Βιβλίο 17.392 Ρυθμιστική μελέτη περιοχής Βόλου [1978]
Περιεχόμενο
Έρευνα πολεοδομικής ταξινομήσεως
Θέμα
Πολεοδομία -- Βόλος -- Σχέδιο πόλης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.262 Σχέδια πόλεως περιοχής Νεκροταφείου [1979 ]
Θέμα
Πολεοδομία -- Βόλος -- Περιοχή Νεκροταφείου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.173 Έργον: κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων υδάτων από την οδό Μαγνήτων, δυτικώς Ιωλκού. [1981 - 1982]
Περιεχόμενο
Αναλυτικές επιμετρήσεις, πρωτόκολλα παραλαβής, συνοπτικές επιμετρήσεις
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Αποχέτευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 2.163 Κατασκευή υπονόμων νερών βροχής στην περιοχή Δήμου Βόλου [1985 ]
Περιεχόμενο
Λογαριασμοί, πιστοποίηση προς πληρωμήν εκτελεσθεισών εργασιών και προμήθειας υλικών. Αναλυτικές επιμετρήσεις. Οριζοντιογραφίες οδού Άρεως, και κατά μήκος τομή οδού Μπότσαρη.
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Αποχέτευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων