Βιβλιογραφικές Εγγραφές
Κατάλογος κατά Κωδικό Εγγραφής
Παλαίτυπα βιβλία = antiquarian books

 

005232
Πανελλήνις : πόνημα στιχηρόν περί του Ελληνικού γένους και της Ελλάδος και του νυν πολέμου / μετά προλεγομένων και σημειώσεων υπό Ευθύφρονος. -- εν Ερμουπόλει : τύποις Γ. Μελιστάγους Μακεδόνος, 1855. -- μ΄, 160 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_390

005233
Τοπογραφία της νήσου Χίου / υπό Α. Καράβα ; εκδοθείσα δαπάνη Δ. Φκιαρογιαννίδου. -- εν Χίω : εκ του τυπογραφείου Κ. Μ. Προκίδου, 1866. -- 79 σ. : εικ. + 1 διπλ. λιθογρ.
http://81.186.130.244/digitalbook_392

005234
Πολιτικός Κώδηξ του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. -- Κέρκυρα : εν τη τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1851. -- λβ΄, 399 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_383

005235
Οργανισμός των δικαστηρίων του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. -- Κέρκυρα : εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1851. -- ιη΄, 19, [2] χ.α σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_386

005236
Παρατηρήσεις επί του συνταχθέντος υπό της επιτροπής της συνελεύσεως σχεδίου του Συντάγματος : υπό Διομήδους Κυριακού. -- εν Αθήναις : εκ του Βασιλικού Τυπογραφίου, 1864. -- 87 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_542

005237
Συλλογή των υπό του προέδρου της συνελεύσεως εκδοθέντων εγγράφων, ένεκα των κατά την 18, 19, 20 και 21 συμβάντων μετά σχετικών τίνων άλλων εγγράφων : (εκ του γραφείου της Εθνικ. Συνελεύσεως). -- Αθήναι : [χ.ό.], 1863. -- 47 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_541

005238
{Η }κατά Ιωάννη Φιλήμονα σύντομος βιογραφία του Ν. Σπηλιάδου γραμματέως της Eπικρατείας επί Κυβερνήτου κλπ μετά τίνων προσθηκών και υποσημειώσεων και περιπέτειαι του ιδίου μυηθέντος τα της Φιλικής Εταιρίας / Ιωάννην Φιλήμονα. -- εν Ναυπλίω : εκ του τυπογραφείου ο Καδμός Κ. Ιωαννίδου, 1868. -- 72 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_394

005239
Ομιλία περί Συνταγματικής Πολιτείας : εκφωνηθείσα εν Ναυπλίω την ΙΔ΄. Μαρτίου 1865 εις την πλατεία των ανακτόρων υπό Ν. Κωτσάκη δικηγόρου / υπό Ν. Κωτσάκη. -- Ναυπλίον : τύποις Σωτηρίου Εστ. Αθανασιάδου, 1865. -- 14 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_540

005240
Ιστορία της επαναστάσεως και αναγεννήσεως της Ελλάδος. 2ος τ. / συγγραφείσα μεν υπό Γ. Γ. Γερβίνου ; μεταφρασθείσα δε από του πρωτοτύπου υπό Ιωάννου Η. Περβανόγλου. -- Αθήναι : εκ της τυπογραφίας Χ. Νικολαϊδου Φιλεδελφέως, 1865. -- 596 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_385

005241
Letters sur la Turquie. 1re partie / par M. A. Ubicini. -- Paris : Chez Guillaumin, 1851. -- viij, 372 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_384

005242
Iles de la Grece / par M. Louis Lacroix. -- Paris : Firmin Ditot freres, 1853. -- iv, 644 p. : 26 pl., 5 maps (1 fold.). -- (L' univers ; 46)
http://81.186.130.244/digitalbook_389

005243
Public lands and agrarian laws of the Roman Republic / by Andrew Stephenson. -- Baltimore : The John Hopkins Press, 1891. -- 101 p.. -- (Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science / Herbert B. Adams ; 9th ser., no. 7 - 8)
http://81.186.130.244/digitalbook_406

005244
Σύνταγμα της Ελλάδος : μετά εισαγωγής ιστορικής και σχολίων κατ' άρθρον / υπό Γεωργίου Ν. Φιλαρέτου. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1889. -- η΄, 300 σ.. -- (Νομική Βιβλιοθήκη Γ. Φιλάρετου και Ε. Λυκούδη)
http://81.186.130.244/digitalbook_391

005245
Πως κυβερνάται η Μεγάλη Βρεττανία / υπό Albany de Fonblanque ; μετάφρασις εκ της δεκάτης τετάρτης εκδόσεως του αγγλικού πρωτοτύπου υπό Εμ. Ι. Μαυρογορδάτου. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου της Αυγής, 1882. -- ιστ΄, 296 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_438

005246
Αστικός κώδιξ της ηγεμονίας της Σάμου : μετ' αιτιολογικές εκθέσεως / εκπονηθείσης υπό Επαμ. Φραγκούδη. -- εν Σάμω : εκ του Ηγεμονικού Τυπογραφείου, 1899. -- νδ΄, 291 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_407

005247
Περί της αστικής, εμπορικής και ποινικής των Ενετών Νομοθεσίας / υπό Δανιήλ Μάνιν ; μετάφρασις εκ του ιταλικού μετά σημειώσεων και παραπομπών υπό Μιχαήλ Στεφ. Ιδρωμένου. -- εν Κερκύρα : τύποις Ν. Πετσάλη, 1889. -- 103 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_405

005248
Ιερά Ιστορία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης : χάριν της εν τοις ανωτέροις εκπαιδευτηρίοις μαθητευούσης νεολάιας / υπό Α. Διομήδους Κυριακού. -- 2η έκδ.. -- Αθήνησι : τύποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1876. -- 180 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_404

005249
Λόγος εκφωνηθείς επί του τάφου του αοιδίμου Αθανασίου Α. Μιαούλη, την 9 Μαϊου 1867 / υπό του κυρίου Δ. Γ. Δημητρακάκη. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Ερμού, 1867. -- 16 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_520

005250
Λόγος εκφωνηθείς την 22 Ιουνίου 1873, εν τω μνημόσυνω τω τελεσθέντι δαπάνη των εν Αθήναις Ελλήνων Ηθοποιών επί τη μνήμη του αποβιώσαντος ηθοποιού Παντελή Σούτσα, υπό του συνεδέλφου αυτού Δημοσθένους Αλεξιάδου. -- [χ.τ.] : [χ.ο.], [1873]. -- [14] σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_519

005251
{Η }Χαριτίνη ή το κάλλος της Χριστιανικής Θρησκείας : αντίδοτον των κατά της θεότητος του Ιησού Χριστού ληρημάτων του Ερνέστου Ρενάτου (μετά ποιητικού παραρτήματος) / υπό Παναγιώτου Σούτσου. -- εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Ανδρ. Κορομηλά, 1864. -- ε΄, 304 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_403

005252
{La }Grece avant les Grecs : etude linguistique & ethnographique : Pelasges, Leleges, Semites & Ioniens / par Louis Benloew. -- Paris : Maisonneuve, 1877. -- xii, 260 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_402

005253
Τερψιχόρη ήτοι συλλογή χορικών ασμάτων πρός χρήσιν των σχολείων / υπό Αν. Ν. Μάλτου. -- εν Οδησσώ : τύποις Χρυσογέλου, 1885. -- vii, 211 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_401

005254
{Οι }Καταλανοί εν τη Ανατολή : οις προσετέθη και ανέκδοτος της χρονολογίας των Αθηνών / υπό Επαμ. Ι. Σταματιάδου ; δαπάνη Κωνστ. Αντωνιάδου. -- [Αθήναι] : εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1869. -- 327 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_400

005255
Κόσμου νεότης τουτέστιν οι θεοί και οι άνθρωποι της ηρωικής εποχής / σύγγραμμα Γ. Ε. Γλάδστωνος ; εξελληνισθέν υπό Ανδρέου Μ. Ιδρωμένου. -- εν Κερκύρα : τύποις Ιωσήφ Ναχαμούλη, 1882. -- [319] σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_399

005256
{Ο εν }Γαλλία περί της Ελληνικής γλώσσης αγών : τελευταία φάσις του γλωσσικού ημών ζητήματος / Κωνσταντίνου Ν. Ράδου. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Ο Παλαμήδης, 1890. -- 192 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_398

005257
Anleitung zur Griechischen Palaeographie : mit zwölf schrifttafeln / von W. Wattenbach. -- 2 aufl.. -- Leipzig : S. Hirzel, 1877. -- vii, 64, 32 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_416

005258
Ιουδαϊσμός και χριστιανισμός και τα εν Ζακύνθω συμβάντα κατά την Μεγάλην Παρασκευήν / υπό Φ. Καρρέρ. -- εν Ζακύνθω : τυπογραφείον "Ο Φώσκολος" Σ. Καψοκεφάλου, 1892. -- 311 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_411

005259
Ερμηνεία της ελληνικής πολιτικής δικονομίας. τχ. 1o / υπό Κ. Ν. Μανιάκη. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1898. -- λη΄, 224 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_410

005260
Σύνοψις της ιστορίας του Ρωμαϊκού Δικαίου / υπό E. Lagrance ; μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού υπό Α. Β. Διογενείδου. -- εν Αθήναις : τύποις Νικήτα Γ. Πάσσαρη, 1865. -- 96 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_409

005261
Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος / υπό Α. Μανσόλα. -- εν Αθήναις : εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1867. -- η΄, 211 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_408

005262
Homer / by the Right Hon. W. E. Gladstone. -- London : Macmillan, 1897. -- 153 p.. -- (Literature Primers / J. R. Green)
http://81.186.130.244/digitalbook_415

005263
Ημερολόγιον της Ανατολής 1885 / Α. Παλαιολόγου. -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1885. -- 238 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_414

005264
Ομηρική θεολογία ήτοι η των Ελλήνων μυθολογία και λατρεία του θείου καθ' Όμηρον / σύγγραμμα Γεωργίου Κωνσταντινίδου ; εκδίδονται δαπάνη του φιλογενούς και φιλομούσου κυρίου Γεωργίου Ζαφίρη. -- εν Κωνσταντινουπόλει : τύποις Βουτύρα και Σ/ΑΣ., 1876. -- κγ΄, 264 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_413

005265
Ψήφισμα και υπόμνημα της Γενικής των Κρητών Συνελεύσεως επιδοθέντα προς τας χριστιανικάς δυνάμεις. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1878. -- 24 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_412

005266
{Η }δικαστική αναδιοργάνωσις εν Ελλάδι / Γεωργίου Ν. Φιλαρέτου. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου της Ενώσεως, 1885. -- 319 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_395

005267
Συνέκδημος ιατροδικαστική : προς χρήσιν εκάστου / υπό Ι. Π. Πύρλα. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογαρφείου Ν. Γ. Πάσσαρη ; εκ του τυπογραφείου Ιω. Αγγελόππουλου, 1870 - 1874. -- 3 τ. δεμ. σε 1
http://81.186.130.244/digitalbook_393

005268
Πραγματεία περί των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας, των εκ Κωνσταντινουπόλεως γνωστών υπό το όνομα Φαναριώται ή έκθεσις περί της εν τη Οθωμανική Αυτοκρατορία επιρροής αυτών κατά των Ελλήνων και της επικίνδυνου παραδοχής αυτών εις την κυβέρνησιν της Αναγεννηθείσης Ελλάδος / υπό Μ. Φ. Ζαλλώνη ; μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού υπό Βλάσιου Ι. Βαλτινού. -- εν Αθήναις : τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1855. -- 174 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_418

005269
Βιογραφικόν σχεδίασμα περί του Πατριάρχου Ιερεμίου Β΄ (1572-1594) / Κ. Ν. Σάθα. -- εν Αθήναις : τυπογραφείον Α. Κτένα και Σ. Οικονόμου, 1870. -- υδ΄, 218 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_417

005270
Περί της ευθύνης των ιδιοκτητών των πλοίων και περί του πλοιάρχου συνομολογουμένου δανείου κατά τον διάπλουν : μελέτη κριτική και πρακτική επί του ναυτικού δικαίου / υπό Romain de Seze ; εξελληνισθέντα υπό Γεωργίου Δ. Λαζαρίμου. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου "Ο Παλαμήδης", 1884. -- ιστ΄, 349 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_421

005271
Περί της αρχής και προόδου της τηλεγραφίας εν γένει, και ιδίως περί της ηλεκτρικής τηλεγραφίας : οις προσετέθη υπόμνημα, περί τηλεγραφικών γραμμών και της τηλεγραφικής συγκοινωνίας εν Ελλάδι / υπό Ευθυμίου Καρακάλου. -- εν Τριπόλει : τύποις Αρκαδίας, 1865. -- 180 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_419

005272
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 1853. τχ. 1 (12 Ιανουαρίου 18530 - τχ. 46 (31 Δεκεμβρίου 1853). -- εν Αθήναις : εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1853. -- 532, 135 σ. : πίν.
http://81.186.130.244/digitalbook_387

005273
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 1857. τχ. 1 (11 Ιανουαρίου 1857) - τχ. 45 (30 Δεκεμβρίου 1857). -- εν Αθήναις : εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1857. -- 306, 137 σ. : πίν.
http://81.186.130.244/digitalbook_388

005274
Συζητήσεις της Βουλής επί του Κερκυραϊκού ζητήματος : συνεδρίασις 11η, της 13 Οκτωβρίου 1867. -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1867. -- 238 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_539

005275
Κλείς πατρολογίας και βυζαντινών συγγραφέων : ήτοι ευρετήριον πάντων των συγγραμμάτων των θείων ημών πατέρων, διδασκάλων και συγγραφέων των περιεχόμενων εν τη εν Παρισίοις εκδοθείση πατρολογία εις τόμους εκατόν εξήκοντα και ένα 1857 - 1866 / υπό Μιγνίου (Migne) εν η προσετέθησαν και τα συγγράμματα επτά βυζαντινών συγγραφέων εκ της εν Βόννη εκδόσεως, αυτών μόνον μη συμπειλαμβανομένων εν τη Μιγνίου εκδόσει υπό Δωροθέου του Σχολάρχου. -- Ήδη πρώτον τύποις εκδοθείσα αξιώσει πολλών σοφών και ελλόγιμων ενδρών. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Γεωργίου Καρυοφύλλη, 1879. -- μζ΄, 611 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_420

005276
Στοιχειώδης διδασκαλία της πρακτικής πίστεως : ήτοι σύντομος έκθεσις της χριστιανικής ηθικής, κατά το πνεύμα της καθολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας / μεταφρασθείσα εκ της ρωσσικής γλώσσης υπό Γρηγορίου Ιεροδιακόνου Γώγου του Λέσβιου. -- εν Κωνσταντινουπόλει : εκ της Πατριαρχικής του Γένους Τυπογραφίας, 1859. -- ι΄, 297 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_422

005277
{Die }Altattische Komenverfassung / von Gustav Gilbert. -- Leipzig : B. G. Teubner, 1874. -- [54] p.
http://81.186.130.244/digitalbook_543

005278
{Οι }νόμοι του Εθνικού Πανεπιστημίου / επιμέλεια Αρ. Βαμπά. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1885. -- 221 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_423

005279
Μονογραφία επί των ειδικών παραγράφων του εμπορικού νόμου / υπό Αριστομένους Σ. Κοντογούρη. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Ιω. Σκλέπα "Θέμιδος", 1872. -- ιστ΄, 184 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_534

005280
{Η }νομική επιστήμη του καθημερινού βίου. 1ο μέρ., Ζητήματα / Rud. von Jhering ; εκ του γερμανικού υπό Ν. Δημαρά. -- Αθήνησι : τυπογραφείον Ιω. Αγγελόπουλου, 1880. -- ιβ΄, 72 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_535

005281
Code penal Ottoman : condenant les modifications et additions introduites depuis sa promulgation (25 Juillet 1858) jusqu' a ce jour, ainsi que les circulaires ministerielles completant ou interpretant divers articles de cette loi / par Georges Macrides. -- Constantinople : Typographie du journal "La Turquie", 1883. -- 104 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_448

005282
Αλήθεια της Οικουμενικής Εκκλησίας περί ρωμαϊκής και των λοιπών Πατριαρχικών Καθέδρων : συγγραφείσα μεν ρωσσιστί και εκδοθείσα τω 1849 έτει εν Πετρουπόλει / εξελληνισθείσα δε υπό Θεόδωρου Βαλλιάνου. -- Αθήνησι : τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1854. -- κστ΄, 432 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_428

005283
Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας. -- εν Χανίοις : εκ του τυπογραφείου της Κρητικής Πολιτείας, 1899. -- 19 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_521

005284
Τύποι των συναλλαγών και της διεξαγωγής πάσης υποθέσεως, πολιτικής εμπορικής, ποινικής και διοικητικής εν γένει : συντεταγμένοι κατά τους κειμένους ελληνικούς νόμους μετά σημειώσεων επιτόμων προς διασάδισιν και συμπλήρωσιν. 1ο μέρ. / υπό Ι. Γιαννόπουλου Ηπειρώτου ; και αναθεωρημένοι υπό Γεωργίου Ράλλη. -- Αθήναι : τυπογραφείον Ι. Γιαννόπουλου Ηπειρώτου και Σ/ΑΣ, 1863. -- ια΄, 170 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_538

005285
Hermagoras : ein betrag zur geschichte der rhetorik / von Georg Thile. -- Strassburg : Karl J. Trubner, 1893. -- [3], 202 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_449

005286
{The }Athenian secrataries / William Scott Ferguson. -- New York : Macmillan Company, 1898. -- iv, 80 p. : tables. -- (Cornell studies in classical philology / Benjamin Ide Wheeler ; Charles Edwin Bennett ; George Prentice Bristol ; VII)
http://81.186.130.244/digitalbook_450

005287
{De la }specialite quant au Gage Hypothecaire (etude critique de la legislation Francaise) : these pour le doctorat, l' acte public sur les matieres ci-apres sera soutenu le mardi 27 Fevrier 1897, a 9 heures et demie / par Jean C. - C. Joannidi. -- Paris : Arthur Rousseau, 1897. -- 157 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_537

005288
{The }five post-Kleisthenean tribes / Fred Orlando Bates. -- New York : Macmillan Company, 1898. -- v, 71 p.. -- (Cornell studies in classical philology / Benjamin Ide Wheeler ; Charles Edwin Bennett ; George Prentice Bristol ; VIII)
http://81.186.130.244/digitalbook_451

005289
{Αι }φιλοσοφικαί και παδαγωγικαί δοξασίαι του Πολύβιου / υπό Χαρίσιου Παπαμάρκου. -- Αθήνησιν : εκ του τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, 1898. -- ιστ΄, 221 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_452

005290
{La }science du droit en Grece : Platon, Aristote, Theophraste / par Rodolphe Dareste. -- Paris : L. Larose & Forcel, 1893. -- 319 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_453

005291
Basilicorum libri LX. VI tom., Prolegomena et manuale Basilicorum continens / post Annibalis Fabroti curas ope codd. mss. a Gustavo Ernesto Heimbachio aliisque collatorum integriores cum scholiis edidit, editos denuo recensuit, deperditos restituit, translationem Latinam et adnotationem criticam adiecit ; D. Carolus Guilielmus Ernestus Heimbach. -- Lipsiae : Sumtibus Joh. Ambrosii Barth, 1870. -- 432 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_454

005292
{Η }περί νόμης και των κατ' αυτής αγώνων κατά το ρωμαϊκόν δίκαιον / πραγματεία υπό Ι. Π. Μολιτώρου ; μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού μετά προσθηκών και σημειώσεων, ή προσετέθησαν των βασιλ. τα κείμενα και συμπλήρωσις της του Μολιτώρου πραγματείας περί της παρ' ημίν εκδικάσεως των περί κατοχής αγωγών υπό Κ. Βικέλα. -- Αθήνησι : [χ.ο.], 1861. -- 260 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_445

005293
Documents diplomatiques : conflit greco-turc, Avril - Septembre 1897 / Ministere des affaires etrangeres. -- Athenes : Imprimerie Anestis Constantinidis, 1897. -- 244 p. : 1 fold. map.
http://81.186.130.244/digitalbook_455

005294
{Ο }Μεσσίας : ή τα πάθη Ιησού Χριστού κατά μίμησιν του Αγ. Γρηγορίου του Ναζιαζηνού ποιησάντος τον Χριστόν πάσχοντα / Π. Σούτσου ; εκδίδεται δαπάνη Ανέστη Κωνσταντινίδου. -- 2η έκδ.. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου των Αδελφών Βαρβαρρήγου, 1877. -- 219 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_425

005295
Πραγματεία περί προγαμιαίας δωρεάς : κατά το ρωμαϊκόν και ιδίως κατά το βυζαντινόν δίκαιον / Αντωνίου Γ. Μομφερράτου. -- εν Αθήναις : τύποις Αδελφών Περρή, 1884. -- 54, 180 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_456

005296
{Die }griechischen Kultusalterumer / von Paul Stengel. -- Munchen : C. H. Beck'sche, 1898. -- vii, 228 p. : 5 folf. plates. -- (Handbuch der klassischen altertums-wissenschaft ; 5 bd., 3 abt.)
http://81.186.130.244/digitalbook_457

005297
Πανηγυρικός των υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων / υπό Επαμ. Ι. Φραγκούδη. -- Βουκουρεστίοις : τύποις Στεφάνου Ρασσιδέσκου, 1863. -- 82 σ. : εικ.
http://81.186.130.244/digitalbook_458

005298
Περιοδεία της Αιγύπτου / συνταχθείσα υπό Μαργαρίτου Γ. Δήμιτσα. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Σ. Π. Ιασεμίδου, 1876. -- ζ΄, [2], 384 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_459

005299
Ευρετήριο των ουσιωδών περιεχομένων εν τη εφημερίδι της Κυβερνήσεως από του 1833 μέχρι τέλους 1889 / υπό Ηλία Λιακόπουλου. -- εν Αθήναις : εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1890. -- ιστ΄, 449 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_429

005300
Chroniques greco-romanes : inedites ou peu connues avec notes et tables genealogiques / par Charles Hopf. -- Berlin : Weidmann, 1873. -- xlviii, 538 p. : fold. geneal. tables
http://81.186.130.244/digitalbook_424

005301
{L' }empire Ottoman 1839 - 1877 : l' Angleterre et la Russie dans la question d' Orient / par un ancien diplomate. -- Paris : E. Dentu, 1877. -- xvi, 270 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_460

005302
Ταμείον ορθοδοξίας : περιέχον συνοπτικώς και διαλαμβάνον περί Θεού, περί πίστεως, περί εξηγήσεως και χρήσεως των Επτά Μυστηρίων, των Δέκα Εντολών, και των αναγκαιοτέρων της Ιεράς Εκκλησίας εθίμων, μετά τινών συν αυτοίς χρειωδεοτέρων προς ασφαλή οδηγίαν και είδησιν εκάστου φιλευσεβούς αναγνώστου. / πονηθέν μεν εις απλήν φράσιν και συντεθέν κατ' ερωταποκρίσιν υπό Πανιερώτατου και Ελλογιμωτάτου Επισκόπου Καμπανίας κυρίου Θεοφίλου του εξ Ιωαννίνων. -- 4η έκδ. μετά πλείστων γραμματικών διορθώσεων. -- εν Τριπόλει : εκ του τυπογραφείου της Αρκαδίας, 1860. -- δ΄, [4] χ.α., 256 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_433

005303
{La }Turquie et l' hellenisme contemporain : la Macedoine : Hellenes - Bulgares - Valaques - Albanais - Autrichiens - Serbes / par Victor Berard. -- 4 ed.. -- Paris : Felix Alcan, 1897. -- viii, 352 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_461

005304
Γραμματική της Τσακωνικής διαλέκτου, εν η προσετέθησαν άσματα τινα, μοιρολόγια, διάλογοι, παροιμίαι και λεξικόν αυτής πλήρες / συνταχθείσα υπό του εκ Λεωνίδου Θεοδώρου ιερέως και Οικονόμου. -- εν Αθήναις : τύποις Ψυλλιάκος, Λ., 1870. -- 97 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_434

005305
Απάντησις Ιωάννου Ζυμβρακάκη, ταγματάρχου των Γενικών Επιτελών του Ελληνικού στρατού, πρώην γενικού αρχηγού του Τμήματος Χανίων προς τον εν Βερολίνω καθηγητήν Μελδέλσωνα Βαρθόλδην τον περιγράψαντα τον τελευταίον Εθνικόν Αγώνα της Κρήτης κατά των Τούρκων. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Περρή και Βάμπα, 1870. -- 83 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_430

005306
Υπόμνημα των χριστιανών της Κρήτης υποβληθέν εις τας ευρωπαϊκάς κυβερνήσεις υπό του συναθροισθέντος λαού εν "Κλήμα" και "Κράπη" τη 3 και 10 Σεπτεμβρίου 1895 / συνταχθέν υπό Μ. Ρ. Κ.. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Ν. Ταρουσόπουλου, 1895. -- 22 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_431

005307
{Ο }σουλτάνος Σαϊφ Ζουλιαζάν : μυθιστορία αραβική / μεταφρασθείσα εκ της γαλλικής υπό Ν. Δ. Τελάμωνος ; εικονογραφηθείσα υπό των ξυλογράφων Δ. Π. Μαυροφρύδου και Γ. Χαυγιαρίδου. -- εν Κωνσταντινουπόλει : τυπογραφείον Ν. Δεστουνιάνου, 1872. -- 188 σ. : εικ.
http://81.186.130.244/digitalbook_462

005308
Αρχαιολογία ελληνική / συνταχθείσα μεν αγγλιστί υπό του σεβάσμιου Ρ. Β. Παύλου ; μεταφρασθείσα δ και εκδοθείσα υπό Σπυρίδωνος Αντωνιάδου. -- 2η έκδ. βελτ.. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1873. -- ιδ΄, 416 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_463

005309
{Die }attische Geschworenengerichte : ein beitrag zum attischen Staatsrecht / von Max Frankel. -- Berlin : G. Reimer, 1877. -- vi, 112 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_464

005310
Kreta : die Stellung Deutschlands und Oesterreichs zur getzigen Krisis im Orient / von Kleanthes Nicolaides. -- Berlin : Selbstverlag, 1896. -- 65 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_432

005311
Φιλολογικός αγών : ήτοι κρίσις των κατά την Δ΄ αυτού περίοδον σταλεισών πραγματειών, ων υπόθεσις είναι η ιστορία της ελληνικής παιδείας παρ' Έλλησιν από της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του 1821, ης εν τέλει προστίθενται και τα νέα ζητήματα της Ε΄ και Στ΄ περιόδου / Θεόδωρου Π. Ροδοκανάκη. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου της Λακωνίας, 1867. -- 67 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_426

005312
Περί της εν Βυτίνη ελληνικής σχολής των πρώτων αυτής διδασκάλων και της εν αυτής καταρτιζομένης βιβλιοθήκης : οις προστίθεται Σιγγιλιώδες Πατριαρχικόν γράμμα και έτερον έγγραφον της διοικήσεως της Καρυταίνης. -- εν Ναυπλίω : εκ της τυπογραφίας Κ. Ιωαννίδου, 1858. -- 37 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_427

005313
Ιστορία της αρχαίας καλλιτεχνίας. 1ος τ. / υπό Α. Ρ. Ραγκαβή. -- εν Αθήναις : τύποις Διονυσίου Κορομηλά, 1865. -- 576 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_465

005314
Πρόχειρον νομικόν. 2ο βιβλ., Η μνηστεία εν τη Ανατολική Ορθοδόξω Εκκλησία, μετά τίνων προσθηκών εν τέλει εις το Α΄ βιβλίον / υπό Μελισσηνού Χριστοδούλου. -- εν Κωνσταντινουπόλει : εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1895. -- ιστ΄, 160 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_466

005315
Άπαντα Διονυσίου Σολωμού : ήτοι τα μέχρι σήμερον εκδοθέντα μετά προσθήκης πλείστων ανεκδότων, προλεγομένων και σημεώσεων / εκδιδόμενα υπό Σέργιου Χ. Ραφτάνη. -- εν Ζακύνθω : τυπογραφείον Παρνασσός, 1880. -- νξ΄, 424 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_467

005316
{Ο }περιπλανώμενος : ποίημα λυρικόν εις άσματα τέσσαρα, και η αγγελία παρέπονται δε τα δικαστικά των ετών 1839 - 40 και 1852 / Αλεξάνδρου Σούτσου. -- 2η έκδ.. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου "Ο Κοραής", 1874. -- μβ΄, 247 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_468

005317
{[}Έκθεσις περί την γενομένην παρά της επί τούτω Επιτροπής αναθεώρησιν του Κληρονομικού Συστήματος]. -- [Κέρκυρα] : [χ.ο.], [1859]. -- 68 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_547

005318
Τρεις επιστολαί Ελλήνων κληρικών περί του Μακεδονικού Ζητήματος / υπό Πολύκαρπου Ι. Συνοδινού. -- εν Πάτραις : τύποις Ηρακλέους Π. Ευμορφόπουλου, 1904. -- 21 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_531

005319
Σύντομος ιστορική έρευνα περί ορκωτού συστήματος / Άγγελου Στ. Βλάχου. -- εν Αθήναις : τύποις Δ. Αθ. Μαυρομμάτη, 1860. -- 16 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_548

005320
Προοίμιον εις της ιστορίαν της φιλοσοφίας / Δημητρίου Αλεξάνδρου Χαντσέρη. -- Αθήνησιν : εκ του τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1867. -- σξη΄ σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_469

005321
{Η εν }Ελλάδι κακοδιοίκησις, τα αίτια αυτής και τα της θεραπείας μέσα / υπό Σπυρίδωνος Ευλαμπίου. -- εν Τεργέστη : τύποις του αυστριακού Λόϋδ, 1894. -- 423 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_470

005322
Δοξαστάριον του όλου ενιαυτού : περιέχον τα δοξαστικά των τε εορταζομένων και μη εορταζομένων Αγίων μετά των Ιδιομελών των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών και τίνων Αγίων μετά των απολυτικίων αυτών και άλλων τινών. 2ος τ. / μελοποιηθέντα παρά Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. -- 1η έκδ.. -- εν Σμύρνη : τύποις Ν. Πρωτοψάλτου Σμύρνης, 1879. -- 306 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_471

005323
Εγχειρίδιον γεωγραφίας εμπορικής και βιομηχανικής : προς χρήσιν των μαθητών του Γυμνασίου Σύρου / συγγραφέν υπό Ιωσήφ Ησαϊου. -- εν Ερμουπόλει : εκ της τυπογραφίας Ν. Βαρβαρέσου, 1860. -- δ΄, 200, ιβ΄, γ΄ σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_436

005324
{Ο }Βελισάριος / του Μαρμοντέλου ; μεταφρασθείς εκ του γαλλικού υπό Κ. Π. Υάκινθου και Μ. Ε. Φωτίου. -- Αθήνησι : τύποις Μιλτιάδου Κ. Γκαρπόλα, 1853. -- ιβ΄, 197 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_472

005325
Statistica del penitenziario di Corfu per gli anni 1857 - 1858 - 1859 / complilata da Giavanni Cozziris. -- Corfu : Tipografia Jonia, 1861. -- v, 269 p. : fold. plates
http://81.186.130.244/digitalbook_435

005326
Έγγραφα περί του μοναστηριακού ζητήματος : (αντί χειρογράφου) / Υπουργείον Εξωτερικών. -- εν Αθήναις : εκ του Εθνικού τυπογραφείου, 1893. -- 100 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_473

005327
{Η }συνταγματική του λόγου κοινωνία και το ξίφος του λαού δι' ου αποκτείνονται οι των νόμων παραβάται και οι της ψυχής του έθνους επίβουλοι και φόνεις / υπό Σ. Δ. Φιλάρετου. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου των αδελφών Βαρβαρρήγου, 1879. -- 183 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_474

005328
Τα δημοτικά : ήτοι βιβλίον περιέχων 1. Τον δημοτικόν νόμον μετά του νέου περί δημαιρεσιών νόμου υπομνηματισμένον και μετα της αιτιολογικής εκθέσεως του πρώτου, 2. Πραγματείαν περί της δημοτικής εξουσίας υπό Ενρίων Δε Πάνσαί και περί αστυνομίας υπό Βιβιέν, 3. Θεωρίαν του Στουάρτου Μίλλ περί τοπικών αντιπροσώπικών σωμάτων, 4. Αναλύσεις περί των δημοτικών και επαρχιακών συστημάτων της Γαλλίας, Αγγλίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Παππικών Κρατών, Βαυαρίας, Πρωσσίας και Αυστρίας, 5. Σύνοψιν του δημοτικού διοργανισμού της Τουρκίας και Ελλάδος προ της Βασιλείας, 6. Σκέψεις περί του αρμόζοντος εις την Ελλάδα συστήματος της δημοτικής αυτοδιοικήσεως και Παράρτημα περιέχον το Σύνταγμα, τον περί εκλογής του βουλευτών νόμον και τας περί τούτου οδηγίας, και προσέτι νόμους, διατάγματα, και οδηγίας προς εκτέλεσιν του δημοτικού νόμου / υπό Σπυρίδωνος Αντωνιάδου. -- 2η έκδ.. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Ερμού, 1866. -- ιδ΄, 857 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_439
http://81.186.130.244/digitalbook_372

005329
{[}Νόμος περί δημαιρεσιών]. -- εν Αθήναις : [χ.ο.], 1864. -- 24 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_444

005330
Bendis eine archaeologische untersuchung / von Paul Hartwig. -- Leipzig ; Berlin : Giesecke & Devrient, 1897. -- 27 p. : 8 fig.
http://81.186.130.244/digitalbook_475

005331
Οργανικός νόμος της Ανατολικής Ρωμυλίας μετά παραρτημάτων αυτού : μεταφρασθείς εκ του γαλλικού, αδεία και εγκρίσει της Α. Υψ. του Γ. Διοικητού της Ανατολικής Ρωμυλίας, μετά ελέγχου αλφαβητικού και αναλυτικού. -- εν Φιλιππουπόλει : Αθανασίου Νικολαϊδου, 1879. -- [2], 249, ιε΄σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_476

005332
Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και συν αυτώ μαρτυρησάντων εκ των εν Βιέννη αρχείων εξαχθέντα και δημοσιευθέντα / υπό Αιμιλίου Λεγράνδ ; μετά μεταφράσεως ελληνικής υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου. -- Αθήνησιν : εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή, 1891. -- ζ΄, 182 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_477

005333
Φιλοσοφική δικαιολογία ή φυσικόν δίκαιον. 2ο μέρ., Φιλοσοφία. 2ο μέρ., Πρακτική φιλοσοφία / παραδόσεις Φιλίππου Ιωάννου ; εκδιδόμεναι υπό Λ. Ο.. -- εν Αθήναις : τύποις Δ. Δράκου, 1863. -- λ΄, 208 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_440

005334
Εγχειρίδιον του εμπορικού δικαίου : περιέχον πραγματείαν εφ΄εκάστου βιβλίου του εμπορικού κώδικος δηλώσιν της τελευταίας καταστάσεως και των κυριωτέρων μνημείων της νομολογίας μετά των τύπων πασών των πράξεων και ανάλυσιν όλων των άρθρων του κώδικος μετά των περί αυτών ζητημάτων. 1ος τ., Η΄ βιβλίον Α΄ Εμπορικόν Δίκαιον. 2ος τ., Η΄ βιβλίον Β΄, Γ΄ και Δ΄ του Εμπορικού Κώδικος / Π. Μπραβάρ - Βευριέρου ; υπό Τρ. Μανταφούνη. -- 6η έκδ. διορθ. και επαυξ.. -- Αθήνησι : εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1871 - 1873. -- 2τ. δεμ σε 1, 127 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_437

005335
Κώδηξ χαρτόσημου : μετά εισαγωγής και σχολίων ερμηνευτικών κατ' άρθρον / υπό Γεωργίου Ν. Φιλάρετου. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1889. -- κ΄, 416 σ.. -- (Νομική Βιβλιοθήκη)
http://81.186.130.244/digitalbook_529

005336
{Das }Wesen der bona fides bei der Ersitzung : ein practisches Gutachten nebst einem theoretischen Nachtrage / von Carl Georg Bruns. -- Berlin : Puttkammer & Muhlbrecht, 1872. -- vii, 128 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_441

005337
{Die }Geschichte der Civilehe / von Emil Friedberg. -- Berlin : G. E. Luderitzische, 1870. -- 40 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_533

005338
{Die }Homerischen Realien / von E. Buchholz. -- Leipzig : Wilhelm Engelmann, 1873. -- xvi, 376 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_511

005339
Αριστοτέλους περί ποιητικής = Aristoteles uber die dichtkunst / Griechische und Deutsch und mit sacherklarenden Anmerkungen herausgegeben von Franz Susemihl. -- Leipzig : Wilhelm Engelmann, 1865. -- xx, 220 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_447

005340
Isocratis Orationes / recognovit praefatus est indicem nominum additit Gustavus Eduardus Benseler. -- Lipsiae : Sumptibus B. G. Teubneri, 1856 - 1860. -- 2 vol. in 1. -- (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)
http://81.186.130.244/digitalbook_442

005341
Ιστορία της Αλώσεως του Βυζαντίου υπό των Φράγκων και της αύτοθι εξουσίας αυτών 1204 - 1261 μ. Χ. / υπό Επαμ. Ι. Σταματιάδου ; εκδίδοντος υπό Κ. Τεφαρίκη. -- Αθήνησι : τύποις Α. Κτένα και Π. Σούτσα, 1865. -- 282 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_396

005342
Πρόχειρον βιβλιάριον περιέχον άπασαν την νεκρώσιμον ακολουθία, εις δε το τέλος προσετέθησαν και όσα χρήσιμα εις τας Βασιλικάς Τελετάς / κατά την νεωτέραν μέθοδον Αναστασίου Δ. Καλλιέρου. -- εν Αθήναις : [χ.ο], 1871. -- 205 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_513

005343
Μελέτη επί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων. 1ος τ., 2ο μέρ., Νεοελληνική Μυθολογία / υπό Ν. Γ. Πολίτου. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου της Περιστέρας, 1874. -- 320 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_443

005344
Διδασκαλίαι του εν Αγίοις Πατρός Ημών Αθανασίου του μεγάλου προς Αντίοχον Δούκα και λύσεις πλείστων γραφικών ζητημάτων και τίνα άλλα πανύ ωφέλιμα / υπό Σωφρόνιου Μοναχού Αγιορείτου. -- εν Αθήναις : τυπογραφείον Σπυρ. Κουσουλίνου, 1885. -- 346 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_532

005345
Σωκράτης : σύγγραμμα φιλολογικόν και παιδαγωγικόν εκδιδόμενον άπαξ του μηνός. Τ. 1ος, τχ 1 (Ιανουάριος 1874) - Τ. 1ος, τχ. 7 - 8 - 9 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1874) / Ευσταθίου Δ. Παπαδάκη. -- Αθήνησιν : εκ του τυπογραφείου της Περιστέρας, 1874. -- ε΄, 496 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_512

005346
{Η }θανατική ποινή : φιλοσοφική πραγματεία / υπό Αυγούστου Βέρα ; εξελληνισθείσα υπό Γ. Γρατσιάτου. -- εν Αθήναις : τυπογραφείον "Ο Παλαμήδης", 1887. -- 16 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_446

005347
{La }Turquie officielle : Constantinople, son gouvernment, son present et son avenir / par Paul de Regla. -- 3eme ed.. -- Paris : Reunies, 1891. -- vii, 256 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_478

005348
{De l' }absence en droit musulman : par L. R.. -- Paris : Marchal et Billard, 1897. -- 46 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_479

005349
Droit musulman : le wakf ou habous, d' apres la doctrine et la jurisrudence (rites hanafite et malakite). 1ere t. / par Eug. Clavel. -- Le Caire : Imprimerie Diemer, 1896. -- xi, 346 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_480

005350
Παράρτημα των Οθωμανικών Κωδίκων / εκδίδονται υπό Δημητρίου Νικολαϊδου. -- εν Κωνσταντινουπόλει : τύποις αδελφων Νικολαϊδου, 1873. -- στ΄, 327, ζ΄ σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_481

005351
{Ο }καθ' Όμηρον οικιακός βίος / φιλολογική μελέτη υπό Κλέωνος Ραγκαβή. -- εν Αθήναις : τύποις Διονυσίου Κορομηλά, 1864. -- δ΄, 256 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_482

005352
Εθνικός Δεσμός : ο κατά την δημόσιαν συνεδρίασιν του Εθνικού Δεσμού εν τη σχολή Καραμάνου επι τη 25 Μαρτίου λόγος του αντιπροσώπου του Εθνικού Δεσμού Κ. Κ. Φρεαρίτου επί του θέματος "Τίνων άρα ένεκεν λόγων ο Εθνικός Δεσμός εζήτησε και ζήτει τον πόλεμον". -- Αθήνησιν : Τύποις "Τηλέγραφου", 1881. -- 23 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_530

005353
Ιστορία της Αλώσεως του Βυζαντίου υπό των Φράγκων και της αύτοθι εξουσίας αυτών 1204 - 1261 μ. Χ. / υπό Επαμ. Ι. Σταματιάδου ; εκδίδοντος Κ. Τεφαρίκη. -- Αθήνησι : τύποις Α. Κτένα και Π. Σούτσα, 1865. -- 282 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_397

005354
Documents inedits reletifs a l' histoire de la Grece au moyen age = Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας. 5th vol., Capitula communitatum / par C. N. Sathas. -- Paris : Maosonneuve, 1883. -- 339 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_483

005355
Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία : από του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέχρις Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (1 - 1453 μ.Χ.) : προς χρήσιν των σχολείων / υπό Αριμ. Φιλάρετου Βαφείδου. -- εν Κωνσταντινουπόλει : Δαπάνη του βιβλιοπωλείου των αδελφών Δεπάστα, 1884. -- ιστ΄, 283 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_484

005356
Strabonis geographica. 4 vol. / recognovit Augustus Meineke. -- Lipsiae : Sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1853. -- vii, [423] p.
http://81.186.130.244/digitalbook_485

005357
{Les }institutions de la Grece antique : exposees suivant le plan du programme de la licence es-lettres / Felix Robiou. -- Paris : Didier, 1882. -- iii, v, 281 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_486

005358
Note sur la guerre de l' independance Grecque / par Alfred Lemaitre. -- Paris : G. Martin, 1895. -- xi, 263 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_487

005359
Βίος και θάνατος του Σωκράτους / εκ του γαλλικού εις την ημετέραν φωνήν μεταφρασθέντα και σημειώσεσιν επαυξηθέντα και εκδοθέντα υπό Γεδεών Φ. Ιεροδιακόνου. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου της Λακωνίας, 1859. -- κα΄, 158 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_488

005360
Έρευναι και εικασίαι περί Βλόσιου και Διοφάνους / υπό Μάρκου Ρενιέρη. -- 2η έκδ. επιδιορθ.. -- Αθήνησι : τύποις αδελφών Περρή, 1887. -- 235 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_489

005361
Φλυαρίαι Έλληνος αγαπώντος την πατρίδα του αμερολήπτως το παρελθόν κρίνοντος και αίσια επευχομένου. -- εν Αθήναις : [χ.ο.], 1863. -- 36, η΄ σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_490

005362
{Ο }πρόδρομος του μεγάλου ελληνικού μέλλοντος και διάφοραι ωδαί / υπό Γεωρ. Σκόκου. -- εν Αθήναις : τύποις του Μέλλοντος της Πατρίδος, 1860. -- ε΄, 104 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_491

005363
{Εις τους εν }Κύθνω δολοφονηθέντας ελεγεία / υπό Σ. Γ. Μαλάκη. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη, 1862. -- δ΄, 41 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_492

005364
Κοινωνικά ελαττώματα : συγγραφή πρωτότυπος. 4ος τ. / υπό Αναστ. Κ. Παπαζαφειρόπουλου. -- Τρίπολις : τύποις της Φωνής των Επαρχιών, 1870. -- 120 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_493

005365
Ψαλτήριον ή βίβλος των ψαλμών : μεταφρασθείσα εκ του εβραϊκού πρωτοτύπου. -- εν Λόνδρα : ετυπώθη παρά Ρ. Ούαττς, 1852. -- 276 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_494

005366
{Η }Ιερά Μονή του Σινά : κατά την τοπογραφικήν, ιστορικήν και διοικητικήν αυτής έποψιν / υπό Περικλέους Γρηγοριάδου. -- εν Ιερσολύμοις : εκ του τυπογραφείου του Π. Τάφου, 1875. -- θ΄, 226 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_495

005367
Γενικόν ευρετήριον της ελληνικής νομοθεσίας : ήτοι των νόμων, ψηφισμάτων, θεσπισμάτων, διαταγμάτων, συνθηκών, συμβάσεων κλπ. από της εν Καλτέζαις συνελεύσεως του 1821 μέχρι του 1873 συμπεριλαμβανομένου / καταρτισθέν και εκδοθέν υπό Σωτηρίου Γεωργαντόπουλου. -- εν Αθήναις : εκ του τυογραφείου των αδελφών Βαρβαρρήγου, 1879. -- ι΄, 232 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_496

005368
Πολιτικαί αρχαιότητες της Ελλάδος : ήτοι περιγραφή των κυριωτέρων πολιτευμάτων της αρχαίας Ελλάδος. 1ος τ. / υπό Αλεξάνδρου Ρίζου του Ραγκαβή. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου αδελφών Περρή, 1888. -- 480 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_497

005369
Ιστορία του ναυτικού των αρχαίων Ελλήνων : μετά της εικόνος του συγγραφέως / Jurien de la Graviere ; μετάφρασις μετά προλεγομένων και σημειώσεων (αδεία του συγγραφέως) υπό Κωνσταντίνου Ν. Ράδου. -- εν Αθήναις : Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, 1890. -- 430 σ. : 1 εικ.
http://81.186.130.244/digitalbook_498

005370
{Les }Justices Mixtes dans les Pays Hors Chretiente : causeries a l' occasion d'un essai de reglementation internationale / Feraud-Giraud. -- Paris : G. Pedone-Lauriel, 1884. -- 136 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_499

005371
Λεξικόν ελληνο - αραβικόν : περιέχον τας κυριωτέρας και χρησιμωτέρας λέξεις και φράσεις ηρμηνευμένας αραβιστί δι΄ελληνικών χαρακτήρων και παράρτημα διαιρούμενον εις τρία μέρη / συνταχθέν υπό Γεράσιμου Ι. Πεντάκη ; εκδ. υπό Πέτρου Σαράντη. -- εν Αλεξάνδρεια : τυπολιθογραφείον Β. Πενάσων, 1885. -- ιβ΄, 319, δ΄ σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_500

005372
{Η }Ζωοδόχος Πηγή και τα ιερά αυτής προσαρτήματα / υπό Ευγένιου ιερέως. -- εν Αθήναις : τυπογραφείον Παπαλεξανδρή, 1886. -- 364 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_501

005373
Σύνοψις ιερά περιέχουσα ακολουθίας και ευχάς εκάστω Χριστιανώ προσηκούσας και άλλα ωφέλιμα : επιμελώς διορθωθείσα και προσθήκη νέων Πασχαλίων επαυξηθείσα. -- Βενετία : εκ του ελληνικού τυπογραφείου "Ο Φοίνιξ", 1878. -- 592 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_502

005374
{Ο }Μοσλήμ και το τέλος αυτού ή η πτώσις της Τουρκίας / εκ του αγγλικού υπό Αγαθοκλέους Χριστιανού. -- 2η έκδ. μετ' επιδιορθώσεων και προσθηκών. -- εν Αθήναις : τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1855. -- 160 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_503

005375
Απανθίσματα της χριστιανικής πίστεως = Κιούλζαρι ιμάνι μεσίχι / επιμέλεια Γεωργίου Ιωάννου Αϊμελίδου. -- εν Κωνσταντινουπόλει : τύποις Ευάγ. Μισαηλίδου, 1883. -- ιστ΄, [6] χ.α., 323 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_504

005376
Μεζαμίρ γιαχότ ψαλμός. -- Λονδράτα : Σποττισβούτ Πασμαχανεσίντε ταπ Ολούνμους Τουρ, 1882. -- 206 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_505

005377
Κανονισμός του εν Αδριανουπόλει ελληνικού γυμνασίου. -- εν Αθήναις : τύποις Προόδου, 1900. -- 23 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_506

005378
{C. }Iuli Caesaris commentarii de bello gallico et civili / editit Fridericus Kraner. -- editio stereotypa iterum impressa. -- Lipsiae : Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1861. -- 354 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_507

005379
{La }Turquie contemporaine : hommes et choses etudes sur l' Orient / par Charles Rolland. -- Paris : Pagnerre, 1854. -- 424 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_508

005380
{Τα }κατά την αποπεράτωσιν και ανακαίνισιν του Εθνικού Πανεπιστημίου / υπό του Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Φρεαρίτου. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη, 1864. -- ιστ΄, 134 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_509

005381
{Le }droit successoral en Turquie ab intestat & par testament codifie d'apres le Cheri & le droit byzantin : avec tableaux de succession graduels et un appendice contenant des extraits des Reglements Generaux du Patriarcat Oecumenique; des Berats Berats des Patriarches et des Metropolitains; des Firmans Imperiaux sur la succession des Moines; des lois speciales; des circulaires Grand Vizirielle et Ministerielles; ainsi qu'en table alphabetique du contenu et comparative des droits Musulman et Byzantin / par Miltiade G. M. Caravokyro. -- Constantinople : Imprimerie Aristovoulos, 1898. -- 213 p. : 2 fold. leaves of plates
http://81.186.130.244/digitalbook_510

005382
Memoire sur la question de la nationalite hellenique en Turquie et pieces justificatives. -- Athenes : Imprimerie S. C. Vlastos, 1884. -- 37 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_514

005383
{Η }περί δημοκρατίας εν τω Ελληνικώ Κοινοβουλίω συζήτησις και η επί ταύτης απόφανσις. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη, 1874. -- μζ΄, 164 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_515

005384
{Le }Systeme Torrens de son application en Tunisie & en Algerie : rapport a M. Tirman, Gouverneur General de l' Algerie / par M. Alfred Dain ; suivi d; une traduction de l' act Torrens et de la loi fonciere Tunisienne du 5 Jullet 1885. -- Paris ; Alger : Challemel ; Adolphe Jourdan, 1885. -- 136 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_516

005385
{Ο }εστεμμένος Τυρταίος, ήτοι ποιήματα περί Ελλάδος / του βασιλέως της Βαυαρίας Λοδοβίκου Α΄ ; μετάφρασις ελευθέρα υπό Σοφοκλέους Κ. Καρύδου. -- Αθήνησι : τύποις Σοφοκλέους Κ. Καρύδου, 1868. -- κβ΄, 63 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_517

005386
{Τα }απόκρυφα του κατά θείαν παραχώρησιν Μητροπολίτου Αθηνών και προέδρου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Θεόφιλου Βλαχοπαπαδόπουλου / υπό Γρηγορίου Ιεροδιακόνου. -- εν Σμύρνη : [χ.ο.], 1866. -- 47 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_518

005387
Υπόμνημα περί ορκοδοσίας υπό ενός Ορθοδόξου εν Αλεξάνδρεια. -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1886. -- 24 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_522

005388
Έγγραφα μεταξύ της υψηλής πύλης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου αφορώντα εις την λύσιν των δύο εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε προνομιακού και του βουλγαρικού : από 22 Ιουν. 1890 μέχρι 31 Ια. 1891. -- εν Τεργέστη : τύποις Λόϋδ, 1891. -- 118 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_523

005389
Οθωμανικός κώδηξ (Καννουνάμε) περί γαιών ή άφθαρτων κτημάτων / μεταφρασθείς εκ του τουρκικού υπό Δ. Α. Κουμουνδουράκη. -- Αθήνησι : τύποις Λακωνίας, 1863. -- 60 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_524

005390
Περί της ελληνικής επιστήμης και της επιρροής ην έσχεν εις τον βίον της ανθρωπότητος / υπό Ανδρέου Δαλλαπόρτα. -- Βράϊλα : εκ του τυπογραφείου "Η Ένωσις", 1870. -- 47 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_525

005391
Πολιτικοκοινωνικών άρθρων δημοσιευθέντων εν τη εφημερίδι "Η Φωνή των Επαρχιών" κατά το 1873 / εράνισμα υπό Αναστ. Κ. Παππαζαφειρόπουλου. -- Τρίπολις : τύποις της Φωνής των Επαρχιών, 1874. -- 200 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_526

005392
Λόγος εκφωνηθείς υπό του διευθυντού Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου την 18 Σεπτεμβρίου μηνός 1853 κατά την διανομήν των βραβείων μετά τας δημοσίας εξετάσεις του πέμπτου έτους του Παρθεναγωγείου. -- Κέρκυρα : εν τω τυπογραφείω της Κυβερνήσεως, 1858. -- 24 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_527

005393
Διάλογος περί συμβολαιογράφων : τα του διαλόγου πρόσωπα Αναστάσιος, Βασίλειος, Νικόδημος και Θεόδωρος. -- [εν Αθήναις] : [χ.ο.], [1874]. -- 7 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_528

005394
{L' }Orient : les riformes de l' Empire Byzantin / par J. G. Pitzipios - Bey. -- Paris : E. Dentu, 1858. -- xiii, 224 p.
http://81.186.130.244/digitalbook_536

005395
Λόγος εκφωνηθείς υπό του Προέδρου της ΙΒ΄ Βουλής της Επτανήσου Δρος. Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου, κατά την Συνεδρίασιν της 12ης Μαρτίου 1862 επί του σχεδίου της απαντήσεως / εκδοθείς υπό της Κεφαλληνιακής Νεολαίας. -- Κεφαλληνία : τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία", 1862. -- 16 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_544

005396
Παναγιώτου Σούτσου λόγος εκφωνηθείς τη 19η Ιουλίου 1864 εις το προαύλιον της Μητροπόλεως Αθηνών κατά την άφιξιν πληρεξουσίων της Επτανήσου. -- εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη, 1864. -- 15 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_545

005397
Έκθεσις της επί του πολιτεύματος επιτροπής της εν Αθήναις Β΄ Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως / υπό Νικολάου Σαριπόλου. -- [Αθήνησι] : [χ.ο.], [1864]. -- 51 σ.
http://81.186.130.244/digitalbook_546

005398
Προμηθεύς : περιοδικόν εκδιδόμενον κατά μήνα / υπό Ζωσιμά Εσφιγμενίτου. -- Ετος Α', τχ Α' (1889) - Ετος ΙΔ', τχ. 164 (1902). -- εν Βόλω : εκ του Τυπογραφείου Νικολάου Ρουσόπουλου, 1989 - 1902. -- 2 τομ.
http://81.186.130.244/digitalbook_636. Τ.1 (Ετ.1889 - 1895)
http://81.186.130.244/digitalbook_637. Τ.2 (Ετ. 1896 - 1902)
http://81.186.130.245/lib/032943.htm. Κατάλογος ψηφιοποιημένων τευχών