Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης Βόλου αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης του Ε. Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» μέσα από την υλοποίηση δύο έργων στις προσκλήσεις 65 και 172 απέκτησε την υποδομή και τεχνογνωσία για την δημιουργία σημαντικού ψηφιακού περιεχομένου των σπάνιων τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς που περιέχονται στις συλλογές του.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων το Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Βόλου διευρύνοντας την πολιτική πρόσβασης σε ανάλογο περιεχόμενο που δεν ήταν δυνατό να ενταχθεί στις παραπάνω χρηματοδοτήσεις, καθώς διαθέτει πλέον σημαντικές υποδομές, τεχνογνωσία αλλά και το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό συνεχίζει με ίδια μέσα των εμπλουτισμό του ψηφιακού περιεχομένου που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
Το παραπάνω υλικό σταδιακά θα είναι διαθέσιμο στην επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα ακολουθώντας τους ίδιους όρους τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και ελεύθερης πρόσβασης μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και των εργαλείων που χρησιμοποιεί.